Janis Joplin — Cry Baby

“Cry Baby” jest utwo­rem pier­wot­nie napi­sa­nym i wyko­ny­wa­nym przez ame­ry­kań­skie­go, blu­eso­we­go pio­sen­ka­rza, Gar­ne­ta Mim­m­sa. Szer­szą sła­wę zdo­był jed­nak w wyko­na­niu Janis Joplin, któ­rej styl okre­śla­no jako psy­cho­de­licz­ny rock, hipi­sow­ski rock czy blu­es rock.

Mało kto wie, że pasją Janis była nie tyl­ko muzy­ka, ale i sze­ro­ko rozu­mia­ne malar­stwo. Sprze­da­wa­ła swo­je dzie­ła wszę­dzie, od zna­jo­mych, po wła­ści­cie­li przy­droż­nych barów. Przez jakiś czas stu­dio­wa­ła nawet na wydzia­le sztu­ki, gdzie wzbu­dza­ła spo­re kon­tro­wer­sje cho­dząc czę­sto boso, w jean­sach, i ze swo­ją gita­rą, z któ­rą prak­tycz­nie się nie roz­sta­wa­ła.

W tek­ście pio­sen­ki mamy dużo mowy potocz­nej, któ­re są uży­wa­ne na co dzień i na pew­no war­to je poznać.

Tekst pio­sen­ki Janis Joplin — Cry Baby

Cry baby, cry baby, cry baby
Honey, welco­me back home

I know she told you
Honey I know she told you that she loved you
Much more than I did
But all I know is that she left you
And you swe­ar that you just don’t know why
But you know, honey I’ll always
I’ll always be aro­und
If you ever want me

Come on and cry, cry baby, cry baby, cry baby
Oh honey, welco­me back home

Don’t you know, honey,
Ain’t nobo­dy ever gon­na love you
The way I try to do?
Who’ll take all your pain
Honey, your hear­ta­che, too?
And if you need me, you know
That I’ll always be aro­und
If you ever want me

Come on and cry, cry baby, cry baby, cry baby
Oh dad­dy, like you always say­ing to do

And when you walk aro­und the world, babe
You said you’d try to look for the end of the road
You might find out later that the road’ll end in Detro­it
Honey, the road’ll even end in Kath­man­du

You can go all aro­und the world
Try­ing to find some­thing to do with your life, baby
When you only got­ta do one thing well
You only got­ta do one thing well to make it in this world, babe
You got a woman waiting for you the­re
All you ever got­ta do
Is be a good man one time
To one woman
And that’ll be the end of the road, babe
I know you got more tears to sha­re, babe

So come on, come on, come on, come on, come on
And cry, cry baby, cry baby, cry baby

And if you ever feel a lit­tle lone­ly, dear
I want you to come on, come on to your mama now
And if you ever want a lit­tle love of a woman
Come on and baby baby baby babe babe baby now
Cry baby yeah

Tłu­ma­cze­nie Janis Joplin — Cry Baby

Płacz skar­bie, płacz skar­bie, płacz skar­bie
Kocha­nie, witaj znów w domu

Wiem, że ona powie­dzia­ła Ci
Kocha­nie, wiem, że ona powie­dzia­ła Ci, że Cię kocha­ła
O wie­le bar­dziej niż ja
Ale wszyst­ko co wiem, to to, że Cię porzu­ci­ła
A Ty przy­się­gasz, że po pro­stu nie wiesz dla­cze­go
Ale Ty wiesz kocha­nie, że ja zawsze
Zawsze będę w pobli­żu
Jeśli kie­dy­kol­wiek będziesz mnie chciał

Dalej, płacz, płacz skar­bie, płacz skar­bie, płacz skar­bie
Och kocha­nie, witaj znów w domu

Czy nie wiesz o tym, kocha­nie
Że nikt nigdy nie poko­cha Cię
W taki spo­sób jak ja pró­bu­je
Kto weź­mie cały Twój ból
Kocha­nie, ból Two­je­go ser­ca, też?
A jeśli mnie potrze­bu­jesz, ty wiesz
Że zawsze będę przy Tobie
Jeśli kie­dy­kol­wiek będziesz mnie chciał

Dalej, płacz, płacz skar­bie, płacz skar­bie, płacz skar­bie
Och, tatuś­ku, tak jak zawsze mówi­łeś

A kie­dy kro­czysz dooko­ła świa­ta, skar­bie
Mówi­łeś, że pró­bo­wa­łeś zna­leźć koniec dro­gi
Póź­niej możesz odkryć, że ta dro­ga koń­czy się w Detro­it
Kocha­nie, ta dro­ga może się skoń­czyć nawet w Kat­man­du

Możesz okrą­żyć cały świat
Pró­bu­jąc odna­leźć, co zro­bić ze swo­im życiem, skar­bie
Kie­dy masz tyl­ko jed­ną rzecz zro­bić dobrze
Masz tyl­ko zro­bić jed­ną rzecz dobrze na tym świe­cie, skar­bie
Masz kobie­tę, któ­ra na Cie­bie tam cze­ka
Wszyst­ko, co musisz tyl­ko zro­bić
Być dobrym czło­wie­kiem, w jed­nym cza­sie
Dla jed­nej kobie­ty
I to będzie koniec tej dro­gi, skar­bie
Wiem, że chcesz się podzie­lić jesz­cze łza­mi, skar­bie

Więc dalej, dalej, dalej, dalej, dalej
I płacz, płacz skar­bie, płacz skar­bie, płacz skar­bie

A jeśli kie­dy­kol­wiek poczu­jesz się tro­chę samot­ny, mój dro­gi
Chce byś przy­szedł, przy­szedł do swo­jej mamuś­ki teraz
A jeśli kie­dy­kol­wiek zapra­gniesz odro­bi­ny kobie­cej miło­ści
Chodź i mój skar­bie, skar­bie, skar­bie, skar­bie, skar­bie teraz
Płacz skar­bie tak

Zwroty & wyrażenia

Much

Much more than I did

Much too much
as much = tyle
how much = ile (nie­po­li­czal­ne)
much less = dużo mniej
much-loved = ulu­bio­ny, lubia­ny
much more = dużo wię­cej
not much = mało, nie­wie­le, nie­zbyt
pret­ty much = mniej wię­cej
so much = tak dużo, tyle
that much = tyle
too much = za dużo, za wie­le, zbyt dużo, zbyt­nio
very much = bar­dzo, nader
as much as = tak wie­le jak, tak bar­dzo jak
twi­ce as much = dwa razy tyle

O wie­le bar­dziej niż ja

Much = wie­le, dużo (uży­wa­ne do okre­śle­nia rze­czow­ni­ków nie­po­li­czal­nych)

Przy­kła­dy uży­cia:

I have much time. = Mam dużo cza­su.

I haven’t got much money. = Nie mam dużo pie­nię­dzy.

Zapa­mię­taj:

Much – dużo.

Uży­wa­my przed rze­czow­ni­ka­mi nie­po­li­czal­ny­mi, naj­czę­ściej w prze­cze­niach i pyta­niach

Do we need much money to do this? = Potrze­bu­je­my dużo pie­nię­dzy, żeby to zro­bić?

Many – dużo.

Uży­wa­my przed rze­czow­ni­ka­mi poli­czal­ny­mi, naj­czę­ściej w prze­cze­niach i pyta­niach

The­re aren’t many people in the bar. = W barze nie ma dużo ludzi.

A lot of – dużo.

Uży­wa­my przed rze­czow­ni­ka­mi poli­czal­ny­mi i nie­po­li­czal­ny­mi, naj­czę­ściej w zda­niach twier­dzą­cych.

I have a lot of friends. = Mam wie­lu przy­ja­ciół.

I have a lot of money. = Mam dużo pie­nię­dzy

Ain’t

Ain’t nobo­dy ever gon­na love you

Że nikt nigdy nie poko­cha cię

Ain’t- skrót od “am not”, “is not”, “are not”, “has not” lub “have not” (uży­wa­ny w języ­ku potocz­nym, nie­for­mal­nym).

Przy­kład uży­cia:

Ain’t no sun­shi­ne, when she’s gone. = Nie ma słoń­ca, kie­dy ode­szła. 🙂

They ain’t help you. = Oni ci nie pomo­gą.

Gonna

Ain’t nobo­dy ever gon­na love you

Że nikt nigdy cię nie poko­cha

Gon­na — skrót od “going to” — zamie­rzać coś zro­bić.

Przy­kła­dy uży­cia:

I’m gon­na go to work. = Zamie­rzam iść do pra­cy.

Are you going to eat this? = Zamie­rzasz to zjeść?

Be around

I’ll always be aro­und

Zawsze będę w pobli­żu

To be aro­und = być w pobli­żu, być w oko­li­cy, np.:

Drop by if you are aro­und. = Wpad­nij jeśli będziesz w oko­li­cy.

Heartache

Honey, your hear­ta­che, too ?

Kocha­nie, ból Two­je­go ser­ca, też?

Roda­cy też potra­fią…
“Cry baby” w pol­skim wyko­na­niu.

Hear­ta­che = ból ser­ca, smu­tek, cier­pie­nie, np.:

Is it real­ly worth all this hear­ta­che? = Czy to napraw­dę war­to tak cier­pieć?

Gotta

When you only got­ta do one thing well

Kie­dy masz tyl­ko jed­ną rzecz zro­bić dobrze

Got­ta — musieć (nie­for­mal­ny spo­sób powie­dze­nia, że powin­no się coś zro­bić), skrót od “have got to”, np.:

I got­ta go! = Muszę lecieć.

I got­ta call him. = Muszę do nie­go zadzwo­nić.

Print Friendly, PDF & Email


Zobacz także:

Udostępnij:

Podobne

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *