George Michael — Freedom

Dzi­siaj prze­nie­sie­my się do lat 80-tych za spra­wą George’a Miche­ala i jego kul­to­wej pio­sen­ki „Fre­edom”.

Geo­r­ge Micha­el, jak więk­szość nasto­lat­ków w tam­tym cza­sie, marzy­ła o karie­rze woka­li­sty. Swo­je marze­nie po czę­ści zaczął speł­niać, wystę­pu­jąc na uli­cach i wyko­nu­jąc pio­sen­ki min zespo­łu Queen, czy tez pra­cu­jąc jako DJ w klu­bach. W mię­dzy­cza­sie na swo­jej dro­dze spo­tkał przy­szłe­go part­ne­ra ze zespo­łu Wham! — Andrew Ridgeley’a. Krot­ko po zało­że­niu zespo­łu, ich pierw­szy album „Fan­ta­stic” upla­so­wał się na 1 miej­scu list prze­bo­jów w UK. Kolej­ne albu­my i prze­bo­je takie jak „Wake Me Up Befo­re You Go-Go” czy słyn­ny prze­bój świą­tecz­ny „Last Chri­st­mas” potwier­dzi­ły nie­za­prze­czal­ny talent gru­py Wham! w Wiel­kiej Bry­ta­nii.

Pio­sen­ka „Fre­edom” sta­no­wi pew­ne­go rodza­ju wyzna­nie skie­ro­wa­ne do fanów, w któ­rym sta­ra się prze­ka­zać kil­ka istot­nych fak­tów za rów­no o sobie jak i całej otocz­ce zwią­za­nej z prze­my­słem muzycz­nym.

War­to uczcić cześć George’a Miche­ala, słu­cha­jąc jego pięk­ne­go utwo­ru. Enjoy!

Tekst pio­sen­ki Geo­r­ge Micha­el — Fre­edom

I won’t let you down
I will not give you up
Got­ta have some faith in the sound

It’s the one good thing that I’ve got
I won’t let you down
So ple­ase don’t give me up
‘Cau­se I would real­ly
Real­ly love to stick aro­und, oh yeah
Heaven knows I was just a young boy
Didn’t know what I wan­ted to be
I was eve­ry lit­tle hun­gry schoolgirl’s pri­de and joy
And I guess it was eno­ugh for me
To win the race? A pret­tier face!
Brand new clo­thes and big fat pla­ce
On your rock and roll TV
But today the way I play the game is not the same
No way
Think I gon­na get myself hap­py
I think there’s some­thing you sho­uld know
I think it’s time I told you so
There’s some­thing deep insi­de of me
There’s some­one else I’ve got to be
Take back your pic­tu­re in a fra­me
Take back your sin­ging in the rain
I just hope you under­stand
Some­ti­mes the clo­thes do not make the man
All we have to do now
Is take the­se lies and make them true some­how
All we have to see
Is that I don’t belong to you
And you don’t belong to me yea yea
Fre­edom
Fre­edom
Fre­edom
You’ve got­ta give for what you take
Fre­edom
Fre­edom
Fre­edom
You’ve got­ta give for what you take
Heaven knows we had some fun boy
What a kick just a bud­dy and me
We had eve­ry big shot good-time band on the run boy
We were living in a fan­ta­sy
We won the rice
Got out of the pla­ce
I went back home got a brand new face
For the boys on MTV
But today the way I play the game has got to chan­ge
Oh yeah
Now I’m gon­na get myself hap­py
I think there’s some­thing you sho­uld know
I think it’s time I stop­ped the show
There’s some­thing deep insi­de of me
There’s some­one I for­got to be
Take back your pic­tu­re in a fra­me
Don’t think that I’ll be back aga­in
I just hope you under­stand
Some­ti­mes the clo­thes do not make the man
All we have to do now
Is take the­se lies and make them true some­how
All we have to see
Is that I don’t belong to you
And you don’t belong to me, yea yea
Fre­edom
Fre­edom
Fre­edom
You’ve got­ta give for what you take
Well it looks like the road to heaven
But it feels like the road to hell
When I knew which side my bre­ad was but­te­red
I took the kni­fe as well
Posing for ano­ther pic­tu­re
Everybody’s got to sell
But when you sha­ke your ass
They noti­ce fast
And some mista­kes were built to last
That’s what you get
That’s what you get
And after all this time
I just hope you under­stand
Some­ti­mes the clo­thes
Do not make the man
All we have to do now is take the­se lies
And make them true some­how
All we have to see is that I don’t belong to you
And you don’t belong to me yea yea
Fre­edom
Fre­edom
Fre­edom
You’ve got to give for what you take
Fre­edom
Fre­edom
Fre­edom
You’ve got to give for what you take
Yea you’ve got to gibe for what you give
For what you give
May not be what you want from me
Just the way it’s got to be
Lose the face now
I’ve got to live now I’ve got to live

Tłu­ma­cze­nie Geo­r­ge Micha­el — Fre­edom

Nie zawio­dę cię
Nie wydam cię
Musze mieć wia­rę w dźwięk

To jedy­na rzecz, któ­ra mam
Nie zawio­dę cię
Więc pro­szę nie wydaj mnie
Ponie­waż napraw­dę
Napraw­dę chciał­bym być w pobli­żu cie­bie, o tak
Bóg jeden wie, ze byłem zwy­czaj­nym, mło­dym chło­pa­kiem
Nie wie­dzia­łem, kim chcia­łem być
Byłem oczkiem w gło­wie każ­dej wygłod­nia­łej dziew­czy­ny
I sądzę, że to było dla mnie wystar­cza­ją­ce
Aby wygrać wyścig? Pięk­niej­sza twarz!
Mar­ko­we ciu­chy i pew­ne miej­sce
W two­jej rock&rollowej tele­wi­zji
Ale dzi­siaj ina­czej gram w tę grę
Nie ma mowy
Zamie­rzam się uszczę­śli­wić
Myślę, że jest coś, co powin­naś wie­dzieć
Myślę, że naj­wyż­szy czas, żebym ci o tym powie­dział
Jest coś głę­bo­ko w moim wnę­trzu
Jest ktoś inny, kim muszę się stać
Zabierz swo­je zdję­cie w ram­ce
Zabierz swo­ja desz­czo­wa pio­sen­kę
Mam tyl­ko nadzie­ję, że rozu­miesz
Cza­sa­mi nie sza­ta czy­ni czło­wie­ka
Wszyst­ko, co musi­my zro­bić teraz
To, wziąć te kłam­stwa i zamie­nić je w praw­dę
Wszyst­ko, co musisz zro­zu­mieć
Jest to, że nie nale­żę do cie­bie
A ty nie nale­żysz do mnie
Wol­ność
Wol­ność
Wol­ność
Musisz dawać tyle, co bie­rzesz
Wol­ność
Wol­ność
Wol­ność
Musisz dawać tyle, co bie­rzesz
Bóg jeden wie ze bawi­li­śmy się świet­nie
Co za odlot tyl­ko ja i kum­pel
Prze­go­ni­li­śmy wszyst­kich roz­ryw­ko­wych moca­rzy chłop­cze
Żyli­śmy jak w baj­ce
Wygra­li­śmy wyścig
Wydo­sta­łem się stam­tąd
Wró­ci­łem do domu i przy­bra­łem nową twarz
Spe­cjal­nie dla chłop­ców w MTV
Ale dzi­siaj zasa­dy gry, w któ­ra gram muszą się zmie­nić
O tak
Zamie­rzam uczy­nić sie­bie szczę­śli­wym
Myślę, że jest coś, co powin­naś wie­dzieć
Myślę, że czas abym zatrzy­mał to przed­sta­wie­nie
Jest coś głę­bo­ko we mnie
Jest ktoś, kim zapo­mnia­łem być
Zabierz swo­je zdję­cie w ram­ce
Nie myśl, że wró­cę ponow­nie
Mam nadzie­ję, że zro­zu­miesz
Cza­sa­mi nie sza­ta czy­ni czło­wie­ka
Wszyst­ko to, co musi­my teraz zro­bić
Jest wziąć te kłam­stwa i zamie­nić w praw­dę
Wszyst­ko, co musisz zro­zu­mieć
Jest to, że nie nale­żę do cie­bie
A ty nie nale­żysz do mnie
Wol­ność
Wol­ność
Wol­ność
Musisz dać tyle, co bie­rzesz
Wyglą­da to jak dro­ga do nie­ba
Ale to jest dro­ga do pie­kła
Kie­dy wie­dzia­łem jak usta­wić się, żeby wywrzeć dobre wra­że­nie
A potem wyko­rzy­sta­łem to
Pozu­jąc do kolej­ne­go zdję­cia
Każ­dy musi sprze­dać
Ale kie­dy potrzę­siesz swo­im tył­kiem
Oni to szyb­ko zauwa­ża­ją
A kil­ka błę­dów pozo­sta­nie na zawsze
To jest to, co otrzy­mu­jesz
To jest to, co otrzy­mu­jesz
I po tym wszyst­kim
Mam nadzie­ję, że rozu­miesz
Cza­sa­mi nie ubiór
Czy­ni czło­wie­kiem
Wszyst­ko, co musi­my teraz zro­bić, to wziąć te kłam­stwa
I zamie­nić je w praw­dę
Wszyst­ko, co musi­my zro­zu­mieć jest to, że nie nale­żę do cie­bie
A ty nie nale­żysz do mnie
Wol­ność
Wol­ność
Wol­ność
Musisz dawać, co bie­rzesz
Wol­ność
Wol­ność
Wol­ność
Musisz dawać, co bie­rzesz
Tak, musisz dawać, co bie­rzesz
Bo za to, co dajesz
Być może nie otrzy­masz tego, co chcesz ode mnie
To tak wła­śnie ma być
Stra­cić teraz twarz
Muszę żyć teraz, muszę żyć

Zwroty & wyrażenia

Let somebody down

I won’t let you down

Nie zawio­dę cię

To let some­bo­dy down = zawieść kogoś, roz­cza­ro­wać, np.: I was coun­ting on John to come but he let me down. = Liczy­łem na Joh­na, że przyj­dzie, ale mnie zawiódł.

Give somebody up

I will not give you up

Nie wydam cię

To give some­bo­dy up = wydać kogoś, zdra­dzić kogoś, prze­ka­zać wła­dzy, poli­cji, np.: A voice told him to come out and give him­self up. = Głos powie­dział mu, aby wyszedł z ukry­cia i oddał się w ręce poli­cji.

Stick around

I would real­ly real­ly love to stick aro­und

Napraw­dę, napraw­dę chciał­bym być w pobli­żu

To stick aro­und = pozo­sta­wać w pobli­żu, np.: I would like to stick aro­und and watch the game. = Chciał­bym być w pobli­żu i oglą­dać mecz.

Take something back

Take back your pic­tu­re in the fra­me

Zabierz swo­je zdję­cie w ram­ce

To take some­thing back =

= odnieść/ przyj­mo­wać z powro­tem, np.: If the skirt doesn’t fit, you can take it back. = Jeśli spód­ni­ca nie będzie paso­wać, możesz ją zwró­cić.

= odszcze­ki­wać, np.: All right, I take it all back. It wasn’t your fault. = Dobra, odszcze­ku­ję to wszyst­ko. To nie była two­ja wina.

Go back

I went back home got a brand new face

Wró­ci­łem do domu i przy­bra­łem nową twarz

To go back = wra­cać, np.: We went back to work after the bre­ak. = Powró­ci­li­śmy do pra­cy po prze­rwie.

Get out

Histo­ry
W pio­sen­ce Geo­r­ge Micha­el nawią­zu­je do waż­ne­go epi­zo­du w swo­jej karie­rze muzycz­nej, jakim było zało­że­nie z Andrew Rid­ge­ley , zespo­łu Wham! któ­ry swo­imi licz­ny­mi prze­bo­ja­mi zdo­był sce­nę muzycz­na, usu­wa­jąc ponie­kąd inne zna­ne zespo­ły na dal­szy plan.

Got out of the pla­ce

Wydo­sta­łem się z tego miej­sca

To get out = wydo­stać się, opu­ścić, np.: The dog got out becau­se I left the door open. = Pies wydo­stał się na zewnątrz, ponie­waż zosta­wi­łem otwar­te drzwi.

Pride and joy

I was eve­ry lit­tle hun­gry schoolgirl’s pri­de and joy

Byłem oczkiem w gło­wie każ­dej wygłod­nia­łej dziew­czy­ny

Pri­de and joy = być czy­imś oczkiem w gło­wie, np.: He spends hours cle­aning that motor­cyc­le- it’s his pri­de and joy. = Spę­dza godzi­ny pole­ru­jąc ten moto­cykl — to jego oczko w gło­wie.

Big fat

Brand new clo­thes and big fat pla­ce

Mar­ko­we ciu­chy I moc­ne miej­sce

Big fat = total­ny, prze­ogrom­ny, np.: That sounds like a big fat lie. = To brzmi jak jed­no wiel­kie kłam­stwo.

Idiom big fat czę­sto uży­wa­ny jest do pod­kre­śle­nia cze­goś, co ma nega­tyw­ny wydźwięk.

Przy­kład:

He’s a big fat idiot. = Jest skoń­czo­nym idio­ta.

Big shot

We had eve­ry big shot good-time band­band on the run boy

Byli­śmy kimś a wszy­scy inni musie­li odejść chło­pie

Big shot = cos waż­ne­go, istot­ne­go, np.: Ever sin­ce Jack won the poker tour­na­ment, he walks aro­und acting like he’s some kind of big shot. = Od kie­dy Jack wygrał tur­niej w poke­ra, zacho­wu­je sie jak­by był kimś super waż­nym.

On the run

Clo­thing idioms

clo­thes do not make the man = nie sza­ta zdo­bi czło­wie­ka, nie moż­na kogoś oce­niać po wyglą­dzie zewnętrz­nym
to wear the tro­users = usta­na­wiać zasa­dy
to keep one’s shirt on = sta­rać się zacho­wać spo­kój
below the belt = zacho­wa­nie poni­żej pasa
in one’s bir­th­day suit = nago

We had eve­ry big shot good time band on the run boy

Prze­go­ni­li­śmy wszyst­kich roz­ryw­ko­wych moca­rzy chłop­cze

On the run = ucie­kać przed kimś/ czymś, być w cią­głym ruchu, np.: Richard is on the run from cops. = Richard ucie­ka przed gli­na­mi.

Know which side of my bre­ad was but­te­red

When I knew which side my bre­ad was but­te­red

Kie­dy wie­dzia­łem jak usta­wić się żeby wywrzeć wra­że­nie

To know which side one’s bre­ad is but­te­red = wie­dzieć jak być miłym dla kogoś, aby wywrzeć jak naj­lep­sze wra­że­nie, np.: When her boss says jump, she says how high becau­se she knows which side of her bre­ad is but­te­red. = Kie­dy jej szef mówi, skacz, ona pyta się jak wyso­ko, bo dosko­na­le wie jak zasłu­żyć na uzna­nie od sze­fa.

 

Czy poczu­li­ście fre­edom dzię­ki naszej lek­cji? 😀

Print Friendly, PDF & Email


Zobacz także:

Udostępnij:

Podobne

1 komentarz

  1. Ewelina :-)

    Dzię­ku­ję za tą lek­cję. Wasze opra­co­wa­nia są wspa­nia­łe. Ści­skam moc­no cały zespół antyteksty.com

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *