Chuck Berry — Run Rudolph Run
Mimo, że pogo­da raczej nie zapo­wia­da zbli­ża­ją­cej się zimy, za kil­ka dni ją powi­ta­my — przez nie­jed­nych z nas dłu­go wycze­ki­wa­ny sezon śnie­gu, świąt Boże­go Naro­dze­nia, pre­zen­tów, wypie­ków, spo­tkań w rodzin­nym gro­nie oraz kar­na­wa­ło­wej zaba­wy. 

Mam nadzie­ję, że dzię­ki tej pio­sen­ce poczu­je­cie choć na chwi­lę gru­dnio­wą aurę… zwłaszcza,że utwór Chuc­ka Berry’ego nale­ży do ścież­ki dźwię­ko­wej kul­to­we­go fil­mu, któ­ry dla nie­jed­nych stał się pew­ne­go rodza­ju świą­tecz­nym rytu­ałem, a mia­no­wi­cie…. “Kevin Sam W Domu”.

Tekst do utwo­ru napi­sał John­ny Marks, autor popu­lar­ne­go “Rudol­fa Czer­wo­no­no­se­go”. Nato­miast prezenty,których ocze­ku­ją dzie­ci w pio­sen­ce, nawią­zu­ją do zaba­wek popu­lar­nych w latach 50.

Pio­sen­ka ta docze­ka­ła się nie­zli­czo­nej licz­by cove­rów na prze­strze­ni ostat­nich dekad. Macie swo­ją ulu­bio­ną wer­sję? My w tele­dy­sku do lek­cji przed­sta­wia­my wyko­na­nie bra­ci Han­son!

Tekst pio­sen­ki Chuck Ber­ry — Run Rudolph Run

Out of all the rein­de­ers, you know you’re the master­mind
Run, run Rudolph, Ran­dalph ain’t too far behind
Run, run Rudolph
Santa’s got to make it to town
San­ta make him hur­ry, tell him he can take the fre­eway down
Run, run Rudolph cau­se I’m reeling like a mer­ry-go-round

Said San­ta to a boy “Child, what have you been lon­ging for?”
“All I want for Chri­st­mas is a Rock and Roll elec­tric guitar“
And then away went Rudolph whiz­zing like a sho­oting star

Run, run Rudolph
San­ta has to make it to town
San­ta make him hur­ry, tell him he can take the fre­eway down
Run, run Rudolph, reeling like a mer­ry-go-round

Run, run Rudolph
Santa’s got to make it to town
San­ta make him hur­ry, tell him he can take the fre­eway down
Run, run Rudolph, I’m reeling like a mer­ry-go-round

Said San­ta to a girl
“Child, what would ple­ase you most to get?”
“A lit­tle baby doll that can cry, sle­ep, drink and wet“
And then away went Rudolph, whiz­zing like a Saber jet

Run, run Rudolph
Santa’s got to make it to town
San­ta make him hur­ry, tell him he can take the fre­eway down
Run, run Rudolph, I’m reeling like a mer­ry-go-round

Tłu­ma­cze­nie Chuck Ber­ry — Run Rudolph Run

Spo­śród wszyst­kich reni­fe­rów, wiesz,że to ty jesteś mistrzem
Leć, Rudol­fie leć, Ran­dalf nie jest za tobą dale­ko
Leć, Rudol­fie leć
Miko­łaj musi to wszyst­ko dostar­czyć do mia­sta na czas
Miko­łaj go pospie­sza, mówi,że może śmi­gnąć auto­stra­dą

Leć, Rudol­fie leć, bo jestem sko­ło­wa­ny jak karu­ze­la
Miko­łaj zapy­tał chłop­ca „ Cze­go pra­gniesz, dziec­ko?”
“Roc­ko­wa gita­ra to wszyst­ko cze­go pra­gnę na Gwiazd­kę“
A wte­dy Rudolf popę­dził jak spa­da­ją­ca gwiaz­da

Leć, Rudol­fie leć
Miko­łaj musi to wszyst­ko dostar­czyć do mia­sta na czas
Miko­łaj go pospie­sza, mówi,że może śmi­gnąć auto­stra­dą
Leć, Rudol­fie leć, wiru­jąc jak karu­ze­la

Leć, Rudol­fie leć
Miko­łaj musi to wszyst­ko dostar­czyć do mia­sta na czas
Miko­łaj go pospie­sza, mówi,że może śmi­gnąć auto­stra­dą
Leć, Rudol­fie leć, bo jestem sko­ło­wa­ny jak karu­ze­la

Miko­łaj powie­dział do dziew­czyn­ki
„Cze­go byś sobie naj­bar­dziej życzy­ła”?
„Lalkę,która potra­fi pła­kać, spać, pić i robić siu­siu”
A wte­dy Rudolf popę­dził jak odrzu­to­wiec

Leć, Rudol­fie leć
Miko­łaj musi to wszyst­ko dostar­czyć do mia­sta na czas
Miko­łaj go pospie­sza, mówi,że może śmi­gnąć auto­stra­dą
Leć, Rudol­fie leć, bo jestem sko­ło­wa­ny jak karu­ze­la

Zwroty & wyrażenia

Out of (something)

Out of all the rein­de­ers, you know you’re the master­mind

Spo­śród wszyst­kich reni­fe­rów, wiesz,że to ty jesteś mistrzem

Out of to przyimek,który zawsze łączy się z rze­czow­ni­kiem. Przyj­rzyj­my się kil­ku zna­cze­niom i kon­tek­stom.

Out of =

= spo­śród, np.:

It is impos­si­ble that no one out of the twen­ty people knows the cor­rect answer. = To nie­moż­li­we, że nikt spo­śród dwu­dzie­stu ludzi nie zna pra­wi­dło­wej odpo­wie­dzi.

= z ( np. z grzecz­no­ści), np: I am dying out of bore­dom! = Umie­ram z nudów!

= poza (np. zakre­sem, dys­ku­sją), np.: This kind of thing is out of my duties. = Tego typu spra­wy znaj­du­ją się poza zakre­sem moich obo­wiąz­ków.

Popu­lar­ny jest też powią­za­ny zwrot be out of some­thing, oznaczający,że cze­goś nam bra­ku­je, coś się skoń­czy­ło  (i wypa­da to uzu­peł­nić), np.:

We are out of flo­ur. Ann, run to the gro­ce­ry! = Mąka się skoń­czy­ła. Ann, skocz do skle­pu!

I am run­ning out of patien­ce when I have to talk to this woman. = Koń­czy mi się cier­pli­wość kie­dy muszę roz­ma­wiać z tą kobie­tą.

Mastermind

Out of all the rein­de­ers, you know you’re the master­mind

Spo­śród wszyst­kich reni­fe­rów, wiesz,że to ty jesteś mistrzem

Master­mind =

= orga­ni­za­tor, przy­wód­ca, np.:

Ludwik Mie­ro­sław­ski was the first master­mind of The Janu­ary Upri­sing. = Ludwik Mie­ro­sław­ski był pierw­szym przy­wód­cą Powsta­nia Stycz­nio­we­go.

= mózg ( przed­się­wzię­cia).

Freeway

Na auto­stra­dzie
One-lane motor­way = jed­no­pa­smów­ka
Two-lane motor­way = auto­stra­da dwu­pa­smo­wa
Toll road, tol­l­way, pike = płat­na dro­ga, płat­na auto­stra­da
Toll booth = punkt pobo­ru opłat na auto­stra­dzie
Exit ramp = zjazd z auto­stra­dy

San­ta make him hur­ry, tell him he can take the fre­eway down

Miko­łaj go pospie­sza, mówi,że może śmi­gnąć auto­stra­dą

Fre­eway (też. High­way) = auto­stra­da (AE), np.:

We exi­ted the paid fre­eway. = Zje­cha­li­śmy z płat­nej auto­stra­dy.

Jeśli cho­dzi o bry­tyj­ski odpo­wied­nik (BE) = motor­way.

Reel

Run, run Rudolph cau­se I’m reeling like a mer­ry-go-round

Leć, Rudol­fie leć, bo jestem sko­ło­wa­ny jak karu­ze­la

To reel =

= (być) wstrzą­śnię­tym, np.:

I was reeling when I heard the news. = Byłem wstrzą­śnię­ty, gdy usły­sza­łam wie­ści.

= zata­czać się, chwiać się, np.

If some­bo­dy reels, it does not have to always mean that he is drunk. He just may be ill. = Jeśli ktoś się chwie­je, nie zawsze musi oznaczać,że jest pija­ny. Może być po pro­stu cho­ry.

= wiro­wać, np.:

The world has reeled in front of Sarah eyes, when Jake has pro­po­sed to her. = Świat zawi­ro­wał Sarze przed ocza­mi, kie­dy Jake jej się oświad­czył.

Long for

Said San­ta to a boy “Child, what have you been lon­ging for?”

Miko­łaj zapy­tał chłop­ca “Cze­go pra­gniesz, dziec­ko?”

To long for = tęsk­nić za (czymś/ kimś), np.:

Mr. Smith was lon­ging for the care­free times. = Pan Smith tęsk­nił za cza­sa­mi bez­tro­ski.

= pra­gnąć (cze­goś), np.:

They had been lon­ging for some­thing new, so they moved the­ir house. = Pra­gnę­li cze­goś nowe­go, więc się prze­pro­wa­dzi­li.

Whizz

And then away went Rudolph whiz­zing like a sho­oting star

A wte­dy Rudolf popę­dził jak spa­da­ją­ca gwiaz­da

W weso­łym mia­stecz­ku
Amu­se­ment park, fair = weso­łe mia­stecz­ko
Car­nie = objaz­do­we weso­łe mia­stecz­ko
Hun­ted house = dom stra­chu, nawie­dzo­ny dom
Fun­ho­use = dom śmie­chu
House/ hall of mir­rors = gabi­net luster
Big whe­el = dia­bel­ski młyn
Dodgem, dodgem car, bum­ped car = samo­cho­dzik elek­trycz­ny
Rol­ler-coaster = kolej­ka gór­ska
Fre­ak show = gabi­net oso­bli­wo­ści

Whizz =

= spec, eks­pert, np.:

My sister is a com­pu­ters’ whizz. = Moja sio­stra jest spe­cem od kom­pu­te­rów.

To whizz =

= brzę­czeć, świsz­czeć, np.:

The bee was whiz­zing behind my ear. = Psz­czo­ła brzę­cza­ła mi za uchem.

= blen­do­wać w mik­se­rze, np.:

Amy whiz­zed the fru­its. = Amy zblen­do­wa­ła owo­ce.

Please

Said San­ta to a girl “Child, what would ple­ase you most to get?”

Miko­łaj zapy­tał dziew­czyn­kę: “Cze­go byś sobie naj­bar­dziej życzy­ła”?

Słów­ko ple­ase może wystę­po­wać w angiel­skim jako wykrzyk­nik oraz cza­sow­nik.

Ple­ase = pro­szę, np.: Come in, ple­ase. = Pro­szę wejść.

To ple­ase =

= życzyć sobie, np.: I will do as you ple­ase. = Zro­bię tak, jak sobie życzysz.

= doga­dzać, zado­wa­lać, np.: Well, you can­not ple­ase eve­ry­one. = Cóż, nie możesz zado­wo­lić wszyst­kich.

Saber jet

And then away went Rudolph, whiz­zing like a Saber jet

A wte­dy Rudolf popę­dził jak odrzu­to­wiec

Wer­sja ory­gi­nal­na utwo­ru
Czu­je­my się zobo­wią­za­ni przed­sta­wić wam ory­gi­nał pio­sen­ki:

War­to przyj­rzeć się tym sło­wom osob­no.

Sło­wo saber ozna­cza = sza­bla, np.: Kni­ght, whe­re is your saber? = Gdzie two­ja sza­bla, ryce­rzu?

To saber = dźgać, ude­rzać sza­blą, np.: He hurt his oppo­nent with a saber pain­ful­ly. = Bole­śnie ranił swe­go prze­ciw­ni­ka sza­blą.

Zaś sło­wo  jet ma wie­le zna­czeń.

W kon­tek­ście pio­sen­ki war­to zwró­cić uwa­gę na dwa, jako rze­czow­nik =

= odrzu­to­wiec, np.: Mrs. Mar­tin are rich and they have two pri­va­te jets. = Pań­stwo Mar­tin są boga­ci i mają dwa pry­wat­ne odrzu­tow­ce.

Jako cza­sow­nik to jet = pędzić, biec, np.: Don’t jet like that, you will bre­ak a leg. = Nie pędź tak, zła­miesz nogę.

Jak więc widzi­cie Rudolf mógł to jet = popę­dzić jak jet = odrzu­to­wiec, zwłasz­cza, że „Saber Jet” to tak napraw­dę North Ame­ri­can F-86 Sabre – ame­ry­kań­ski odrzu­to­wy samo­lot woj­sko­wy zapro­jek­to­wa­ny dla Sił Powietrz­nych Sta­nów Zjed­no­czo­nych w latach 40. XX wie­ku i budo­wa­ny po zakoń­cze­niu II woj­ny świa­to­wej w ponad osiem­na­stu wer­sjach.
Print Friendly, PDF & Email


Zobacz także:

Udostępnij:

Podobne

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *