The Offspring — All I Have Left Is You

W dniach 25–26 maja na Sta­dio­nie Naro­do­wym w War­sza­wie odbę­dzie się Oran­ge War­saw Festi­wal, wśród gwiazd, któ­re wystą­pią może­my zna­leźć mie­dzy inny­mi The Offspring. Zespół ści­śle zako­rze­nio­ny w muzycz­nym kano­nie lat 90 tych. Muzycz­ne hity tego zespo­łu były pusz­cza­ne, a tak­że śpie­wa­ne (i tań­czo­no do nich pew­nie też nie raz) na wie­lu impre­zach.

Posta­na­wi­łam dziś przy­bli­żyć Wam jed­ną z pio­se­nek owe­go zespo­łu pod tytu­łem „All I Have Left Is You”. Pio­sen­ka powsta­ła w 2012 roku i znaj­du­je się na albu­mie „Days Go By”.  Pio­sen­ka deli­kat­na i prze­wrot­nie w tro­chę innym sty­lu niż poprzed­nie dyna­micz­ne punk roc­ko­we kawał­ki gru­py.

Tekst pio­sen­ki The Offspring — All I Have Left Is You

I’ll be the one
Spin me aro­und
Lifting you up
And hol­ding me down

Insi­de the storm is raging
It blows up in your eyes
Insi­de your heart is bre­aking
And river’s run­ning dry

I could run, I could hide
When I’m cra­shing down
Who’s the one who saves me?
All inter­twi­ned
Wrap aro­und me now with your thorns

And we’re hol­ding on
When there’s nothing left to hold on to
So don’t tell me when it’s gone
Cau­se All I have left is you

Out of love, out of time
When I’m fal­ling down
You’re the one who saves me
All inter­twi­ned
wrap aro­und me now with your thorns

And we’re hol­ding on
When there’s nothing left to hold on to
So don’t tell me when it’s gone
Cau­se All I have left is you

(Oooooooooh)
Well there’s nothing left to hold on to
So don’t tell me when it’s gone
Cau­se All I have left is you

I’ll be the one
Lifting you up, aga­in
Insi­de the storm is raging
Hold me down, hold me down
Yeeah, yeeah
I’m lying here waiting
Lying here waiting
Lying here waiting for

And we’re hol­ding on
When there’s nothing left to hold on to
So don’t tell me when it’s gone
Cau­se All I have left is you

(Oooooooooh)
When there’s nothing left to hold on to
So don’t tell me when it’s gone
Cau­se All I have left is you

(Oooooooooh)
Cau­se All I have left
All I have left is you

Tłu­ma­cze­nie The Offspring — All I Have Left Is You

Będę tym jedy­nym
Obra­casz mną dooko­ła
Pod­no­szę cię
I przy­trzy­mu­jesz mnie

Wewnątrz burza sza­le­je
Ona wybu­cha w two­ich oczach
Wewnątrz pęka two­je ser­ce
I rze­ka wysy­cha

Mógł­bym biec, mógł­bym uciec
Kie­dy się roz­pa­dam
Kto mnie ura­tu­je?
Cały sple­cio­ny
Owiń się dooko­ła mnie two­imi cier­nia­mi

A my trzy­ma­my się razem
Kie­dy nie ma już cze­go się trzy­mać
Więc nie mów mi kie­dy to znik­nie
Bo wszyst­ko co mi pozo­sta­ło to Ty

Bez miło­ści, bez cza­su
Kie­dy się roz­pa­dam
Kto mnie ura­tu­je?
Cały sple­cio­ny
Owiń się dooko­ła mnie two­imi cier­nia­mi

A my trzy­ma­my się razem
Kie­dy nie ma już cze­go się trzy­mać
Więc nie mów mi kie­dy to znik­nie
Bo wszyst­ko co mi pozo­sta­ło to Ty

(Oooooooooh)
Kie­dy nie ma cze­go się trzy­mać
Więc nie mów mi kie­dy to znik­nie
Bo wszyst­ko co mi pozo­sta­ło to Ty

Będę tym jedy­nym
Pod­no­sząc cię znów
Wewnątrz burza sza­le­je
Przy­trzy­maj mnie przy­trzy­maj mnie
Yeeah, Yeeah
Leżę tu cze­ka­jąc
Leżę tu cze­ka­jąc
Leżę tu cze­ka­jąc na…

A my trzy­ma­my się razem
Kie­dy nie ma już cze­go się trzy­mać
Więc nie mów mi kie­dy to znik­nie
Bo wszyst­ko co mi pozo­sta­ło to Ty

(Oooooooooh)
Kie­dy nie ma już cze­go się trzy­mać
Więc nie mów mi kie­dy to znik­nie
Bo wszyst­ko co mi pozo­sta­ło to Ty

(Oooooooooh)
Bo wszyst­ko co zosta­wi­łem
Wszyst­ko co mi pozo­sta­ło to Ty

Gramatyka

Present Continuous

Jed­no z zasto­so­wań cza­su Pre­sent Con­ti­nu­ous odno­si się do czyn­no­ści dzie­ją­cej się w chwi­li mówie­nia.

To uży­cie zosta­ło zasto­so­wa­ne w pio­sen­ce The Offspring:

Insi­de the storm is raging

Wewnątrz burza sza­le­je

oraz

Insi­de your heart is bre­aking

Wewnątrz pęka two­je ser­ce

Autor pio­sen­ki opo­wia­da o swo­ich uczu­ciach i o tym, co się dzie­je w chwi­li obec­nej w nim.

Budowa

W Pre­sent Con­ti­nu­ous cha­rak­te­ry­stycz­ne jest uży­cie to be jako ope­ra­to­ra w zda­niach twier­dzą­cych, prze­czą­cych i pyta­ją­cych.

To be ma odpo­wied­nio postać am (I), are (you, we, they) oraz is (he, she, it). Cha­rak­te­ry­stycz­ne jest tak­że uży­cie koń­ców­ki -ing przy cza­sow­ni­kach.

Twierdzenia

Pod­miot + to be + Cza­sow­nik z ing, np.: I am wor­king.

Przeczenia

Pod­miot + to be not + Cza­sow­nik z ing, np.: I am not wor­king.

Pytania

To be + Pod­miot + Cza­sow­nik z ing, np.: Are you wor­king?

Wyraz Pyta­ją­cy + to be + Pod­miot + Cza­sow­nik z ing, np.: Whe­re are you wor­king?

Dodawanie -ing

Jak doda­wać -ing w cza­sow­ni­kach takich jak:

Dan­ce = dan­cing (wyrzu­ca­my e przed doda­niem ing)

Sit = sit­ting (w cza­sow­ni­ku jed­no­sy­la­bo­wym, gdzie na koń­cu jest spół­gło­ska + samo­gło­ska + spół­gło­ska podwa­ja­my ostat­nią spół­gło­skę, podwa­ja­nie nie doty­czy spół­gło­sek w i x. )

Refer = refer­ring (w cza­sow­ni­kach dwu­sy­la­bo­wych, gdzie na koń­cu jest spół­gło­ska + samo­gło­ska + spół­gło­ska, a akcent pada na dru­gą syla­bę, podwa­ja­my ostat­nią spół­gło­skę)

Die = dying (cza­sow­ni­ki koń­czą­ce się na -ie zmie­nia­ją pisow­nię z -ie na -y)

Zwroty & wyrażenia

W pio­sen­ce mamy wie­le Phra­sal Verbs, któ­re są cza­sow­ni­ka­mi fra­zal­ny­mi. Cza­sow­ni­ki fra­zal­ne skła­da­ją się z cza­sow­ni­ka i przy­słów­ka (abo­ut, along, round, itp.) lub przy­im­ka (in, on, at, itp.).

Wrap around

Powią­za­ne zwro­ty
wrap sth up = zapa­ko­wać, zawi­jać (np. w papier); skoń­czyć coś (np. wyko­na­nie pro­jek­tu)
wrap up = zawi­nąć, owi­nąć,
wrap up warm = cie­pło się ubrać
wrap one­self up = opa­tu­lać się
wrap sb in cot­ton wool = trzy­mać kogoś pod klo­szem

W pio­sen­ce:

Wrap aro­und me now with your thorns

Owiń się  dooko­ła mnie two­imi cier­nia­mi

To wrap sth aro­und sb = opleść coś wokół kogoś.

To wrap sth aro­und sth = owi­nąć coś wokół cze­goś.

Przy­kła­dy:

It was so cold that he wrap­ped a scarf tigh­tly aro­und his face. = Było tak zim­no, że owi­nę­ła cia­sno sza­lik wokół twa­rzy.

She could wrap her father round her lit­tle fin­ger. = Mogła owi­nąć swo­je­go ojca wko­ło swo­je­go małe­go pal­ca.

She wrap­ped her arms aro­und her kne­es. = Oplo­tła ramio­na­mi swo­je kola­na.

Spin around

Spin me aro­und

Obra­casz mną dooko­ła

Powią­za­ne wyra­że­nia
spin off = prze­kształ­cić, prze­kształ­cać
spin out = krę­cić się (np. samo­chód)
spin doctor = (nie­for­mal­ne) rzecz­nik pra­so­wy (np. par­tii poli­tycz­nej)
spin sth out = prze­cią­gnąć coś, prze­cią­gać coś (np. wizy­tę u kogoś)

To spin aro­und (USA), to spin round (UK) = obra­cać, się wiro­wać.

Przy­kład uży­cia:

I heard her cry­ing but I didn’t even spin round. = Sły­sza­łem jak pła­ka­ła, ale nawet się nie odwró­ci­łem.

Jane spun aro­und when I cal­led her name. = Jane odwró­ci­ła się, kie­dy zawo­ła­łem jej imię.

To spin sb (a)round  = obra­cać się/ kogoś, np.: He grab­bed my arm and spun me aro­und. = On chwy­cił mnie za ramię i obró­cił mnie.

To spin sth (a)round = zakrę­cić czymś dooko­ła.

Lift up

Lifting you up

Pod­no­szę cię

War­to wie­dzieć
ski lift = wyciąg nar­ciar­ski, np.: The main ski lift is right across the stre­et. = Głów­ny wyciąg nar­ciar­ski jest po dru­giej stro­nie uli­cy.

lift off = wystar­to­wać (np. o stat­ku kosmicz­nym), np.: The spa­ce­ship has lifted off. = Sta­tek kosmicz­ny wystar­to­wał.

To lift up = dźwi­gać, pod­no­sić.

Przy­kład uży­cia:

He lifted the heavy box. = On pod­niósł cięż­kie pudło.

She lifted her head liste­ning atten­ti­ve­ly. = Ona pod­nio­sła gło­wę, słu­cha­jąc z uwa­gą.

Lift me up one more time. = Pod­nieś mnie jesz­cze raz.

Hold down

And hol­ding me down

I przy­trzy­mu­jesz mnie

To hold (sth/sb) down =

= przy­trzy­mać (np. oso­bę, kawa­łek papie­ru), przy­mo­co­wać coś (np. namiot), np.: It took three men to hold him down. = Trze­ba było trzech męż­czyzn, aby go przy­trzy­mać.

= utrzy­mać coś na niskim pozio­mie (np. ceny), np.: Pri­ces in this sto­re are held down at a low level. = Ceny w tym skle­pie utrzy­ma­ne są na niskim pozio­mie.

= nie stra­cić cze­goś (np. pra­cy), np.: He has shown that he can hold down a job. = On poka­zał, że potra­fi zatrzy­mać pra­cę.

Hold on

And we’re hol­ding on
When there’s nothing left to hold on to

A my trzy­ma­my się razem
Kie­dy nie ma już cze­go się trzy­mać

To hold on =

= zacze­kać, pocze­kać, np.: Hold on a minu­te. I for­got abo­ut some­thing. = Zacze­kaj chwi­lę. Zapo­mnia­łem o czymś.

= trzy­mać się,  np.: Hold on with both hands. = Trzy­maj się obie­ma ręka­mi.

= trwać, prze­trwać, np.: Hold on, you can do it! = Wytrzy­maj, dasz radę!

Blow up

It blows up in your eyes

Ona wybu­cha w two­ich oczach

Powią­za­ne wyra­że­nia
blow up in sb’s face = pójść źle, pójść komuś nie­zgod­nie z pla­nem
blow sth up out of all pro­por­tion = roz­dmu­chać coś ponad mia­rę (np. jakąś bła­hą spra­wę)
blow smo­ke up sb’s ass = (slang) ściem­niać kogoś, mydlić komuś oczy

Ten cza­sow­nik zło­żo­ny ma spo­ro zna­czeń. Oto naj­waż­niej­sze.

To blow up = wysa­dzić (w powie­trze), np.: Sol­diers had to blow the brid­ge up. = Żoł­nie­rze musie­li wysa­dzić most w powie­trze.

To blow up  = wyle­cieć, wyla­ty­wać w powie­trze, np.: They plan to blow up that old buil­ding becau­se it’s unsa­fe. = Pla­nu­ją wysa­dzić budy­nek ponie­waż jest nie­uży­tecz­ny.

To blow up = nadmu­chać, nadmu­chi­wać, np.: Have you alre­ady blown up the bal­lo­ons for the par­ty? = Czy nadmu­cha­łeś już balo­ny na impre­zę?

To blow up = powięk­szyć, powięk­szać (np. zdję­cie) , np.: Blow up the pic­tu­re to get a bet­ter look at the­ir faces. = Powiększ obraz, żeby było lepiej widać ich twa­rze.

To blow up = wybuch­nąć gnie­wem, nasko­czyć (na kogoś).

Przy­kła­dy:

If you cri­ti­ci­ze Al, he’ll blow up. = Jeże­li będziesz kry­ty­ko­wał Ala, on wybuch­nie.

The teacher blew him up for for­get­ting his home­work. = Nauczy­ciel­ka nasko­czy­ła na nie­go za to, że zapo­mniał lek­cji.

Crash down

When I’m cra­shing down

Kie­dy się roz­pa­dam

To crash down = zała­mać, roz­pa­dać się.

Przy­kła­dy uży­cia:

Her who­le life cra­shed down on her eyes. = Całe jej życie roz­pa­da­ło się na jej oczach.

After they deto­na­ted the explo­si­ves, the old brid­ge cra­shed down into the ravi­ne. = Po zde­to­no­wa­niu ładun­ków wybu­cho­wych most runął do wąwo­zu.

Fall down

When I’m fal­ling down

Kie­dy się roz­pa­dam

To fall down =

= prze­wró­cić się, upaść (spaść z jakiejś wyso­ko­ści), np.: He felt down from the sta­irs. = Spadł ze scho­dów.

= nie udać się, upaść (np. dys­ku­sja), np.: The discus­sion fell down. = Dys­ku­sja się nie uda­ła.

Raging

Powią­za­ne zwro­ty
a rag  = szma­ta (do sprzą­ta­nia), np.: Take the rag and start cle­aning up this mess. = Weź szma­tę i zacznij sprzą­tać ten bała­gan.
to rag sb = (slang) wyśmie­wać się z kogoś, (slang) zwy­my­ślać kogoś, skry­ty­ko­wać kogoś

Sło­wo raging jest przy­miot­ni­kiem i ma kil­ka cie­ka­wych zna­czeń.

W pio­sen­ce:

Insi­de the storm is raging

Wewnątrz burza sza­le­je

Raging =

= sil­ny, wzbu­rzo­ny, np.: We are in the mid­dle of a raging sea with nothing in our hands to save us. = Jeste­śmy
w samym środ­ku sza­le­ją­ce­go morza bez nicze­go, co może nas ura­to­wać.

= roz­sza­la­ły syno­nim: mad, np.: His mother and sister were serio­usly inju­red whi­le try­ing to esca­pe the raging fire. = Jego mat­ka i sio­stra zosta­ły poważ­nie ran­ne pod­czas pró­by uciecz­ki z sza­le­ją­ce­go poża­ru.

= wście­kły, dokucz­li­wy (np. ból), np.: I have a raging tootha­che, and the­re are 7 days to go befo­re I can go to a den­tist I can trust. = Mam strasz­ny ból zęba a dopie­ro za 7 dni mogę pójść do den­ty­sty, któ­re­mu ufam.

Run dry

Przy­sło­wie
You never miss the water till the well runs dry = doce­nić coś po stra­cie

Przy­kład uży­cia:

Jill: I never reali­zed what a good friend Jeanie was until she moved away.
Jane: You never miss the water till the well runs dry. =

= Jill: Nigdy nie uświa­do­mi­łam sobie jakim wspa­nia­łym przy­ja­cie­lem była Jeanie póki się nie prze­pro­wa­dzi­ła.
Jane: Doce­niasz coś dopie­ro po stra­cie.

W pio­sen­ce:

And river’s run­ning dry

I rze­ka wysy­cha

To run dry = wyschnąć (np. rze­ka), np.: I hope the sup­plies don’t run dry befo­re we reach the vil­la­ge. = Mam nadzie­ję, że mate­ria­ły nie wyschną, zanim dotrze­my do wsi.

Intertwined

W pio­sen­ce:

All inter­twi­ned

Cały sple­cio­ny

Inter­twi­ned  = sple­cio­ny, prze­pla­ta­ny.

To inter­twi­ne = spleść, spla­tać, np.: He’s always tel­ling sto­ries in which the pre­sent and the past inter­twi­ne. = On zawsze opo­wia­da histo­rię, w któ­rych prze­szłość prze­pla­ta się z teraź­niej­szo­ścią.

Print Friendly, PDF & Email


Zobacz także:

Udostępnij:

Podobne

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *