Kings Of Leon — Use Somebody

Use Some­bo­dy”  to utwór wyda­ny jako dru­gi sin­giel z czwar­tej pły­ty zespo­łu Kings of Leon zaty­tu­ło­wa­nej „Only by the Night ”. Mimo, że sin­giel został wyda­ny w 2008 roku do dziś jest jed­nym z bar­dziej roz­po­zna­wal­nych utwo­rów gru­py.

W Sie­ci ist­nie­je wie­le cove­rów, a w pro­gra­mach tele­wi­zyj­nych o tema­ty­ce muzycz­nej od cza­su do cza­su może­my się natknąć na „Use Some­bo­dy”. Kawa­łek wpa­da w ucho, tek­sto­wi towa­rzy­szy dobre, gita­ro­we gra­nie – cze­go chcieć wię­cej? Może jesz­cze tyl­ko, aby wie­dzieć dokład­niej o czym oni śpie­wa­ją? Oraz dzię­ki temu poznać kil­ka cie­ka­wych zwro­tów? Pro­szę bar­dzo! Zaczy­na­my!

Tekst pio­sen­ki Kings Of Leon — Use Some­bo­dy

I’ve been roaming aro­und
Always looking down at all I see
Pain­ted faces, fill the pla­ces
I can’t reach

You know that I could use some­bo­dy
You know that I could use some­bo­dy

Some­one like you, And all you know
And how you spe­ak
Coun­tless lovers under cover of the stre­et

You know that I could use some­bo­dy
You know that I could use some­bo­dy
Some­one like you

Off in the night
Whi­le you live it up, I’m off to sle­ep
Waging wars to sha­pe the poet and the beat
I hope it’s gon­na make you noti­ce
I hope it’s gon­na make you noti­ce

Some­one like me
Some­one like me
Some­one like me, some­bo­dy

Some­one like you, some­bo­dy
Some­one like you, some­bo­dy
Some­one like you, some­bo­dy

I’ve been roaming aro­und,
Always looking down at all I see

Tłu­ma­cze­nie Kings Of Leon — Use Some­bo­dy

Włó­czy­łem się wko­ło
Zawsze patrzy­łem z góry na wszyst­ko
Malo­wa­ne twa­rze wypeł­nia­ją miej­sca
Któ­rych nie mogę dosię­gnąć

Wiesz, że przy­dał­by mi się ktoś
Wiesz, że przy­dał­by mi się ktoś

Ktoś taki jak ty i wszyst­ko co wiesz
I jak mówisz
Nie zli­cze­ni kochan­ko­wie pod osło­ną nocy

Wiesz, że przy­dał­by mi się ktoś
Wiesz, że przy­dał­by mi się ktoś
Ktoś taki jak ty

W nocy
Gdy ty sza­le­jesz, ja odpły­wam w sen
Tocząc woj­ny by ufor­mo­wać poetę i rytm
Mam nadzie­ję, że to spo­wo­du­je, że dostrze­żesz
Mam nadzie­ję, że to spo­wo­du­je, że dostrze­żesz

Kogoś takie­go jak ja
Kogoś takie­go jak ja
Kogoś takie­go jak ja, ktoś

Ktoś taki jak ty, ktoś
Ktoś taki jak ty, ktoś
Ktoś taki jak ty, ktoś

Włó­czy­łem się wko­ło
Zawsze patrzy­łem z góry na wszyst­ko

Zwroty & Wyrażenia

Roam

I’ve been roaming aro­und

Włó­czy­łem się

Jako cza­sow­nik to roaming aro­und ozna­cza = błą­kać się, wałę­sać się, włó­czyć się. Gdy chce­my powie­dzieć, że włó­czy­my się bez celu jak naj­bar­dziej może­my użyć tego cza­sow­ni­ka.

Przy­kład:

She’s been roaming a lot recen­tly. = Ona włó­czy się ostat­nio dużo.

Roam jako rze­czow­nik to = wędrów­ka. Cho­ciaż czę­ściej ze sło­wem wędrów­ka koja­rzy się bar­dziej trip, jour­ney. Roam jest mniej popu­lar­ne, ale rów­nie popraw­ne.

Nigdy wię­cej nie patrz na mnie takim wzro­kiem

Ze sło­wem look łącza się tak­że inne moż­li­wo­ści. Moż­na prze­cież nie tyl­ko patrzeć czy spo­glą­dać, może­my to look aro­und = roz­glą­dać się. Nato­miast to look back zna­czy = oglą­dać się za sie­bie. Prze­glą­da­jąc np. gaze­tę naj­le­piej jest powie­dzieć o tej czyn­no­ści = to look thro­ugh sth zaś, gdy coś nam się nie podo­ba, odwra­ca­my wzrok = to look away.

Look down

Always looking down at all I see

Zawsze patrzy­łem z góry na to, co widzia­łem

To look down = patrzeć w dół, spo­glą­dać w dół.

Przy­kła­dy:

I looked down and I saw this beau­ti­ful flo­wer. = Spo­glą­da­jąc w dół zoba­czy­łem ten pięk­ny kwiat.

To look down może rów­nież ozna­czać = być przy­gnę­bio­nym, wyglą­dać na smut­ne­go.

Przy­kład:

You look down – what has hap­pe­ned? = Wyglą­dasz na smut­ne­go. Co się sta­ło?

Be far-reaching and learn more!

far-reaching = donio­sły, dale­ko idą­cy

within reach = w zasię­gu

to reach the sum­mit = osią­gnąć szczyt góry

to reach the age of = osią­gnąć pew­ny wiek

to reach a goal = osią­gnąć cel

to reach a set­tel­ment = osią­gnąć ugo­dę

Reach

Pain­ted faces, fill the pla­ces I can’t reach

Malo­wa­ne twa­rze wypeł­nia­ją miej­sca, któ­rych nie mogę dosię­gnąć

W tek­ście odnaj­du­je­my sło­wa I can’t reach = nie mogę dosię­gnąć (jako cze­goś, np. celu).

Przy­kła­dy:

You can’t reach this. = Nie uda ci się osią­gnąć tego.

I can’t reach this book on the high book­shelf. = Nie umiem dosię­gnąć tej książ­ki, któ­ra jest na wyso­kiej pół­ce.

To reach to tak­że = skon­tak­to­wać się z kimś.

Przy­kład:

I can’t reach Mr. Brown. = Nie umiem skon­tak­to­wać się z panem Brow­nem.

Jako rze­czow­nik reach ozna­cza zasięg. Może­my być out of  reach a coś może być /beyond  reach = poza zasię­giem.

Przy­kład:

It’s bey­ond my reach. = To jest poza moim zasię­giem (np. o kup­nie zbyt dro­gie­go auta).

Be off

Off in the night, whi­le you live it up, I’m off to sle­ep

W nocy gdy ty sza­le­jesz, ja odpły­wam w sen

To be off = odejść, wyjść, odje­chać, być nie­obec­nym.

Przy­kład:

She is off today becau­se she’s ill. = Jest dziś nie­obec­na z powo­du cho­ro­by.

I’m off. = Nie ma mnie (potocz­nie).

Live it up

Off in the night, whi­le you live it up, I’m off to sle­ep 

W nocy, gdy ty sza­le­jesz, ja śnię

To live it up to idiom okre­śla­ją­cy kogoś, kto cie­szy się z życia, żyje nim na całe­go, inny­mi sło­wy ozna­cza on = sza­leć, uży­wać życia.

Przy­kład:

When I was stu­dy­ing very hard she lived it up in the dan­ce club. = Kie­dy uczy­łem się ona sza­la­ła w klu­bie tanecz­nym.

It’s all abo­ut money…
Każ­dy by chcia­ła aby jego dzien­ne zarob­ki = daily wage były high = wyso­kie. Tym bar­dziej życzy­my sobie, aby weekly wage = tygo­dnio­we zarob­ki były jesz­cze higher = jesz­cze wyż­sze. Jeśli nie inte­re­su­je nas mini­mum wage = pła­ca mini­mal­na lub też living wage = pen­sja wystar­cza­ją­ca na utrzy­ma­nie nale­ża­ło­by prze­pro­wa­dzić z sze­fem wage bar­ga­ining = nego­cja­cje pła­co­we. Wte­dy na wage slip/ wage she­et = pasku wypła­ty suma powin­na być więk­sza.

Wage

Waging wars to sha­pe the poet and the beat

Tocząc woj­ny by ufor­mo­wać poetę i rytm

To wage = pro­wa­dzić coś prze­ciw­ko cze­muś (np. kam­pa­nię, woj­nę).

Przy­kład:

They are waging wars aga­inst this coun­try. = Oni pro­wa­dzą woj­nę prze­ciw temu kra­jo­wi.

Wage = zarob­ki, pła­ca.

Przy­kład:

Did you ask abo­ut your wage during the job intwer­wiew? = Czy pyta­łeś o zarob­ki pod­czas roz­mo­wy o pra­cę?

Gonna

Skrót od going to – nie­for­mal­nie = mieć zamiar zro­bić coś.

Przy­kład:

I ain’t gon­na do this. = Nie mam zamia­ru tego robić.

Like

Some­one like me

Ktoś taki jak ja

Naj­czę­ściej zna­cze­nie cza­sow­ni­ka to like to = jako lubić coś /kogoś, np.: I like apples. = Lubię jabł­ka.

Ale like to tak­że przy­imek i wła­śnie w tym zna­cze­niu jest uży­ty w utwo­rze. Może­my powie­dzieć, że ktoś jest jak ktoś inny i wte­dy mówi­my = She’s like my friend = Ona jest jak mój przy­ja­ciel.

Like to być może ozna­czać tak­że = na przy­kład.

He wants to eat some­thing like fish and chips. = On chce coś zjeść na przy­kład rybę z fryt­ka­mi.

Someone, somebody

Some­one like me

Ktoś taki jak ja

Pew­nie wie­lu z Was zasta­na­wia­ło się jaka jest róż­ni­ca mię­dzy tymi dwo­ma sło­wa­mi. W zna­cze­niu tych słów róż­ni­cy nie ma, ponie­waż wyra­zy te odno­szą się do okre­śla­nia ‘kogoś’, ‘kogo­kol­wiek’ jako oso­by.  Jed­nak some­bo­dy jest mniej for­mal­ne oraz jest czę­ściej spo­ty­ka­ne z mowie. Nato­miast some­one czę­ściej uży­wa­ne w pisa­niu.

Przy­kład:

I can see some­one over the­re. = Widzę tam kogoś.

Some­bo­dy has sto­len my wal­let. = Ktoś ukradł mi port­fel.

Print Friendly, PDF & Email


Zobacz także:

Udostępnij:

Podobne

1 komentarz

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *