Bing Crosby — White Christmas

Pio­sen­ka „Whi­te Chri­st­mas” jest jed­na z naj­bar­dziej zna­nych pio­se­nek bożo­na­ro­dze­nio­wych.
Po raz pierw­szy poja­wi­ła się w fil­mie „Gospo­da świą­tecz­na” z 1942 roku, któ­ry zdo­był Osca­ra w kate­go­rii „Naj­lep­sza pio­sen­ka”.

W ory­gi­nal­nej wer­sji „Whi­te Chri­st­mas” było wyko­na­ne przez Bin­ga Crosby’ego, w póź­niej­szych latach pio­sen­ka docze­ka­ła się wie­lu cove­rów. Śpie­wa­li ją mię­dzy inny­mi: Frank Sina­tra, Elvis Pre­sley, Dean Mar­tin, Ella Fit­zge­rald, Doris Day,The Beach Boys, Ken­ny Rogers, Sha­kin’ Ste­vens, Cliff Richard, Micha­el Bol­ton, Glo­ria Este­fan, Don­na Sum­mer, Rin­go Starr, Chris Isa­ak, Paul Young, Lady Gaga i Rod Ste­wart.

Tekst pio­sen­ki Bing Cros­by — Whi­te Chri­st­mas

I’m dre­aming of a Whi­te Chri­st­mas
Just like the ones I used to know
Whe­re the tree-tops gli­sten and chil­dren listen
To hear sle­igh bells in the snow

I’m dre­aming of a Whi­te Chri­st­mas
With eve­ry Chri­st­mas card I wri­te
“May your days be mer­ry and bri­ght
And may all your Chri­st­ma­ses be whi­te”

I’m dre­aming of a Whi­te Chri­st­mas
With eve­ry Chri­st­mas card I wri­te
“May your days be mer­ry and bri­ght
And may all your Chri­st­ma­ses be whi­te”

May your days be mer­ry and bri­ght
And may all your Chri­st­ma­ses be whi­te

Tłu­ma­cze­nie Bing Cros­by — Whi­te Chri­st­mas

Marzę o bia­łych świę­tach Boże­go Naro­dze­nia
O takich, jakie kie­dyś zna­łem
Gdy koro­ny drzew poły­sku­ją i dzie­ci nasłu­chu­ją
Żeby usły­szeć dzwo­necz­ki sań jadą­cych po śnie­gu

Marzę o bia­łych świę­tach Boże­go Naro­dze­nia
Gdy wypi­su­ję każ­dą świą­tecz­ną kart­kę
„Niech wszyst­kie dni będą prze­peł­nio­ne rado­ścią
I niech wszyst­kie Two­je Gwiazd­ki będą bia­łe.”

Marzę o bia­łych świę­tach Boże­go Naro­dze­nia
Gdy wypi­su­ję każ­dą świą­tecz­ną kart­kę
„Niech wszyst­kie dni będą prze­peł­nio­ne rado­ścią
I niech wszyst­kie Two­je Gwiazd­ki będą bia­łe.”

„Niech wszyst­kie dni będą prze­peł­nio­ne rado­ścią
I niech wszyst­kie Two­je Gwiazd­ki będą bia­łe.”

Zwroty & wyrażenia

Dream

I’m dre­aming of a Whi­te Chri­st­mas

Marzę o bia­łych świę­tach Boże­go Naro­dze­nia

Słów­ko dre­am może wystę­po­wać jako rze­czow­nik, cza­sow­nik i przy­miot­nik.

Jako rze­czow­nik ozna­cza =

= sen, np.: I had a bad dre­am last night and I woke up real­ly fri­gh­te­ned. = Poprzed­niej nocy mia­łam zły sen i obu­dzi­łam się prze­stra­szo­na.

= marze­nie, np.: Her dre­am was to go to Fran­ce. = Jej marze­niem był wyjazd do Fran­cji.

To dre­am, jako cza­sow­nik, to =

War­to wie­dzieć
bey­ond somebody’s wil­dest dre­ams = prze­cho­dzą­cy czy­jeś naj­śmiel­sze ocze­ki­wa­nia
day­dre­am = sen na jawie
dre­am team = dru­ży­na marzeń
in your dre­ams! = chy­ba śnisz!
swe­et dre­ams = słod­kich snów
to work like a dre­am = dzia­łać jak marze­nie (świet­nie dzia­łać)

= marzyć, np.: He was too short to beco­me a basket­ball play­er, so he could only dre­am abo­ut sport care­er. = Był zbyt niski, żeby zostać koszy­ka­rzem, więc mógł tyl­ko marzyć o spor­to­wej karie­rze.

= śnić, np.: I was dre­aming abo­ut you last night. = Śni­łeś mi się ostat­niej nocy.

Jako przy­miot­nik, słów­ko dre­am ozna­cza = wyśnio­ny, np.: Being a doctor was her dre­am job. = Bycie leka­rzem było jej wyma­rzo­nym zawo­dem.

Glisten

Whe­re the tree-tops gli­sten and chil­dren listen

Gdy koro­ny drzew poły­sku­ją i dzie­ci nasłu­chu­ją

To gli­sten = błysz­czeć, lśnić, poły­ski­wać, np.: When he looked at her, her eyes were gli­ste­ning with joy. = Gdy spoj­rzał na nią, jej oczy błysz­cza­ły z rado­ści.

Sleigh

To hear sle­igh bells in the snow

Żeby usły­szeć dzwo­necz­ki sań jadą­cych po śnie­gu

Sle­igh = sanie, np.: The sle­igh ride was the main attrac­tion for chil­dren. = Prze­jażdż­ka sania­mi była naj­więk­szą atrak­cją dla dzie­ci.

Syno­ni­my słów­ka sle­igh to: sled­ge i sled.

Merry

May your days be mer­ry and bri­ght

Niech wszyst­kie dni będą prze­peł­nio­ne rado­ścią

Mer­ry zna­ne wszyst­kim z Mer­ry Chri­st­mas! to =

Nie wszyst­ko zło­to, co się świe­ci…
to gle­am = lśnić
to glow = świe­cić się
to shim­mer = błysz­czeć
to shi­ne = pro­mie­nieć
to spar­kle = skrzyć się
to twin­kle = migo­tać

= rado­sny, weso­ły, np.: I heard a mer­ry song on the radio and I can’t stop hum­ming it. = Usły­sza­łam weso­łą pio­sen­kę w radio i nie mogę prze­stać jej nucić.

Kil­ka słó­wek i wyra­żeń ze słów­kiem mer­ry:

Mer­ry dan­cers = zorza polar­na.

Mer­ry-go-round = karu­ze­la.

The more the mer­rier = w kupie raź­niej, im wię­cej tym lepiej.

Bright

May your days be mer­ry and bri­ght

Niech wszyst­kie dni będą prze­peł­nio­ne rado­ścią

Bri­ght =

= jasny, np.: The lights in his room were very bri­ght and his eyes hurt. = Świa­tła w jego poko­ju były bar­dzo jasne i bola­ły go oczy.

= sło­necz­ny, pogod­ny, np.: After three weeks of rain, we final­ly have some bri­ght days. = Po trzech desz­czo­wych tygo­dniach, naresz­cie nade­szły sło­necz­ne dni.

= bystry, inte­li­gent­ny, np.: Her son is so bri­ght, he could read at the age of 3. = Jej syn jest bar­dzo inte­li­gent­ny, umiał czy­tać już w wie­ku 3 lat.

 

Czy­ja wer­sja pio­sen­ki podo­ba Wam się naj­bar­dziej?

A może woli­cie ory­gi­nał?

Cze­ka­my na Wasze opi­nie.

Print Friendly, PDF & Email


Zobacz także:

Udostępnij:

Podobne

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *