The Offspring — The Kids Aren’t Alright

Rok 1984, Dexter Hol­land i Greg Krie­sel uczest­ni­czą w kon­cer­cie zespo­łu Social Distor­tion. Jest on dla nich inspi­ra­cją, aby zało­żyć wła­sny zespół i two­rzyć wła­sną muzy­kę. Po skom­ple­to­wa­niu zespo­łu muzy­cy wyda­ją swo­ją pierw­szą pły­tę w roku 1989. Tak wła­śnie powstał zespół, któ­ry nagrał wie­le świet­nych  pio­se­nek i po ponad 30 latach ist­nie­nia wciąż two­rzy i kon­cer­tu­je.

Dzi­siej­sza lek­cja poświę­co­na jest pio­sen­ce „The Kids Aren’t Alri­ght”, któ­ra pocho­dzi z ich pią­te­go albu­mu „Ame­ri­ca­na”.

Sprawdź­my zatem dla­cze­go z dzieć­mi nie jest dobrze i cze­go może­my się z tej kom­po­zy­cji nauczyć.

Tekst pio­sen­ki The Offspring — The Kids Aren’t Alri­ght

When we were young the futu­re was so bri­ght
The old neigh­bor­ho­od was so ali­ve
And eve­ry kid on the who­le damn stre­et
Was gon­na make it big and not be beat

Now the neighborhood’s crac­ked and torn
The kids are grown up but the­ir lives are worn
How can one lit­tle stre­et
Swal­low so many lives

Chan­ces thrown
Nothing’s free
Lon­ging for what used to be
Still it’s hard
Hard to see
Fra­gi­le lives, shat­te­red dre­ams

Jamie had a chan­ce, well she real­ly did
Inste­ad she drop­ped out and had a couple of kids
Mark still lives at home cau­se he’s got no job
He just plays guitar and smo­kes a lot of pot

Jay com­mit­ted suici­de
Bran­don OD’d and died
What the hell is going on
The cru­elest dre­am, reali­ty

Chan­ces thrown
Nothing’s free
Lon­ging for what used to be
Still it’s hard
Hard to see
Fra­gi­le lives, shat­te­red dre­ams

Chan­ces thrown
Nothing’s free
Lon­ging for what used to be
Still it’s hard
Hard to see
Fra­gi­le lives, shat­te­red dre­ams

Tłu­ma­cze­nie The Offspring — The Kids Aren’t Alri­ght

Gdy byli­śmy mło­dzi przy­szłość była taka świe­tla­na
Sta­re sąsiedz­two były peł­ne życia
I każ­dy dzie­ciak na całej cho­ler­nej uli­cy
Miał odnieść suk­ces i nie dać się poko­nać

Teraz sąsiedz­two jest zła­ma­ne i roz­dar­te
Dzie­ci wyro­sły ale ich życia są znisz­czo­ne
Jak może jed­na mała uli­ca
Pochło­nąć tak wie­le żyć

Szan­se zaprze­pasz­czo­ne
Nie ma nic za dar­mo
Tęsk­niąc za tym co kie­dyś było
Cięż­ko wciąż
Cięż­ko widzieć
Kru­che życia, roz­wia­ne marze­nia

Jamie mia­ła szan­sę, napraw­dę ją mia­ła
Zamiast tego rzu­ci­ła szko­łę i uro­dzi­ła kil­ko­ro dzie­ci
Mark wciąż miesz­ka w domu bo nie ma pra­cy
Tyl­ko gra na gita­rze i pali dużo traw­ki

Jay popeł­nił samo­bój­stwo
Bran­don przedaw­ko­wał i zmarł
Co do licha się dzie­je
Naj­okrut­niej­szy sen, rze­czy­wi­stość

Szan­se zaprze­pasz­czo­ne
Nie ma nic za dar­mo
Tęsk­niąc za tym co kie­dyś było
Cięż­ko wciąż
Cięż­ko widzieć
Kru­che życia, roz­wia­ne marze­nia

Szan­se zaprze­pasz­czo­ne
Nie ma nic za dar­mo
Tęsk­niąc za tym co kie­dyś było
Cięż­ko wciąż
Cięż­ko widzieć
Kru­che życia, roz­wia­ne marze­nia

Gramatyka

Stopniowanie przymiotników

War­to pamię­tać!

Przy doda­wa­niu koń­có­wek do krót­kich przy­miot­ni­ków, war­to pamię­tać, że:

Jeśli przy­miot­nik koń­czy się na –e to przy doda­wa­niu koń­ców­ki nie doda­je­my już tej lite­ry np. finefiner.

Przy przy­miot­ni­kach zakoń­czo­nych na y zmie­nia­my tą lite­rę na i dopie­ro doda­je­my koń­ców­kę, np.: heavyheavier.

W przy­miot­ni­kach, w któ­rych trzy ostat­nie lite­ry to kolej­no: spół­gło­ska, samo­gło­ska, spół­gło­ska – podwa­ja­my ostat­nią spół­gło­skę, a dopie­ro po tym doda­je­my koń­ców­kę np. bigbig­ger. Pamię­taj­cie jed­nak, iż lite­rek w i x nie podwa­ja­my.

The cru­elest dre­am, reali­ty

Naj­okrut­niej­szy sen, rze­czy­wi­stość

Przy stop­nio­wa­niu przy­miot­ni­ków musi­my zwró­cić uwa­gę na dwie rze­czy:

  •  czy two­rzy­my sto­pień wyż­szy czy naj­wyż­szy
  •  jak dłu­gi jest nasz przy­miot­nik, przy­miot­ni­ki krót­kie to jed­no-, dwu-syla­bo­we, dłu­gie mają wię­cej sylab

Kie­dy przy­miot­nik jest krót­ki, naj­czę­ściej jego stop­nio­wa­nie wyglą­da tak:

  • Sto­pień wyż­szy: przy­miot­nik + koń­ców­ka -er
  • Sto­pień naj­wyż­szy: the + przy­miot­nik + koń­ców­ka -est

Nato­miast, kie­dy przy­miot­nik jest dłu­gi, naj­czę­ściej jest stop­nio­wa­ny w ten spo­sób:

  • Sto­pień wyż­szy: more + przy­miot­nik
  • Sto­pień naj­wyż­szy: the most + przy­miot­nik

Przy­kła­dy:

ład­ny = pret­typret­tierthe pret­tiest

duży = bigbig­gerthe big­gest

popu­lar­ny = popu­larmore popu­larthe most popu­lar

pięk­ny = beau­ti­fulmore beau­ti­fulthe most beau­ti­ful

Past Simple

When we were young

Gdy byli­śmy mło­dzi

Czas prze­szły pro­sty jest uży­wa­ny do mówie­nia o sytu­acjach, któ­re zosta­ły zakoń­czo­ne w prze­szło­ści.

Zda­nia w tym cza­sie two­rzy­my w nastę­pu­ją­cy spo­sób:

  • Twier­dze­nia: pod­miot + cza­sow­nik z koń­ców­ką –ed, lub dru­ga for­ma (nie­re­gu­lar­ne)

Przy­kład:

I went shop­ping yester­day. = Wczo­raj posze­dłem na zaku­py.

  • Prze­cze­nia: pod­miot + did not (didn’t) + cza­sow­nik w bez­oko­licz­ni­ku

Przy­kład:

I didn’t go to scho­ol. = Nie posze­dłem do szko­ły

  • Pyta­nia: *(Wh) + Did + pomiot + cza­sow­nik w bez­oko­licz­ni­ku

*Wh czy­li zaim­ki pyta­jące tj. who, what, which, how itd.

Przy­kład:

Whe­re did you go yester­day? = Gdzie wczo­raj posze­dłeś?

Used to be

Lon­ging for what used to be

Tęsk­niąc za tym co kie­dyś było

Wyra­że­nie to jest uży­wa­ne, w celu opi­sa­nia co mie­li­śmy w zwy­cza­ju robić w prze­szło­ści, a co nie jest już praw­dzi­we.

Zda­nia two­rzy­my w nastę­pu­ją­cy spo­sób: pod­miot + used to + cza­sow­nik w bez­oko­licz­ni­ku

Przy­kład:

I used to drink a lot of cof­fee. = Mia­łem w zwy­cza­ju pić dużo kawy.

Zwroty & Wyrażenia

Bright

Shi­ne bri­ght!
Sło­wo bri­ght ma wie­le zasto­so­wań, może­my nim opi­sać kolor (bri­ght gre­en = jasno-zie­lo­ny), inte­lekt (a bri­ght boy = inte­li­gent­ny chło­pak), wyra­zić co sądzi­my o przy­szło­ści (bri­ght futu­re = świe­tla­na przy­szłość) lub napi­sać, że coś błysz­czy (bri­ght metal = błysz­czą­cy metal).

Futu­re was so bri­ght

Przy­szłość była taka świe­tla­na

Bri­ght = świe­tla­ny, jasny.

Przy­kład:

The T-shirt was bri­ght red. = T-shirt był jasno-czer­wo­ny.

Neighborhood

The old neigh­bor­ho­od was so ali­ve

Sta­re sąsiedz­two były peł­ne życia

Neigh­bor­ho­od = sąsiedz­two.

Pisow­nia tego wyra­zu róż­ni się w Anglii i USA, Ame­ry­ka­nie zapi­su­ją jej jako neigh­bor­ho­od, Angli­cy nato­miast neigh­bo­ur­ho­od.

Przy­kład:

I live in a bad neigh­bor­ho­od. = Miesz­kam w złej dziel­ni­cy.

Whole

Eve­ry kid on the who­le damn stre­et

Każ­dy dzie­ciak na całej cho­ler­nej uli­cy

Who­le = cały.

Przy­kład:

I ate the who­le cake. = Zja­dłem całe cia­sto.

Damn

Eve­ry kid on the who­le damn stre­et

Każ­dy dzie­ciak na całej cho­ler­nej uli­cy

Damn = cho­le­ra, cho­ler­ny.

Przy­kła­dy:

Damn! = Cho­le­ra!

You damn idiot. = Ty cho­ler­ny idio­to.

Gonna

Uwa­ga!

Gon­na to tak­że potocz­na pisow­nia wyra­że­nia going to uży­wa­ne­go aby wyra­zić zamia­ry lub prze­wi­dy­wa­nia na przy­szłość. Jeśli mówi­my o przy­szło­ści, to musi­my mieć jakąś wska­zów­kę, że tak wła­śnie będzie, np.: It clo­udy, it’s going to rain. = Jest pochmur­no, będzie padać deszcz.

Was gon­na make it big and not be beat

Miał odnieść suk­ces i nie dać się poko­nać

Gon­na = going to = zamie­rzam.

Przy­kład:

I’m going to visit my cousin. = Zamie­rzam odwie­dzić kuzy­na.

Cracked

Now the neighborhood’s crac­ked and torn

Teraz sąsiedz­two jest zła­ma­ne i roz­dar­te

Crac­ked = pęk­nię­te, zła­ma­ne.

Przy­kład:

Your mir­ror is crac­ked. = Two­je lustro jest pęk­nię­te.

Torn

Now the neighborhood’s crac­ked and torn

Teraz sąsiedz­two jest zła­ma­ne i roz­dar­te

Torn = roz­dar­ty.

Przy­kład:

I torn my jeans. = Roz­dar­łem swo­je jean­sy.

Swallow

Swal­low so many lives

Pochło­nąć tak wie­le żyć

To swal­low = poły­kać, pochło­nąć.

Przy­kład:

He swal­lo­wed the pill. = Połknął tablet­kę.

Long

Lon­ging for what used to be

Tęsk­niąc za tym co kie­dyś było

Nie­któ­rzy mogą być zasko­cze­ni, że sło­wo long ozna­cza coś wię­cej niż dłu­gi. W przy­miot­ni­ku ma wła­śnie takie zna­cze­nie, np.: It was a log day. = To był dłu­gi dzień. Lecz jako cza­sow­nik ozna­cza = tęsk­nić.

Przy­kład:

I’m lon­ging for my chil­dho­od. = Tęsk­nię za dzie­ciń­stwem.

Fragile

Fra­gi­le lives, shat­te­red dre­ams

Kru­che życia, roz­wia­ne marze­nia

Fra­gi­le = kru­che, deli­kat­ne.

Przy­kład:

Be care­ful it’s fra­gi­le. = Uwa­żaj, to jest kru­che.

War­to zauwa­żyć, że sło­wo to czę­sto moż­na zoba­czyć na pacz­kach, któ­rych zawar­tość łatwo jest uszko­dzić.

Shattered

Fra­gi­le lives, shat­te­red dre­ams

Kru­che życia, roz­wia­ne marze­nia

Shat­te­red = roz­wia­ne, roz­bi­te.

Przy­kład:

The glass was shat­te­red. = Szklan­ka była roz­bi­ta.

Drop out

Inste­ad she drop­ped out and had a couple of kids

Zamiast tego rzu­ci­ła szko­łę i uro­dzi­ła kil­ka dzie­ci

To drop out = rzu­cić szko­łę.

Przy­kład:

I drop­ped out from col­le­ge. = Rzu­ci­łem stu­dia.

A couple

Inste­ad she drop­ped out and had a couple of kids

Zamiast tego rzu­ci­ła szko­łę i uro­dzi­ła kil­ko­ro dzie­ci

A couple = kil­ka, parę.

Przy­kład:

I have won a couple of times. = Wygra­łem parę razy.

Couple może ozna­czać tak­że = parę jako zwią­zek dwóch osób np.: They were a couple. = Oni byli parą.

Pot

He just plays guitar and smo­kes a lot of pot

Tyl­ko gra na gita­rze i pali dużo traw­ki

Pot = potocz­ne okre­śle­nie na mari­hu­anę.

Przy­kład:

Don’t smo­ke pot, it’s ille­gal. = Nie pal traw­ki, to jest nie­le­gal­ne.

Język potocz­ny

OD’d to przy­kład jak potocz­nie uży­wa­ne skró­ty prze­ni­ka­ją do języ­ka potocz­ne­go i zosta­ją uży­wa­ne jak zwy­kłe cza­sow­ni­ki czy­li w for­mie prze­szłej otrzy­mu­ją koń­ców­kę –ed. W tym wypad­ku zosta­ła ona skró­co­na do ‘d. Innym przy­kła­dem potocz­ne­go skró­tu, któ­ry jest uży­wa­ny jako cza­sow­nik jest lol, któ­re­go for­mę prze­szłą może­my zapi­sać jako: lol­led lub lol’d.

Commit suicide

Jay com­mit­ted suici­de

Jay popeł­nił samo­bój­stwo

To com­mit suici­de = popeł­nić samo­bój­stwo.

Przy­kład:

He couldn’t han­dle it and com­mi­ted suici­de. = Nie mógł tego znieść i popeł­nił samo­bój­stwo.

OD

Bran­don OD’d and died

Bran­don przedaw­ko­wał i zmarł

OD = przedaw­ko­wać, skrót od over­do­se.

Przy­kład:

She over­do­sed her medi­ci­ne. = Przedaw­ko­wa­ła swo­je leki.

 

Spodo­ba­ła się Wam lek­cja angiel­skie­go z The Offspring?

Chcie­li­by­ście wię­cej lek­cji na pod­sta­wie pio­se­nek tego zespo­łu?

Daj­cie znać w komen­ta­rzach!

Print Friendly, PDF & Email


Zobacz także:

Udostępnij:

Podobne

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *