Red Hot Chili Peppers — Californication

Tema­tem pio­sen­ki “Cali­for­ni­ca­tion” jest glo­ba­li­za­cja, wie­le osób chce żyć „ame­ry­kań­skim snem”, jed­nak kul­tu­ra USA wg auto­ra tek­stu nie­sie ze sobą pew­ne zagro­że­nia — kon­sump­cjo­nizm, ope­ra­cje pla­stycz­ne, aby upodob­nić się do gwiazd oraz trak­to­wa­nie zbyt poważ­nie tele­wi­zyj­nej pap­ki.

Ten utwór to nie tyl­ko kawał dobrej, roc­ko­wej muzy­ki, ale tak­że tekst z prze­sła­niem.

Tekst pio­sen­ki Red Hot Chi­li Pep­pers — Cali­for­ni­ca­tion

Psy­chic spies from Chi­na
Try to ste­al your mind’s ela­tion
And lit­tle girls from Swe­den
Dre­am of silver scre­en quota­tion
And if you want the­se kind of dre­ams
It’s Cali­for­ni­ca­tion

It’s the edge of the world
And all of western civi­li­za­tion
The sun may rise in the East
At least it set­tles in the final loca­tion
It’s under­sto­od that Hol­ly­wo­od
Sells Cali­for­ni­ca­tion

Pay your sur­ge­on very well
To bre­ak the spell of aging
Cele­bri­ty skin is this your chin
Or is that war your waging

First born uni­corn
Hard core soft porn
Dre­am of Cali­for­ni­ca­tion
Dre­am of Cali­for­ni­ca­tion

Mar­ry me girl be my fairy to the world
Be my very own con­stel­la­tion
A teena­ge bri­de with a baby insi­de
Get­ting high on infor­ma­tion
And buy me a star on the boule­vard
It’s Cali­for­ni­ca­tion

Spa­ce may be the final fron­tier
But it’s made in a Hol­ly­wo­od base­ment
Coba­in can you hear the sphe­res
Sin­ging songs off sta­tion to sta­tion
And Alderaan’s not far away
It’s Cali­for­ni­ca­tion

Born and raised by tho­se who pra­ise
Con­trol of popu­la­tion
Everybody’s been the­re and
I don’t mean on vaca­tion
First born uni­corn
Hard core soft porn
Dre­am of Cali­for­ni­ca­tion
Dre­am of Cali­for­ni­ca­tion

Destruc­tion leads to a very rough road
But it also bre­eds cre­ation
And ear­thqu­akes are to a girl’s guitar
They’re just ano­ther good vibra­tion
And tidal waves couldn’t save the world
From Cali­for­ni­ca­tion

Pay your sur­ge­on very well
To bre­ak the spell of aging
Sic­ker than the rest
The­re is no test
But this is what you’re cra­ving

First born uni­corn
Hard core soft porn
Dre­am of Cali­for­ni­ca­tion
Dre­am of Cali­for­ni­ca­tion

Tłu­ma­cze­nie Red Hot Chi­li Pep­pers — Cali­for­ni­ca­tion

Psy­chicz­ni szpie­dzy z Chin
Sta­ra­ją się ukraść radość two­je­go umy­słu
I małe dziew­czyn­ki ze Szwe­cji
Marzą o zacy­to­wa­niu na srebr­nym ekra­nie
I jeśli chcesz takich marzeń
To jest kali­for­ni­za­cja

To jest kra­niec świa­ta
I całej zachod­niej cywi­li­za­cji
Słoń­ce wsta­je na wscho­dzie
Ale przy­naj­mniej zacho­dzi na koń­co­wym pla­nie
To jest zro­zu­mia­łe, że Hol­ly­wo­od
Sprze­da­je kali­for­ni­za­cję

Dobrze opłać chi­rur­ga
Żeby spra­wił, że zły urok sta­ro­ści pry­śnie
Skó­ra sła­wy jest two­im wła­snym policz­kiem
Czy woj­ną, któ­rą toczysz

Pier­wo­rod­ny jed­no­ro­żec
Hard­co­ro­we soft por­no
Marze­nie o kali­for­ni­za­cji
Marze­nie o kali­for­ni­za­cji

Poślub mnie dziew­czy­no, bądź moją wróż­ką w świe­cie
Bądź moją wła­sną kon­ste­la­cją
Nasto­let­nia pan­na mło­da z dziec­kiem w brzu­chu
Odu­rza­ją­ca się infor­ma­cja­mi
I kup mi gwiaz­dę na bul­wa­rze
To jest kali­for­ni­za­cja

Kosmos może i jest osta­tecz­ną gra­ni­cą
Ale zro­bio­no go w hol­ly­wo­odz­kiej piw­ni­cy
Coba­in, czy sły­szysz muzy­kę sfer
Śpie­wa­ją­cych pio­sen­ki od sta­cji do sta­cji?
I Alde­ra­an nie jest tak dale­ko
To jest kali­for­ni­za­cja

Uro­dzo­ny i wycho­wa­ny przez tych, co wychwa­la­ją
Kon­tro­lę uro­dzeń
Cóż, każ­dy był tam
I nie mam na myśli waka­cji
Pier­wo­rod­ny jed­no­ro­żec
Hard­co­ro­we soft por­no
Marze­nie o kali­for­ni­za­cji
Marze­nie o kali­for­ni­za­cji

Destruk­cja pro­wa­dzi na wybo­istą dro­gę
Choć też rodzi się z niej twór­czość
Trzę­sie­nia zie­mi są dla dziew­czę­cej gita­ry
To po pro­stu jesz­cze jed­na dobra wibra­cja
I fale przy­pły­wu nie mogły oca­lić świa­ta
Przed kali­for­ni­za­cją

Dobrze opłać chi­rur­ga
Żeby zdjął z cie­bie zły urok sta­ro­ści
Bar­dziej cho­ry niż pozo­sta­li
Na to nie ma żad­ne­go testu
Ale tego wła­śnie pożą­dasz

Pier­wo­rod­ny jed­no­ro­żec
Hard­co­ro­we soft por­no
Marze­nia o kali­for­ni­za­cji
Marze­nia o kali­for­ni­za­cji

Zwroty & wyrażenia

Elation

Ways to express hap­pi­ness
Hap­pi­ness = szczę­ście, radość
Joy = radość, przy­jem­ność, ucie­cha
Fun = dobra zaba­wa
Enjoy­ment = przy­jem­ność
Che­er = radość, weso­łość
Glee = weso­łość
Relish = radość (z cze­goś), zami­ło­wa­nie (do cze­goś)
Exhi­la­ra­tion = świet­ny nastrój
Glad­ness = zado­wo­le­nie
Rejo­icing = radość (z dobrej nowi­ny), świę­to­wa­nie (cze­goś)

Try to ste­al your mind’s ela­tion

Sta­ra­ją się ukraść radość two­je­go umy­słu

Ela­tion = radość, eufo­ria, np.:

I was in the sta­te of ela­tion when I heard that “Red Hot Chil­li Pep­pers” will play in Poland on July. = Byłam w sta­nie eufo­rii kie­dy usły­sza­łam, że “Red Hot Chil­li Pep­pers” zagra­ją w Pol­sce w lip­cu.

Surgeon

Pay your sur­ge­on very well

Dobrze opłać chi­rur­ga

Sur­ge­on = chi­rurg.

Z kon­tek­stu pio­sen­ki domy­śla­my się, że cho­dzi o chi­rur­ga pla­stycz­ne­go, czy­li pla­stic sur­ge­on.

Przy­kład uży­cia w zda­niu:

My friend’s mother nose was cor­rec­ted by a pla­stic sur­ge­on. = Mama mojej przy­ja­ciół mia­ła popra­wio­ny nos przez chi­rur­ga pla­stycz­ne­go.

Break the spell

Cie­ka­wost­ka
W tek­ście pio­sen­ki poja­wia się okre­śle­nie Boule­vard. Antho­ny Kie­dis śpie­wa o uli­cy Hol­ly­wo­od Boule­vard, na któ­rej mie­ści się Ale­ja Sław. Zespół otrzy­mał swo­ją gwiaz­dę w 2008 roku.

To bre­ak the spell of aging

Żeby spra­wił, że zły urok sta­ro­ści pry­śnie

To bre­ak the spell = spra­wić, że czar pry­ska, np.:

Good fairy bro­ke the spell from enchan­ted prin­cess. = Dobra wróż­ka zdję­ła złe zaklę­cie z zacza­ro­wa­nej księż­nicz­ki.

Get high

Get­ting high on infor­ma­tion

Odu­rza­ją­ca się infor­ma­cja­mi

To get high = odu­rzać się, wziąć nar­ko­ty­ki, np.:

In our scho­ol was cam­pa­ign aga­inst get­ting high among teena­gers. = W naszej szko­le była kam­pa­nia prze­ciw­ko bra­niu nar­ko­ty­ków wśród nasto­lat­ków.

Space

Spa­ce may be the final fron­tier

Kosmos może i jest osta­tecz­ną gra­ni­cą

Spa­ce = kosmos, np.:

The scien­ti­sts try to explo­re spa­ce but it is still myste­ry. = Naukow­cy pró­bu­ją zba­dać kosmos, ale wciąż pozo­sta­je tajem­ni­cą.

Basement

But it’s made in a Hol­ly­wo­od base­ment

Ale zro­bio­no go w hol­ly­wo­odz­kiej piw­ni­cy

Base­ment = piw­ni­ca, np.:

Poli­ce found corp­se of mis­sing woman in the base­ment of her house, her hus­band was arre­sted. = Poli­cja zna­la­zła zwło­ki zagi­nio­nej kobie­ty w piw­ni­cy jej domu, jej mąż został aresz­to­wa­ny.

Syno­nim sło­wa base­ment to cel­lar.

Earthquake

Natu­ral disa­sters
Ear­thqu­ake = trzę­sie­nie zie­mi
Flo­od = powódź
Tsu­na­mi = tsu­na­mi
Tor­na­do = tor­na­do (Bri­tish English) twi­ster = tor­na­do (Ame­ri­can English)

And ear­thqu­akes are to a girl’s guitar

Trzę­sie­nia zie­mi są dla dziew­czę­cej gita­ry

Ear­thqu­ake = trzę­sie­nie zie­mi, np.:

Ear­thqu­akes are one of natu­ral disa­sters. = Trzę­sie­nia zie­mi są jed­ny­mi z klęsk żywio­ło­wych.

Crave

But this is what you’re cra­ving

Ale tego wła­śnie pożą­dasz

To cra­ve = pożą­dać, bar­dzo cze­goś pra­gnąć, np.:

I cra­ve my twi­sted ankle will reco­ver becau­se I would like to come back on dan­cing les­sons. = Bar­dzo pra­gnę tego, żeby moja skrę­co­na kost­ka wyzdro­wia­ła, ponie­waż chcę wró­cić na lek­cje tań­ca.

 

A Wy jak­by­ście wyja­śni­li sło­wo kali­for­ni­za­cja?

Print Friendly, PDF & Email


Zobacz także:

Udostępnij:

Podobne

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *