Yearly Archives: 2014

BOY — Little Numbers

Waszyng­ton, DC, mała, odro­bi­nę przy­ciem­nio­na sala kon­cer­to­wa, pod sce­ną roz­sia­ne grup­ki roz­ma­wia­ją­cych ludzi, muzy­cy koń­czą roz­sta­wiać swój sprzęt. Do pię­ciu czy sze­ściu męż­czyzn, goto­wych do…

Coldplay — Fix you

Kolej­na pio­sen­ka zespo­łu Cold­play! Tym razem jest to utwór „Fix you”, pocho­dzą­cy z albu­mu  „X&Y”. Jest to prze­pięk­na bal­la­da, któ­ra jed­nak nie­sie w sobie ogrom bole­snych…

Band Aid — Do They Know It’s Christmas?

Nie­zwy­kle nastro­jo­wy świą­tecz­ny utwór „Do they know it’s Chri­st­mas?” został wyko­na­ny przez tak zwa­ną Super­gru­pę cha­ry­ta­tyw­ną Band Aid zało­żo­ną w 1984 roku przez Boba Gel­do­fa i Midge’a Ure z gru­py Ultra­vox. Głów­nym celem…

Run-D.M.C. — Christmas in Hollis

Rape­rzy też lubią świę­ta. Szcze­gól­nie kie­dy pod cho­in­ką lądu­je milion dolców poda­ro­wa­nych przez Świę­te­go Miko­ła­ja 🙂 . W dzi­siej­szej lek­cji Świę­ta spę­dza­my w towa­rzy­stwie zespo­łu hip-hopo­­we­­go…

Shakin’ Stevens — Merry Christmas Everyone

„Mer­ry Chri­st­mas Eve­ry­one” jest nie­zwy­kle rado­snym i ener­ge­tycz­nym utwo­rem Sha­kin’ Ste­ven­sa, któ­ry wszedł do kano­nu świą­tecz­nych pio­se­nek towa­rzy­szą­cych nam pod­czas każ­dych świąt.  Ten świą­tecz­ny kawa­łek ide­al­nie…

Kylie Minogue — Santa Baby

Zarów­no małe, jak i duże dziew­czyn­ki lubią dosta­wać pre­zen­ty od Świę­te­go Miko­ła­ja. Tyl­ko, że te duże wolą pre­zen­ty z gór­nej pół­ki, dla­te­go cza­sa­mi muszą użyć…

Bing Crosby — White Christmas

Pio­sen­ka „Whi­te Chri­st­mas” jest jed­na z naj­bar­dziej zna­nych pio­se­nek bożo­na­ro­dze­nio­wych. Po raz pierw­szy poja­wi­ła się w fil­mie „Gospo­da świą­tecz­na” z 1942 roku, któ­ry zdo­był Osca­ra…