A Great Big World & Christina Aguilera — Say Something

Utwór „Say some­thing” usły­szeć moż­na było w trzy­na­stym odcin­ku pią­te­go sezo­nu seria­lu Pamięt­ni­ki Wam­pi­rów. Ta emo­cjo­nal­na bal­la­da nagra­na zosta­ła przy gościn­nym współ­udzia­le Chri­sti­ny Agu­ile­ry.

Oso­bi­ście wzru­sza­ją mnie boha­te­ro­wie tele­dy­sku — star­szy męż­czy­zna, żegna­ją­cy swo­ją umie­ra­ją­cą żonę. Tekst pełen smut­ku, roz­sta­nia i samot­no­ści został pozy­tyw­nie oce­nio­ny przez kry­ty­ków muzycz­nych. Teraz rów­nież i Ty masz szan­sę na wła­sną inter­pre­ta­cję zarów­no słów utwo­ru, jak i wide­okli­pu.

Tekst pio­sen­ki A Gre­at Big World & Chri­sti­na Agu­ile­ra — Say Some­thing

Say some­thing, I’m giving up on you
I’ll be the one, if you want me to
Any­whe­re I would’ve fol­lo­wed you
Say some­thing, I’m giving up on you

And I am feeling so small
It was over my head
I know nothing at all

And I will stum­ble and fall
I’m still lear­ning to love
Just star­ting to crawl

Say some­thing, I’m giving up on you
I’m sor­ry that I couldn’t get to you
Any­whe­re I would’ve fol­lo­wed you
Say some­thing, I’m giving up on you

And I will swal­low my pri­de
You’re the one that I love
And I’m say­ing good­bye

Say some­thing, I’m giving up on you
And I’m sor­ry that I couldn’t get to you
And any­whe­re I would’ve fol­lo­wed you (Oh-oh-oh-oh)
Say some­thing, I’m giving up on you

Say some­thing, I’m giving up on you
Say some­thing…

Tłu­ma­cze­nie A Gre­at Big World & Chri­sti­na Agu­ile­ra — Say Some­thing

Powiedz coś, rezy­gnu­ję z Cie­bie
Jeśli chcesz mogę być tym jedy­nym
Poszedł­bym za Tobą wszę­dzie
Powiedz coś, rezy­gnu­ję z Cie­bie

I czu­ję się taki mały
To mnie prze­ro­sło
Nic nie rozu­miem

Potknę się i upad­nę
Wciąż uczę się kochać
Dopie­ro uczę się cho­dzić

Powiedz coś, rezy­gnu­ję z Cie­bie
Żału­ję, że nie potra­fi­łem do Cie­bie dotrzeć
Poszedł­bym za Tobą wszę­dzie
Powiedz coś, rezy­gnu­ję z Cie­bie

I scho­wam dumę do kie­sze­ni
Jesteś jedy­ną, któ­rą kocham
I mówię żegnaj

Powiedz coś, rezy­gnu­ję z Cie­bie
Żału­ję, że nie potra­fi­łem do Cie­bie dotrzeć
Poszedł­bym za Tobą wszę­dzie
Powiedz coś, rezy­gnu­ję z Cie­bie

Powiedz coś, rezy­gnu­ję z Cie­bie
Powiedz coś

Zwroty & wyrażenia

Give up on someone

I’m giving up on you

Rezy­gnu­ję z Cie­bie

To give up on some­one = rezy­gno­wać z kogoś, spi­sać kogoś na stra­ty, posta­wić na kimś krzy­żyk.

Jest to cza­sow­nik nie­re­gu­lar­ny (past sim­ple = gave, past par­ti­ci­ple = given).

Przy­kład:

Most of the teachers gave up on him three years ago. = Więk­szość nauczy­cie­li spi­sa­ło go na stra­ty trzy lata temu.

To give up on some­thing = rezy­gno­wać z cze­goś, np.: We will not give up on our desi­res. = Nie zre­zy­gnu­je­my z naszych pra­gnień.

Be over your head

Coś dla mądrej gło­wy
to be head over heels in love = zako­chać się po uszy
heads or tails = orzeł czy resz­ka
to keep a cool head = zacho­wy­wać zim­ną krew
a roof over your head = dach nad gło­wą

It was over my head

To mnie prze­ro­sło

To be/get in over your head = być dla kogoś nie­zro­zu­mia­łym, prze­cho­dzić czy­jeś poję­cie, np.: My mom said to me some­thing that was com­ple­te­ly over my head. = Mama powie­dzia­ła do mnie coś, cze­go zupeł­nie nie zro­zu­mia­łam.

Swallow pride

And I will swal­low pri­de

I scho­wam dumę do kie­sze­ni

To swal­low = poły­kać, prze­ły­kać.

Pri­de = duma.

Prze­ły­ka­jąc dumę, cho­wa­my ją po pro­stu do kie­sze­ni.

Poły­kać może­my tak­że anger = złość lub disap­po­int­ment = roz­cza­ro­wa­nie.

Sta­ra­my się tym samym ukryć emo­cje, z któ­ry­mi wal­czy­my.

Swal­low to nie tyl­ko cza­sow­nik, ale rów­nież rze­czow­nik.

Swal­low = łyk, kęs, jaskół­ka i tak, np.: One swal­low does not make a sum­mer. = Jed­na jaskół­ka wio­sny nie czy­ni.

Be sorry

I’m sor­ry that I couldn’t get to you

Żału­ję, że nie potra­fi­łem do Cie­bie dotrzeć

To be sor­ry = żało­wać, prze­pra­szać.

Przy­kła­dy:

I am sor­ry that you had to wait for me. = Przy­kro mi, że musia­łeś na mnie cze­kać.

I am sor­ry I beha­ved in such a way. = Prze­pra­szam, że zacho­wa­łem się w taki spo­sób.

He was sor­ry for ste­aling the money. = Żało­wał kra­dzie­ży pie­nię­dzy.

To be sor­ry to inform = z przy­kro­ścią infor­mo­wać

I am sor­ry to inform you that your mother died. = Z przy­kro­ścią infor­mu­ję, że zmar­ła two­ja mat­ka.

To feel sor­ry for some­one = współ­czuć komuś.

To feel sor­ry for your­self = uża­lać się nad sobą.

Przy­kła­dy:

I feel sor­ry for people who have to get up ear­ly in the mor­ning. = Współ­czu­ję ludziom, któ­rzy muszą wsta­wać wcze­śnie rano.

Inste­ad of feeling sor­ry for your­self, try to find a bet­ter job. = Zamiast uża­lać się nad sobą spró­buj zna­leźć lep­szą pra­cę.

Stumble

Phra­sal verb
to stum­ble on/over/across some­thing = natknąć się na coś przy­pad­kiem, np.: I stum­bled over my ex two weeks ago. = Natknę­łam się na byłe­go chło­pa­ka dwa tygo­dnie temu.

And I will stum­ble and fall

Potknę się i upad­nę

To stum­ble over/on sth = poty­kać się o coś.

To stum­ble = popeł­niać błąd, zaci­nać się.

Przy­kła­dy:

I stum­bled over a sto­ne. = Potkną­łem się o kamień.

Chil­dren stum­ble when spe­aking too fast. = Dzie­ci popeł­nia­ją błę­dy, gdy mówią zbyt szyb­ko.

Crawl

Just star­ting to crawl

Dopie­ro uczę się cho­dzić

To crawl = czoł­gać się, wlec się, racz­ko­wać.

Przy­kład:

Insects were craw­ling over my food. = Roba­ki peł­za­ły po moim jedze­niu.

Follow

Any­whe­re I would’ve fol­lo­wed you

Poszedł­bym za Tobą wszę­dzie

Cza­sow­nik to fol­low posia­da kil­ka zna­czeń, np. = nastę­po­wać, śle­dzić, sto­so­wać się do cze­goś.

To fol­low sb/sth = iść, podą­żać za kimś.

Gramatyka

Present Countinuous

Oprócz cie­ka­wych wyra­żeń i cza­sow­ni­ków, w utwo­rze znaj­dzie­my tak­że kil­ka przy­kła­dów zasto­so­wa­nia cza­su teraź­niej­sze­go cią­głe­go (The Pre­sent Con­ti­nu­ous Ten­se).

Tak jak w pio­sen­ce, czas teraź­niej­szy cią­gły to spo­sób na wyra­że­nie m.in. czyn­no­ści, któ­re dzie­ją się wła­śnie teraz, w chwi­li obec­nej, np. I am feeling so small. = Czu­ję się taki mały (wła­śnie tak czu­ję się teraz).

Budo­wę zda­nia oznaj­mu­ją­ce­go, pyta­ją­ce­go i prze­czą­ce­go odświe­ży­my sobie, ana­li­zu­jąc poniż­sze kon­struk­cje.

I tak zda­nie oznaj­mu­ją­ce budu­je­my w nastę­pu­ją­cy spo­sób:

Pod­miot+ cza­sow­nik posił­ko­wy be (am, is, are) + gerund (cza­sow­nik z -ing)

Przy­kła­dy:

I’m (I’m= I am) still lear­ning to love. = Wciąż uczę się kochać.

W zda­niu pyta­ją­cym doko­nu­je­my inwer­sji pod­mio­tu z cza­sow­ni­kiem posił­ko­wym be:

Cza­sow­nik posił­ko­wy be (am, is, are) + pod­miot + gerund (cza­sow­nik z -ing)?

Przy­kła­dy:

Are you giving up on me? = Czy rezy­gnu­jesz ze mnie?

Are you say­ing good­bye? = Czy mówisz dowi­dze­nia?

Zda­nie prze­czą­ce two­rzy­my za pomo­cą not:

Pod­miot + cza­sow­nik posił­ko­wy be (am, is, are)+ not+ gerund (cza­sow­nik z -ing)

Przy­kła­dy:

No, I am not giving up on you. = Nie rezy­gnu­ję z Cie­bie.

No, I am not say­ing good­bye. = Nie mówię do widze­nia.

 

Jak podo­ba się Wam lek­cja Joan­ny? Pisz­cie w komen­ta­rzach!

Print Friendly, PDF & Email


Zobacz także:

Udostępnij:

Podobne

5 komentarzy

 1. Joanna Andrzejewska

  Oso­bi­ście uwa­żam, że pod­czas nauki języ­ków waż­ne jest, aby skon­cen­tro­wać się na kształ­to­wa­niu umie­jęt­no­ści mówie­nia i rozu­mie­nia tego, co sły­szy­my. Budo­wa­nie wypo­wie­dzi wyćwi­czysz, mówiąc nawet do sie­bie na głos lub naj­le­piej, z oso­bą, któ­ra tak jak Ty chce popra­wić płyn­ność swo­ich wypo­wie­dzi. Ucz się zwro­tów i wyra­żeń, któ­rych uży­wasz na co dzień. Otocz się języ­kiem, któ­ry będzie spra­wiał Ci przy­jem­ność. Mam tutaj na myśli oglą­da­nie fil­mów i seria­li po angielsku/niemiecku z napi­sa­mi a póź­niej bez, słu­cha­nie radia, czy gra­nie w gry kom­pu­te­ro­we. Inter­net jest tak boga­tym źró­dłem, że na pew­no każ­dy znaj­dzie coś dla sie­bie:) Ogrom­nym plu­sem jest rów­nież bez­po­śred­ni kon­takt z oso­ba­mi anglojęzycznymi/niemieckojęzycznymi, dla­te­go wyjaz­dy są rów­nież jak naj­bar­dziej wska­za­ne. Pobyt zagra­ni­cą przy­nie­sie rezul­tat tyl­ko wte­dy, gdy prze­ła­mu­jąc barie­rę stra­chu mówie­nia, otwo­rzy­my się na ludzi, któ­rzy nie są użyt­kow­ni­ka­mi nasze­go języ­ka. Przy­ja­zna atmos­fe­ra i luź­ne spo­tka­nia towa­rzy­skie nie pozwo­lą nam na pew­no na pozo­sta­nie języ­ko­wo bier­ny­mi i zamknię­ty­mi w śro­do­wi­sku naszych pol­sko­ję­zycz­nych zna­jo­mych.

 2. Hubert

  Wg mnie nie da się szyb­ko nauczyć żad­ne­go języ­ka, no chy­ba że ktoś ma nie­sa­mo­wi­ty talent do tego. W krót­kim cza­sie moż­na się nauczyć pod­staw, ale żeby nauczyć się bie­gle, to potrze­ba napraw­dę dużo cza­su.

  • Joanna Andrzejewska

   Abso­lut­nie zga­dzam się z two­ją opi­nią. Języ­ki obce wyma­ga­ją cięż­kiej pra­cy, cza­su, wytrwa­ło­ści i moty­wa­cji. Moje wska­zów­ki doty­czy­ły nauki języ­ków ogól­nie. Nie jest to na pew­no recep­ta na opa­no­wa­nie języ­ka bie­gle i w szyb­kim cza­sie.
   Do tego talen­tu, o któ­rym wspo­mi­nasz doda­ła­bym jesz­cze moż­li­wość kon­tak­tu z nati­ve spe­ake­rem. Nauka języ­ków to spe­cy­ficz­ny obszar wie­dzy. Zawsze znaj­dziesz sło­wa, wyra­że­nia, struk­tu­ry gra­ma­tycz­ne, któ­rych możesz się jesz­cze nauczyć, nawet jeśli bie­gle posłu­gu­jesz się języ­kiem. To jak stud­nia bez dna. Co wię­cej, utrzy­ma­nie pozio­mu języ­ka, któ­ry już osią­gną­łeś wyma­ga cią­głe­go posłu­gi­wa­nia się nim, czy­ta­nia i słu­cha­nia mate­ria­łów obco­ję­zycz­nych. W prze­ciw­nym razie sło­wa, któ­rych już od daw­na nie mie­li­śmy oka­zji użyć, wypa­da­ją nam po pro­stu z gło­wy, mówi­my coraz pro­ściej i pro­ściej.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *