Sigma — Changing

Wszyst­ko się zmie­nia. Nie lubi­my prze­by­wać cią­gle w tym samym miej­scu. Cią­gle pra­gnie­my zmian. Tym bar­dziej jeśli są to zmia­ny na lep­sze. I o tym wła­śnie śpie­wa Palo­ma Faith w duecie z bry­tyj­skim duetem Sig­ma, w naj­now­szej pio­sen­ce ‘’Chan­ging”.

Sig­ma to bry­tyj­ski duet drum and bass. Karie­rę na muzycz­nej sce­nie zaczę­li w 2007 roku i już po dwóch latach mie­li w gar­ści tytuł odkry­cia roku na nagro­dach Drum & Bass Are­na. Wyda­ją m.in. nakła­dem Hospi­tal Records, Bre­ak­be­at Kaos, LIFE oraz mają na kon­cie współ­pra­cę z DJ-em Fre­shem — słyn­ny numer “Las­si­tu­de”.

Palo­ma Faith jest bry­tyj­ską woka­list­ką, autor­ką tek­stów i aktor­ką. W 2009 zade­biu­to­wa­ła sin­glem “Sto­ne Cold Sober”, a następ­nie wyda­ła album “Do You Want the Truth or Some­thing Beau­ti­ful?”, któ­ry uzy­skał Pla­ty­no­wą Pły­tę na ryn­ku bry­tyj­skim. Jej debiu­tanc­ki album utrzy­my­wał się na liście TOP40 Albums ponad 40 tygo­dni.

Tekst pio­sen­ki Sig­ma — Chan­ging

Hell down, heaven down
Living in the same town
Try­ing to find some­thing new
Bro­ken pic­tu­re fra­me
I’ve been fro­zen in
Try­ing to find a bet­ter view

This ain’t real, this ain’t cool
This ain’t what I signed up too
This ain’t right, it’s no good
No good, oh

Eve­ry­thing is chan­ging
And I’ve been here for too long
Going thro­ugh the same things
I’ve been hur­ting too long, got to move on
Say I
I can’t do this any­mo­re
If eve­ry­thing is chan­ging
And I know, you got to let

Got to let go
Got to let go

I don’t under­stand play­ing by the same hand
How you find some­thing new
I can’t work it out, what it’s all abo­ut
I won’t live my life thro­ugh you

This ain’t real, this ain’t cool
This ain’t what I signed up too
This ain’t right, it’s no good
No good, oh

Eve­ry­thing is chan­ging
And I’ve been here for too long
Going thro­ugh the same things
I’ve been hur­ting too long, got to move on
Say I
I can’t do this any­mo­re
If eve­ry­thing is chan­ging
And I know, you got to let

Got to let go
Got to let go

I’ve been here for too long
I’ve been here for too long
I’ve been here for too long
I’ve been here for too long
I’ve been here for too long
I’ve been here for too long
I’ve been here for too long
Eve­ry­thing is chan­ging

Tłu­ma­cze­nie Sig­ma — Chan­ging

Pie­kło w dół, nie­bo w dół
Żyjąc w tym samym mie­ście
Pró­bu­jąc zna­leźć coś nowe­go
Znisz­czo­na rama obra­zu
Byłam zmar­z­nię­ta
Pró­bu­jąc zna­leźć lep­szy widok

To nie jest praw­dzi­we, to nie jest faj­ne
To nie jest też to, na co się zapi­sa­łam
To nie jest wła­ści­we, to nie jest dobre
Nie jest dobre

Wszyst­ko się zmie­nia
I byłam tu zbyt dłu­go
Prze­cho­dząc przez to samo
Rani­łam zbyt dłu­go, muszę iść do przo­du
Mówię, ja
Nie mogę tego robić dłu­żej
Jeśli wszyst­ko się zmie­nia
I wiem musisz pozwo­lić

Musisz odejść
Musisz odejść

Nie rozu­miem gra­nia tą samą ręką
Jak znaj­du­jesz coś nowe­go
Nie mogę tego roz­pra­co­wać, o czym to wszyst­ko jest
Nie będę żyć swo­im życiem przez cie­bie

To nie jest praw­dzi­we, to nie jest faj­ne
To nie jest też to, na co się zapi­sa­łam
To nie jest wła­ści­we, to nie jest dobre
Nie jest dobre

Wszyst­ko się zmie­nia
I byłam tu zbyt dłu­go
Prze­cho­dząc przez to samo
Rani­łam zbyt dłu­go, muszę iść do przo­du
Mówię, ja
Nie mogę tego robić dłu­żej
Jeśli wszyst­ko się zmie­nia
I wiem musisz pozwo­lić

Musisz odejść
Musisz odejść

Byłam tu zbyt dłu­go
Byłam tu zbyt dłu­go
Byłam tu zbyt dłu­go
Byłam tu zbyt dłu­go
Byłam tu zbyt dłu­go
Byłam tu zbyt dłu­go
Byłam tu zbyt dłu­go
Wszyst­ko się zmie­nia

Zwroty i wyrażenia

Down

Hell down, heaven down

Pie­kło w dół, nie­bo w dół

Down to pro­ste sło­wo, zna­ne każ­de­mu. Jed­nak nie każ­dy wie, jak wie­le zna­czeń posia­da.

Oto naj­waż­niej­sze z nich:

Down =

= w dół, np. Don’t look down! = Nie patrz w dół!

= niżej, np. It’s down. = To jest niżej.

= do pozy­cji sie­dzą­cej, do pozy­cji leżą­cej, np. Sit down. = Usiądź.

= na połu­dnie, np. You need to walk down. = Musisz iść na połu­dnie.

= bli­sko, nie­da­le­ko, np. This city is down from here. = To mia­sto jest bli­sko.

= uży­wa­ne z cza­sow­ni­ka­mi okre­śla­ją­cy­mi przy­cze­pie­nie do pod­ło­ża, np. Put it down. = Odłóż to.

= mniej, np. It’s down in com­pa­ri­son to the last year. = Jest tego mniej w porów­na­niu z ubie­głym rokiem.

= tra­cąc punk­ty na rzecz prze­ciw­ni­ka, np. That team has gone down. = Ta dru­ży­na prze­gra­ła.

= uży­wa­ne z cza­sow­ni­ka­mi okre­śla­ją­cy­mi zapi­sy­wa­nie cze­goś (np. w note­sie), np. Wri­te that infor­ma­tion down. = Zapisz tą infor­ma­cję.

= w cało­ści, od stóp do głów (np. umyć), np. She washed all this dirt down. = Ona zmy­ła cały ten brud.

= uży­wa­ne na okre­śle­nie tego, że ktoś opusz­cza uni­wer­sy­tet, np. He is going down the uni­ver­si­ty tomor­row. = On opusz­cza uni­wer­sy­tet jutro.

Town

City vs. Town
Zarów­no city jak i town odpo­wia­da­ją pol­skie­mu sło­wu mia­sto.
Wyraz city uży­wa­ny jest do okre­śla­nia więk­szych miej­sco­wo­ści, np.: Lon­don is one of the big­gest cities in Euro­pe. = Lon­dyn jest jed­nym z naj­więk­szych miast w Euro­pie.
Rze­czow­nik town sto­su­je się do małych miej­sco­wo­ści, ‘mie­ścin’, ‘mia­ste­czek’, np.: The popu­la­tion of Nisko is abo­ut 20,000 but many people from this town work in Rze­szow. = Popu­la­cja Niska wyno­si oko­ło dwu­dzie­stu tysię­cy osób, ale wie­lu ludzi z tego mia­stecz­ka pra­cu­je w Rze­szo­wie.
Gdy mamy do czy­nie­nia z bar­dzo mały­mi miej­sco­wo­ścia­mi, ‘wio­ska­mi’, użyć może­my np. sło­wa vil­la­ge, np.: Nowa Wies is a vil­la­ge loca­ted seve­ral kilo­me­tres from Rze­szow. = Nowa Wieś to wio­ska poło­żo­na kil­ka kilo­me­trów od Rze­szo­wa.

Living in the same town

Żyjąc w tym samym mie­ście

Town =

= mia­sto (mniej­sze niż “city”), np. I live in a small town near Man­che­ster. = Miesz­kam w nie­wiel­kim mie­ście nie­da­le­ko Man­che­ste­ru.

= mia­stecz­ko, małe mia­sto, np. She lives in the town near the river. = Miesz­ka w mia­stecz­ku obok rze­ki.

= cen­trum mia­sta (rów­nież down­town), np. Excu­se me, how do I get (down)town? = Prze­pra­szam, jak dosta­nę się do cen­trum?

= lud­ność mia­sta, np. The town are very nice people. = Ludzie z tego mia­sta są bar­dzo mili.

= miej­sce zamiesz­ka­nia, np. Could you tell me the town that you live in? = Czy możesz mi podać mia­sto, w któ­rym miesz­kasz?

Good

It’s no good

Nie jest dobre

Kolej­ny wyraz, z któ­rym każ­dy się spo­tkał, jed­nak ma wie­le róż­nych zna­czeń.

Good =

= dobry, np. It was too good to be true. = To było zbyt dobre, żeby było praw­dzi­we.

= dobry, mają­cy umie­jęt­no­ści, np. He is good at che­mi­stry. = On jest dobry z che­mii.

= przy­jem­ny, np. We had a good conver­sa­tion. = Odby­li­śmy przy­jem­ną roz­mo­wę.

= uda­ny, popraw­ny, np. Have a good day! = Uda­ne­go dnia!

= sto­sow­ny, odpo­wied­ni, np. He needs to wear good sho­es to get into the club. = On musi ubrać sto­sow­ne buty, żeby wejść do klu­bu.

Ain’t
Wyraz ain’t jest uży­wa­ny w języ­ku potocz­nym, slan­gu i zastę­pu­je prze­cze­nia w cza­sie teraź­niej­szym przy odmia­nie to be not (np. I’m not, she isn’t, he isn’t) oraz to have not (np. I don’t have).

= uży­tecz­ny, pomoc­ny, np. He gave me a good advi­ce. = On dał mi uży­tecz­ną radę.

= popraw­nie się zacho­wu­ją­cy, np. She is such a good girl. = Ona jest taką dobrą dziew­czyn­ką.

= utrzy­mu­ją­cy coś w dobrym sta­nie, np. Salt keeps meat good. = Sól utrzy­mu­je mię­so w dobrym sta­nie.

= zdro­wy (fizycz­nie), np. They are in good sha­pe. = Oni są w dobrej for­mie.

= moc­ny, zdro­wy, np. This com­pa­ny is not as good as befo­re. = Ta fir­ma nie jest aż tak moc­na jak wcze­śniej

= uprzej­my, miły, np. He was very good for me. = On był dla mnie bar­dzo miły.

= moral­ny, dobry, np. His acts are good. = Jego uczyn­ki są dobre.

= duży, spo­ry, np. The­re is a good chan­ce that it will be sun­ny tomor­row. = Są spo­re szan­se na to, że jutro będzie sło­necz­nie.

= odpo­wied­ni (o cenie), np. He offe­red me a good pri­ce. = On zapro­po­no­wał mi odpo­wied­nią cenę.

= porząd­ny, np. They bought good sports equ­ip­ment. = Oni kupi­li porząd­ny sprzęt spor­to­wy.

Let go

Got to let go

Musisz odejść

Let go! = Puść!

To let some­thing go = sprze­dać, np. He mana­ged to let that car go. = Uda­ło mu się sprze­dać ten samo­chód.

To let some­bo­dy go = pozwo­lić komuś odejść, zwol­nić kogoś, poże­gnać się z kimś, np. Final­ly, he let her go. = Osta­tecz­nie pozwo­lił jej odejść.

To let your­self go = nie przej­mo­wać się, odpu­ścić sobie, np. She let her­self go and star­ted the new chap­ter in her life. = Odpu­ści­ła sobie i zaczę­ła nowy roz­dział w życiu.

Gramatyka

Present Perfect Continuous

I’ve been hur­ting too long, got to move on

Rani­łam zbyt dłu­go, muszę iść do przo­du

Typo­we oko­licz­ni­ki cza­su
sin­ce = od + okre­ślo­ny moment w prze­szło­ści (np. od piąt­ku = sin­ce Fri­day)
for = od + okres cza­su (np. przez 5 lat = for five years)

Pre­sent Per­fect Con­ti­nu­ous jest bar­dzo podob­ny do cza­su Pre­sent Per­fect z tą róż­ni­cą, że Con­ti­nu­ous jest for­mą cią­głą.

Sto­su­je­my go w nastę­pu­ją­cych sytu­acjach:

 • czyn­ność, któ­ra roz­po­czę­ła się w prze­szło­ści i nadal trwa, np. I have been waiting for you for almost an hour. = Cze­kam na Cie­bie już pra­wie godzi­nę.
 • dla czyn­no­ści któ­ra ostat­nio lub wła­śnie się skoń­czy­ła, np. I’m very tired. I’ve been wor­king very hard. = Jestem zmę­czo­ny. Bar­dzo cięż­ko pra­co­wa­łem.

Budo­wa zda­nia twier­dzą­ce­go

Pod­miot + have/has been + cza­sow­nik z koń­ców­ką “-ing” + resz­ta zda­nia

I + have + been waiting + for you.

Budo­wa zda­nia prze­czą­ce­go

Pod­miot + have/has not been + cza­sow­nik z koń­ców­ką “-ing” + resz­ta zda­nia

I + have not been waiting + for you so long.

Budo­wa pyta­nia

Have/has + pod­miot + been + cza­sow­nik z koń­ców­ka “-ing” + resz­ta zda­nia

Have + you + been + waiting + for me long or not?

Przy­kła­dy zdań:

Have you been play­ing hand­ball? = Czy grasz w pił­kę ręcz­ną?

He has been wat­ching TV for six hours. = On oglą­da tele­wi­zję od 6 godzin.

Has she been play­ing basket­ball? = Czy ona gra w kosza?

She has been tal­king for five hours. = Ona roz­ma­wia od pię­ciu godzin. (w momen­cie gdy mówi­my o tym ona nadal roz­ma­wia)

They haven’t been run­ning. = Oni nie bie­ga­ją.

Ćwiczenie

Prze­tłu­macz zda­nia uży­wa­jąc cza­su Pre­sent Per­fect Con­ti­nu­ous.

1. Nie miesz­kam tu od 2000 roku

2. Nie cze­ka­ją tutaj od 2 godzin.

3. Cały dzień pra­cu­ję.

4. Co tutaj robi­łeś?

5. Czy malo­wa­łeś swój pokój?

6. Jem obiad przez 20 minut i jest już zim­ny.

7. Nie spa­łam przez 24 godz. Jestem bar­dzo zmę­czo­na.

8. Ona uczy się angiel­skie­go przez 4 lata.

9. Cze­ka­my na cie­bie cały dzień.

10. Jak dłu­go cze­kasz na mnie?

(odpo­wie­dzi nie­ba­wem w komen­ta­rzach)

Print Friendly, PDF & Email


Zobacz także:

Udostępnij:

Podobne

3 komentarze

 1. Anna Rozmus

  Odpo­wie­dzi do ćwi­cze­nia:

  1. I haven’t been living here sin­ce 2000.
  2. They haven’t been waiting here for 2 hours.
  3. I have been wor­king all day.
  4. What have you been doing here?
  5. Have you been pain­ting your room?
  6. I’ve been eating din­ner for 20 minu­tes and it’s cold now.
  7. I haven’t been sle­eping for 24 hours. I’m very tired.
  8. She has been lear­ning English for 4 years.
  9. We’ve been waiting for you all day.
  10. How long have you been waiting for me?

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *