AronChupa — Llama In My Living Room ft. Little Sis Nora

Pio­sen­ka “Lla­ma in my living room” jest za mało ambit­na i pro­sta jak drut? Sprawdź­cie sami czy napraw­dę nicze­go nie moż­na się nauczyć na pod­sta­wie tego typu utwo­rów!

Tekst pio­sen­ki Aron­Chu­pa — Lla­ma In My Living Room ft. Lit­tle Sis Nora

My neighbour’s knoc­king and I open care­ful­ly
He looks a bit like Ron Jere­my
He’s scre­aming at me “damn you lit­tle Alba­tra­oz!“
Whi­le he smells like chips and calva­da­oz

He said what the hell is going on
What is the god­damn growl?
That ain’t no sound of Rock ‘n’ Roll
I said I’m so sor­ry but I got this thing I have to show
That might be good for you to know
So I bro­ught him insi­de
Don’t know why
But then sud­den­ly he just pas­sed out
I tho­ught well alri­ght
Can’t deny

That I got a lla­ma in my living room
A lla­ma in my living room
A lla­ma in my, lla­ma in my, lla­ma in my, lla­ma in my
Lla­ma in my, lla­ma in my, lla­ma in my…
I got a lla­ma in my living room

I got a
A lla­ma in my living room
I got a
I got a lla­ma in my living room

I saw my lit­tle neigh­bo­ur sha­king on the flo­or
I never seen a man like that befo­re
He didn’t even make it thro­ugh my kit­chen door
He must have tho­ught it was a dino­saur

Then he ope­ned up his eyes scre­aming “I’mma kill that thing!“
Then his big arm star­ted to swing
I tried to calm him down
Told him take it easy now
It’s just my lla­ma named Chow Chow

Then he raced up, he said “what?“
I said I’m sor­ry but I just can’t stop
Now you know what
What I got

That I got a lla­ma in my living room
A lla­ma in my living room
A lla­ma in my, lla­ma in my, lla­ma in my, lla­ma in my
Lla­ma in my, lla­ma in my, lla­ma in my…
I got a lla­ma in my living room

I got a
A lla­ma in my living room
I got a
I got a lla­ma in my living room

Tłu­ma­cze­nie Aron­Chu­pa — Lla­ma In My Living Room ft. Lit­tle Sis Nora

Mój sąsiad puka i otwie­ram ostroż­nie
Wyglą­da tro­chę jak Ron­ny Jere­my
Krzy­czy na mnie “Ty cho­ler­ny Alba­tra­ozie!“
Cho­ciaż pach­nie jak fryt­ki i calva­dos

Powie­dział co się tu do dia­bła dzie­je
Co to za cho­ler­ny ryk?
To nie brzmi jak Rock’n’Roll
Powie­dzia­łam, tak mi przy­kro ale jest coś co muszę poka­zać
Może lepiej żebyś wie­dział
Więc przy­pro­wa­dzi­łam go do środ­ka
Nie wiem dla­cze­go
Ale potem nagle on po pro­stu zemdlał
Pomy­śla­łam, dobrze
Nie mogę zaprze­czać

Że mam lamę w moim salo­nie
Lamę w moim salo­nie
Lamę w moim, lamę w moim, lamę w moim, lamę w moim…
Lamę w moim, lamę w moim, lamę w moim.…..
Mam lamę w salo­nie

Mam
Lamę w moim salo­nie
Mam
Mam lamę w moim salo­nie

Widzia­łam, jak mój mały sąsiad trzę­są­ce­go się na pod­ło­dze
Nigdy wcze­śniej nie widzia­łem cze­goś takie­go
Nawet nie prze­szedł przez moje drzwi kuchen­ne
Musiał pomy­śleć, że to był dino­zaur

Wte­dy otwo­rzył oczy krzy­cząc “zabi­ję to coś“
Potem zaczął wyma­chi­wać wiel­kim ramie­niem
Pró­bo­wa­łam go uspo­ko­ić
Powie­dzia­łam mu, żeby wylu­zo­wał
To tyl­ko moja lama zwa­na Chow Chow

Wte­dy pod­niósł się, powie­dział “co?“
Powie­dzia­łam, że przy­kro mi ale nie mogę prze­stać
Teraz już wiesz
Co mam

Że mam lamę w moim salo­nie
Lamę w moim salo­nie
Lamę w moim, lamę w moim, lamę w moim, lamę w moim…
Lamę w moim, lamę w moim, lamę w moim.…..
Mam lamę w salo­nie

Mam
Lamę w moim salo­nie
Mam
Mam lamę w moim salo­nie

Zwroty & wyrażenia

Ron Jeremy

He looks a bit like Ron Jere­my

Wyglą­da tro­chę jak Ron Jere­my

Sąsiad pio­sen­kar­ki przy­po­mi­na jej tro­chę Rona Jeremy’ego. Głod­ne­mu chleb na myśli?

Ron Jere­my to popu­lar­ny w popkul­tu­rze ame­ry­kań­ski aktor por­no i pro­du­cent fil­mo­wy.

Jak wyglą­da Ron może­cie zoba­czyć tutaj.

Damn you

He’s scre­aming at me “damn you lit­tle Alba­tra­oz!”

Krzy­czy na mnie “Niech cię szlag tra­fi mały Alba­tra­ozie!”

Krzyk­nie­my Damn you! albo – God damn you! aby wyra­zić swo­je nie­za­do­wo­le­nie wobec innej oso­by. Pamię­taj­my, że jest to prze­kleń­stwo.

Przy­kład uży­cia:

- I haven’t done the shop­ping. – Damn you! I’m sta­rving! = — Nie zro­bi­łam zaku­pów. – Niech cię szlag! Umie­ram z gło­du!

Albatraoz

He IS Abla­tra­oz
Nawet sam o tym śpie­wa:

He’s scre­aming at me “damn you lit­tle Alba­tra­oz!”

Krzy­czy na mnie “Niech cię szlag mały Alba­tra­ozie!”

Alba­tra­oz to szwedz­ka gru­pa elec­tro house hip hopo­wa, do któ­rej m.in. nale­ży autor tej pio­sen­ki Aron­Chu­pa.

Chips and calvadoz

Whi­le he smells like chips and calva­da­oz

Kie­dy on śmier­dzi jak fryt­ki i calva­da­oz

Na fryt­ki mówi się w Wiel­kiej Bry­ta­nii chips, ale w USA powie­my już (French) fries.

Calva­da­oz a w zasa­dzie Calva­dos wytraw­ny winiak fran­cu­ski. Wyra­bia­ny jest głów­nie w depar­ta­men­cie Calva­dos w Nor­man­dii poprzez desty­la­cję cydru.

Goddamn growl

What is the god­damn growl?

Co do za cho­ler­ny ryk?

Słów­ko god­damn może wystę­po­wać zarów­no jako przy­miot­nik, gdzie wów­czas ozna­cza =

= prze­klę­ty, cho­ler­ny, np.: What a god­damn world! = Co za cho­ler­ny świat!

Jak i przy­słó­wek =

= cho­ler­nie, np.: It’s god­damn cold out­si­te. = Jest na zewnątrz cho­ler­nie zim­no.

Llama

I got a lla­ma in my living room

Mam lamę w salo­nie

Jak­by ktoś miał wąt­pli­wo­ści jak wyglą­da lama:

Lamę w salo­nie pozo­sta­wia­my już Waszej wyobraź­ni.

Make it through

He didn’t even make it thro­ugh my kit­chen door

Nie dał nawet rady wejść do kuch­ni

Cza­sow­nik zło­żo­ny make sth thro­ugh ma dwa zna­cze­nia:

= prze­trwać coś, np.: He had a tumor, bo he made it thro­ugh and now he is as fit as a fid­dle. = Miał raka, ale dał radę i teraz jest zdro­wy jak ryba.

= dotrzeć do miej­sca, np.: We were dri­ving three days to get the­re, but we final­ly made it thro­ugh. = Jecha­li­śmy tam trzy dnia, ale w koń­cu dotar­li­śmy.

Slan­go­we skró­ty w pio­sen­ce
Ain’t – skrót od “am not”, “is not”, “are not”, “has not” lub “have not”.
I’mma = I am going to = Zamie­rzam.
I got = I ve’got = I have got = Mam.

Take it easy

I tried to calm him down, told him take it easy now

Pró­bo­wa­łam go uspo­ko­ić, powie­dzia­łam, żeby wylu­zo­wał

Wyra­że­nie take it easy to idiom, któ­ry ma kil­ka relak­su­ją­cych zna­czeń =

= uspo­ko­ić się, nie dener­wo­wać się, odprę­żyć się i zre­lak­so­wać się.

Przy­kła­dy uży­cia:

I am not going to wor­ry abo­ut tom­mo­row. I’ll take it easy. = Nie zamie­rzam się mar­twić dniem jutrzej­szym. Nie będę się przej­mo­wał.

 

My też wrzu­ca­my na luz i nie przej­mu­je­my się “głę­bią” tej pio­sen­ki!

A Wy? Pisz­cie 🙂Print Friendly, PDF & Email


Zobacz także:

Udostępnij:

Podobne

1 komentarz

  1. mutekkk

    Dzię­ku­ję za pro­wa­dze­nie tej stro­ny! Jest bar­dzo pomoc­na i cza­sa­mi wie­le nowych słó­wek wpa­da do moje­go słow­ni­ka 😉

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *