Michael Jackson — Black or White

Utwór „Black or Whi­te”, pierw­szy sin­giel Micha­ela Jack­so­na, to wyraz arty­stycz­ne­go bun­tu, któ­ry skie­ro­wa­ny jest prze­ciw­ko rasi­zmo­wi i sze­ro­ko poję­tej dys­kry­mi­na­cji.

War­to pamię­tać, że arty­sta był pierw­szym czar­no­skó­rym wyko­naw­cą, któ­ry uzy­skał sil­ne popar­cie w mediach, choć kry­ty­ko­wa­no go za „wybie­le­nie” sobie skó­ry. W rze­czy­wi­sto­ści arty­sta cier­piał na bie­lac­two naby­te (viti­li­go) — cho­ro­bę odpo­wie­dzial­ną za stop­nio­wą utra­tę pig­men­tu.

Nie­kwe­stio­no­wa­ny „Król Popu” zmarł nagle 25 czerw­ca 2009 w wie­ku 50 lat.

Tekst pio­sen­ki Micha­el Jack­son — Black or Whi­te

I took my baby on a Satur­day bang
Boy, is that girl with you?
Yes, we’re one and the same

Now, I belie­ve in mirac­les
And a mirac­le has hap­pe­ned toni­ght

But, if you’re thin­king abo­ut my baby
It don’t mat­ter if you’re black or whi­te

They print my mes­sa­ge in the Satur­day sun
I had to tell them I ain’t second to none

And I told abo­ut equ­ali­ty
And it’s true, either you’re wrong or you’re right

I am tired of this devil
I am tired of this stuff
I am tired of this busi­ness
So when the going gets rough
I ain’t sca­red of your bro­ther
I ain’t sca­red of no she­ets
I ain’t sca­red of nobo­dy
Girl, when the going gets mean

Pro­tec­tion for gangs, clubs and nations
Cau­sing grief in human rela­tions
It’s a turf war on a glo­bal sca­le
I’d rather hear both sides of the tale
See, it’s not abo­ut races
Just pla­ces, faces
Whe­re your blo­od comes from is whe­re your spa­ce is
I’ve seen the bri­ght get dul­ler
I’m not going to spend my life being a color

Don’t tell me you agree with me
When I saw you kic­king dirt in my eye

But, if you’re thin­kin’ abo­ut my baby
It don’t mat­ter if you’re black or whi­te

I said if you’re thin­kin’ abo­ut my baby
It don’t mat­ter if you’re black or whi­te

I said if you’re thin­king of being my bro­ther
It don’t mat­ter if you’re black or whi­te

Ooh, ooh
Yea, yea, yea now
Ooh, ooh
Yea, yea, yea now

It’s black, It’s whi­te
It’s tough for you to get by
It’s black , It’s whi­te, whoo

It’s black, It’s whi­te
It’s tough for you to get by
It’s black , It’s whi­te, whoo

Tłu­ma­cze­nie Micha­el Jack­son — Black or Whi­te

Zabra­łem moje kocha­nie na sobot­nią impre­zę
Chłop­cze, czy ta dziew­czy­na jest z tobą?
Tak, jeste­śmy jed­no­ścią

Teraz, wie­rzę w cuda
I cud wyda­rzył się dziś wie­czo­rem

Ale jeśli o mojej dziew­czy­nie
To nie ma zna­cze­nia czy jesteś czar­ny czy bia­ły

Dru­ku­ją moje prze­sła­nie w sobot­niej gaze­cie
Musia­łem im powie­dzieć, że jestem taki jak inni

I powie­dzia­łem o rów­no­ści
I to praw­da, bez wzglę­du na to czy masz rację czy nie

Jestem zmę­czo­ny tym złem
Jestem tym wszyst­kim zmę­czo­ny
Jestem zmę­czo­ny tą spra­wą
Więc kie­dy spra­wy przyj­mu­ją nie­bez­piecz­ny obrót
Nie boję się two­je­go bra­ta
Nie boję się bru­kow­ców
Nie boję się niko­go
Dziew­czy­no, kie­dy spra­wy przyj­mu­ją nie­bez­piecz­ny obrót

Ochro­na gan­gów, klu­bów i naro­dów
Przy­spa­rza pro­ble­mów w rela­cjach mię­dzy­ludz­kich
To woj­na gan­gów na ska­lę świa­to­wą
Wolał­bym posłu­chać obu stron kon­flik­tu
Zro­zum, tu nie cho­dzi o kolor skó­ry
Tyl­ko o miej­sca, twa­rze
Skąd pocho­dzi two­ja krew tam jest two­ja prze­strzeń
Widzia­łem jak jasne tra­ci swój blask
Nie zamie­rzam spę­dzić życia na byciu kolo­rem

Nie mów, że się ze mną zga­dzasz
Kie­dy widzia­łem jak obrzu­casz mnie bło­tem

Ale, jeże­li myślisz o mojej dziew­czy­nie
To nie ma zna­cze­nia, czy jesteś czar­ny czy bia­ły

Powie­dzia­łem, że jeże­li myślisz o mojej dziew­czy­nie
To nie ma zna­cze­nia, czy jesteś czar­ny czy bia­ły

Powie­dzia­łem, jeśli myślisz o byciu moim bra­tem
To nie waż­ne, czy jesteś czar­ny czy bia­ły

Ooh, ooh
Tak, tak, tak teraz
Ooh, ooh
Tak, tak, tak teraz

To jest czar­ne, to jest bia­łe
Trud­no jest się wam z tym pogo­dzić
To jest czar­ne, to jest bia­łe, whoo

To jest czar­ne, to jest bia­łe
Trud­no jest się wam z tym pogo­dzić
To jest czar­ne, to jest bia­łe, whoo

Gramatyka

Would rather

I’d rather hear both sides of the tale

Wolał­bym posłu­chać obu stron kon­flik­tu

Kon­struk­cję would rather tłu­ma­czy­my = wolałbym/ wola­ła­bym. Jest ona uży­wa­na, gdy chce­my wyra­zić swo­je pre­fe­ren­cje.

Kon­struk­cja z jed­nym pod­mio­tem

  •  Gdy mówi­my o teraź­niej­szo­ści lub przy­szło­ści

pod­miot + would rather + bez­oko­licz­nik

Przy­kład:

I would rather go by bus than walk to scho­ol. = Wolał­bym jeź­dzić do pra­cy auto­bu­sem niż cho­dzić pie­szo.

  • Gdy mówi­my o prze­szło­ści

pod­miot + would rather + per­fect bare infi­ni­ti­ve (have/has+czas.-ed, lub have/has+III kolum­na przy cza­sow­ni­kach nie­re­gu­lar­nych)

Przy­kład:

He would rather have gone to Seat­tle than to New York. = On wolał­by (cho­dzi o sytu­acje, doty­czą­cą prze­szło­ści) poje­chać (wte­dy) do Seat­tle niż do Nowe­go Jor­ku.

Kon­struk­cja z dwo­ma pod­mio­ta­mi

Jeże­li mamy dwa pod­mio­ty, czy­li chce­my powie­dzieć o tym, co inne oso­by powin­ny zro­bić, to kon­struk­cje wyglą­da­ją w nastę­pu­ją­cy spo­sób:

  • Gdy mówi­my o teraź­niej­szo­ści lub przy­szło­ści

pod­miot + would rather + pod­miot + Past Sim­ple

Przy­kład:

I would rather you stay­ed home toni­ght. = Wola­ła­bym, abyś ty zosta­ła dziś w domu.

  • Gdy mówi­my o prze­szło­ści

pod­miot + would rather + pod­miot + Past Per­fect

Przy­kład:

My mom would rather me had taken the bus last night. = Moja mama wola­ła­by, abym ostat­niej nocy (czy­li mówi­my o czymś, co już mia­ło miej­sce w prze­szło­ści) poje­cha­ła auto­bu­sem.

Zwroty & Wyrażenia

Miracle

And a mirac­le has hap­pe­ned toni­ght

A cud wyda­rzył się dziś

Mirac­le = cud, np.: I do not belie­ve in mirac­les. = Nie wie­rzę w cuda.

To per­form mirac­les = czy­nić cuda, np.: As a doctor he has per­for­med mirac­les in curing his patients. = Jako dok­tor czy­ni cuda w lecze­niu swo­ich pacjen­tów.

Matter

Impor­tant mat­ter

What’s the mat­ter? = W czym rzecz?
What’s the mat­ter with you? = Co ci jest?
no mat­ter where/how/what = nie­waż­ne gdzie/ jak/ co
it real­ly mat­ters to me = to dla mnie napraw­dę waż­ne

It don’t mat­ter if you’re black or whi­te

To nie ma zna­cze­nia, czy jesteś czar­ny czy bia­ły

To mat­ter = liczyć się, mieć zna­cze­nie, np.: It doesn’t mat­ter any­mo­re. = To już nie ma zna­cze­nia.

Mat­ter = spra­wa, np.: It is a dif­fi­cult mat­ter for me. = To jest dla mnie trud­na spra­wa.

Message

They print my mes­sa­ge

Dru­ku­ją moje prze­sła­nie

Mes­sa­ge =

=  prze­sła­nie, np.: The song sends a cle­ar mes­sa­ge abo­ut love. = Ta pio­sen­ka ma w sobie jasne prze­sła­nie na temat miło­ści.

= wia­do­mość, np.: I did not leave her a mes­sa­ge. = Nie zosta­wi­łem jej wia­do­mo­śći.

To get the mes­sa­ge = zro­zu­mieć, zała­pać (nie­for­mal­nie), np.: Why are you not try­ing to get the mes­sa­ge? = Dla­cze­go nie sta­rasz się zro­zu­mieć?

Error mes­sa­ge = komu­ni­kat błę­du.

Text-mes­sa­ge = SMS.

Be second to none

I had to tell them I ain’t second to none

Musia­łem im powie­dzieć, że jestem taki jak inni

To be second to none = być naj­lep­szym, np.: The quali­ty of my pro­ducts is second to none. = Jakość moich pro­duk­tów jest naj­lep­sza.

Be right/ wrong about sth

And it’s true, either you’re wrong or you’re right

I to praw­da, bez wzglę­du na to czy masz rację czy nie

To be right/ wrong abo­ut sth = mieć / nie mieć racji, np.: I was right abo­ut her talent. = Mia­łem rację co do jej talen­tu.

Be tired of sth

I am tired of this devil

Jestem zmę­czo­ny tym złem

To be tired of sth = być czymś zmę­czo­nym, np.: I am tired of the­ir con­stant com­pla­ins. = Jestem zmę­czo­na ich cią­głym narze­ka­niem.

Devil

Powie­dze­nia z pie­kła rodem!
bet­ter the devil you know (than the devil you don’t) = lep­sze zło, któ­re jest już nam zna­ne, niż takie, z któ­rym nie mie­li­śmy jesz­cze do czy­nie­nia
betwe­en the devil and the deep blue sea = mię­dzy mło­tem a kowa­dłem
to spe­ak (or talk) of the devil = o wil­ku mowa
what the devil = co u licha

I am tired of this devil

Jestem zmę­czo­ny tym złem

Devil = zło, sza­tan, dia­beł, zły duch.

Poor devil = bie­da­czy­sko.

Lit­tle devil = urwis (o dziec­ku).

Luc­ky devil = szczę­ściarz.

Stuff

I am tired of this stuff

Jestem tym wszyst­kim zmę­czo­ny

Stuff = róż­ne­go rodza­ju rze­czy, np.: I put my stuff on the table. = Poło­ży­łem swo­je rze­czy na sto­le.

To stuff = napeł­niać, fasze­ro­wać.

Stuf­fed =

=  nadzie­wa­ny (o jedze­niu), napeł­nio­ny, np.: stuf­fed pep­pers = nadzie­wa­ne papry­ki.

= naje­dzo­ny, np.: No, thanks. I am stuf­fed. = Nie, dzię­ku­ję. Jestem peł­ny.

To be made of the same stuff as some­bo­dy = być ule­pio­nym z tej samej gli­ny co ktoś inny.

To do one’s stuff = robić swo­je, np.: I was wat­ched doing my stuff. = Obser­wo­wa­no mnie, kie­dy robi­łem swo­je.

To stuff one­self (with sth) = opy­chać się czymś, np.: Ple­ase, do not stuff your­self with swe­ets. = Pro­szę, nie opy­chaj się cukier­ka­mi.

To know one’s stuff = znać się na rze­czy, np.: She real­ly knows her stuff. = Ona napraw­dę zna się na rze­czy.

Business

It’s your busi­ness!

to do busi­ness with some­one = robić z kimś inte­re­sy, np.: It was a good deci­sion to do busi­ness with him. = To była dobra decy­zja, aby robić z nim inte­re­sy.

to run a busi­ness = pro­wa­dzić dzia­łal­ność, np.: After leaving scho­ol, I deci­ded to run my own busi­ness. = Po zakoń­cze­niu szko­ły zde­cy­do­wa­łam się na pro­wa­dze­nie wła­sne­go biz­ne­su.

to go abo­ut one’s busi­ness = zaj­mo­wać się swo­imi spra­wa­mi, np.: He didn’t have eno­ugh time for me becau­se he was going abo­ut his busi­ness. = Nie miał dla mnie wystar­cza­ją­co dużo cza­su, ponie­waż zaj­mo­wał się swo­imi spra­wa­mi.

I am tired of this busi­ness

Jestem zmę­czo­ny tym utra­pie­niem

Busi­ness = biz­nes, inte­re­sy, fir­ma, bran­ża, odpo­wie­dzial­ność, spra­wa.

Przy­kła­dy:

Few people know how to con­duct busi­ness well. = Nie­wie­le osób wie, jak nale­ży­cie pro­wa­dzić inte­re­sy.

It’s none of your busi­ness! = To nie two­ja spra­wa!

Rough

So when the going gets rough

Więc kie­dy spra­wy przyj­mu­ją nie­bez­piecz­ny obrót

Rough = szorst­ki, chro­po­wa­ty (np. skó­ra, albo powierzch­nia), np.: His skin was rough. = Jego skó­ra była szorst­ka.

To go thro­ugh a rough patch = prze­cho­dzić trud­ny okres w życiu, np.: Andy’s going thro­ugh a bit of a rough patch at the moment — his wife wants a divor­ce. = Andy prze­cho­dzi teraz trud­ny okres w swo­im życiu — jego żona chce roz­wo­du.

In rough = w zary­sie, szki­co­wo, na brud­no, np.: Wri­te the histo­ry down in rough. = Zapisz szkic histo­rii.

Grief

Pro­tec­tion for gangs, clubs and nations
Cau­sing grief in human rela­tions

Ochro­na gan­gów, klu­bów i naro­dów
Przy­spa­rza pro­ble­mów w rela­cjach mię­dzy­ludz­kich

Grief = pro­ble­my, zmar­twie­nie, roz­pacz, kło­po­ty, np.: Her grief at her son’s death was ter­ri­ble. = Jej roz­pacz z powo­du śmier­ci syna była strasz­na.

To come to grief = speł­znąć na niczym, np.: My plans came to grief. = Z moich pla­nów nic nie wyszło.

Turf

It’s a turf war on a glo­bal sca­le

To woj­na gan­gów na ska­lę świa­to­wą

Turf = tery­to­rium, darń, np.: He’s aggres­si­ve­ly defen­ding his turf. = On agre­syw­nie bro­ni swo­je­go tery­to­rium.

The turf = wyści­gi koni.

Turf bat­tle = wal­ka o stre­fy wpły­wów.

Dull

I’ve seen the bri­ght get duller

Widzia­łem jak jasne tra­ci swój blask

Dull = nud­ny, mono­ton­ny, pochmur­ny, np.: Life in a city can­not be dull. = Życie w mie­ście nie może być nud­ne.

To dull = mato­wieć, tra­cić blask, np.: The color of my wall dul­led. = Kolor mojej ścia­ny stra­cił blask.

 

Czy spodo­ba­ła się Wam lek­cja na pod­sta­wie utwo­ru „Kró­la Popu”?

Cze­ka­my na Wasze komen­ta­rze!

 

Dobre miej­sce dla fanów zespo­łu:

Micha­el Jack­son Pol­ska

Print Friendly, PDF & Email


Zobacz także:

Udostępnij:

Podobne

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *