LP — Lost On You
Utwór „Lost On You” artyst­ki LP pod­bi­ja listy prze­bo­jów na całym świe­cie. Pocho­dzi on z minial­bu­mu ame­ry­kań­skiej woka­list­ki roc­ko­wej Lau­ry Per­go­liz­zi (LP), zaty­tu­ło­wa­ne­go „Death Val­ley”. LP ma na swo­im kon­cie trzy pły­ty, dodat­ko­wo, pisze tek­sty dla zna­nych pio­sen­ka­rek, m.in. Rihan­ny czy Chri­sti­ny Agu­ile­ry.

Pio­sen­ka opo­wia­da o nie­szczę­śli­wej miło­ści, zmar­no­wa­nym na nią cza­sie. Tele­dysk do pio­sen­ki powstał w dwóch bli­skich autor­ce mia­stach – Nowym Jor­ku i Los Ange­les. Klip wyre­ży­se­ro­wał Chuck David Wil­lis.

Enjoy!

Tekst pio­sen­ki LP — Lost On You

When you get older, pla­iner, saner
Will you remem­ber all the dan­ger
We came from?
Bur­ning like embers, fal­ling, ten­der
Lon­ging for the days of no sur­ren­der
Years ago
And well you know

So smo­ke ‘em if you got ‘em
’Cau­se it’s going down
All I ever wan­ted was you
I’ll never get to heaven
’Cau­se I don’t know how

Let’s raise a glass or two
To all the things I’ve lost on you
Oh-oh
Tell me are they lost on you?
Oh-oh
Just that you could cut me loose
Oh-oh
After eve­ry­thing I’ve lost on you
Is that lost on you?

Oh-oh-oh-oh, oh-oh
Oh-oh-oh-oh
Is that lost on you?
Oh-oh-oh-oh, oh-oh
Baby, is that lost on you?
Is that lost on you?

Wishing I could see the machi­na­tions
Under­stand the toil of expec­ta­tions in your mind
Hold me like you never lost your patien­ce
Tell me that you love me more than hate me
All the time
And you’re still mine

So smo­ke ‘em if you got ‘em
’Cau­se it’s going down
All I ever wan­ted was you
Let’s take a drink of heaven
And turn aro­und

Let’s raise a glass or two
To all the things I’ve lost on you
Oh-oh
Tell me are they lost on you?
Oh-oh
Just that you could cut me loose
Oh-oh
After eve­ry­thing I’ve lost on you
Is that lost on you?

Oh-oh-oh-oh, oh-oh
Oh-oh-oh-oh
Is that lost on you?
Oh-oh-oh-oh, oh-oh
Baby, is that lost on you?
Is that lost on you?

Let’s raise a glass or two
To all the things I’ve lost on you
Oh-oh
Tell me are they lost on you?
Oh-oh
Just that you could cut me loose
Oh-oh
After eve­ry­thing I’ve lost on you
Is that lost on you?
Is that lost on you?

Tłu­ma­cze­nie LP — Lost On You

Kie­dy sta­niesz się star­sza, szczer­sza, roz­sąd­niej­sza
Będziesz pamię­tać o wszyst­kich nie­bez­pie­czeń­stwach
Któ­re poko­na­ły­śmy?
Pło­ną­ce reszt­ki wspo­mnień, miłość, czu­łość
Tęsk­niąc za dnia­mi bez pod­da­wa­nia się
Lata temu
I dobrze wiesz

Więc rób, co chcesz
Bo to już się koń­czy
Wszyst­kim, cze­go pra­gnę­łam, byłaś ty
Nigdy nie dosta­nę się do nie­ba
Bo nie wiem jak

Wznie­śmy toast lub dwa
Za wszyst­kie rze­czy, któ­re stra­ci­łam przez cie­bie
Oh-oh
Powiedz mi, czy stra­ci­łam je dla cie­bie?
Oh-oh
Tyl­ko po to, żebyś mogła mnie porzu­cić
Oh-oh
Po tym wszyst­kim, co stra­ci­łam przez cie­bie
Czy to wszyst­ko zmar­no­wa­łam na cie­bie?

Oh-oh-oh-oh, oh-oh
Oh-oh-oh-oh
Czy to wszyst­ko zmar­no­wa­łam na cie­bie?
Oh-oh-oh-oh, oh-oh
Kocha­na, czy to wszyst­ko zmar­no­wa­łam na cie­bie?
Czy to zmar­no­wa­łam na cie­bie?

Gdy­bym tyl­ko dostrze­gła te intry­gi
Zro­zu­mieć cięż­ko wypra­co­wa­nych przez cie­bie ocze­ki­wań
Przy­tul mnie tak jak­byś nigdy nie stra­ci­ła cier­pli­wo­ści
Powiedz, że mnie kochasz bar­dziej niż nie­na­wi­dzisz
Cały czas
I że nadal jesteś moja

Więc rób, co chcesz
Bo to już się koń­czy
Wszyst­kim, cze­go pra­gnę­łam, byłaś ty
Wypij­my łyk nie­ba
I zmień­my się na lep­sze

Wznie­śmy toast lub dwa
Za wszyst­kie rze­czy, któ­re stra­ci­łam przez cie­bie
Oh-oh
Powiedz mi, czy stra­ci­łam je dla cie­bie?
Oh-oh
Tyl­ko po to, żebyś mogła mnie porzu­cić
Oh-oh
Po tym wszyst­kim, co stra­ci­łam przez cie­bie
Czy to wszyst­ko zmar­no­wa­łam na cie­bie?

Oh-oh-oh-oh, oh-oh
Oh-oh-oh-oh
Czy to wszyst­ko zmar­no­wa­łam na cie­bie?
Oh-oh-oh-oh, oh-oh
Kocha­na, czy to wszyst­ko zmar­no­wa­łam na cie­bie?
Czy to zmar­no­wa­łam na cie­bie?

Wznie­śmy toast lub dwa
Za wszyst­kie rze­czy, któ­re stra­ci­łam przez cie­bie
Oh-oh
Powiedz mi, czy stra­ci­łam je dla cie­bie?
Oh-oh
Tyl­ko po to, żebyś mogła mnie porzu­cić
Oh-oh
Po tym wszyst­kim, co stra­ci­łam przez cie­bie
Czy to wszyst­ko zmar­no­wa­łam na cie­bie?
Czy to wszyst­ko zmar­no­wa­łam na cie­bie?

Zwroty & Wyrażenia

Plain

Non-pla­in voca­bu­la­ry zone
pla­in-spo­ken = pro­sto­li­nij­ny, szcze­ry
pla­in­ness = jasność, pro­sto­ta
flo­od pla­in = rów­ni­na powo­dzio­wa, tera­sa zale­wo­wa
pla­in dealing = uczci­wość
pla­in text = zwy­kły tekst
pla­in sailing = łatwi­zna, buł­ka z masłem
pla­in and sim­ple = jasne jak słoń­ce, oczy­wi­ste, (rozu­mie się) “samo przez się”

When you get older, pla­iner, saner

Kie­dy sta­niesz się star­sza, szczer­sza, roz­sąd­niej­sza

Pla­in =

= jasny, wyraź­ny, oczy­wi­sty, np.: The answer is so pla­in! = Odpo­wiedź jest tak oczy­wi­sta!

= zwy­czaj­ny, pro­sty, np.: Put the let­ter in a pla­in, whi­te enve­lo­pe. = Włóż list do zwy­kłej, bia­łej koper­ty.

= gład­ki (bez żad­ne­go wzo­ru), jed­no­li­ty, np.: Do you have any pla­in whi­te T-Shirts? = Czy macie jakieś gład­kie bia­łe koszul­ki?

= szcze­ry, uczci­wy, np.: Kate is a pla­in per­son, you can trust her. = Kate jest szcze­rą oso­bą, możesz jej zaufać.

= nie­ład­na, nie­zbyt ład­na (o kobie­cie), np.: She is pla­in but intel­li­gent and smart. = Ona jest nie­zbyt ład­na, ale za to inte­li­gent­na i bystra.

= rów­nin­ny, np.: The city lies on the pla­in region. = Mia­sto leży w rów­nin­nym regio­nie.

Sane

When you get older, pla­iner, saner

Kie­dy sta­niesz się star­sza, szczer­sza, roz­sąd­niej­sza

Sane =

= przy zdro­wych zmy­słach, np.: He was still sane. = On był nadal przy zdro­wych zmy­słach.

= roz­sąd­ny, rozum­ny, np.: The sane man has to know when to give up. = Roz­sąd­ny czło­wiek musi wie­dzieć, kie­dy się pod­dać.

Ember

Bur­ning like embers, fal­ling, ten­der

Pło­ną­ce reszt­ki wspo­mnień, miłość, czu­łość

Ember =

= roz­ża­rzo­ny węgie­lek, np.: If the ember died, she’d have to begin all over aga­in. = Jeśli roz­ża­rzo­ny węgie­lek zga­śnie, znów będzie musia­ła zacząć wszyst­ko od nowa.

= nie­do­pał­ki, reszt­ki (np. prze­szło­ści, wspo­mnień), np.: All that left were embers of my memo­ries. = Wszyst­kim, co pozo­sta­ło, były reszt­ki moich wspo­mnień.

Tender

Ten­der as a noun and a verb
Ten­der =
= mały sta­tek pomoc­ni­czy
= ten­der (wagon na węgiel i wodę za loko­mo­ty­wą paro­wą)
= prze­targ

To ten­der =
= ofe­ro­wać
= skła­dać ofer­tę prze­tar­go­wą

Bur­ning like embers, fal­ling, ten­der

Pło­ną­ce reszt­ki wspo­mnień, miłość, czu­łość

Ten­der =

= mięk­ki, kru­chy (dobrze ugo­to­wa­ny), np.: Can you check if the meat is ten­der? = Możesz spraw­dzić czy mię­so jest mięk­kie?

= czu­ły, np.: Her tone was ten­der, anxio­us. = Jej ton gło­su był czu­ły, zatro­ska­ny.

= wraż­li­wy, deli­kat­ny, np.: She has a ten­der soul. = Ona ma wraż­li­wą duszę.

So smoke ‘em if you got ‘em

So smo­ke ‘em if you got ‘em

Więc rób, co chcesz

Wyra­że­nie So smo­ke ‘em if you got ‘em jest slan­giem, nie może­my go prze­tłu­ma­czyć dosłow­nie. Ozna­cza = rób, co chcesz.

Przy­kład:

After John’s car bro­ke down on the deser­ted coun­try road, he cal­led a tow truck and told his pas­sen­gers “Smo­ke em if you got em”. = Po tym jak Joh­no­wi zepsuł się samo­chód na opusz­czo­nej, wiej­skiej dróż­ce, zadzwo­nił po samo­chód pomo­cy dro­go­wej i powie­dział swo­im pasa­że­rom: „Rób­cie, co chce­cie”.

Go down

‘Cau­se it’s going down

Bo to już się koń­czy

Phra­sal verb to go down ma wie­le zna­czeń oto kil­ka z nich =

= obni­żyć się (np. stan­dard), np.: Your servi­ces have unfor­tu­na­te­ly gone down. = Wasze usłu­gi nie­ste­ty się obni­ży­ły.

= tonąć (o stat­ku), np.: After the storm, our boat went down. = Nasza łód­ka uto­nę­ła po sztor­mie.

= zmniej­szyć się, np.: My inco­me has recen­tly gone down. = Mój dochód ostat­nio się zmniej­szył.

= spaść, np.: Leaves go down in autumn. = Liście spa­da­ją jesie­nią.

= przy­ga­snąć (np. świa­tła), np.: The lights will go down when the film starts. = Świa­tła przy­ga­sną, kie­dy film się zacznie.

= zacho­dzić (słoń­ce), np.: Do you want to watch the sun go down? = Czy chcesz obej­rzeć jak zacho­dzi słoń­ce?

= iść gdzieś (np. do par­ku, do skle­pu, do pubu), np.: I’m going down the pub. Are you going with me? = Idę do pubu. Idziesz ze mną?

Cut sb loose

Just that you could cut me loose

Tyl­ko po to, żebyś mogła mnie porzu­cić

To cut loose = wyswo­ba­dzać się, uwal­niać się, np.: She got cut loose aro­und the same time I did. = Zosta­ła uwol­nio­na w tym samym cza­sie co ja.

To cut some­one loose = uwol­nić kogoś od cze­goś, zwol­nić kogoś, np.: The piz­za cha­in was for­ced to clo­se seve­ral restau­rants and cut employ­ees loose. = Sieć piz­ze­rii zosta­ła zmu­szo­na do zamknię­cia kil­ku restau­ra­cji i zwol­nie­nia pra­cow­ni­ków.

Wish

Wishing I could see the machi­na­tions

Gdy­bym tyl­ko dostrze­gła te intry­gi

Wish = życze­nie, np.: I will grant you one wish. = Speł­nię two­je jed­no życze­nie.

To wish =

= życzyć sobie, chcieć, np.: I wish you hap­pi­ness. = Życzę ci szczę­ścia.

= żało­wać, mieć poczu­cie szko­dy, np.: I wish I hadn’t told you my secret. = Żału­ję, że powie­dzia­łem ci mój sekret.

= życzyć sobie, np.: I wish you were more poli­te. = Życzę sobie, abyś była grzecz­niej­sza.

Wish = gdy­bym tyl­ko, np.: I wish I had more money. = Gdy­bym tyl­ko miał wię­cej pie­nię­dzy.

Machinations

Wishing I could see the machi­na­tions

Gdy­bym tyl­ko dostrze­gła te intry­gi

Machi­na­tions = machi­na­cje, intry­gi, np.: The question was how to make use of the­se machi­na­tions. = Pyta­nie brzmia­ło, jak wyko­rzy­stać te intry­gi.

Gramatyka

Stopniowanie przymiotników

When you get older, pla­iner, saner

Kie­dy sta­niesz się star­sza, szczer­sza, roz­sąd­niej­sza

Przymiotniki regularne

W przy­miot­ni­kach regu­lar­nych sto­pień wyż­szy i naj­wyż­szy two­rzy się na dwa spo­so­by. Spo­sób jest zależ­ny od licz­by sylab w przy­miot­ni­ku.

 • Przy­miot­ni­ki jed­no­sy­la­bo­we
  sto­pień wyż­szy
  — do for­my pod­sta­wo­wej przy­miot­ni­ka nale­ży dodać koń­ców­kę -er
  sto­pień naj­wyż­szy
  — do for­my pod­sta­wo­wej przy­miot­ni­ka nale­ży dodać koń­ców­kę -est oraz przed wszyst­kim dodać the
  talltal­lerthe tal­lest = wyso­ki — wyż­szy — naj­wyż­szy
  smallsmal­lerthe smal­lest = mały — mniej­szy — naj­mniej­szy

Jeśli przy­miot­nik jest jed­no­sy­la­bo­wy to nie zawsze wystar­czy tak po pro­stu dopi­sać -er na koń­cu:
— jeśli przy­miot­nik zakoń­czo­ny jest spół­gło­ską poprze­dzo­ną samo­gło­ską to podwa­ja­my ostat­nią liter­kę (spół­gło­skę), np.:
bigbig­gerthe big­gest = duży — więk­szy — naj­więk­szy
hothot­terthe hot­test = cie­pło — cie­plej — naj­cie­plej
— jeśli przy­miot­nik koń­czy się na -y, wyrzu­ca­my y i w jego miej­sce wsta­wia­my i, a potem to już nor­mal­nie: doda­je­my -er albo -est zależ­nie od stop­nia jaki chce­my utwo­rzyć.
easyeasierthe easiest = łatwy — łatwiej­szy — naj­ła­twiej­szy
noisynoisierthe noisiest = hała­śli­wy — bar­dziej hała­śli­wy — naj­bar­dziej hała­śli­wy

 • Przy­miot­ni­ki wie­lo­sy­la­bo­we
  sto­pień wyż­szy
  — przed przy­miot­ni­kiem nale­ży dopi­sać słów­ko more
  sto­pień naj­wyż­szy
  — przed przy­miot­ni­kiem nale­ży dopi­sać słów­ko the most
  exci­tingmore exci­tingthe most exci­ting = fascy­nu­ją­cy — bar­dziej fascy­nu­ją­cy — naj­bar­dziej fascy­nu­ją­cy
  modernmore modernthe most modern = nowo­cze­sny — nowo­cze­śniej­szy — naj­no­wo­cze­śniej­szy

Przymiotniki nieregularne

goodbet­terthe best = dobry — lep­szy — naj­lep­szy
badwor­sethe worst = zły — gor­szy — naj­gor­szy
manymorethe most = dużo — wię­cej — naj­wię­cej
lit­tlelessthe least = mały — mniej­szy — naj­mniej­szy
farfur­ther/far­therthe fur­thest/ the far­thest = dale­ko — dalej — naj­da­lej
oldelderthe eldest = sta­ry — star­szy — naj­star­szy (o ludziach)
Jeśli mówi­my o rze­czach to stop­niu­je­my: oldolderthe oldest

Ćwiczenie

Uzu­peł­nij zda­nia, uży­wa­jąc stop­nia wyż­sze­go lub naj­wyż­sze­go przy­miot­ni­ka.

 1. You are …………… (fat) than me.
 2. This san­dwich is ……………….. (big) on the world.
 3. It is ……………………………………… (expen­si­ve) than that.
 4. I am ………………………………. (famo­us) than you.
 5. My ………………… (old) sister works in Lon­don.
 6. You are …………………………….. (care­ful) per­son I have ever known.
 7. Tom is …………………. (fast) than me.
 8. She is …………………………………… (beau­ti­ful) girl.
 9. This is ………………………….. (fast) car I have ever seen.
 10. You are …………………………….. (patient) than me.
 11. Sun­day is ……………………. (good) day for resting.
 12. It is …………………….. (high) moun­ta­in in the world.

 

Did you have fun with LP and her song? 🙂 

What is you favo­uri­te new word from today’s les­son?Print Friendly, PDF & Email


Zobacz także:

Udostępnij:

Podobne

6 komentarzy

 1. Dominika Bona
  Author

  Odpo­wie­dzi:
  1. Fat­ter
  2. The big­gest
  3. More expen­si­ve
  4. More famo­us
  5. Elder
  6. The most care­ful
  7. Faster
  8. The most beau­ti­ful
  9. The fastest
  10. More patient
  11. The best
  12. The highest

 2. Dominika Bona
  Author

  Bar­dzo dzię­ku­ję za komen­tarz.
  Jeśli cho­dzi o 21 Pilots, to naj­bar­dziej lubię dwie pio­sen­ki: „Heathens” i „Stres­sed out”. Chęt­nie zaj­mę się opra­co­wa­niem któ­rejś z nich. 🙂

 3. Weronika Zach

  Wasze tłu­ma­cze­nia są świet­ne. Potrze­bo­wa­łam takiej stro­ny, bo sama śpie­wam i wiem, że dobre zro­zu­mie­nie tek­stu jest waż­ne przy inter­pre­ta­cji pio­sen­ki. Tak­że wiel­kie dzię­ki! Jeśli mogę zasu­ge­ro­wać jakąś pio­sen­kę, któ­rej tekst chcia­ła­bym dokład­nie poznać to Scar­bo­ro­ugh Fair. 🙂

 4. Marta

  A może tak pio­sen­kę Ima­ny-The­re were tears? Ryt­micz­ne i z prze­ka­zem lub Hero od war zespo­łu Rise Aga­inst?

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *