Kid Rock — All Summer Long

Za oknem zima w peł­ni, dla­te­go pro­po­nu­je­my dziś pio­sen­kę, któ­ra cho­ciaż na chwi­lę pozwo­li nam poczuć lato i jego uro­ki.

Dostar­czy nam tego Kid Rock z jego utwo­rem „All Sum­mer Long”, któ­ry przy­niósł mu w 2009 roku nomi­na­cję do nagro­dy Gram­my w kate­go­rii naj­lep­sze męskie wyko­na­nie pop.

Zapra­sza­my! Nie tyl­ko ci któ­rzy są cie­pło­lub­ni, znaj­dą coś dla sie­bie 🙂

Tekst pio­sen­ki Kid Rock — All Sum­mer Long

It was 1989, my tho­ughts were short
My hair was long
Cau­ght some­whe­re betwe­en a boy and man
She was seven­te­en and she was far from in-betwe­en
It was sum­mer­ti­me in Nor­thern Michi­gan
Ahh Ahh Ahh
Ahh Ahh Ahh

Spla­shing thro­ugh the sand bar
Tal­king by the camp­fi­re
It’s the sim­ple things in life, like when and whe­re
We didn’t have no inter­net
But man I never will for­get
The way the moon­li­ght shi­ned upon her hair

And we were try­ing dif­fe­rent things
We were smo­king fun­ny things
Making love out by the lake to our favo­ri­te song
Sip­ping whi­skey out the bot­tle, not thin­king ’bout tomor­row
Sin­ging Swe­et home Ala­ba­ma all sum­mer long
Sin­ging Swe­et home Ala­ba­ma all sum­mer long

Cat­ching Wal­leye from the dock
Wat­ching the waves roll off the rocks
She’ll fore­ver hold a spot insi­de my soul
We’d bli­ster in the sun
We couldn’t wait for night to come
To hit that sand and play some rock and roll

Whi­le we were try­ing dif­fe­rent things
And we were smo­king fun­ny things
Making love out by the lake to our favo­ri­te song
Sip­ping whi­skey out the bot­tle, not thin­king ’bout tomor­row
Sin­ging Swe­et Home Ala­ba­ma all sum­mer long
Sin­ging Swe­et Home Ala­ba­ma all sum­mer long

Now nothing seems as stran­ge as when
The leaves began to chan­ge
Or how we tho­ught tho­se days would never end
Some­ti­mes I’ll hear that song and I’ll start to sing along
And think man I’d love to see that girl aga­in

And we were try­ing dif­fe­rent things
We were smo­king fun­ny things
Making love out by the lake to our favo­ri­te song
Sip­ping whi­skey out the bot­tle, not thin­king ’bout tomor­row

Sin­ging Swe­et home Ala­ba­ma all sum­mer long
Sin­ging Swe­et home Ala­ba­ma all sum­mer long
Sin­ging Swe­et Home Ala­ba­ma all sum­mer long
Sin­ging Swe­et Home Ala­ba­ma all sum­mer long

Tłu­ma­cze­nie Kid Rock — All Sum­mer Long

Był 1989 rok, nie myśla­łem o wie­lu rze­czach
Moje wło­sy były dłu­gie
Uwię­zio­ny gdzieś mię­dzy chłop­cem a męż­czy­zną
Ona mia­ła sie­dem­na­ście lat i była już w peł­ni kobie­tą
To było lato w Pół­noc­nym Michi­gan
Ach Ach Ach
Ach Ach Ach

Plu­ska­jąc przez piasz­czy­stą mie­rze­ję
Roz­ma­wia­jąc przy ogni­sku
To pro­ste rze­czy w życiu, jak gdzie i kie­dy
Nie mie­li­śmy żad­ne­go Inter­ne­tu
Ale czło­wie­ku nigdy nie zapo­mnę
W jaki spo­sób księ­życ świe­cił na jej wło­sy

I pró­bo­wa­li­śmy róż­nych rze­czy
Pali­li­śmy dziw­ne rze­czy
Kocha­li­śmy się nad jezio­rem przy naszej ulu­bio­nej pio­sen­ce
Sącząc whi­skey z butel­ki, nie myśląc o jutrze
Śpie­wa­jąc Swe­et Home Ala­ba­ma przez całe lato
Śpie­wa­jąc Swe­et Home Ala­ba­ma przez całe lato

Łapiąc san­da­cza z doków
Patrząc jak fale spły­wa­ją ze skał
Zawsze będzie mia­ła miej­sce w mojej duszy
Dosta­wa­li­śmy pęche­rzy od słoń­ca
Nie mogli­śmy docze­kać się aż nadej­dzie noc
Aby udać się tam na piach i grać rock and rol­la

Gdy pró­bo­wa­li­śmy róż­nych rze­czy
I pali­li­śmy dziw­ne rze­czy
Kocha­li­śmy się nad jezio­rem przy naszej ulu­bio­nej pio­sen­ce
Sącząc whi­skey z butel­ki, nie myśląc o jutrze
Śpie­wa­jąc Swe­et Home Ala­ba­ma przez całe lato
Śpie­wa­jąc Swe­et Home Ala­ba­ma przez całe lato

Teraz nic nie wyda­je się tak dziw­ne jak to kie­dy
Liście zaczę­ły się zmie­niać
Lub jak myśle­li­śmy, że te dni nigdy się nie skoń­czą
Cza­sa­mi sły­szę tą pio­sen­kę i zaczy­nam śpie­wać
I myślę, czło­wie­ku chciał­bym zoba­czyć tę dziew­czy­nę jesz­cze raz

I pró­bo­wa­li­śmy róż­nych rze­czy
Pali­li­śmy dziw­ne rze­czy
Kocha­li­śmy się nad jezio­rem przy naszej ulu­bio­nej pio­sen­ce
Sącząc whi­skey z butel­ki, nie myśląc o jutrze

Śpie­wa­jąc Swe­et Home Ala­ba­ma przez całe lato
Śpie­wa­jąc Swe­et Home Ala­ba­ma przez całe lato
Śpie­wa­jąc Swe­et Home Ala­ba­ma przez całe lato
Śpie­wa­jąc Swe­et Home Ala­ba­ma przez całe lato

Zwroty & Wyrażenia

Be far from in-between

My tho­ughts were short

Kid Rock w swo­im utwo­rze w cie­ka­wy spo­sób bawi się sło­wa­mi i śpie­wa -

My tho­ughts were short my hair was long.

W tym kon­tek­ście wyra­że­nia my tho­ughts were short ozna­cza = nie myśla­łem o wie­lu rze­czach.

Przy­kład:

When I was young, my tho­ughts were short. = Kie­dy byłem mło­dy, nie myśla­łem o wie­lu rze­czach.

She was seven­te­en and she was far from in-betwe­en

Ona mia­ła sie­dem­na­ście lat i była już w peł­ni kobie­tą

To be far from in-betwe­en ozna­cza tutaj, że dana oso­ba prze­sta­ła być już nasto­lat­ką i jest doj­rza­łą kobie­tą.

Przy­kład:

She’s a gor­ge­ous woman, far from in-betwe­en. = Jest pięk­ną kobie­tą, któ­ra nie jest już nasto­lat­ką.

Splash

Spla­shing thro­ugh the sand bar

Plu­ska­jąc przez piasz­czy­stą mie­rze­ję

To splash = plu­skać.

Przy­kład:

I love spla­shing in the lake. = Uwiel­biam plu­skać się w jezio­rze.

Campfire

Tal­king by the camp­fi­re

Roz­ma­wia­jąc przy ogni­sku

Camp­fi­re = ogni­sko, np.: All of us love to spend eve­nings by the camp­fi­re. = Wszy­scy uwiel­bia­my spę­dzać wie­czo­ry przy ogni­sku.

Forget

But man I never will for­get

Ale czło­wie­ku nigdy nie zapo­mnę

To for­get = zapo­mi­nać, np.: Don’t for­get abo­ut the sum­mer. = Nie zapo­mi­naj o lecie.

Sip

Swe­et Home Ala­ba­ma
Kid Rock w swo­im utwo­rze wspo­mi­na bar­dzo zna­ny utwór „Swe­et Home Ala­ba­ma”, oto ten utwór w wyko­na­niu Kid Roc­ka i Lynyrd Sky­nyrd.

Sip­ping whi­skey out the bot­tle, not thin­king ’bout tomor­row

Sącząc whi­skey z butel­ki, nie myśląc o jutrze

To sip = sączyć, np.: It’s hot, sip it or you’ll scald your mouth. = To jest gorą­ce, sącz to, albo popa­rzysz sobie usta.

’bout

Sip­ping whi­skey out the bot­tle, not thin­king ’bout tomor­row

Sącząc whi­skey z butel­ki, nie myśląc o jutrze

‘bout = o.

‘bout to potocz­na piow­nia sło­wa abo­ut. Nale­ży uwa­żać, aby nie zapo­mnieć o apo­stro­fie na począt­ku wyra­zu, gdyż sło­wo bout w języ­ku angiel­skim ozna­cza = wal­kę lub atak (cho­ro­by), np.: Rare­ly has a bout of flu come at a wor­se moment. = Rzad­ko atak gry­py nad­cho­dził w gor­szym momen­cie.

Wave

Wat­ching the waves roll off the rocks

Patrząc jak fale spły­wa­ją ze skał

Wave = fala, np.: I love looking at waves, it’s very rela­xing. = Uwiel­biam patrzeć na fale, to bar­dzo relak­su­ją­ce.

Soul

She’ll fore­ver hold a spot insi­de my soul

Zawsze będzie mia­ła miej­sce w mojej duszy

Soul = dusza, np.: And fear came upon eve­ry soul: and many won­ders and signs were done thro­ugh the apo­stles. = I przy­szedł strach na każ­dą duszę, a wie­le się zna­mion i cudów przez Apo­sto­łów dzia­ło.

Blister

We’d bli­ster in the sun

Dosta­wa­li­śmy pęche­rzy od słoń­ca

To bli­ster = pokry­wać się pęche­rza­mi.

Bli­ster = pęcherz.

Przy­kład:

I have bli­sters from the sun. = Mam pęche­rze od słoń­ca.

Leaf

Leaf — leaves

Rze­czow­ni­ki zakoń­czo­ne na -f i -fe inną koń­ców­kę w licz­bie mno­giej. W ich wypad­ku, zmie­nia­my -f lub -fe na -v i dopie­ro wte­dy doda­je­my koń­ców­kę -es.

leafleaves

kni­fekni­ves

dwarfdwa­rves

The leaves began to chan­ge

Liście zaczę­ły się zmie­niać

Leaf = liść, np.: When the autumn comes, the leaves fall from tre­es. = Kie­dy nad­cho­dzi jesień, liście spa­da­ją z drzew.

Sing along

Some­ti­mes I’ll hear that song and I’ll start to sing along

Cza­sa­mi sły­szę tą pio­sen­kę i zaczy­nam śpie­wać

To sing along = śpie­wać razem.

Przy­kład:

I can’t listen to my favo­uri­te song witho­ut sin­ging along. = Nie mogę słu­chać ulu­bio­nej pio­sen­ki nie śpie­wa­jąc razem.

 

Czy uda­ło Wam się poczuć jak na waka­cjach w Michi­gan z Kid Roc­kiem? 🙂

Print Friendly, PDF & Email


Zobacz także:

Udostępnij:

Podobne

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *