Years & Years — Desire

Pio­sen­ka “Desi­re” zosta­ła wyda­na jako trze­ci sin­gel pro­mu­ją­cy album „Com­mu­nion” i  dotar­ła do 22 miej­sca bry­tyj­skie­go noto­wa­nia UK Sin­gles Chart. Do sin­gla został nakrę­co­ny tele­dysk, któ­re­go ofi­cjal­na pre­mie­ra mia­ła miej­sce czwar­te­go listo­pa­da 2014.

Years & Years to bry­tyj­sko-austra­lij­ski zespół two­rzą­cy muzy­kę elek­tro­nicz­ną, któ­ry został zało­żo­ny w 2010 w Lon­dy­nie. Gru­pę two­rzą: Olly Ale­xan­der, Mikey Gold­swor­thy i Emre Türk­men. Ich muzy­ka jest opi­sy­wa­na jako mie­szan­ka R&B, elec­tro­po­pu i ele­men­tów house’u z lat 90.

Gru­pa Years & Years wystą­pi­ła w Pol­sce na festi­wa­lu Tau­ron Nowa Muzy­ka 2014 w Kato­wi­cach oraz 25 kwiet­nia 2015 na festi­wa­lu Spring Bre­ak w Pozna­niu, zaś 4 lip­ca zagra­ła na Open’er Festi­val 2015 w Gdy­ni.

Tekst pio­sen­ki Years & Years — Desi­re

I must be tough
I must beha­ve, I must keep figh­ting
Don’t give it up
I want to keep us com­pro­mi­sing

Open your arms and pray
To the truth that you’re deny­ing
Give in to the game
To the sen­se that you’ve been hiding

Whe­re are you taking me?
I can’t be bla­med
I want you to want me aga­in

Is it desi­re?
Or is it love that I’m feeling for you?
I want desi­re
Cau­se your love only gets me abu­sed

Give me that rush
I want to show you what you’ve been mis­sing
Am I eno­ugh
To keep your other lovers hid­den

Whe­re are you taking me?
I can’t be bla­med
I want you to want me aga­in

Is it desi­re?
Or is it love that I’m feeling for you?
I want desi­re
Cau­se your love only gets me abu­sed

Is it desi­re?
Or is it love that I’m feeling for you?
I want desi­re
I wan­na see what you’re wil­ling to lose

You know that you’ve got me
You’ve loc­ked me down
You tell me you want me
You need it now
You know that you’ve got me
You’ve loc­ked me down
You tell me you want me now

Is it desi­re?
Or is it love that I’m feeling for you?
I want desi­re
Cau­se your love only gets me abu­sed

Is it desi­re?
Or is it love that I’m feeling for you?
I want desi­re
I wan­na see what you’re wil­ling to lose

Tłu­ma­cze­nie Years & Years — Desi­re

Muszę być twar­dy
Muszę się zacho­wy­wać, muszę wal­czyć dalej
Nie pod­da­waj się
Chcę, aby­śmy dalej się godzi­li

Otwórz swo­je ręce i się pomódl
Do praw­dy, któ­rej się wypie­rasz
Pod­daj się grze
Gdzie ukry­wasz sens

Dokąd mnie zabie­rasz?
Nie mogę być obwi­nia­ny
Chcę, abyś pra­gnę­ła mnie zno­wu

Czy to pożą­da­nie?
Czy to, co czu­ję do cie­bie to miłość?
Chcę pożą­da­nia
Gdyż two­ja miłość tyl­ko mnie wyko­rzy­stu­je

Daj mi ten ogień
Chcę poka­zać ci to, za czym tęsk­ni­łaś
Czy jestem wystar­cza­ją­cy
Aby przy­sło­nić two­ich innych kochan­ków?

Dokąd mnie zabie­rasz?
Nie mogę być obwi­nia­ny
Chcę, abyś pra­gnę­ła mnie zno­wu

Czy to pożą­da­nie?
Czy to, co czu­ję do cie­bie to miłość?
Chcę pożą­da­nia
Gdyż two­ja miłość tyl­ko mnie wyko­rzy­stu­je

Czy to pożą­da­nie?
Czy to, co czu­ję do cie­bie to miłość?
Chcę pożą­da­nia
Chcę zoba­czyć, ile jesteś w sta­nie poświę­cić

Wiesz, że jestem twój
Uwię­zi­łaś mnie
Mówisz, że mnie pra­gniesz
Potrze­bu­jesz tego teraz
Wiesz, że jestem twój
Uwię­zi­łaś mnie
Teraz mówisz, że mnie pra­gniesz

Czy to pożą­da­nie?
Czy to, co czu­ję do cie­bie to miłość?
Chcę pożą­da­nia
Gdyż two­ja miłość tyl­ko mnie wyko­rzy­stu­je

Czy to pożą­da­nie?
Czy to, co czu­ję do cie­bie to miłość?
Chcę pożą­da­nia
Chcę zoba­czyć, ile jesteś w sta­nie poświę­cić

Gramatyka

Tworzenie pytań

Whe­re are you taking me?

Dokąd mnie zabie­rasz?

Przyj­rzyj­my się two­rze­niu pytań w naj­czę­ściej uży­wa­nych cza­sach:

Present Simple

 • Pyta­nia otwar­te

Zaimek pyta­ją­cy + do/does + oso­ba + cza­sow­nik w for­mie pod­sta­wo­wej + resz­ta zda­nia?

Przy­kła­dy:

What do you do? = Czym się zaj­mu­jesz?

Whe­re does she work? = Gdzie ona pra­cu­je?

 • Pyta­nia zamknię­te

Is/Are + oso­ba + cza­sow­nik w for­mie pod­sta­wo­wej + resz­ta zda­nia?

Przy­kład:

Is he at scho­ol? = Czy on jest w szko­le?

Are they at home? = Czy (oni) są w domu?

Present Continuous

 • Pyta­nia otwar­te

Zaimek pyta­ją­cy + are/is + oso­ba + cza­sow­nik –ing + resz­ta zda­nia?

Przy­kła­dy:

What are you doing? = Co robisz?

Whe­re is he going? = Gdzie on idzie?

 • Pyta­nia zamknię­te

Are/ Is + oso­ba + cza­sow­nik -ing + resz­ta zda­nia?

Przy­kła­dy:

Are you play­ing “Call Of Duty” now? = Czy grasz teraz w “Call Of Duty”?

Is she swim­ming at the moment? = Czy ona teraz pły­wa.

Past Simple

 • Pyta­nia otwar­te

Zaimek pyta­ją­cy + did + oso­ba + cza­sow­nik w for­mie pod­sta­wo­wej + resz­ta zda­nia?

Przy­kła­dy:

What did you do yester­day? = Co wczo­raj robi­łeś?

Whe­re did she go last Fri­day? = Gdzie ona poszła w zeszły pią­tek?

 • Pyta­nia zamknię­te

Were/ Was + oso­ba + resz­ta zda­nia?

Przy­kła­dy:

Were you at scho­ol? = (Czy) byłeś w szko­le?

Was she so shy? = Czy ona była taka nie­śmia­ła?

Past Continuous

 • Pyta­nie otwar­te

Zaimek pyta­ją­cy + were + oso­ba + cza­sow­nik –ing + resz­ta zda­nia?

Przy­kład:

When were try­ing to learn it? = Kie­dy pró­bo­wa­łeś się tego nauczyć?

 • Pyta­nie zamknię­te

Were/ Was + oso­ba + cza­sow­nik -ing + resz­ta zda­nia?

Przy­kład:

Were you dri­ving a car? = Jeź­dzi­łeś samo­cho­dem?

Future Simple

 • Pyta­nie otwar­te

Zaimek pyta­ją­cy + will + oso­ba + cza­sow­nik w for­mie pod­sta­wo­wej + resz­ta zda­nia?

Przy­kład:

Will you meet with him? = Spo­tkasz się z nim?

 • Pyta­nie zamknię­te

Will + oso­ba + cza­sow­nik w for­mie pod­sta­wo­wej + resz­ta zda­nia?

Przy­kład:

Will you mar­ry me? = Wyj­dziesz za mnie?

Zwroty & Wyrażenia

Tough

I must be tough

Muszę być twar­dy

Tough =

= trud­ny, wyma­ga­ją­cy, np.: This task was real­ly tough. = To zada­nie było napraw­dę trud­ne.

= twar­dy, nie­ustę­pli­wy, sil­ny, np.: Don’t be so tough with her. = Nie bądź dla niej taki twar­dy.

= wytrzy­ma­ły, trwa­ły (np. mate­riał), np.: It is very tough. = Jest bar­dzo trwa­ły.

= nie­bez­piecz­ny, trud­ny , np.: This could be tough. = To może być nie­bez­piecz­ne.

= twar­dy (o jedze­niu), np.: This bre­ad is tough. = Ten chleb jest twar­dy.

Compromise

I want to keep us com­pro­mi­sing

Chcę, aby­śmy dalej się godzi­li

Com­pro­mi­se = kom­pro­mis, ugo­da, ustęp­stwo.

Przy­kład zda­nia:

They final­ly deci­ded on a com­pro­mi­se. = Oni osta­tecz­nie zde­cy­do­wa­li się na kom­pro­mis.

War­to zwró­cić uwa­gę na inne pożą­da­ne słów­ka:
desi­red effect = pożą­da­ny efekt

over­whel­ming desi­re = nie­od­par­te pra­gnie­nie

object of desi­re = obiekt pożą­da­nia

to express a desi­re = wyra­zić chęć

if desi­red = jeśli takie jest życze­nie

to show a desi­re = oka­zy­wać chęć

to be bur­ning with desi­re = pło­nąć pożą­da­niem

a fla­me of desi­re = pło­mień pożą­da­nia (sil­ne uczu­cie)

com­pel­ling desi­re to do some­thing = sil­ne pra­gnie­nie aby coś zro­bić

to leave a lot to be desi­red, leave much to be desi­red = pozo­sta­wiać wie­le do życze­nia

eve­ry­thing you could possi­bly desi­re = wszyst­ko, cze­go mógł­byś zapra­gnąć

eve­ry­thing your heart could desi­re = wszyst­ko, cze­go naj­bar­dziej się pra­gnie

Desire

Is it desi­re?

Czy to pożą­da­nie?

Desi­re =

= ocho­ta, chęć, pra­gnie­nie, np.: He felt a strong desi­re to look at her. = Poczuł sil­ne pra­gnie­nie, żeby na nią popa­trzeć.

= pożą­da­nie (sek­su­al­ne), np.:  Mary saw his desi­re for her. = Mary dostrze­gła jego pożą­da­nie wobec niej.

Willing

I wan­na see what you’re wil­ling to lose

Chcę zoba­czyć, ile jesteś w sta­nie poświę­cić

Wil­ling w języ­ku angiel­skim, choć zna­ny jest głów­nie jako przy­miot­nik, wystę­pu­je tak­że jako rze­czow­nik.

Wil­ling = chęć, ocho­ta.

Przy­kład zda­nia:

She had a strong wil­ling for cho­co­la­te after the trip. = Ona mia­ła sil­ną chęć na cze­ko­la­dę po podró­ży.

Wil­ling = chęt­ny, ocho­czy, skwa­pli­wy.

Przy­kład zda­nia:

He was wil­ling to move out, but he didn’t know whe­re to. = On był bar­dzo chęt­ny, żeby się wypro­wa­dzić, ale nie wie­dział dokąd.

Lock sb down

You’ve loc­ked me down

Uwię­zi­łeś mnie

To lock sb down = uwię­zić kogoś, zamknąć wię­zie­niu, np.: The men were loc­ked down for com­mit­ting a cri­me. = Męż­czyź­ni zosta­li uwię­zie­ni za popeł­nie­nie prze­stęp­stwa.

To lock down = zamknąć drzwi na klucz, np.: Did you lock the door down? = Zamkną­łeś drzwi na klucz?

Abu­se as a noun

Abu­se =

= nad­uży­cie, np.: Human rights abu­se is incre­asing in Chi­na. = W Chi­nach coraz czę­ściej nad­uży­wa się praw czło­wie­ka.

= znie­wa­ga, obra­za, np.: He threw abu­ses at the bar staff. = On obrzu­cił per­so­nel baru znie­wa­ga­mi.

Abused

Cau­se your love only gets me abu­sed

Gdyż two­ja miłość  tyl­ko mnie wyko­rzy­stu­je

To abu­se =

= nad­uży­wać (np. alko­ho­lu, nar­ko­ty­ków), np.: Do you think he abu­ses alco­hol? = Czy myślisz, że on nad­uży­wa alko­ho­lu?

= wyko­rzy­sty­wać, nad­uży­wać, np.: He abu­sed my kind­ness in a very mean way. = On wyko­rzy­stał moją dobroć w bar­dzo okrut­ny spo­sób.

= zamę­czać, np.: She abu­ses me emo­tio­nal­ly. = Ona zamę­cza mnie emo­cjo­nal­nie.

= znę­cać się (nad kimś), mal­tre­to­wać (kogoś), np.: More and more people fight aga­inst chil­dren abu­se. = Coraz wię­cej ludzi wal­czy prze­ciw­ko mal­tre­to­wa­niu dzie­ci.

= znie­wa­żać, obra­żać, np.: She abu­sed me witho­ut a reason. = Ona obra­zi­ła mnie bez powo­du.

 

Czy pio­sen­ka zespo­łu Years & Years obu­dzi­ła w Was “żądzę” ucze­nia się kolej­nych cie­ka­wych słó­wek? 🙂

Print Friendly, PDF & Email


Zobacz także:

Udostępnij:

Podobne

3 komentarze

 1. ILKA

  BARDZO,BARDZO DZIĘKUJĘ za tłu­ma­cze­nie Years & Years “Desi­re” ;-)Pły­ta wspaniała,zespół wyśmienity.Nic dodać, nic ująć 😉 😉 😉 😉

 2. Inez :)

  Jedy­ne, co moż­na zarzu­cić, to for­ma żeń­ska cza­sow­ni­ków (uwię­zi­łaś, pra­gnę­ła itp), bo Olly pisał o swo­im chło­pa­ku 🙂

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *