Yearly Archives: 2012

Lana Del Rey — Ride

Uwiel­biam ten kawa­łek! Utwo­rem “Ride” kolej­ny raz Lana Del Rey udo­wod­ni­ła na co ją stać. Chy­ba nigdy nie wyglą­da­ła lepiej niż na tele­dy­sku do tej…

One Direction — Little Things

Kie­dy pro­wa­dzę zaję­cia angiel­skie­go zazwy­czaj pytam się moich uczniów jakiej muzy­ki słu­cha­ją, jakie lubią zespo­ły czy wyko­naw­ców. Czę­sto (wśród dziew­czyn) pada nazwa One Direc­tion —…

Adele — Skyfall

Widzie­li­ście “Sky­fall”? Ten dwu­dzie­sty trze­ci z serii  fil­mów o Jame­sie Bon­dzie miał ofi­cjal­ną pre­mie­rę 23 paź­dzier­ni­ka, a w Pol­sce na ekra­nach moż­na było go zoba­czyć…

Birdy — People Help The People

Pio­sen­kę Bir­dy pt. “People help the people” zna chy­ba więk­szość z Was. Już od jakie­goś cza­su moż­na się na nią natknąć słu­cha­jąc naj­po­pu­lar­niej­szych sta­cji radio­wych. …

4 Non Blondes — What’s up

Ostat­nio, kie­dy słu­cha­łam radia przy­pad­kiem natknę­łam się na tę pio­sen­kę i od razu zro­bi­łam gło­śniej. Uwiel­biam słu­chać jak woka­list­ka wykrzy­ku­je dźwię­ki refre­nu, jest w tym…

Blue Foundation — Eyes On Fire

Uwiel­biam muzy­kę fil­mo­wą. Ostat­nio, kie­dy oglą­da­łam Twi­li­ght zwró­ci­łam uwa­gę na kil­ka pio­se­nek, któ­re poja­wi­ły się w fil­mie. Moim szcze­gól­nym odkry­ciem była pio­sen­ka Blue Foun­da­tion “Eyes…

Lana Del Rey — Video Games

W moim zesta­wie­niu nie mogło zabrak­nąć pio­sen­ki, któ­ra w ostat­nich mie­sią­cach pod­bi­ja listy prze­bo­jów na całym ryn­ku muzycz­nym. To Lana Del Rey ze swo­im zmy­sło­wym…

The Kooks — Naive

Chcia­ła­bym dzi­siaj odświe­żyć tro­szecz­kę zapo­mnia­ny kawa­łek The Kooks pt. “Naive”. Pio­sen­ka ta try­um­fo­wa­ła na szczy­tach list prze­bo­jów kil­ka lat temu, a chło­pa­ki z The Kooks…