Shakin’ Stevens — Merry Christmas Everyone
„Mer­ry Chri­st­mas Eve­ry­one” jest nie­zwy­kle rado­snym i ener­ge­tycz­nym utwo­rem Sha­kin’ Ste­ven­sa, któ­ry wszedł do kano­nu świą­tecz­nych pio­se­nek towa­rzy­szą­cych nam pod­czas każ­dych świąt.  Ten świą­tecz­ny kawa­łek ide­al­nie odda­je bło­gi i pogod­ny nastrój Boże­go Naro­dze­nia.

Utwór ten to czwar­ty numer jeden na liście UK Sin­gles Sha­kin’ Ste­ven­sa, któ­ry dzię­ki swo­im hitom doro­bił się przy­dom­ka “ksią­żę Walii”. Pio­sen­ka począt­ko­wo miał być wyda­na w 1984, ale nastą­pi­ło to rok póź­niej, aby nie nało­ży­ło się to w cza­sie z wyda­niem pio­sen­ki Band Aid “Do They Know It’s Chri­st­mas”. Utwór został zepchnię­ty ze szczy­tu UK Sin­gles w 1985 przez pio­sen­kę Pet Shop Boys “West End Girls”. W 2007 pio­sen­ka ponow­nie weszła na listę UK Sin­gles i upla­so­wa­ła się na 22 miej­scu.

Tele­dysk do pio­sen­ki nakrę­co­no w Lapo­nii. Cie­ka­wost­ką jest, że nie­zbęd­ne było wyko­rzy­sta­nie sztucz­ne­go śnie­gu, ponie­waż w tym cza­sie nie było opa­dów.

Tekst pio­sen­ki Sha­kin’ Ste­vens — Mer­ry Chri­st­mas Eve­ry­one

Snow is fal­ling all aro­und me
Chil­dren play­ing having fun
It’s the season, love and under­stan­ding
Mer­ry Chri­st­mas eve­ry­one

Time for par­ties and cele­bra­tions
People dan­cing all night long
Time for pre­sents and exchan­ging kis­ses
Time for sin­ging Chri­st­mas songs

We’re gon­na have a par­ty toni­ght
I’m gon­na find that girl
under­ne­ath the mistle­toe
We’ll kis­sed by can­dle­li­ght

Room is sway­ing, records play­ing
All the old songs, we love to hear
All I wish that
eve­ry­day was Chri­st­mas
What a nice way to spend the year

We’re gon­na have a par­ty toni­ght
I’m gon­na find that girl
Under­ne­ath the mistle­toe
We’ll kiss by can­dle­li­ght

Snow is fal­ling, all aro­und me
Chil­dren play­ing, having fun
It’s the season, love and under­stan­ding
Mer­ry Chri­st­mas eve­ry­one
Mer­ry Chri­st­mas eve­ry­one
Ooh, Mer­ry Chri­st­mas eve­ry­one

Snow is fal­ling, all aro­und me
Chil­dren play­ing, having fun
It’s the season, love and under­stan­ding
Mer­ry Chri­st­mas eve­ry­one

Snow is fal­ling, all aro­und me
Chil­dren play­ing, having fun
It’s the season, love and under­stan­ding
Mer­ry Chri­st­mas eve­ry­one

Snow is fal­ling, all aro­und me
Chil­dren play­ing, having fun
It’s the season, love and under­stan­ding
Mer­ry Chri­st­mas eve­ry­one
Mer­ry Chri­st­mas eve­ry­one
Mer­ry Chri­st­mas eve­ry­one

Tłu­ma­cze­nie Sha­kin’ Ste­vens — Mer­ry Chri­st­mas Eve­ry­one

Śnieg pada wszę­dzie wokół mnie
Dzie­ci dobrze się bawią
To pora miło­ści i zro­zu­mie­nia
Weso­łych Świąt dla każ­de­go

Czas na przy­ję­cia i uro­czy­sto­ści
Ludzie tań­czą całą noc
Czas na pre­zen­ty i wymie­nia­nie poca­łun­ków
Czas na śpie­wa­nie świą­tecz­nych pio­se­nek

Robi­my przy­ję­cie dzi­siaj wie­czo­rem
Zamie­rzam zna­leźć tam­tą dziew­czy­nę
pod jemio­łą
Będzie­my się cało­wać przy świe­tle świec

Pokój się koły­sze, nagra­nia gra­ją
Wszyst­kie sta­re pio­sen­ki, któ­re my kocha­my słu­chać
Wszyst­ko cze­go sobie życzę
żeby każ­de­go dnia były świę­ta
Co za miły spo­sób spę­dze­nia roku

Robi­my przy­ję­cie dzi­siaj wie­czo­rem
Zamie­rzam zna­leźć tam­tą dziew­czy­nę
pod jemio­łą
Będzie­my się cało­wać przy świe­tle świec

Śnieg pada wszę­dzie wokół mnie
Dzie­ci dobrze się bawią
To pora miło­ści i zro­zu­mie­nia
Weso­łych Świąt dla każ­de­go
Weso­łych Świąt dla każ­de­go
Ooh, Weso­łych świąt dla każ­de­go

Śnieg pada wszę­dzie wokół mnie
Dzie­ci dobrze się bawią
To pora miło­ści i zro­zu­mie­nia
Weso­łych Świąt dla każ­de­go

Śnieg pada wszę­dzie wokół mnie
Dzie­ci dobrze się bawią
To pora miło­ści i zro­zu­mie­nia
Weso­łych Świąt dla każ­de­go

Śnieg pada wszę­dzie wokół mnie
Dzie­ci dobrze się bawią
To pora miło­ści i zro­zu­mie­nia
Weso­łych Świąt dla każ­de­go
Weso­łych Świąt dla każ­de­go
Weso­łych Świąt dla każ­de­go

Gramatyka

What

Wykrzyk­nie­nia typu what a … , such a …uży­wa­my, żeby coś pod­kre­ślić, nadać temu waż­ność.

W tek­ście pio­sen­ki:

What a nice way to spend the year

Co za miły spo­sób spę­dze­nia roku

Wykrzyk­nie­nia z what mogą przyj­mo­wać nastę­pu­ją­cą for­mę:

what a/an + przy­miot­nik + rze­czow­nik poli­czal­ny w licz­bie poje­dyn­czej, np.:

What a ter­ri­ble day! = Co za strasz­ny dzień!

= what + (przy­miot­nik) + rze­czow­nik nie­po­li­czal­ny lub rze­czow­nik w licz­bie mno­giej, np.:

What hor­ri­ble weather! = Co za okrop­na pogo­da!

= what + dopeł­nie­nie + pod­miot + cza­sow­nik, np.:

What a good dri­ver he is! = Ależ z nie­go dobry kie­row­ca!

Zwroty & wyrażenia

Understanding

It’s the season, love and under­stan­ding

To pora miło­ści i zro­zu­mie­nia

Under­stan­ding = zro­zu­mie­nie.

Sha­kin Ste­vens śpie­wa o tym co spra­wia, że świę­ta są tak nie­zwy­kłe. Od cza­sow­ni­ka to under­stand = rozu­mieć, został utwo­rzo­ny rze­czow­nik under­stan­ding = zro­zu­mie­nie.

Przy­kład:

He has dif­fi­cult situ­ation in his life now, you sho­uld show him a lit­tle bit under­stan­ding. = On ma teraz trud­ną sytu­ację z swo­im życiu, powi­nie­neś oka­zać mu odro­bi­nę zro­zu­mie­nia.

Celebration

Meta­lo­we brzmie­nie Mer­ry Chri­st­mas Eve­ry­one
Dla fanów cięż­sze­go brzmie­nia oraz dla tych, któ­rzy chcie­li­by odkryć coś nowe­go, pole­ca­my meta­lo­wą wer­sję tego utwo­ru.

Time for par­ties and cele­bra­tion

Czas na przy­ję­cia i świę­to­wa­nie

Cele­bra­tion = uro­czy­stość, świę­to­wa­nie.

Świę­ta Boże­go Naro­dze­nia to czas zaba­wy. Ten rze­czow­nik może ozna­czać zarów­no samą uro­czy­stość jak i jej obcho­dze­nie.

Przy­kła­dy:

Chri­stams is such a won­der­ful cele­bra­tion. = Świę­ta Boże­go Naro­dze­nia są tak wspa­nia­łą uro­czy­sto­ścią.

Cele­bra­tion of Chri­st­mas in our fami­ly is con­nec­ted with mutu­al pre­pa­ring meals and deco­ra­ting the Chri­st­mas tree. = Obcho­dze­nie Świąt Boże­go Naro­dze­nia w naszej rodzi­nie jest zwią­za­ne ze wspól­nym przy­go­to­wa­niem posił­ków i deko­ro­wa­niem cho­in­ki.

Exchanging

Time for pre­sents and exchan­ging kis­ses

Czas na pre­zen­ty i wymie­nia­nie poca­łun­ków

Exchan­ging = wymie­nia­nie.

Ist­nie­je rze­czow­nik exchan­ge, któ­ry ozna­cza wymia­na. Ten sam wyraz może też być cza­sow­ni­kiem o zna­cze­niu = wymie­niać.  Tutaj mamy do czy­nie­nia ze sło­wem utwo­rzo­nym od nie­go exchan­ging.

Przy­kład:

Sport custom is exchan­ging T-shirts after match. = Spor­to­wym zwy­cza­jem jest wymie­nia­nie się koszul­ka­mi po meczu.

Przy tym wyra­zie war­to wspo­mnieć o wyra­że­niu in exchan­ge for, któ­re ozna­cza w zamian za, np.: I will help you with math exer­ci­se in exchan­ge for help in wri­ting essay. = Pomo­gę ci z ćwi­cze­niem z mate­ma­ty­ki w zamian za pomoc w pisa­niu wypra­co­wa­nia.

Mistletoe

I’m gon­na find that girl under­ne­ath the mistle­toe

Zamie­rzam zna­leźć tam­tą dziew­czy­nę pod jemio­łą

Mistle­toe = jemio­ła.

Przy­kład:

It is belie­ved that kis­sing under­ne­tah the mistle­toe can bring hap­pi­ness. = Wie­rzy się, że cało­wa­nie się pod jemio­łą przy­no­si szczę­ście.

Pio­sen­ka odwo­łu­je się do zwy­cza­ju według któ­re­go nale­ży poca­ło­wać się kie­dy znaj­dzie­my się pod jemio­łą. W sta­ro­żyt­no­ści jemio­ła pospo­li­ta uwa­ża­na była za dar bogów.  Przy­pi­sy­wa­no jej wła­ści­wo­ści magicz­ne. Magia rośli­ny umac­nia miłość i zapew­nia trwa­łość związ­ko­wi.

Candlelight

Learn and sway
to hold sway = dzier­żyć wła­dzę
to hold sway over somebody/ some­thing = mieć kon­tro­lę nad kimś/ czymś
to sway the balan­ce in somebody’s favo­ur = prze­chy­lać sza­lę na czy­jąś korzyść
to cannot/be sway­ed by argu­ments = nie/być prze­ko­na­nym przez argu­men­ty
spe­ech sway­ed votes = prze­mo­wa wpły­nę­ła na gło­so­wa­nie
to sway some­bo­dy from some­thing = odwieść kogoś od cze­goś
We’ll kis­sed by can­dle­li­ght

Będzie­my się cało­wać przy świe­tle świec

Can­dle­li­ght = świa­tło świec.

W Boże Naro­dze­nie zapa­la się świe­cę ponie­waż sym­bo­li­zu­je zmar­twych­wsta­łe­go Chry­stu­sa. Dla­te­go w pio­sen­ce kochan­ko­wie cału­ją się przy jej świe­tle.

Przy­kład:

It was very roman­tic date – we ate din­ner by can­dle­li­ght. = To była bar­dzo roman­tycz­na rand­ka – zje­dli­śmy kola­cję przy świe­tle świec.

Sway

Room is sway­ing, records play­ing

Pokój się koły­sze, nagra­nia gra­ją

Pokój koły­sze się od szyb­kie­go tań­ca lub wypi­te­go alko­ho­lu.

To sway = koły­sać się, chwiać się.

Przy­kład:

He felt diz­zy and sway­ed. = On poczuł zawro­ty gło­wy i zachwiał się.

 

 

Jak Wam się podo­ba lek­cja na pod­sta­wie tego świą­tecz­ne­go hitu?

Cze­ka­my na Wasze opi­nie!Print Friendly, PDF & Email


Zobacz także:

Udostępnij:

Podobne

1 komentarz

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *