John Lennon — Jealous Guy

John Len­non i jego ponad­cza­so­wa twór­czość odmie­ni­ła obli­cze świa­to­wej sce­ny muzycz­nej. W pio­sen­kach wyra­żał swe pacy­fi­stycz­ne poglą­dy, a tak­że opi­sy­wał uczu­cia, jaki­mi darzył swą żonę Yoko Ono. Spo­śród utwo­rów Len­no­na “Jealo­us Guy” jest jed­nym z naj­czę­ściej nagry­wa­nym przez innych muzy­ków — oko­ło 92 róż­nych aran­ża­cji. Pocho­dzi on z solo­we­go albu­mu “Ima­gi­ne”, któ­ry zyskał wiel­ki komer­cyj­ny suk­ces.

Prze­ko­naj­my się w jaki spo­sób o uczu­ciach opo­wia­da sam John Len­non!

Tekst pio­sen­ki John Len­non — Jealo­us Guy

I was dre­aming of the past
And my heart was beating fast
I began to lose con­trol
I began to lose con­trol

I didn’t mean to hurt you
I’m sor­ry that I made you cry
Oh my I didn’t want to hurt you
I’m just a jealo­us guy

I was feeling inse­cu­re
You might not love me any­mo­re
I was shi­ve­ring insi­de
I was shi­ve­ring insi­de

Oh I didn’t mean to hurt you
I’m sor­ry that I made you cry
Oh my I didn’t want to hurt you
I’m just a jealo­us guy

I didn’t mean to hurt you
I’m sor­ry that I made you cry
Oh my I didn’t want to hurt you
I’m just a jealo­us guy

I was try­ing to catch your eyes
I tho­ught that you were try­ing to hide
I was swal­lo­wing my pain
I was swal­lo­wing my pain

I didn’t mean to hurt you
I’m sor­ry that I made you cry
Oh my I didn’t want to hurt you
I’m just a jealo­us guy

Watch out baby I’m just a jealo­us guy
Look out baby I’m just a jealo­us guy

Tłu­ma­cze­nie John Len­non — Jealo­us Guy

Roz­my­śla­łem o prze­szło­ści
I moje ser­ce biło coraz szyb­ciej
Zaczą­łem tra­cić kon­tro­lę
Zaczą­łem tra­cić kon­tro­lę

Nie zamie­rza­łem cię zra­nić
Przy­kro mi, że dopro­wa­dzi­łem cię do pła­czu
Tak bar­dzo nie chcia­łem cię zra­nić
Po pro­stu jestem zazdro­snym face­tem

Czu­łem się nie­pew­nie
Być może już mnie nie kochasz
Prze­szy­wa­ły mnie dresz­cze
Prze­szy­wa­ły mnie dresz­cze

Nie zamie­rza­łem cię zra­nić
Przy­kro mi, że dopro­wa­dzi­łem cię do łez
Tak bar­dzo nie chcia­łem cię zra­nić
Po pro­stu jestem zazdro­snym face­tem

Nie zamie­rza­łem cię zra­nić
Przy­kro mi, że dopro­wa­dzi­łem cię do pła­czu
Tak bar­dzo nie chcia­łem cię zra­nić
Po pro­stu jestem zazdro­snym face­tem

Sta­ra­łem się przy­cią­gnąć two­je spoj­rze­nie
Myśla­łem, że pró­bo­wa­łaś się ukryć
Prze­ły­ka­łem gorz­kie łzy
Prze­ły­ka­łem gorz­kie łzy

Nie zamie­rza­łem cię zra­nić
Przy­kro mi, że dopro­wa­dzi­łem cię do pła­czu
Tak bar­dzo nie chcia­łem cię zra­nić
Po pro­stu jestem zazdro­snym face­tem

Uwa­żaj kocha­nie, jestem zazdro­snym face­tem
Uwa­żaj kocha­nie, jestem zazdro­snym face­tem

Zwroty & wyrażenia

Jealous

I’m just a jealo­us guy

Po pro­stu jestem zazdro­snym face­tem

Jealo­us = zazdro­sny, np.

I’m no lon­ger jealo­us of her. = Nie jestem już o nią zazdro­sny.

Lose control

I began to lose con­trol

Zaczą­łem tra­cić kon­tro­lę

To lose con­trol = tra­cić kon­tro­lę, np.:

Some­ti­mes when I get star­tled I just lose con­trol. = Cza­sa­mi kie­dy się prze­stra­szę, tra­cę kon­tro­lę.

Abo­ut feelings
Have a feel for some­thing = mieć wyczu­cie do cze­goś
Feel free = czuć się swo­bod­nie
Feel stron­gly abo­ut = być głę­bo­ko o  czymś prze­ko­na­ny
Feel at home = zado­mo­wić się, roz­go­ścić
Feel like (doing) sth = mieć ocho­tę coś zro­bić

Insecure

I was feeling inse­cu­re

Czu­łem się nie­pew­nie

Inse­cu­re = nie­pew­ny sie­bie, np.:

May­be if you’d put in some effort you wouldn’t be so inse­cu­re. = Może gdy­byś wło­żył w to jakiś wysi­łek, nie był­byś taki nie­pew­ny sie­bie.

Shiver

I was shi­ve­ring insi­de

Prze­szy­wa­ły mnie dresz­cze

To shi­ver = drżeć, dygo­tać, np.:

I was shi­ve­ring as if I had a fever. = Dygo­ta­łem, tak jak­bym miał gorącz­kę.

Make somebody cry

I’m sor­ry that I made you cry

Przy­kro mi, że dopro­wa­dzi­łem cię do łez

Idioms with cry
Cry with pain/happiness = pła­kać z bólu/ze szczę­ścia
Cry for help = woła­nie o pomoc
Cry your eyes out = wypła­ki­wać sobie oczy
Cry on sb’s sho­ul­der= wypła­ki­wać się w czy­jeś ramię

To make some­bo­dy cry = dopro­wa­dzić kogoś do łez, np.:

Don’t you ever let any­bo­dy make you cry. = Nie pozwól by ktoś dopro­wa­dził cię do łez.

Catch somebody’s eye

I was try­ing to catch your eyes

Sta­ra­łem się przy­cią­gnąć two­je spoj­rze­nie

To catch somebody’s eye = przy­cią­gnąć czy­jeś spoj­rze­nie, np.:

I’ve been try­ing to catch your eye all day. = Sta­ram się przy­cią­gnąć two­je spoj­rze­nie przez cały dzień.

Gramatyka

Past Continuous

Więk­szość tek­stu tej pio­sen­ki napi­sa­na jest w cza­sie Past Con­ti­nu­ous. Czas ten opi­su­je prze­szłe zda­rze­nia nie­do­ko­na­ne, trwa­ją­ce w danym momen­cie w prze­szło­ści, a tak­że czyn­no­ści odby­wa­ją­ce się w tym samym cza­sie bądź prze­rwa­ne przez inną czyn­ność.

Przy­kład:

He was wor­king on a pro­ject at six o’clock yester­day. = Pra­co­wał nad pro­jek­tem wczo­raj o szó­stej. (Zaczął pro­jekt przed szó­stą i w dal­szym cią­gu pra­co­wał nad nim – dłuż­sza czyn­ność.)

We were having lunch, when Katie got a call. = Jedli­śmy lunch, kie­dy do Katie ktoś zadzwo­nił.

Twierdzenia

Zda­nia twier­dzą­ce two­rzy­my w podob­ny spo­sób jak przy cza­sie Pre­sent Con­ti­nu­ous, jedy­ną zmia­ną jest uży­cie cza­sow­ni­ka to be w for­mie prze­szłej.

Szyk zda­nia:

Pod­miot + was/were + cza­sow­nik w for­mie gerund (z koń­ców­ką -ing) + resz­ta zda­nia

I was dre­aming of the past. = Roz­my­śla­łem o prze­szło­ści.

They were tal­king when we came. = Roz­ma­wia­li gdy przy­szli­śmy.

Pytania

Pyta­nia two­rzy­my poprzez inwer­sję prze­sta­wia­jąc was/were przed oso­bę wyko­nu­ją­cą czyn­ność. Cza­sow­ni­ko­wi nie­zmien­nie towa­rzy­szy koń­ców­ka -ing.

Przy­dat­ne oko­licz­ni­ki cza­su
at that time = w tym cza­sie
whi­le = pod­czas gdy
when = kie­dy
all day = cały dzień
at…(o’clock) = o godzi­nie…

Was/were + pod­miot + cza­sow­nik w for­mie gerund + resz­ta zda­nia

Was John cooking din­ner? = Czy John goto­wał obiad?

Were we wor­king at 6 pm? = Czy pra­co­wa­li­śmy o szó­stej po połu­dniu?

Przeczenia

Two­rze­nie zdań prze­czą­cych w cza­sie Past Con­ti­nu­ous jest bar­dzo pro­ste. Wystar­czy użyć prze­cze­nie not po sło­wie cza­sow­ni­ku was/were.

Pod­miot + was/were + not + cza­sow­nik w for­mie gerund + resz­ta zda­nia

They were not wor­king when I ente­red the room. = Kie­dy wsze­dłem do poko­ju, oni nie pra­co­wa­li.

For­my skró­co­ne w prze­cze­niach two­rzy­my się poprzez połą­cze­nie ope­ra­to­ra was/were z prze­cze­niem not, następ­nie skró­ce­nie powsta­łej for­my, dzię­ki cze­mu otrzy­mu­je­my wasn’t i weren’t:

She wasn’t so bold in the past. = Ona nie była taka odważ­na w prze­szło­ści.

We weren’t reading books all day. = Nie czy­ta­li­śmy ksią­żek cały dzień.

 

We hope you’ve enjoy­ed the les­son!

Fell free to com­ment and give your opi­nion below.Print Friendly, PDF & Email


Zobacz także:

Udostępnij:

Podobne

2 komentarze

  1. Gosia

    Świet­na stro­na! Lubię śpie­wać i w ten spo­sób z łatwo­ścią zapa­mię­tu­ję nowe wyra­że­nia, więc na pew­no będę do was czę­sto zaglą­dać 🙂

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *