Avicii — Wake Me Up

Utwór “Wake Me Up” to pierw­szy sin­giel pro­mu­ją­cy debiu­tanc­ki album Avi­cii zaty­tu­ło­wa­ny “True”. Klip pro­mu­ją­cy nową pio­sen­kę DJ-a z Aloe Blacc opo­wia­da histo­rię sióstr, któ­re szu­ka­ją swo­je­go miej­sca na Zie­mi.

Co cie­ka­we, Avi­cii napraw­dę nazy­wa się Tim Ber­gling. W świe­cie muzy­ki dan­ce zna­ny rów­nież pod pseu­do­ni­mem Tim Berg. Drzwi do wiel­kiej karie­ry otwo­rzy­ły się dla nie­go w roku 2010 kie­dy na listach prze­bo­jów kró­lo­wa­ło skom­po­no­wa­ne przez nie­go nagra­nie “Seek Bro­man­ce”.

Tekst pio­sen­ki Avi­cii — Wake Me Up

Feeling my way thro­ugh the dark­ness
Guided by a beating heart
I can’t tell
Whe­re the jour­ney will end
But I know whe­re to start

They tell me I’m too young
To under­stand
They say I’m cau­ght up in a dre­am
Life will pass me by if I don’t open up my eyes
Well that’s fine by me

So wake me up when it’s all over
When I’m wiser and I’m older
All this time I was fin­ding myself
And I didn’t know I was lost

I tried car­ry­ing the weight of the world
But I only have two hands
I hope I get the chan­ce
To tra­vel the world
But I don’t have any plans

I wish that I could stay fore­ver this young
Not afra­id to clo­se my eyes
Life’s a game made for eve­ry­one
And love is the pri­ze

So wake me up when it’s all over
When I’m wiser and I’m older
All this time I was fin­ding myself
And I didn’t know I was lost

I didn’t know I was lost
I didn’t know I was lost
I didn’t know I was lost
I didn’t know I was lost

Tłu­ma­cze­nie Avi­cii — Wake Me Up

Czu­ję moją dro­gę przez ciem­ność
Pro­wa­dzo­ny przez biją­ce ser­ce
Nie potra­fię powie­dzieć
Gdzie ta podróż się skoń­czy
Ale wiem gdzie się zacząć

Oni mówią, że jestem za mło­dy
Żeby zro­zu­mieć
Oni mówią, że utkną­łem w marze­niu
Życie mnie omi­nie, jeśli nie otwo­rzę oczu
No cóż dla mnie to w porząd­ku

Więc obudź mnie kie­dy to się skoń­czy
Kie­dy będę mądrzej­szy i star­szy
Cały czas szu­ka­łem sie­bie
I nie wie­dzia­łem, że się zgu­bi­łem

Pró­bo­wa­łem nosić cię­żar świa­ta
Ale mam tyl­ko dwie ręce
Mam nadzie­ję, że dosta­nę szan­sę
Żeby podró­żo­wać po świe­cie
Ale nie mam żad­nych pla­nów

Chciał­bym zostać wiecz­nie mło­dy
Nie bać się zamknąć oczu
Życie to gra stwo­rzo­na dla każ­de­go
I miłość jest nagro­dą

Więc obudź mnie kie­dy to się skoń­czy
Kie­dy będę mądrzej­szy i star­szy
Cały czas szu­ka­łem sie­bie
I nie wie­dzia­łem, że się zgu­bi­łem

Nie wie­dzia­łem, że się zgu­bi­łem
Nie wie­dzia­łem, że się zgu­bi­łem
Nie wie­dzia­łem, że się zgu­bi­łem
Nie wie­dzia­łem, że się zgu­bi­łem

Zwroty & wyrażenia

Beating heart

Guided by a beating heart

Pro­wa­dzo­ny przez biją­ce ser­ce

Heart — war­to wie­dzieć
heart dise­ase = cho­ro­ba ser­ca
heart attack = zawał ser­ca
heart poun­ding = bicie ser­ca
learn sth by heart = nauczyć się cze­goś na pamięć
in your heart = w duszy
heart and soul = ser­ce i dusza
from the heart = ze szcze­re­go ser­ca
a bro­ken heart = zła­ma­ne ser­ce
with all my heart = z całe­go ser­ca
heart-war­ming = pod­no­szą­cy na duchu
heart-felt = pły­ną­cy z głę­bi ser­ca
soft heart = mięk­kie ser­ce, gołę­bie ser­ce
lose heart = stra­cić odwa­gę

Beating heart = biją­ce ser­ce.

Przy­kład:

He could feel her insi­de him­self like his own beating heart. = Może ją poczuć sam jak jego wła­sne, biją­ce ser­ce.

Cza­sow­nik to beat ma wie­le róż­nych zna­czeń.

To beat =

= poko­ny­wać, wygrać (z kimś lub czymś), np.: He beat the man who was making the big money. = On wygrał z męż­czy­zną, któ­ry zara­biał dużo pie­nię­dzy.

= bić, pobić, np.: She beat the world record. = Ona pobi­ła świa­to­wy rekord.

= ude­rzać, walić, roz­bi­jać się (o coś), np.: He beat her so many times that she deci­ded to leave. = Ude­rzył ją tyle razy, że zde­cy­do­wa­ła się odejść.

= ubi­jać (za pomo­cą mik­se­ra lub trze­pacz­ki), np.: Beat but­ter and sugar in a bowl. = Ubij masło i cukier w misce.

= bić, ude­rzać (o ser­cu), np.: The patient’s heart is beating very fast. = Ser­ce pacjen­ta bije bar­dzo szyb­ko.

= ude­rzać (w bęben), np.: They dan­ced and beat drums whi­le looking up at the sky. = Tań­czy­li i ude­rza­li w bęb­ny, patrząc w nie­bo.

= trze­po­tać (skrzy­dła­mi), np.: Eager to be free aga­in, they beat the­ir wings in anti­ci­pa­tion. = Chęt­ne, aby być zno­wu wol­ne, zatrze­po­ta­ły skrzy­dła­mi w ocze­ki­wa­niu.

= wybi­jać rytm, takt, np. A vein beat time in the cen­ter of his fore­he­ad. = Żyła wybi­ja­ła rytm w cen­tral­nej czę­ści jego czo­ła.

= trze­pać (np. dywan), np.: Mary beat 3 huge car­pets yester­day. = Mary wytrze­pa­ła wczo­raj 3 ogrom­ne dywa­ny.

= roz­beł­tać, roz­beł­ty­wać (np. jaj­ko), np.: She had to beat an egg to make her favo­uri­te dish. = Musia­ła roz­bić roz­beł­tać jaj­ko, żeby zro­bić jej ulu­bio­ną potra­wę.

Journey

I can’t tell whe­re the jour­ney will end

Tra­vel vs. Jour­ney
Sło­wo tra­vel (jako rze­czow­nik) ozna­cza podró­żo­wa­nie w sen­sie ogól­nym. Nie uży­wa­my sło­wa tra­vel, żeby okre­ślić nim kon­kret­ną podróż czy wyciecz­kę. Wów­czas uży­je­my wyra­zu a jour­ney lub a trip.
Przy­kła­dy:
He spends all his money on tra­vel. = On wyda­je swo­je wszyst­kie pie­nią­dze na podró­że.
I heard Jack had a very inte­re­sting trip/journey last month. = Sły­sza­łam, że Jack odbył bar­dzo inte­re­su­ją­cą podróż w zeszłym mie­sią­cu.

Nie potra­fię powie­dzieć gdzie ta podróż się skoń­czy

A jour­ney = podróż, wędrów­ka.

Np.: How was your jour­ney? = Jak minę­ła ci podróż?

Catch up

They say I’m cau­ght up in a dre­am

Oni mówią, że jestem za mło­dy, żeby zro­zu­mieć

To catch up =

= nad­ro­bić stra­tę, nad­ro­bić zale­gło­ści, np.: The new people came and old friends cau­ght up on the news. = Przy­by­li nowi ludzie i sta­rzy przy­ja­cie­le nad­ra­bia­li zale­gło­ści w aktu­al­no­ściach.

= dogo­nić, doga­niać, np.: John had to catch up with his clas­sma­tes after an ill­ness. = Po cho­ro­bie Jaś musiał dogo­nić swo­ich kole­gów z kla­sy.

= porwać, pory­wać, zła­pać (np. tor­bę, płaszcz), np.: He cau­ght up his coat and left the house. = Zła­pał płaszcz i wyszedł z domu.

= odno­wić zna­jo­mość, np.: She deci­ded to catch up the rela­tion­ship with her clas­sma­te. = Zde­cy­do­wa­ła się odno­wić zna­jo­mość z kole­żan­ką z kla­sy.

Pass by

Life will pass me by if I don’t open up my eyes

Życie mnie omi­nie, jeśli nie otwo­rzę oczu

To pass sb by = omi­nąć kogoś, przejść komuś koło nosa, np. The pro­blem pas­sed her by. = Pro­blem ją omi­nął.

To pass by = prze­cho­dzić obok, prze­jeż­dżać obok, np.: When the acci­dent hap­pe­ned, seve­ral cars pas­sed by, but none of them stop­ped. = Kie­dy wyda­rzył się wypa­dek, prze­je­cha­ło kil­ka samo­cho­dów, ale żaden z nich się nie zatrzy­mał.

To pass sth by = prze­ka­zy­wać coś dalej (np. tra­dy­cję), np.: In the­ir fami­ly the tra­di­tion is pas­sed by. = W ich rodzi­nie jest prze­ka­zy­wa­na tra­dy­cja.

Guide

Guide — zapa­mię­taj!
a tour guide = przewodnik/pilot wycie­czek
a tra­vel guide = prze­wod­nik tury­stycz­ny (książ­ka)
a step-by-step guide = prze­wod­nik krok po kro­ku
a TV guide = pro­gram tele­wi­zyj­ny
a rough guide = ogól­na wska­zów­ka
a guide post = dro­go­wskaz
a guide pri­ce = cena orien­ta­cyj­na
guiding light = wzór do naśla­do­wa­nia (o oso­bie)

Guided by a beating heart

Pro­wa­dzo­ny przez biją­ce ser­ce

To guide =

= pro­wa­dzić, zapro­wa­dzać, opro­wa­dzać, np.: He wants to guide the team to the inter­na­tio­nal mar­ket. = Chce zapro­wa­dzić dru­ży­nę na mię­dzy­na­ro­do­wy rynek.

= kie­ro­wać, wpły­wać, np.: She will guide him, and do what must be done. = Ona wpły­nie na nie­go I zro­bi co musi być zro­bio­ne.

= pokie­ro­wać, napro­wa­dzać, np.: I sho­uld have known how best to guide them. = Powi­nie­nem wie­dzieć jak naj­le­piej ich pokie­ro­wać.

Be over

So wake me up when it’s all over

Więc obudź mnie kie­dy to się skoń­czy

To be over = skoń­czyć się, zakoń­czyć się, np. The meeting will be over befo­re 8 o’clock. = Zebra­nie zakoń­czy się przed ósmą.

Print Friendly, PDF & Email


Zobacz także:

Udostępnij:

Podobne

3 komentarze

 1. Drek02

  Witam
  Ucze sie angiel­skie­go od nie daw­na ale czy nie lepiej bylo­by “Czu­je ze moja dro­ga skon­czy sie w ciem­no­sci” Feeling my way thro­ugh the dark­ness…i czy w ogó­le to zda­nie mozna uznac za poprawne.Poprawiam:)

  • Katoom

   Nie, ponie­waż w tym zda­niu nie ma mowy o żad­nym koń­cu w ciem­no­ści, ale o dro­dzę przez cie­mość.
   thro­ugh zna­czy przez, Zda­nie jest prze­tłu­ma­czo­ne dosłow­nie. Oso­bi­ście wolał­bym tłu­ma­cze­nie typu : “wiem, że moja dro­ga…”, ponie­waż: “Czu­je moją dro­gę…” po pol­sku trosz­kę brzmi dziw­nie:)

   Co do popraw­no­ści do peł­ne­go ład­ne­go zda­nia na począt­ku bra­ku­je “I am”

 2. Przemek

  ‘Feeling my way thro­ugh the dark­ness’, moż­na by zamie­nić na ‘Czu­jąc (swo­ją) dro­gę przez ciem­ność’, oczy­wi­ście w sen­sie odczu­wa­jąc (gerund).
  ‘Ale wiem, gdzie zacząć’, pew­nie lite­rów­ka.
  ‘I didn’t know I was lost’, tutaj jakoś bar­dziej ‘Nie wie­dzia­łem, że byłem zgu­bio­ny’, zagu­bio­ny, prze­gra­ny.

  Pozdra­wiam,

  p.s.
  Ład­ne tłu­ma­cze­nie.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *