Apocalyptica — Not Strong Enough (Feat. Brent Smith)

Dla mniej wta­jem­ni­czo­nych,  Apo­ca­lyp­ti­ca, to fiń­ska gru­pa repre­zen­tu­ją­ca sym­fo­nicz­ny metal. Począt­ko­wo powsta­ła, jako kwar­tet smycz­ko­wy, następ­nie prze­kształ­ca­jąc się w jeden z naj­bar­dziej roz­po­zna­wal­nych zespo­łów poru­sza­ją­cych się w kli­ma­cie muzy­ki „kla­sycz­nej”.

Począt­ko­wą sła­wę i uzna­nie przy­nio­sły im cove­ry gru­py Metal­li­ca nagra­ne w 1996 roku. Obec­nie mają na kon­cie 7 płyt, a każ­da kolej­na przy­no­si im coraz więk­szy roz­głos i sza­cu­nek. Utwór „Not Strong Eno­ugh” jest jed­nym z sin­gli pro­mu­ją­cych ostat­nią ich pły­tę „7th Sym­pho­ny” i sta­no­wi nie­ja­ko kwin­te­sen­cję ich sty­lu.

Tekst pio­sen­ki Apo­ca­lyp­ti­ca — Not Strong Eno­ugh (Feat. Brent Smith)

I’m not strong eno­ugh to stay away
Can’t run from you
I just run back to you
Like a moth I’m drawn into your fla­me
Say my name, but it’s not the same
You look in my eyes, I’m strip­ped of my pri­de
And my soul sur­ren­ders and you bring my heart to its kne­es

And it’s kil­ling me when you’re away
I wan­na leave and I wan­na stay
I’m so con­fu­sed, so hard to cho­ose
Betwe­en the ple­asu­re and the pain
And I know it’s wrong and I know it’s right
Even if I try to win the fight
My heart will over­ru­le my mind
And I’m not strong eno­ugh to stay away

I’m not strong eno­ugh to stay away
What can I do
I would die witho­ut you
In your pre­sen­ce my heart knows no sha­me
I’m not to bla­me
‘Cau­se you bring my heart to its kne­es

And it’s kil­ling me when you’re away
I wan­na leave and I wan­na stay
I’m so con­fu­sed, so hard to cho­ose
Betwe­en the ple­asu­re and the pain
And I know it’s wrong and I know it’s right
Even if I try to win the fight
My heart will over­ru­le my mind
And I’m not strong eno­ugh to stay away

There’s nothing I can do
My heart is cha­ined to you
And I can’t get free
Look what this love’s done to me

And it’s kil­ling me when you’re away
I wan­na leave and I wan­na stay
I’m so con­fu­sed, so hard to cho­ose
Betwe­en the ple­asu­re and the pain
And I know it’s wrong and I know it’s right
Even if I try to win the fight
My heart will over­ru­le my mind
And I’m not strong eno­ugh to stay away

Not strong eno­ugh, strong eno­ugh
Not strong eno­ugh, strong eno­ugh
To stay away
Not strong eno­ugh, strong eno­ugh
Strong eno­ugh, strong eno­ugh
Not strong eno­ugh to stay away

Tłu­ma­cze­nie Apo­ca­lyp­ti­ca — Not Strong Eno­ugh (Feat. Brent Smith)

Nie jestem wystar­cza­ją­co sil­ny, aby trzy­mać się z dala
Nie mogę od cie­bie uciec
Wciąż do cie­bie wra­cam
Jak ćma jestem przy­cią­ga­ny do two­je­go pło­mie­nia
Wypo­wia­dasz moje imię, ale to nie to samo
Patrzysz mi w oczy, jestem obdar­ty z mojej dumy
Moja dusza pod­da­je się i ty rzu­casz moje ser­ce na kola­na

I zabi­ja mnie to, kie­dy jesteś dale­ko
Chcę odejść i chcę zostać
Jestem strasz­nie zagu­bio­ny, tak cięż­ko wybrać
Pomię­dzy przy­jem­no­ścią a bólem
I wiem, że to źle i wiem, że to dobrze
Nawet jeśli pró­bu­ję wygrać tę wal­kę
Moje ser­ce odrzu­ci mój umysł
A ja nie jestem wystar­cza­ją­co sil­ny, aby trzy­mać się z dala

Nie jestem wystar­cza­ją­co sil­ny, aby trzy­mać się z dala
Co mogę zro­bić
Umarł­bym bez cie­bie
W two­jej obec­no­ści moje ser­ce nie zna wsty­du
Nie jestem win­ny
Bo ty rzu­casz moje ser­ce na kola­na

I zabi­ja mnie to, kie­dy jesteś dale­ko
Chcę odejść i chcę zostać
Jestem strasz­nie zagu­bio­ny, tak cięż­ko wybrać
Pomię­dzy przy­jem­no­ścią a bólem
I wiem, że to źle i wiem, że to dobrze
Nawet jeśli pró­bu­ję wygrać tę wal­kę
Moje ser­ce odrzu­ci mój umysł
A ja nie jestem wystar­cza­ją­co sil­ny, aby trzy­mać się z dala

Nic nie mogę zro­bić
Moje ser­ce jest przy­ku­te do cie­bie
I nie mogę się uwol­nić
Spójrz co ta miłość ze mną zro­bi­ła

I zabi­ja mnie to, kie­dy jesteś dale­ko
Chcę odejść i chcę zostać
Jestem strasz­nie zagu­bio­ny, tak cięż­ko wybrać
Pomię­dzy przy­jem­no­ścią a bólem
I wiem, że to źle i wiem, że to dobrze
Nawet jeśli pró­bu­ję wygrać tę wal­kę
Moje ser­ce odrzu­ci mój umysł
A ja nie jestem wystar­cza­ją­co sil­ny, aby trzy­mać się z dala

Nie­wy­star­cza­ją­co sil­ny, wystar­cza­ją­co sil­ny,
Nie­wy­star­cza­ją­co sil­ny, wystar­cza­ją­co sil­ny
Aby trzy­mać się z dala
Nie­wy­star­cza­ją­co sil­ny, wystar­cza­ją­co sil­ny
Nie­wy­star­cza­ją­co sil­ny, wystar­cza­ją­co sil­ny
Nie­wy­star­cza­ją­co sil­ny, aby trzy­mać się z dala

Gramatyka

Czasowniki modalne

Uży­cie

Uży­cie cza­sow­ni­ków modal­nych w zależ­no­ści od stop­nia praw­do­po­do­bień­stwa

99% — must
50% — may/ need
30% — might
20% — can/ could

Uży­cie cza­sow­ni­ków modal­nych w zależ­no­ści od koniecz­no­ści zro­bie­nia cze­goś

abso­lut­nie koniecz­ne – must
powin­no zostać zro­bio­ne – sho­uld/ ought to
jest koniecz­ne – need
powin­no być zro­bio­ne – sho­uld
nie może być zro­bio­ne – can’t/ musn’t

I would die witho­ut you

Umarł­bym bez cie­bie

Tego typu cza­sow­ni­ki są dość spe­cy­ficz­ne. Pocho­dzą z gru­py cza­sow­ni­ków posił­ko­wych, któ­re umiesz­cza­my w zda­niu, w celu wyra­że­nia roz­ma­itych aspek­tów dane­go cza­sow­ni­ka, jak przy­mus, rada czy praw­do­po­do­bień­stwo. Wyróż­nia­my nastę­pu­ją­ce cza­sow­ni­ki modal­ne: can, could, maymightmust, will, would, shall, sho­uld, need oraz ought to.

W tym wer­sie mamy do czy­nie­nia z cza­sow­ni­kiem modal­nym would.

Would be = było­by.

Sto­su­je­my go w mowie zależ­nej, do wyra­ża­nia grzecz­nych próśb i ofert, w I i II okre­sie warun­ko­wym, w zda­niach z wish aby uwy­dat­nić iry­ta­cję, do wyra­ża­nia zwy­cza­jów z prze­szło­ści oraz do wyra­że­nia przy­szło­ści w prze­szło­ści, np.:

Would you like some tea? = Masz ocho­tę na her­ba­tę?

Would you mind, if I open the win­dow? = Czy miał­byś coś prze­ciw­ko, gdy­bym otwo­rzy­ła okno?

If I were youn­ger, I would do it. = Gdy­bym była młod­sza, zro­bi­ła­bym to.

Spójrz­my na resz­tę cza­sow­ni­ków modal­nych:

  • Can = umieć, potra­fić, móc.

Can sto­su­je­my do wyra­ża­nia zdol­no­ści i umie­jęt­no­ści w cza­sie pre­sent sim­ple, do wyra­ża­nia wszel­kie­go rodza­ju próśb oraz do wyra­że­nia praw­do­po­do­bień­stwa. Can wystę­pu­je jedy­nie w cza­sie teraź­niej­szym.

Przy­kła­dy:

I can dan­ce. = Potra­fię tań­czyć.

Can you do it? = Możesz to zro­bić?

He can help you. = On może ci pomóc.

  • Could = prze­szła for­ma cza­sow­ni­ka can a w zda­niach grzecz­no­ścio­wych jest odpo­wied­ni­kiem pol­skie­go ‘mógł­byś’.

Ten cza­sow­nik modal­ny jest uży­wa­ny do wyra­że­nia zdol­no­ści, danych umie­jęt­no­ści w cza­sie past sim­ple, do wyra­że­nia wszel­kich próśb, do wyra­że­nia praw­do­po­do­bień­stwa w  oraz do wyra­że­nia praw­do­po­do­bień­stwa w prze­szło­ści.

Uwa­ga! Couldn’t be lub couldn’t have been ozna­cza­ją, że coś jest lub było nie­moż­li­we.

Przy­kła­dy:

Could you open the win­dow, ple­ase? = Czy mógł­byś otwo­rzyć okno, pro­szę?

Could you lend me 100 zł? = Mógł­byś poży­czyć mi 100 zł?

It could be very dan­ge­ro­us. = To może być bar­dzo nie­bez­piecz­ne.

  • Might /May =  móc.

Mają takie samo zna­cze­nie, sto­su­je­my je do wypo­wia­da­nia się na temat teraź­niej­szo­ści (lub przy­szło­ści) posia­da­jąc pewien sto­pień nie­pew­no­ści, jak rów­nież do wypo­wia­da­nia się na temat prze­szło­ści ponow­nie posia­da­jąc pewien sto­pień nie­pew­no­ści, np.:

It may rain today. = Może dzi­siaj padać deszcz.

She may have left her bag in the car. = Ona mogła zosta­wić swo­ją toreb­kę w samo­cho­dzie.

May I open the win­dow? = Mogę otwo­rzyć okno?

  • Must = musieć.

Sto­su­je­my do wyra­że­nia koniecz­no­ści, jak i obli­ga­cji w teraź­niej­szo­ści, wyra­że­nia sta­now­czych rad i róż­ne­go rodza­ju zapro­szeń, wyra­że­nia praw­do­po­do­bień­stwa w teraź­niej­szo­ści oraz do wyra­że­nia praw­do­po­do­bień­stwa w prze­szło­ści, np.:

I must go. = Muszę iść.

You must visit us in the sum­mer. = Musisz nas latem odwie­dzić.

It must be Tim, he is usu­al­ly late. = To musi być Tim, on zazwy­czaj się spóź­nia.

She must have left her bag in the car. = Ona musia­ła zosta­wić swo­ją toreb­kę w samo­cho­dzie.

Uwa­ga! Zaprze­cze­niem must jest don’t/ doesn’t /didn’t have to.

  • Will = być.

Will jest uży­wa­ne do wypo­wia­da­nia pew­nych prze­wi­dy­wań w opar­ciu o naszą wie­dzę, mówie­nia na temat teraź­niej­szo­ści posia­da­jąc jed­nak spo­ry sto­pień pew­no­ści,  wypo­wia­da­nia się na temat przy­szło­ści posia­da­jąc spo­ry sto­pień pew­no­ści, wypo­wia­da­nia się na temat prze­szło­ści posia­da­jąc spo­ry sto­pień pew­no­ści,  podej­mo­wa­nia wszel­kich decy­zji, wyra­ża­nia róż­ne­go rodza­ju próśb i obiet­nic oraz w pierw­szym okre­sie warun­ko­wym, np.:

I will do it! = Zro­bię to!

It will rain tomor­row. = Jutro będzie padać (deszcz).

I will help you with this. = Pomo­gę ci (z tym).

  • Shall = wyra­że­nie zamia­ru.

Shall w pierw­szej oso­bie licz­by poje­dyn­czej i mno­giej wyra­ża zamiar, nato­miast w pozo­sta­łych oso­bach wyra­ża roz­kaz, nakaz, lub prze­po­wied­nie. Shall jest rów­nież podob­ny do cza­sow­ni­ka modal­ne­go will w zna­cze­niu zamiar lub do cza­sow­ni­ka sho­uld w zna­cze­niu powin­ność. Sto­su­je­my do wyra­ża­nia wsze­la­kich ofert, wyra­ża­nia suge­stii i pro­po­zy­cji czy wyra­ża­nia obli­ga­cji w języ­ku praw­nym i for­mal­nym, np.:

Shall we go? = Idzie­my?

What shall I do? = Co powin­nam zro­bić?

Shall I open the win­dow? = Powin­nam otwo­rzyć okno?

  • Sho­uld /ought to = wyra­że­nie powin­no­ści.

Sto­su­je­my do: wyra­że­nia rad i porad, wyra­ża­nia obli­ga­cji oraz w mowie zależ­nej. Oby­dwa cza­sow­ni­ki może­my w więk­szo­ści wypad­ków sto­so­wać wymien­nie, ze wzglę­du na ich zbli­żo­ne zna­cze­nie, jed­nak w zda­niach o wydźwię­ku nega­tyw­nym, zale­ca się sto­so­wa­nie shouldn’t.

Przy­kła­dy:

You sho­uld go. = Powi­nie­neś iść.

She sho­uld do it aga­in. = Powin­na zro­bić to jesz­cze raz.

You shouldn’t be late for scho­ol. = Nie powi­nie­neś spóź­niać się do szko­ły.

  • Need = wyra­że­nie potrze­by zro­bie­nia cze­goś.

Cza­sow­nik need jest zwy­kłym cza­sow­ni­kiem, jak rów­nież cza­sow­ni­kiem modal­nym. Jako ten dru­gi,  przyj­mu­je on wszel­kie wła­ści­wo­ści cza­sow­ni­ków modal­nych w prze­cze­niach, pyta­niach i trze­ciej oso­bie cza­su teraź­niej­sze­go. Sto­so­wa­ny do mówie­nia o potrze­bie zro­bie­nia cze­goś oraz w proś­bie o pozwo­le­nie oraz udzie­le­nia go, np.:

Do you need any­thing else? = Potrze­bu­jesz cze­goś jesz­cze?

Do we need to pay for it? = Czy my musi­my za to zapła­cić?

I needn’t have taken the taxi. = Nie potrzeb­nie bra­łam tak­sów­kę.

Zwroty & Wyrażenia

Enough

I’m not strong eno­ugh to stay away 

Nie jestem wystar­cza­ją­co sil­ny, aby trzy­mać się z dala

Eno­ugh = wystar­cza­ją­co, dość.

Przy­kład:

Eno­ugh! Go to your  room! = Wystar­czy! Idź do swo­je­go poko­ju!

Stay away

I’m not strong eno­ugh to stay away 

Nie jestem wystar­cza­ją­co sil­ny, aby trzy­mać się z dala

To stay away = trzy­mać się z dala, nie iść.

Przy­kład:

I told you to stay away from me! = Mówi­łam ci, żebyś trzy­mał się ode mnie z dale­ka!

Wanna

Ame­ry­ka­ni­zmy

Ame­ry­ka­ni­zmy to rodzaj slan­gu powsta­ły na sku­tek reduk­cji oraz swo­bo­dy wymo­wy nie­któ­rych zwro­tów i wyra­żeń. Głów­ny­mi ich przed­sta­wi­cie­la­mi są:

wan­na = want to
gon­na = going to
hafta = have to
ough­ta = ought to
lot­ta = a lot of
kin­da = kind of
sor­ta = sort of
coul­da = could have
musta = must have
sho­ul­da = sho­uld have
itta = it would
d’ya/ didja = did you
got­cha = got you

I wan­na leave and I wan­na stay

Chcę odejść i chcę zostać

Wan­na = chcieć.

Przy­kład:

I just wan­na let you know that I have a flu. = Chcę tyl­ko abyś wie­dział, że mam gry­pę.

Overrule

My heart will over­ru­le my mind

Moje ser­ce odrzu­ci mój umysł

To over­ru­le = odrzu­cić, uchy­lić, anu­lo­wać, unie­waż­nić.

Przy­kład:

The Euro­pe­an Court of Justi­ce over­ru­le the deci­sion. = Euro­pej­ski Try­bu­nał Spra­wie­dli­wo­ści odda­lił decy­zję.

‘Cause

‘Cau­se you bring my heart to its kne­es

Bo ty rzu­casz moje ser­ce na kola­na

‘Cau­se = ponie­waż, bo, gdyż  (skrót od becau­se).

Przy­kład:

Why do you like her? ‘Cau­se she is smart. = Dla cze­go ją lubisz? Bo jest mądra.

Confused

I’m so con­fu­sed, so hard to cho­ose

Jestem strasz­nie zagu­bio­ny, tak cięż­ko wybrać

Free vs. fee

free = wol­ny, swo­bod­ny, dar­mo­wy
to free = uwol­nić, wyzwo­lić, wypu­ścić, zwol­nić

fee = cho­no­ra­rium, grzyw­na, opła­ta
to fee = naj­mo­wać

Con­fu­sed = zagu­bio­ny, zde­ter­mi­no­wa­ny, zmie­sza­ny, spe­szo­ny.

Przy­kład:

I am so con­fu­sed, I don’t know what to do. = Jestem taki zmie­sza­ny, nie wiem co zro­bić.

Free

And I can’t get free

I nie mogę się uwol­nić

Free = wol­ny, swo­bod­ny, dar­mo­wy, bez­płat­ny.

Przy­kład:

This drink is alko­hol-free. = Ten drink jest bez­al­ko­ho­lo­wy.

 

Czy lek­cja z Apo­ca­lyp­ti­cą była cie­ka­wa?

Mamy nadzie­ję, że tak i cze­ka­my na Wasze komen­ta­rze! 🙂

Print Friendly, PDF & Email


Zobacz także:

Udostępnij:

Podobne

1 komentarz

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *