Coldplay — Violet Hill

Zapra­sza­my na lek­cję z kolej­nym utwo­rem zespo­łu Cold­play. Tym razem jest to „Vio­let Hill”.  Jest to pio­sen­ka, pocho­dzą­ca z albu­mu „Viva la Vida or Death and All His Friends”. Zosta­ła wyda­na 6 maja 2008 roku jako sin­giel zapo­wia­da­ją­cy wyda­nie nowe­go albu­mu.

Tele­dysk do tego utwo­ru został nakrę­co­ny na Sycy­lii, we Wło­szech przez Ase Mader. Pre­mie­ra tele­dy­sku odby­ła się 19 maja 2008 roku.

Tekst pio­sen­ki Cold­play — Vio­let Hill

It was a long and dark Decem­ber
From the rooftops I remem­ber
The­re was snow, whi­te snow
Cle­ar­ly I remem­ber
From the win­dows they were wat­ching
Whi­le we fro­ze down below
When the future’s archi­tec­tu­red
By a car­ni­val of idiots on show
You’d bet­ter lie low
If you love me, won’t you let me know?

Was a long and dark Decem­ber
When the banks beca­me cathe­drals
And a fox beca­me God
Prie­sts clut­ched onto bibles
Hol­lo­wed-out to fit the­ir rifles
And a cross held aloft
Bury me in armo­ur
When I’m dead and hit the gro­und
My nerves are poles that unfro­ze
And if you love me, won’t you let me know?

I don’t want to be a sol­dier
Who the cap­ta­in of some sin­king ship
Bestow, far below.
So if you love me, why d’you let me go?

I took my love down to vio­let hill
The­re we sat in snow
All that time she was silent still
Said if you love me, won’t you let me know?
If you love me, won’t you let me know?

Tłu­ma­cze­nie Cold­play — Vio­let Hill

Był dłu­gi i ciem­ny gru­dzień
Pamię­tam, że na dachach
Był śnieg, bia­ły śnieg
Dokład­nie pamię­tam
Patrzy­li przez okna
Jak zama­rza­li­śmy
Gdy przy­szłość rysu­je
Mie­szan­ka popi­su­ją­cych się idio­tów
Lepiej zacze­kaj w ukry­ciu
Dasz mi znać, jeśli mnie poko­chasz?

Był dłu­gi i ciem­ny gru­dzień
Kie­dy ban­ki sta­ły się kate­dra­mi
A lis stał się Bogiem
Księ­ża trzy­ma­li się kur­czo­wo swo­ich biblii
Wydrą­żo­nych, aby dopa­so­wać kara­bi­ny
I krzyż powie­si­li wyso­ko
Ukryj mnie w zbroi
Kie­dy jestem wykoń­czo­ny i przy­by­wam na miej­sce dzia­ła­nia
Moje ner­wy są bie­gu­na­mi, któ­re roz­ma­rza­ją
Dasz mi znać, jeśli mnie poko­chasz?

Nie chcę być żoł­nie­rzem
Któ­ry jest kapi­ta­nem toną­ce­go stat­ku
Zasłu­żo­nym głę­bo­ko na dole.
Więc jeśli mnie kochasz, dla­cze­go pozwa­lasz mi odejść?

Zabra­łem moją uko­cha­ną na fioł­ko­we wzgó­rze
Tam usie­dli­śmy w śnie­gu
Ona cały czas mil­cza­ła
Powie­dzia­ła: Dasz mi znać, jeśli mnie poko­chasz?
Dasz mi znać, jeśli mnie poko­chasz?

Zwroty & Wyrażenia

Freeze

Bet­ter the weather you know!
to pelt down = bęb­nić (o deszczu/gradzie)
to wait till the rain goes off = cze­kać aż prze­sta­nie padać
to heat = grzać
to rum­ble = huk­nąć (o pio­ru­nie)
to drip = kapać (o desz­czu)
to pour (down) = lać
to driz­zle = mżyć
to scorch = palić (o słoń­cu)
to bri­gh­ten up = roz­ja­śnić się
to melt = stop­nieć
to stri­ke = ude­rzyć (o pio­ru­nie)
to come out = wycho­dzić (zza chmur)
to ease off = zelżeć (o deszczu/mrozie)

Whi­le we fro­ze down below

Jak zama­rza­li­śmy

To fre­eze =

= zama­rzać, np.: The river has fro­zen during the night. = Rze­ka zamar­z­ła w cią­gu nocy.

= zamra­żać, mro­zić, np.: Fir­stly, we sho­uld fre­eze the agre­ement on the visa faci­li­ta­tion sys­tem with Rus­sia. = Po pierw­sze, powin­ni­śmy zamro­zić umo­wę z Rosją o sys­te­mie uła­twień wizo­wych.

= mar­z­nąć, zmar­z­nąć (odczu­wać dotkli­we zim­no), np.: I’m fro­zen to the bone. = Prze­mar­z­łem do szpi­ku kości.

= zasty­gać w bez­ru­chu, zamie­rać w bez­ru­chu, np.: She fro­ze with hor­ror looking at the sce­nes on TV. = Ona zamar­ła z prze­ra­że­nia obser­wu­jąc sce­ny w tele­wi­zji.

Lie low

You’d bet­ter lie low

Lepiej zacze­kaj w ukry­ciu

To lie low = prze­cze­ki­wać w ukry­ciu.

Przy­kład:

He will pro­ba­bly lie low for a good long whi­le. = Praw­do­po­dob­nie pocze­ka dłuż­szą chwi­lę na dobre.

Clutch

Prie­sts clut­ched onto bibles

Księ­ża trzy­ma­li się kur­czo­wo swo­ich biblii

To clutch = chwy­tać, ści­skać, trzy­mać kur­czo­wo.

Przy­kład:

She clut­ched his hand. = Ona ści­snę­ła jego rękę.

Hollowed-out

Hol­lo­wed-out to fit the­ir rifles

Wydrą­żo­nych, aby dopa­so­wać kara­bi­ny

Hol­lo­wed-out = wydrą­żo­ny.

Przy­kład:

Moni­ca hol­lo­wed the book out and put her money insi­de. = Moni­ka wydrą­ży­ła książ­kę i wło­ży­ła pie­nią­dze do środ­ka.

Aloft

And a cross held aloft

I krzyż powie­si­li wyso­ko

Aloft = wyso­ko, w górze.

Przy­kład:

The man had been aloft for at least 25 minu­tes. = Męż­czy­zna był w górze co naj­mniej 25 minut.

Armour

Most popu­lar names of weapons
arrow = strza­ła
bat = kij
baton = pał­ka poli­cyj­na
bomb = bom­ba
bul­let = kula, pocisk
car­bi­ne = krót­ka broń auto­ma­tycz­na, kara­bi­nek
gre­na­de = gra­nat
gun = pisto­let
mis­si­le = pocisk rakie­to­wy
nuc­le­ar bomb = bom­ba nukle­ar­na
pistol = pisto­let
rifle = kara­bin
shot­gun = strzel­ba
sword = miecz
tank gun = broń pan­cer­na

Bury me in armo­ur

Ukryj mnie w zbroi

Armo­ur = zbro­ja, pan­cerz.

Przy­kład:

And what abo­ut the per­son who came in the armo­ur? = A co z tą oso­bą, ubra­ną w pan­cerz?

Hit the ground

When I’m dead and hit the gro­und

Kie­dy jestem wykoń­czo­ny i przy­by­wam na miej­sce dzia­ła­nia

To hit the gro­und = przy­być na miej­sce dzia­ła­nia.

Przy­kład:

Both men hit the gro­und at the same time. = Obaj męż­czyź­ni przy­by­li na miej­sce dzia­ła­nia w tym samym cza­sie.

Bestow

Bestow, far below

Zasłu­żo­nym głę­bo­ko na dole

Cza­sow­ni­ka to bestow uży­wa­my zwy­kle w języ­ku for­mal­nym.

To bestow = darzyć, obda­rzyć.

Przy­kład:

I dispu­te the notion that the EU can bestow and regu­la­te fun­da­men­tal rights. = Kwe­stio­nu­ję twier­dze­nie, jako­by UE mogła nada­wać i regu­lo­wać pra­wa pod­sta­wo­we.

Gramatyka

First Conditional

Budowa

Nie tyl­ko if
Zamiast if w try­bach warun­ko­wych może­my użyć rów­nież innych słów:

if = jeśli, jeże­li
when = kie­dy
unless = chy­ba że
on con­di­tion = pod warun­kiem
pro­vi­ded/ pro­vi­ding = o ile
as soon as = jak tyl­ko

If you love me, won’t you let me know?

Dasz mi znać, jeśli mnie poko­chasz?

Pierw­szy tryb warun­ko­wy two­rzy­my według wzo­ru:

If + pod­miot + Pre­sent Sim­ple, pod­miot + will+ bez­oko­licz­nik

lub

Pod­miot + will + bez­oko­licz­nik + if + pod­miot + Pre­sent Sim­ple

War­to zauwa­żyć, że jeże­li zda­nie zaczy­na­my od if, to nale­ży posta­wić prze­ci­nek przed zda­niem nad­rzęd­nym.

Przy­kła­dy:

We’ll  go to the cine­ma if you buy the tic­kets. = Pój­dzie­my do kina, pod warun­kiem, że kupisz bile­ty.

If it isn’t hot tomor­row, we’ll not go to the swim­ming pool. = Jeśli nie będzie jutro cie­pło, nie pój­dzie­my na basen.

Zastosowanie

 • Pierw­sze­go try­bu warun­ko­we­go uży­wa­my do opi­sy­wa­nia praw­do­po­do­bień­stwa zda­rze­nia się wyda­rzeń teraź­niej­szo­ści lub przy­szło­ści, np.: If you don’t stu­dy har­der, you will fail your test. = Jeśli nie będziesz się wię­cej uczyć, nie zali­czysz swo­je­go testu.
 • Dodat­ko­wo może­my dzię­ki temu try­bo­wi wyra­zić suge­stie, pro­po­zy­cje, ostrze­że­nia czy pole­ce­nia, np.: If you get back home late, don’t wake us up! = Jeśli wró­cisz póź­no do domu, nie budź nas!

Ćwiczenie

Uzu­peł­nij zda­nia, uży­wa­jąc pierw­sze­go try­bu warun­ko­we­go.

1) If it ___________________ (snow) tomor­row, we ____________________ (stay) at home.
2) If our team __________________ (win) the match, we ___________________ (be) hap­py.
3) If you ___________________ (help) me with my home­work, I _____________________ (buy) you a pre­sent.
4) If Adam __________________ (pass) his test, he ___________________ (be) hap­py.
5) If Lisa __________________ (not pass) her test, she _________________ (not be) hap­py.

 

Czy uda­ło Wam się prze­nieść na vio­let hill dzię­ki naszej lek­cji? 🙂

Cze­ka­my na Wasze suge­stie i komen­ta­rze!

 

Dobre miej­sce dla fanów zespo­łu:

Ofi­cjal­ny Fan­klub Cold­play

Cold­play Poland — Ofi­cjal­ny Fan­klub — coldplace.eu

Print Friendly, PDF & Email


Zobacz także:

Udostępnij:

Podobne

1 komentarz

 1. Dominika Bona
  Author

  Odpo­wie­dzi do ćwi­cze­nia:

  1) Snows, will stay
  2) Wins, will be
  3) Help, will buy
  4) Pas­ses, will be
  5) Doesn’t pass, won’t be.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *