Lenka — Everything At Once

Ta pio­sen­ka mi cho­dzi­ła po gło­wie odkąd usły­sza­łam ją w rekla­mie Win­dows 8. W koń­cu posta­no­wi­łam spraw­dzić co to jest i zna­la­złam. Oka­za­ło się, że to Len­ka — austra­lij­ska pio­sen­kar­ka pocho­dze­nia cze­cho­sło­wac­kie­go, któ­ra jest dosyć zna­na w Pol­sce głów­nie z jej sin­gla pt. “The Show”.

Tekst pio­sen­ki może nie nale­ży do głę­bo­ko filo­zo­ficz­nych i wie­lo­płasz­czy­zno­wych dzieł, za to jest łatwy w odbio­rze i dobrze się go słu­cha. A od dzi­siaj słu­cha­jąc go moż­na przy oka­zji nauczyć się paru faj­nych rze­czy 😉

Enjoy!

Tekst pio­sen­ki Len­ka — Eve­ry­thing At Once

As sly as a fox, as strong as an ox
As fast as a hare, as bra­ve as a bear
As free as a bird, as neat as a word
As quiet as a mouse, as big as a house

All I wan­na be,
All I wan­na be, oh
All I wan­na be
Is eve­ry­thing

As mean as a wolf, as sharp as a tooth
As deep as a bite, as dark as the night
As swe­et as a song, as right as a wrong
As long as a road, as ugly as a toad

As pret­ty as a pic­tu­re han­ging from a fixtu­re
Strong like a fami­ly, strong as I wan­na be
Bri­ght as day, as light as play
As hard as nails, as grand as a wha­le

All I wan­na be, oh
All I wan­na be, oh
All I wan­na be
Is eve­ry­thing

Eve­ry­thing at once
Eve­ry­thing at once, oh
Eve­ry­thing at once

As warm as the sun, as sil­ly as fun
As cool as a tree, as sca­ry as the sea
As hot as fire, cold as ice
Swe­et as sugar and eve­ry­thing nice

As old as time, as stra­ight as a line
As roy­al as a queen, as buz­zed as a bee
As ste­alth as a tiger, smo­oth as a gli­der
Pure as a melo­dy, pure as I wan­na be

All I wan­na be, oh
All I wan­na be, oh
All I wan­na be is eve­ry­thing
Eve­ry­thing at once

Tłu­ma­cze­nie Len­ka — Eve­ry­thing At Once

Tak szczwa­na jak lis, tak sil­na jak byk
Tak szyb­ka jak zając, tak odważ­na jak niedź­wiedź
Tak wol­na jak ptak, tak zgrab­na jak słów­ko
Tak cicha jak mysz, tak duża jak dom

Wszyst­ko czym chcę być
Wszyst­ko czym chcę być, oh
Wszyst­ko, czym chcę być
To wszyst­ko

Tak pod­ła jak wilk, tak ostra jak ząb,
Tak głę­bo­ka jak ugry­zie­nie, tak ciem­na jak noc
Tak słod­ka jak pio­sen­ka, tak dobra jak zła
Tak dłu­ga jak dro­ga, tak brzyd­ka jak ropu­cha

Tak pięk­na jak zdję­cie, wiszą­ce na ścia­nie
Sil­na jak rodzi­na, tak sil­na jaką chcę być
Jasna jak dzień, tak jasna jak gra,
Tak twar­da jak ska­ła, tak wiel­ka jak wie­lo­ryb

Wszyst­ko czym chcę być, oh
Wszyst­ko czym chcę być, oh
Wszyst­ko czym chcę być
Jest wszyst­kim

Wszyst­kim naraz
Wszyst­kim naraz, oh
Wszyst­kim naraz

Tak cie­pła jak słoń­ce, tak nie­mą­dra jak fraj­da
Tak spo­koj­na jak drze­wo, tak prze­ra­ża­ją­ca jak morze
Tak gorą­ca jak ogień, tak zim­na jak lód
Słod­ka jak cukier i wszyst­ko co miłe

Tak sta­ra jak czas, tak pro­sta jak linia
Tak kró­lew­ska jak kró­lo­wa, tak brzę­czą­ca jak psz­czo­ła
Tak pod­stęp­na jak tygrys, tak gład­ka jak szy­bo­wiec
Czy­sta jak melo­dia, czy­sta taka jaką chcę być

Wszyst­ko czym chcę być, oh
Wszyst­ko czym chcę być, oh
Wszyst­ko czym chcę być jest wszyst­kim
Wszyst­kim naraz

 

Gramatyka

Comparison — as…as

Pio­sen­ka Len­ki “Eve­ry­thing at once” jest świet­nym przy­kła­dem zasto­so­wa­nia kon­struk­cji porów­na­nia as…as.

Porów­na­nie as…as jest uży­wa­ne w zda­niach twier­dzą­cych oraz prze­cze­niach.

As (= tak)…as (= jak) w przy­kła­dach:

You are as tall as your father. = Jesteś tak wyso­ki jak twój ojciec.

Sor­ry for being late. I dro­ve as fast as I could. = Prze­pra­szam za spóź­nie­nie. Jecha­łem tak szyb­ko jak mogłem.

In our restau­rant you can eat as much as you want for only 30 $. = W naszej restau­ra­cji możesz zjeść tak dużo jak chcesz tyl­ko za 30 $.

I will let you know as soon as possi­ble. = Dam ci znać jak tyl­ko to będzie moż­li­we.

I want to be as rich as Jeff. =  Chcę być tak boga­ty jak Jeff.

Moż­na rów­nież powie­dzieć twi­ce as…as, three times as…as, np.:

His car is twi­ce as big as mine. = Jego samo­chód jest dwa razy więk­szy jak mój.

Women talk three times as much as men. = Kobie­ty mówią trzy raz wię­cej jak męż­czyź­ni.

Uwa­ga!
W twier­dze­niach nie uży­wa­my kon­struk­cji so…as, nato­miast w prze­cze­niach jest to moż­li­we, np.:
Today it’s cold, but it isn’t so cold as yester­day. (= it isn’t as cold as…) = Dziś jest zim­no, ale nie jest tak zim­no jak wczo­raj.

Not as…(as)

Porów­na­nia not as (= nie tak)…as (= jak) uży­wa­my w prze­cze­niach.

Przy­kła­dy uży­cia:

She isn’t as young as she looks. = Ona nie jest tak mło­da jak wyglą­da.

They aren’t as poor as you think. = Oni nie są tak bied­ni jak sądzisz.

The weather is wor­se today. It’s not as warm. = Pogo­da jest dzi­siaj gor­sza. Nie jest tak cie­pło.

I don’t have as many friends as you. = Nie mam tak wie­lu przy­ja­ciół jak ty.

Kon­struk­cja lessthan jest podob­na do not as…(as), np.:

He was less busy than usu­al. ( On był mniej zaję­ty niż zwy­kle) = He wasn’t as busy as usu­al. (= On nie był tak zaję­ty jak zwy­kle)

Zwroty & wyrażenia

Sly

As sly as a fox

Tak szczwa­na jak lis

Słów­ko sly jest przy­miot­ni­kiem i ma kil­ka podob­nych zna­czeń.

Sly = prze­bie­gły (np. oso­ba, zwie­rzę, wygląd), chy­try (np. wzrok, uśmiech).

A sly (old) dog = szczwa­ny lis.

On the sly = ukrad­kiem, po cichu.

Fixture

As pret­ty as a pic­tu­re han­ging from a fixtu­re

Tak pięk­na jak zdję­cie wiszą­ce na ścia­nie

Fixtu­re — co to jesz­cze zna­czy?
a fixtu­re list = kalen­darz imprez spor­to­wych
an eve­ning fixtu­re = wie­czor­na impre­za spor­to­wa
to be a fixtu­re = zapu­ścić korze­nie, być sta­łym ele­men­tem kra­jo­bra­zu
to be a per­ma­ment fixtu­re in sb’s life = być nie­od­łącz­ną czę­ścią czy­je­goś życia
fixtu­res and fit­tings = insta­la­cje i arma­tu­ra

Trze­ba przy­znać, że jest to dosyć mało popu­lar­ne słów­ko. Wyda­ję mi się, że Len­ka uży­ła fixtu­re, żeby rymo­wa­ło się z pic­tu­re 🙂

W każ­dym razie przyj­rzyj­my się bli­żej temu wyra­zo­wi.

Fixtu­re =

= sta­ły ele­ment wypo­sa­że­nia; oświe­tle­nie; arma­tu­ra (np. wan­na, zlew i tym podob­ne).

= praw­na przy­na­leż­ność; nie­ru­cho­mo­ści.

= impre­za spor­to­wa lub data impre­zy spor­to­wej.

= bywa­lec, sta­ły gość, sta­ły pra­cow­nik.

At once

Eve­ry­thing at once

Wszyst­kim naraz

At once ma trosz­kę inne zna­cze­nie niż samo once (m.in. = raz, kie­dyś).

At once = od razu, natych­miast, np.: I noti­ced her at once. = Od razu ją zauwa­ży­łem.

All at once = nagle, z nagła; razem, naraz, np.: Don’t all talk at once! = Nie mów­cie wszy­scy naraz.

Neat

As neat as a word

Tak zgrab­na jak słów­ko

Neat — zwro­ty & wyra­że­nia
that’s a neat way of doing it! = bar­dzo inteligentnie/sprytnie!
that’s a neat idea! = to świet­ny pomysł!
she has a neat lit­tle figu­re = ona ma kształt­ną figur­kę
he drinks his whi­sky neat = on pije whi­sky bez wody
to be as neat as a new pin = być utrzy­ma­nym w ide­al­nym porząd­ku

Kolej­ny przy­miot­nik wart uwa­gi. Ma spo­ro zna­czeń, oto naj­po­pu­lar­niej­sze.

Neat =

=  sta­ran­ny, porząd­ny (np. w wyko­ny­wa­nych przez sie­bie pra­cach, obo­wiąz­kach), np.: She is a neat wor­ker. = Ona jest sta­ran­nym pra­cow­ni­kiem.

= czy­sty, schlud­ny (np. wygląd), np.: How is it possi­ble that he always looks so neat? = Jak to moż­li­we, że on zawsze wyglą­da tak schlud­nie?

= upo­rząd­ko­wa­ny (np. biur­ko, papie­ry), np. His desk always was very neat. = Jego biur­ko zawsze było bar­dzo upo­rząd­ko­wa­ne.

= sta­ran­nie pro­wa­dzo­ny (np. zeszyt), np.: I love your note­bo­ok, it’s so neat! = Uwiel­biam twój zeszyt, jest tak sta­ran­nie pro­wa­dzo­ny!

= sta­ran­ny (np. pismo), np.: I have never had neat han­dw­ri­ting. = Nigdy nie mia­łam sta­ran­ne­go cha­rak­te­ru pisma.

= zadba­ny (np. dom, ogród), np.: The­ir house is always neat and tidy. = W ich domu panu­je zawsze ide­al­ny porzą­dek.

= zgrab­ny (np. slo­gan, wyja­śnie­nie), np.: The­ir pro­mi­ses are nothing but neat slo­gans. = Ich obiet­ni­ce są niczym innym jak zgrab­ny­mi slo­ga­na­mi.

= (US) świet­ny, np.: This is a neat par­ty! = To świet­na impre­za.

= (GB) czy­sty, nie­roz­cień­czo­ny (alko­hol), np.: In Poland vod­ka is drunk neat. = W Pol­sce pije się czy­stą wód­kę.

Ste­alth

As ste­alth as a tiger

Tak pod­stęp­na jak tygrys

Słów­ko to wystę­pu­je zarów­no jak rze­czow­nik i przy­miot­nik.

Ste­alth =

= ostroż­ność, pod­stęp, chy­trość, np.: She used some ste­alth to get into the club. = Ona uży­ła pod­stę­pu, żeby dostać się do klu­bu.

= ukry­ty, pod­stęp­ny, chy­try, np.: This is ste­alth dise­ase. = To pod­stęp­na cho­ro­ba.

Fox

As sly as a fox

Tak szczwa­na jak lis

A fox = lis (lub w skró­cie = futro lisa).

Ale rów­nież:

A fox =

= oso­ba prze­bie­gła, (szczwa­ny) lis.

= (US) faj­na laska.

Mamy też cza­sow­nik:

To fox = zbić  z tro­pu, zdez­o­rien­to­wać; zwieść, zwo­dzić, np.: That’s got me foxed. = Tutaj zgłu­pia­łem.

Ox

As strong as an ox

Tak sil­na jak byk

Uwa­ga! Licz­ba mno­ga = oxen.

Ox = wół; byk.

As strong as an ox = sil­ny jak byk.

Hare — idio­my & powie­dze­nia
to be as mad as a March hare = być kom­plet­nie zbzi­ko­wa­nym
to run with the hare and hunt with the hounds = sto­so­wać zasa­dę: Panu Bogu świecz­kę i dia­błu oga­rek
to start a hare = poru­szyć nowy temat

A blow that would have fel­led an ox = cios, któ­ry powa­lił­by byka.

Hare

As fast as a hare

Tak szyb­ka jak zając

A hare = zając.

(GB) To hare away/off = ucie­kać co sił w nogach, popę­dzić, np. They hared off the stre­et. = Oni popę­dzi­li uli­cą.

Bear

As bra­ve as a bear

Tak odważ­na jak niedź­wiedź

A bear = miś, niedź­wia­dek, niedź­wiedź, niedź­wie­dzi­ca.

To be like a bear with a sore head = być złym jak osa/jak dia­bli.

Bird

As free as a bird

Tak szyb­ka jak zając

Bird — idio­my & powie­dze­nia
a bird in the hand is worth two in the bush = lep­szy wró­bel w gar­ści niż gołąb na dachu
birds of a feather flock toge­ther = cią­gnie swój do swe­go
to tell sb abo­ut the birds and the bees = powie­dzieć komuś, skąd się bio­rą dzie­ci
it’s the ear­ly bird that cat­ches the worm = kto rano wsta­je, temu Pan Bóg daje
as free as a bird = wol­ny jak ptak
to kill two birds with one sto­ne = upiec dwie pie­cze­nie przy jed­nym ogniu
to sing like a bird = śpie­wać jak sło­wik

A bird = ptak.

Ale tak­że:

A bird = panien­ka, laska.

To pull the birds = pod­ry­wać panien­ki.

Mouse

As quiet as a mouse

Tak cicha jak mysz

Uwa­ga! Licz­ba mno­ga = mice.

A mouse = mysz, mysz­ka (rów­nież kom­pu­te­ro­wa).

A mouse but­ton = kla­wisz myszy.

A mouse click = klik­nię­cie myszą.

Wolf

As mean as a wolf

Tak pod­ła jak wilk

Uwa­ga! Licz­ba mno­ga = wolves.

A wolf = wilk.

A pack of wolves = stado/wataha wil­ków.

Oraz:

A wolf = (potocz­nie) pod­ry­wacz, babiarz, pies na baby.

Toad

As ugly as a toad

Tak brzyd­ka jak ropu­cha

A toad = ropu­cha.

Wha­le — zwro­ty & wyra­że­nia
a wha­le of a dif­fe­ren­ce = kolo­sal­na róż­ni­ca
a wha­le of a sto­ry = fan­ta­stycz­na opo­wieść
we had a wha­le of a time = dosko­na­le bawi­li­śmy się

Toad-in-the-hole = kieł­ba­ski zapie­ka­ne w cie­ście (tra­dy­cyj­na angiel­ska potra­wa).

Whale

As grand as a wha­le

Tak wiel­ka jak wie­lo­ryb

A wha­le = wie­lo­ryb.

A kil­ler wha­le = orka.

Bee

Bee — zwro­ty & wyra­że­nia
to think one is the bee’s kne­es = uwa­żać się za Bóg wie co
as busy as a bee = pra­co­wi­ty jak psz­czół­ka
like bees aro­und the honey­pot = jak psz­czo­ły do mio­du

As buz­zed as a bee

Tak brzę­czą­ca jak psz­czo­ła

A bee = psz­czo­ła.

A swarm of bees = rój psz­czół.

I jesz­cze:

(US) A bee = spo­tka­nie towa­rzy­skie w okre­ślo­nym celu (np. pra­cy, szy­cia, wzię­cia udzia­łu w kon­kur­sie).

Print Friendly, PDF & Email


Zobacz także:

Udostępnij:

Podobne

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *