Apocalyptica — I Don’t Care

Apo­ca­lyp­ti­ca to fiń­ski zespół gra­ją­cy cel­lo rock — odmia­nę roc­ka i meta­lu, w któ­rej bar­dzo waż­ną rolę odgry­wa­ją dźwię­ki wio­lon­cze­li. „I Don’t Care” pocho­dzi z pły­ty „Worlds Col­li­de”, wyda­nej w 2007 roku. Wer­sja radio­wa pio­sen­ki, będą­ca przed­mio­tem tej lek­cji,  nie­znacz­nie róż­ni się od pier­wot­nej wer­sji.

Pio­sen­ka intry­gu­je nie tyl­ko melo­dią i tek­stem, lecz tak­że cie­ka­wym tele­dy­skiem. Eic­ca Top­pi­nen, lider i współ­za­ło­ży­ciel Apo­ca­lyp­ti­ci, twier­dzi, że tele­dysk został nakrę­co­ny w duchu fil­mów Tima Bur­to­na, twór­cy takich hitów, jak „Swe­eney Todd: Demo­nicz­ny goli­bro­da z Fle­et Stre­et” czy „Edward Noży­co­rę­ki”.

Tekst pio­sen­ki Apo­ca­lyp­ti­ca — I Don’t Care

I try to make it thro­ugh my life
In my way there’s you
I try to make it thro­ugh the­se lies
And that’s all I do

Just don’t deny it
Don’t try to fight this
And deal with it
and that’s just part of it

If you were dead or still ali­ve
I don’t care
I don’t care
Just go and leave this all behind
‘Cau­se I swe­ar (I swe­ar)
I don’t care
I don’t care

I try to make you see my side
I always try to stay in line
But your eyes see right thro­ugh
That’s all they do
I’m get­ting buried in this pla­ce
I’ve got no room, you’re in my face
Don’t say any­thing, just go away

If you were dead or still ali­ve
I don’t care
I don’t care
Just go and leave this all behind
‘Cau­se I swe­ar (I swe­ar)
I don’t care
I don’t care

I’m chan­ging eve­ry­thing
’Cau­se you won’t be the­re for me

If you were dead or still ali­ve
I don’t care
I don’t care
Just go and leave this all behind
‘Cau­se I swe­ar (I swe­ar)
I don’t care
I don’t care

If you were dead or still ali­ve
I don’t care
I don’t care
Just go and leave this all behind
’Cau­se I swe­ar (I swe­ar)
I don’t care
I don’t care… At all

Tłu­ma­cze­nie Apo­ca­lyp­ti­ca — I Don’t Care

Pró­bu­ję prze­brnąć przez moje życie
Na mojej dro­dze jesteś ty
Pró­bu­ję prze­trwać te kłam­stwa
I to jest wszyst­ko, co robię

Po pro­stu nie neguj tego
Nie pró­buj z tym wal­czyć
I poradź sobie z tym
A to jest po pro­stu część tego

Czy jesteś mar­twy czy wciąż żywy
Jest mi wszyst­ko jed­no
Jest mi wszyst­ko jed­no
Po pro­stu idź i zostaw to wszyst­ko za sobą
Ponie­waż przy­się­gam (przy­się­gam)
Jest mi wszyst­ko jed­no
Jest mi wszyst­ko jed­no

Pró­bu­ję zmu­sić cię, byś zoba­czył mój punkt widze­nia
Zawsze pró­bu­ję zostać w sze­re­gu
Ale two­je oczy prze­świe­tla­ją
To jest wszyst­ko, co one robią
Sta­ję się pogrze­ba­ny w tym miej­scu
Nie mam poko­ju, jesteś na mojej twa­rzy
Nic nie mów, po pro­stu odejdź

Czy jesteś mar­twy czy wciąż żywy
Jest mi wszyst­ko jed­no
Jest mi wszyst­ko jed­no
Po pro­stu idź i zostaw to wszyst­ko za sobą
Ponie­waż przy­się­gam (przy­się­gam)
Jest mi wszyst­ko jed­no
Jest mi wszyst­ko jed­no

Zmie­niam wszyst­ko
Ponie­waż nie będzie cię dla mnie

Czy jesteś mar­twy czy wciąż żywy
Jest mi wszyst­ko jed­no
Jest mi wszyst­ko jed­no
Po pro­stu idź i zostaw to wszyst­ko za sobą
Ponie­waż przy­się­gam (przy­się­gam)
Jest mi wszyst­ko jed­no
Jest mi wszyst­ko jed­no

Czy jesteś mar­twy czy wciąż żywy
Jest mi wszyst­ko jed­no
Jest mi wszyst­ko jed­no
Po pro­stu idź I zostaw to wszyst­ko za sobą
Ponie­waż przy­się­gam (przy­się­gam)
Jest mi wszyst­ko jed­no
Jest mi wszyst­ko jed­no… Cał­ko­wi­cie

Zwroty & Wyrażenia

Make it through

I try to make it thro­ugh my life

Pró­bu­ję prze­brnąć przez moje życie

To make it thro­ugh = prze­trwać coś, np.: I don’t know if I will make it thro­ugh. = Nie wiem, czy to prze­trwam.

Deal with something

Deal with the­se expres­sions!

to mana­ge = zdo­łać, upo­rać się

to han­dle sth = zająć się czymś, pora­dzić sobie z czymś

to over­co­me sth = poko­nać, poko­ny­wać, prze­zwy­cię­żać, prze­zwy­cię­żyć, opa­no­wać, opa­no­wy­wać

to cope with sth = dać sobie radę, upo­rać się

And deal with it

I poradź sobie z tym

To deal with some­thing =

=  radzić sobie z czymś, np.: We’ll have to deal with it. = Będzie­my musie­li sobie z tym pora­dzić.

= mieć z czymś do czy­nie­nia, np.: We deal with many fru­stra­ted clients. = Mamy do czy­nie­nia z wie­lo­ma sfru­stro­wa­ny­mi klien­ta­mi.

= trak­to­wać o czymś, zaj­mo­wać się czymś (np. tema­tem, zagad­nie­niem w pra­cy pisem­nej), np.: The film deals with racial pre­ju­di­ce in Ame­ri­can socje­ty. = Film trak­tu­je o uprze­dze­niach raso­wych w spo­łe­czeń­stwie ame­ry­kań­skim.

Care

I don’t care

Jest mi wszyst­ko jed­no

I don’t care = jest mi wszyst­ko jed­no, nie zale­ży mi, mam to gdzieś.

To care abo­ut some­thing = przej­mo­wać się czymś, inte­re­so­wać się czymś, np.: She didn’t care abo­ut it one way or the other. = Nie inte­re­so­wa­ło jej to w żaden spo­sób.

To care for some­bo­dy = trosz­czyć się o kogoś, opie­ko­wać się kimś, np.: She can’t go out to ​work becau­se she has to ​stay at ​home to ​care for her ​elder­ly ​mother. = Nie może iść do pra­cy, bo musi zostać w domu i opie­ko­wać się swo­ją mat­ką, któ­ra jest w pode­szłym wie­ku.

Make somebody to do something

I try to make you see my side

Pró­bu­ję zmu­sić cię, byś zoba­czył mój punkt widze­nia

To make some­bo­dy do some­thing = zmu­sić kogoś do zro­bie­nia cze­goś.

Przy­kład:

I tried to make him give up the trip. = Pró­bo­wa­łem zmu­sić go do zre­zy­gno­wa­nia z wyjaz­du.

Side

Apo­ca­lyp­ti­ca — I Don’t Care ft. Adam Gon­tier
Powsta­ła rów­nież wer­sja utwo­ru, gdzie gościn­nie śpie­wa Adam Gon­tier, któ­ry wów­czas grał w zespo­le Three Days Gra­ce.

I try to make you see my side

Pró­bu­ję zmu­sić cię, byś zoba­czył mój punkt widze­nia

Side = stro­na (rów­nież kon­flik­tu), sta­no­wi­sko, punkt widze­nia, per­spek­ty­wa, np.: I hope that the two sides of con­flict will come to terms with each other. = Mam nadzie­ję, że obie stro­ny kon­flik­tu doj­dą do poro­zu­mie­nia mię­dzy sobą.

In line

I always try to stay in line

Zawsze pró­bu­ję zostać w sze­re­gu

In line = w kolej­ce, np.: She was in line for pro­mo­tion. = Była w kolej­ce po awans.

In line with some­thing = w parze z czymś, zgod­nie z czymś, np.:  We ​try to ​keep ​our ​pri­ces in line with ​our com­pe­ti­tors. = Pró­bu­je­my utrzy­mać nasze ceny na podob­nej wyso­ko­ści jak nasi kon­ku­ren­ci.

See through

But your eyes see right thro­ugh

Ale two­je oczy prze­świe­tla­ją

To see thro­ugh = prze­świe­tlać, prze­ni­kać wzro­kiem; znać czy­jeś moty­wy, myśli, np.: I didn’t belie­ve in his sin­gle word, I saw right thro­ugh him. = Nie wie­rzy­łem w ani jed­no jego sło­wo, przej­rza­łem go.

Go away

Don’t say any­thing, just go away

Nic nie mów, po pro­stu odejdź

To go away = odejść, iść, uciec, wyje­chać.

Przy­kła­dy:

Go away and leave me alo­ne! = Odejdź i zostaw mnie w spo­ko­ju!

She’s gone away for two weeks. = Ona wyje­cha­ła na dwa tygo­dnie.

 

Did Apo­ca­lyp­ti­ca make you care abo­ut new voca­bu­la­ry? 🙂

Print Friendly, PDF & Email


Zobacz także:

Udostępnij:

Podobne

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *