Miesiąc: Kwiecień 2015

Michael Jackson — Black or White

Utwór „Black or Whi­te”, pierw­szy sin­giel Micha­ela Jack­so­na, to wyraz arty­stycz­ne­go bun­tu, któ­ry skie­ro­wa­ny jest prze­ciw­ko rasi­zmo­wi i sze­ro­ko poję­tej dys­kry­mi­na­cji. War­to pamię­tać, że arty­sta był…

Marilyn Manson — Personal Jesus

Mari­ly­na Man­so­na, a wła­ści­wie Bria­na Hugha War­ne­ra, przed­sta­wiać chy­ba nie trze­ba. Jak powszech­nie wia­do­mo Mari­lyn Man­son  jest arty­stą kon­tro­wer­syj­nym, eks­cen­try­kiem. W pew­nych krę­gach uwa­ża się…

Sam Smith — Stay With Me

Sam Smith to bry­tyj­ski woka­li­sta i kom­po­zy­tor, któ­ry 2013 roku wygrał Nagro­dę Bry­tyj­skie­go Ryn­ku Fono­gra­ficz­ne­go (BRIT) w kate­go­rii Wybór Kry­ty­ków oraz ple­bi­scyt BBC Sound Of 2014. W maju 2014 roku uka­za­ła się jego…

The Killers — Mr. Brightside

Sin­giel „Mr. Bri­ght­si­de” pocho­dzi z  debiu­tanc­kie­go albu­mu The Kil­lers „Hot Fuss” z 2004 roku. Nie­wier­ność ówcze­snej dziew­czy­ny woka­li­sty zespo­łu (Bran­don Flo­wers) zain­spi­ro­wa­ła gita­rzy­stę zespo­łu (Dave…