Korn — Word Up

Gru­py Korn nie trze­ba przed­sta­wiać. Do tej pory zespół sprze­dał 32 milio­ny płyt na całym świe­cie i cie­szy się uzna­niem fanów meta­lo­wych brzmień.

Pio­sen­ką w któ­rą wsłu­cha­my się dzi­siaj, jest utwór „Word Up”. Wer­sja zespo­łu Korn to cover ame­ry­kań­skiej gru­py Cameo. Sama pio­sen­ka docze­ka­ła się wie­lu cove­rów, oprócz meta­lo­wej aran­ża­cji moż­na zna­leźć rów­nież popo­we m.in. w wyko­na­niu zespo­łu Lit­tle Mix.

Enjoy!

Tekst pio­sen­ki Korn — Word Up

Yo, pret­ty ladies aro­und the world
Got­ta a weird thing to show you
So tell all the boys and girls
Tell your bro­ther, your sister
And your mom­ma too
Were abo­ut to go down
And you know just what to do
Wave your hands in the air
Like you don’t care
Gli­de by the people
As they start to look and sta­re
Do your dan­ce, Do your dan­ce
Do your dan­ce quick, mom

C’mon baby tell me what’s the word
Now, word up
(Ahh ahh)
Eve­ry­bo­dy say
When you hear the call
You got to get it under­way
Word up
(Ahh ahh)
It’s the code word
No mat­ter whe­re you say it
You know that you’ll be heard

Now all you suc­ker DJs
Who think you’re fly
There’s got to be a reason
And we know the reason why
You try to put on tho­se airs
And act real cool
But you got to reali­ze
That you’re acting like fools
If there’s music, we can use it
Be free to dan­ce
We don’t have the time for psy­cho­lo­gi­cal roman­ce
No roman­ce, no roman­ce
No roman­ce for me, mom

C’mon baby tell me what’s the word
Now, word up
(Ahh ahh)
Eve­ry­bo­dy say
When you hear the call
You got to get it under­way
Word up
(Ahh ahh)
It’s the code word
No mat­ter whe­re you say it
You know that you’ll be heard
(Woo!)

Word up
(Ahh ahh)
Eve­ry­bo­dy say
When you hear the call
You got to get it under­way
Word up
(Ahh ahh)
It’s the code word
No mat­ter whe­re you say it
You know that you’ll be heard

Word up
(Ahh ahh)
Eve­ry­bo­dy say
When you hear the call you got to get it under­way
Word up
(Ahh ahh)
It’s the code word
No mat­ter whe­re you say it
You know that you’ll be heard

Tłu­ma­cze­nie Korn — Word Up

Hej, pięk­ne panie z całe­go świa­ta, 
Mam dziw­ną rzecz do poka­za­nia wam
Więc powiedz­cie wszyst­kim chłop­com i dziew­czę­tom
Powiedz­cie swo­je­mu bra­tu, swo­jej sio­strze 
I swo­jej mamie też
Zamie­rza­my się zanu­rzyć 
A wy będzie­cie po pro­stu wie­dzieć co robić 
Poma­chaj swo­imi ręko­ma w powie­trzu
Tak jak­by cię to w ogó­le nie obcho­dzi­ło 
Prze­su­waj się pomię­dzy ludź­mi
Gdy oni zaczy­na­ją się patrzeć i gapić
Odtańcz swój taniec, odtańcz swój taniec 
Odtańcz swój taniec szyb­ko mamo 

No skar­bie, powiedz mi jakie jest sło­wo 
Teraz, zgo­da
(Ahh ahh)
Każ­dy mówi
Kie­dy sły­szysz wezwa­nie
Musisz poru­szyć się z miej­sca
Zgo­da
(Ahh ahh)
To ukry­te sło­wo
Nie waż­ne gdzie je wypo­wiesz
Wiesz, że zosta­niesz wysłu­cha­na

Teraz wy wszy­scy fra­je­rzy DJ-e 
Któ­rzy myśli­cie, że potra­fi­cie latać 
Musi być jakiś powód
I my wie­my, jaki jest powód, dla­cze­go
Sta­ra­cie się przy­kryć tymi war­stwa­mi powie­trza
I spra­wiać wra­że­nie faj­nych
Ale musi­cie zdać sobie spra­wę
Że wypa­da­cie jak dur­nie
Jeże­li tam jest muzy­ka, może­my jej użyć
Nie krę­puj­cie się tań­czyć
Nie mamy cza­su na psy­cho­lo­gicz­ny romans
Na żaden romans, żaden romans
Żaden romans dla mnie, mamo

No skar­bie, powiedz mi jakie jest sło­wo 
Teraz, zgo­da
(Ahh ahh)
Każ­dy mówi
Kie­dy sły­szysz wezwa­nie
Musisz poru­szyć się z miej­sca
Zgo­da
(Ahh ahh)
To ukry­te sło­wo
Nie waż­ne gdzie je wypo­wiesz
Wiesz, że zosta­niesz wysłu­cha­na
(Posta­raj się!)

Zgo­da
(Ahh ahh)
Każ­dy mówi
Kie­dy sły­szysz wezwa­nie
Musisz poru­szyć się z miej­sca
Zgo­da
(Ahh ahh)
To ukry­te sło­wo
Nie waż­ne gdzie je wypo­wiesz
Wiesz, że zosta­niesz wysłu­cha­na

Zgo­da
(Ahh ahh)
Każ­dy mówi
Kie­dy sły­szysz wezwa­nie, musisz poru­szyć się z miej­sca
Zgo­da
(Ahh ahh)
To ukry­te sło­wo
Nie waż­ne gdzie je wypo­wiesz
Wiesz, że zosta­niesz wysłu­cha­na

Gramatyka

Zaimki wskazujące

You try to put on tho­se airs

Sta­ra­cie się przy­kryć tymi war­stwa­mi powie­trza

  • Licz­ba poje­dyn­cza

This = ten, to, ta (o przed­mio­cie w zasię­gu naszych rąk), np.: Can I bor­row this pen? = Czy mogę poży­czyć ten dłu­go­pis?

That = tam­ten, tam­to, tam­ta (o przed­mio­cie poza zasię­giem naszych rąk), np.: Could you pass me that book? = Czy mógł­byś podać mi tam­tą książ­kę?

  • Licz­ba mno­ga

The­se = te (o przed­mio­cie w zasię­gu naszym rąk), np.: By mista­ke I ope­ned one of the­se let­ters. = Przez pomył­kę otwo­rzy­łem jeden z tych listów.

Tho­se = tam­te (zwy­kle o przed­mio­tach poza zasię­giem naszych rąk), np.: Tho­se two cars are a lot che­aper. = Tam­te dwa samo­cho­dy są znacz­nie tań­sze.

Zwroty & Wyrażenia

Yo

Yo, pret­ty ladies aro­und the world

Hej, pięk­ne panie z całe­go świa­ta

Yo = cześć, hej, hej­ka, cze (slang), np.: Yo Kate! How’s it going? = Cześć Kasia, jak leci?

Momma

Tell your bro­ther, your sister and your mom­ma too

Powiedz­cie swo­je­mu bra­tu, swo­jej sio­strze i swo­jej mamie też

Mom­ma = mama, np.: I need to talk to my mom­ma. = Muszę poroz­ma­wiać z moją mamą.

Go down

Let your hair down & learn it now!

to come/go down in the world = zejść na psy, stra­cić pozy­cję

to let somebody’s hair down = zre­lak­so­wać się, odpu­ścić sobie

to put down roots = zapusz­czać korze­nie (zaczy­nać czuć się jak w domu)

to be down in dumps = nie­szczę­śli­wy, nie­za­do­wo­lo­ny

Were abo­ut to go down

Zamie­rza­my się zanu­rzyć

To go down = zejść, spa­dać, zanu­rzać, np.: Pri­ces are going down. = Ceny spa­da­ją.

Glide

Gli­de by the people as they start to look and sta­re

Prze­su­waj się pomię­dzy ludź­mi, gdy oni zaczy­na­ją się patrzeć i gapić 

To gli­de =
= sunąć, prze­su­wać, np.: I ​love my new ​pen — it just gli­des ​across the ​paper. = Uwiel­biam mój nowy dłu­go­pis — on po pro­stu prze­su­wa się po papie­rze.

= szy­bo­wać, np.: We ​saw a ​con­dor gli­ding high abo­ve the ​moun­ta­ins. = Widzie­li­śmy kon­do­ra szy­bu­ją­ce­go wyso­ko nad góra­mi.

= szwę­dać, np.: Will you gli­de with us? = Poszwę­dasz się z nami?

Word up

C’mon baby tell me what’s the word
Now, word up

No skar­bie, powiedz mi jakie jest sło­wo 
Teraz, zgo­da

Mówiąc o zwro­cie word up nie spo­sób nie odnieść się do ory­gi­nal­nej wer­sji pio­sen­ki, któ­ra pocho­dzi z 1986 roku. To wła­śnie w owym cza­sie sło­wa word up sta­ły się popu­lar­nym powie­dze­niem, któ­re mia­ło wyra­żać potwier­dze­nie cze­goś, co zosta­ło powie­dzia­ne = Gra!/ Zgoda!/ Stoi! Podob­ną rolę peł­ni zwrot you bet = masz to jak w ban­ku.

Sucker

Let’s get back to the 80’s! — Cameo

Now all you suc­ker DJs

Teraz wy wszy­scy fra­je­rzy DJ-e

Suc­ker = naiw­niak, fra­jer, głąb, głu­pek, debil, np.: So long, suc­kers! = Żegnaj­cie, fra­je­rzy!

Woo

You know that you’ll be heard
(Woo!)

Wiesz, że zosta­niesz wysłu­cha­na
(Posta­raj się!)

To woo = sta­rać się, pozy­ski­wać, zachę­cać, zale­cać się, uwo­dzić.

Przy­kład:

He tried wooing her with love poems. = Sta­rał się ją pode­rwać na roman­tycz­ne wier­sze.

Underway

When you hear the call you got to get it under­way

Kie­dy sły­szysz wezwa­nie, musisz poru­szyć się z miej­sca

Under­way = w toku, trwa­ją­ce, poru­szo­ne.

Przy­kład:

The pro­ject is under­way. = Pro­jekt jest w toku.

 

Czy według Was Korn wyko­nał naj­lep­szy cover tego utwo­ru? 🙂

Print Friendly, PDF & Email


Zobacz także:

Udostępnij:

Podobne

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *