Pearl Jam — Jeremy

„Jere­my” to utwór odwo­łu­ją­cy się do praw­dzi­wych wyda­rzeń. Tra­gicz­na śmierć chłop­ca  posłu­ży­ła Eddie­mu Ved­de­ro­wi za inspi­ra­cję dla trze­cie­go sin­gla z pły­ty „Ten”. Pio­sen­ka ta zdo­by­ła dużą popu­lar­ność na całym świe­cie.

Dzi­siaj sami będzie­cie mie­li oka­zję dowie­dzieć się o co dokład­nie cho­dzi w tej pio­sen­ce i poznać zna­cze­nie naj­cie­kaw­szych słó­wek.

Tekst pio­sen­ki Pearl Jam — Jere­my

At home
Dra­wing pic­tu­res
Of moun­ta­in tops
With him on top
Lemon yel­low sun
Arms raised in a V

Dead lay in pools of maro­on below
Dad­dy didn’t give atten­tion
To the fact that mom­my didn’t care
King Jere­my the Wic­ked
Ruled his world

Jere­my spo­ke in class today
Jere­my spo­ke in class today
Cle­ar­ly I remem­ber
Pic­kin’ on the boy

Seemed a harm­less lit­tle fuck
But we unle­ashed a lion
Gna­shed his teeth

And bit the reces­sed lady’s bre­ast
How could I for­get
He hit me with a sur­pri­se left
My jaw left hur­ting

Drop­ped wide open
Just like the day
Like the day I heard
Dad­dy didn’t give affec­tion

And the boy was some­thing mom­my wouldn’t wear
King Jere­my the wic­ked
Ruled his world
Jere­my spo­ke in class today
Jere­my spo­ke in class today

Try to for­get this
Try to era­se this
From the black­bo­ard

Tłu­ma­cze­nie Pearl Jam — Jere­my

W domu
Ryso­wał obraz­ki
Gór­skich wierz­choł­ków
Z nim na szczy­cie
Cytry­no­wo żół­te słoń­ce
Ramio­na wznie­sio­ne w wik­to­rii

Na dole mar­twi leże­li w kału­żach czer­wie­ni
Tatuś nigdy nie zwra­cał więk­szej uwa­gi
Na to, że mamu­sia się nie przej­mu­je
Król Jere­my Nik­czem­ny
Rzą­dził jego świa­tem

Jere­my prze­mó­wił dzi­siaj w kla­sie
Jere­my prze­mó­wił dzi­siaj w kla­sie
Pamię­tam wyraź­nie
Gnę­bie­nie tego chłop­ca

Wyda­wał się małym, nie­szko­dli­wym popa­prań­cem
Ale uwol­ni­li­śmy lwa
Zgrzy­tał zęba­mi

I ugryzł zapad­nię­tą pierś pani
Jak mógł­bym to zapo­mnieć
I ude­rzył mnie nie­spo­dzie­wa­nym lewym
Moja szczę­ka zabo­la­ła

Pozo­sta­ła sze­ro­ko otwar­ta
Tak jak w tym dniu
Jak w dniu, w któ­rym usły­sza­łem
Tatuś nigdy nie oka­zy­wał miło­ści

A mamu­sia nie chcia­ła się z nim obno­sić
Król Jere­my Nik­czem­ny
Rzą­dził jego świa­tem
Jere­my prze­mó­wił dzi­siaj w kla­sie
Jere­my prze­mó­wił dzi­siaj w kla­sie

Spró­buj to zapo­mnieć
Spró­buj to wyma­zać
Z tabli­cy

Zwroty & Wyrażenia

Wicked

King Jere­my the Wic­ked

Król Jere­my Nik­czem­ny

Wic­ked =

= nik­cze­my, nie­go­dzi­wy, np.: He was so wic­ked that even his dog didn’t like him. = On był tak nie­go­dzi­wy, że nawet jego pies go nie lubił.

= szel­mow­ski, np.: She smi­led in the wic­ked way. = Ona uśmiech­nę­ła się w szel­mow­ski spo­sób.

=  wspa­nia­ły, np.: This is a beau­ti­ful and wic­ked house. = To jest pięk­ny i wspa­nia­ły dom.

= okrop­ny, np.: I must hone­stly say that the way his ex wife used my bro­ther was wic­ked. = Muszę uczci­wie przy­znać, że spo­sób w jaki jego była żona potrak­to­wa­ła moje­go bra­ta był okrop­ny.

Unleash

But we unle­ashed a lion

Ale uwol­ni­li­śmy lwa

To unle­ash =

= uwal­niać, wyzwa­lać, np.: They unle­ashed tiger from the cage. = Oni uwol­ni­li tygry­sa z klat­ki.

= roz­pę­tać woj­nę, np.:  „How I Unle­ashed World War II” is favo­uri­te Polish come­dy of my hus­band. = „Jak roz­pę­ta­łem II woj­nę świa­to­wą” jest ulu­bio­ną pol­ską kome­dią moje­go męża.

Gnash

Gna­shed his teeth

Zgrzy­tał zęba­mi

To gnash = zgrzy­tać (zęba­mi), np.: My boss gna­shed with anger when he noti­ced what I had done. = Mój szef zgrzy­tał zęba­mi ze zło­ści kie­dy zauwa­żył co zro­bi­łem.

Erase

Never era­se the­se phra­ses from your memo­ry!

to era­se the memo­ry = pozbyć się pamię­ci (np. o wyda­rze­niu)
to era­se some­thing from your mind = wyma­zać coś z umy­słu
to era­se some­thing from your memo­ry = wyma­zać coś z pamię­ci
era­ser = gum­ka (do ście­ra­nia ołów­ka)
era­ser tool = gum­ka (narzę­dzie w pro­gra­mach gra­ficz­nych)

Try to era­se this

Spró­buj to wyma­zać

To era­se = wyma­zać, np.: I have made a mista­ke, I must era­se this. = Popeł­ni­łem błąd, muszę to wyma­zać.

Dead

Dead lay in pools of maro­on below

Na dole mar­twi leże­li w kału­żach czer­wie­ni

Dead = mar­twy, np.: The car hit him and now he is lay­ing dead on the stre­et. = Samo­chód ude­rzył go i leży teraz mar­twy na uli­cy.

Pool

Dead lay in pools of maro­on below

Na dole mar­twi leże­li w kału­żach czer­wie­ni

Pool = kału­ża, np.: Duc­kling was swim­ming in the pool. = Kaczusz­ka pły­wa­ła w kału­ży.

Maroon

Dead lay in pools of maro­on below

Na dole mar­twi leże­li w kału­żach czer­wie­ni

Maro­on = czer­wień, np.: She was exter­me­ly angry when she found maro­on lip­stick on his shirt. = Ona była wście­kła kie­dy zna­la­zła czer­wo­ną szmin­kę na jego koszu­li.

Pick on somebody

Cle­ar­ly I remem­ber
Pic­kin’ on the boy

Pamię­tam wyraź­nie
gnę­bie­nie tego chłop­ca

To pick on some­bo­dy = gnę­bić kogoś, np.: He was the smal­lest boy in the class so the rest of boys were pic­king on him. = On był naj­mniej­szym chłop­cem w kla­sie więc resz­ta chłop­ców gnę­bi­la go.

Recessed

And bit the reces­sed lady’s bre­ast

I ugryzł zapad­nię­tą pierś pani

Reces­sed = zapad­nię­ty, np.: He was so thin that his sto­mach was reces­sed. = Był tak chu­dy, że jego brzuch był zapad­nię­ty.

 

Co sądzi­cie o lek­cji angiel­skie­go z Pearl Jam?

Zapra­sza­my do komen­to­wa­nia.

Print Friendly, PDF & Email


Zobacz także:

Udostępnij:

Podobne

4 komentarze

 1. Hedda Gabler

  Bar­dzo dzię­ku­ję za tę pio­sen­kę. Pamię­tam tele­dysk z MTV na począt­ku lat 90. Tłu­ma­cze­nie Pani w peł­ni odda­je inten­cję auto­ra pio­sen­ki, a słow­nic­two przy­dat­ne dla oso­by przy­go­to­wu­ją­cej się do CAE 🙂

  • Anna Rozmus

   Dzię­ku­je­my za czuj­ność. Tyl­ko pro­si­my o spre­cy­zo­wa­nie tego, bo nie bar­dzo wia­do­mo o czym mowa 🙂

 2. JMS

  Ok
  “Rzą­dził jego świa­tem” — Rzą­dził swo­im (wła­snym) świa­tem.
  “Na to, że mamu­sia się nie przej­mu­je” -lepiej by było “się nie przej­mo­wa­ła”, ale to kwe­stia sty­li­stycz­na.
  “ugryzł zapad­nię­tą pierś pani” — w ory­gi­na­le jest ‘recess lady’ — to nauczy­ciel­ka, któ­ra opie­ku­je się dzieć­mi na prze­rwie. “Zapad­nię­ta pierś pani” to w ogó­le by było “the lady’s reces­sed bre­ast” 🙂
  “A mamu­sia nie chcia­ła się z nim obno­sić” — ‘wear’ tutaj zna­czy ‘akcep­to­wać, tole­ro­wać’, nie ‘obno­sić’.
  “Spró­buj to wyma­zać” — w kon­tek­ście lepiej by było “zma­zać z tabli­cy”, sko­ro strze­lił sobie w gło­wę sto­jąc przed tabli­cą…

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *