Chris Isaak — Wicked Game

Ta histo­ria obse­syj­nej miło­ści poja­wi­ła się na trze­cim albu­mie Chri­sa Isa­aka pt. “Heart-Sha­ped World” w 1989. Jed­nak dopie­ro dwa lata póź­niej — w 1991 roku sta­ła się hitem, dzię­ki poja­wie­niu się na ścież­ce dźwię­ko­wej do fil­mu “Wild at Heart” Davi­da Lyn­cha.

Tekst pio­sen­ki Chris Isa­ak — Wic­ked Game

The world was on fire and no one could save me but you
It’s stran­ge what desi­re will make foolish people do
I’d never dre­amed that I’d meet some­bo­dy like you
I’d never dre­amed that I’d lose some­bo­dy like you

No I don’t wan­na fall in love
(this girl is only gon­na bre­ak your heart)
No I don’t wan­na fall in love
(this girl is only gon­na bre­ak your heart)
With you

What a wic­ked game you play­ed
To make me feel this way
What a wic­ked thing to do
To let me dre­am of you
What a wic­ked thing to say
You never felt this way
What a wic­ked thing to do
To make me dre­am of you

And I don’t wan­na fall in love
(this girl is only gon­na bre­ak your heart)
No I don’t wan­na fall in love
(this girl is only gon­na bre­ak your heart)
With you

The world was on fire and no one could save me but you
It’s stran­ge what desi­re will make foolish people do
I’d never dre­amed that I’d love some­bo­dy like you
I’d never dre­amed that I’d lose some­bo­dy like you

No I don’t wan­na fall in love
(this girl is only gon­na bre­ak your heart)
No I don’t wan­na fall in love
(this girl is only gon­na bre­ak your heart)
With you

No I…
(This girl is only gon­na bre­ak your heart)
(This girl is only gon­na bre­ak your heart)

Nobo­dy loves no one

Tłu­ma­cze­nie Chris Isa­ak — Wic­ked Game

Świat sta­nął w ogniu i nikt prócz cie­bie nie mógł mnie oca­lić
Dziw­ne, do cze­go pożą­da­nie dopro­wa­dzi nie­roz­sąd­nych ludzi
Nigdy nie marzy­łem, że spo­tkam kogoś takie­go jak Ty
Nigdy nie śni­łem o tym, że stra­cę kogoś takie­go jak Ty

Nie, nie chcę się zako­chać
(ta dziew­czy­na tyl­ko zła­mie ci ser­ce)
Nie, nie chcę się zako­chać
(ta dziew­czy­na tyl­ko zła­mie ci ser­ce)
W Tobie

W cóż za nik­czem­ną grę pogry­wa­łaś
Żeby spra­wić, że tak się czu­ję
Cóż za nik­czem­ną rze­czą jest
Pozwa­lać mi marzyć o tobie
Cóż za nik­czem­ną rze­czą jest mówić
Że nigdy nie czu­łaś podob­nie
Co za nik­czem­ne rze­czy robi­łaś
Pozwa­la­jąc mi śnić o tobie

I ja nie chcę się zako­chać
(ta dziew­czy­na tyl­ko zła­mie ci ser­ce)
Nie, nie chcę się zako­chać
(ta dziew­czy­na tyl­ko zła­mie ci ser­ce)
W Tobie

Świat sta­nął w ogniu i nikt prócz cie­bie nie mógł mnie oca­lić
Dziw­ne, do cze­go pożą­da­nie dopro­wa­dzi nie­roz­sąd­nych ludzi
Nigdy nie marzy­łem, że spo­tkam kogoś takie­go jak Ty
Nigdy nie śni­łem o tym, że stra­cę kogoś takie­go jak Ty

Nie, nie chcę się zako­chać
(ta dziew­czy­na tyl­ko zła­mie ci ser­ce)
Nie, nie chcę się zako­chać
(ta dziew­czy­na tyl­ko zła­mie ci ser­ce)
W Tobie

Nie ja…
(ta dziew­czy­na tyl­ko zła­mie ci ser­ce)
(Ta dziew­czy­na tyl­ko zła­mie ci ser­ce)

Nikt niko­go nie kocha

Zwroty & wyrażenia

Be on fire

I’m on fire!
Moja skrom­na pro­po­zy­cja:

The world was on fire and no one could save me but you

Świat sta­nął w ogniu i nikt prócz cie­bie nie mógł mnie oca­lić

Zwrot on fire jest czę­sto spo­ty­ka­ny w pio­sen­kach, praw­da? Wpisz w youtu­be 🙂

To be on fire = pło­nąć, sta­nąć w ogniu, np.: Her eyes were on fire when I saw her that day. = Jej oczy pło­nę­ły, kie­dy ją zoba­czy­łem tego dnia.

On fire to przede wszyst­kim przy­miot­nik, któ­ry zna­czy =

= palą­cy się, pło­ną­cy.

= entu­zja­stycz­ny.

= sek­sow­ny.

But

The world was on fire and no one could save me but you

Świat sta­nął w ogniu i nikt prócz cie­bie nie mógł mnie oca­lić

But wbrew pozo­rom, to cie­ka­we słów­ko. Może wystę­po­wać jako spój­nik, przy­słó­wek i przy­imek. Wystę­pu­je rów­nież w nie­zli­czo­nej licz­bie wyra­żeń, zwro­tów i idio­mów.

Zwróć uwa­gę na poszcze­gól­ne zda­nia. W każ­dym z nich but będzie mia­ło inne zna­cze­nie.

= ale, lecz:

Yeah, but…
all but = pra­wie, cał­kiem
but for = gdy­by nie (ktoś lub coś)
last but one = przed­ostat­ni
all over but the sho­uting = po wszyst­kim, już poza­mia­ta­ne
buts = ale (wytłu­ma­cze­nia, wymów­ki)

She liked me, I guess, but she was too shy to ask me out. = Podo­ba­łem się jej, chy­ba, lecz była zbyt nie­śmia­ła, żeby zapro­sić mnie na rand­kę.

= jed­nak, jed­nak­że:

He offe­red my a good sala­ry on this posi­tion, but I didn’t accept it. = Zaofe­ro­wał mi dobrą pen­sję na tym sta­no­wi­sku, jed­nak­że go nie przy­ją­łem.

= tyl­ko, jak tyl­ko, np,:

The­re is nothing left to do now but to sit and wait. = Teraz już nic nie moż­na zro­bić tyl­ko sie­dzieć i cze­kać.

= z(a) wyjat­kiem, oprócz, np.:

I liked all col­le­gu­es but Kate. = Lubi­łem wszyst­kich ludzi z pra­cy, z wyjąt­kiem Kate.

Fall in love

No I don’t wan­na fall in love

Nie, nie chcę się zako­chać

To fall in love (with some­bo­dy) = zako­chać się (w kimś), np.: I fell in love from the first sight. = Zako­cha­łem się od pierw­sze­go wej­rze­nia.

A jak będzie odko­chać się? Mówi­my wów­czas — to fall out of love (with some­bo­dy), np.: It took her years to fell out of love, but she was a teena­ger so you see. = Zaję­ło jej lata, żeby się odko­chać, ale była nasto­lat­ką, więc rozu­miesz.

Wicked

What a wic­ked game you play­ed

W cóż za nik­czem­ną grę pogry­wa­łaś

W pio­sen­ce słów­ko zosta­ło uży­te w swo­im pod­sta­wo­wym zna­cze­niu = nik­czem­ny, nie­go­dzi­wy, pod­ły, zły. Będzie tutaj syno­ni­mem sło­wa evil.

Nato­miast ina­czej wyglą­da sytu­acja w języ­ku mówio­nym, potocz­nym. Jak poda­je słow­nik Urban Dic­tio­na­ry zna­cze­nie wic­ked zale­ży od loka­li­za­cji.

W USA wic­ked będzie trak­to­wa­ne jako przy­słó­wek typu bar­dzo, napraw­dę, nie­zwy­kle, np.: This chick is wic­ked hot! = Ta laska jest nie­sa­mo­wi­cie sek­sow­na!

A w UK będzie już przy­miot­ni­kiem, ozna­cza­ją­cym = super, zaje­bi­sty, nie­sa­mo­wi­ty, np.: This babe is wic­ked! = Ta laska jest nie­sa­mo­wi­ta!

Make

War­to też wie­dzieć
to make do with sth = zado­wa­lać się czymś
to make do witho­ut sth = obejść się bez cze­goś
to make some­bo­dy keen to do sth = spra­wić, że ktoś ma na coś ocho­tę

To make me feel this way

Żeby spra­wić, że tak się czu­ję

Tak, wie­my że sło­wo make ma tysią­ce zna­czeń i wystę­pu­je w set­kach cza­sow­ni­kach zło­żo­nych i idio­mach. Spo­koj­nie — dzi­siaj zaj­mie­my się tyl­ko jed­nym z nich. Wszyst­ko krok po kro­ku 🙂

To make (some­bo­dy do some­thing) =

= zmu­sić (kogoś do zro­bie­nia cze­goś), np.: The super­vi­sor made me work over­ti­me. = Kie­row­nik zmu­sił mnie do robie­nia nad­go­dzin.

= spra­wić (że ktoś coś zro­bi), np.: The­ir com­pa­ny makes me feel inspi­red. = Ich towa­rzy­stwo spra­wia, że czu­ję się zain­spi­ro­wa­ny.

Rów­nież w wer­sie what a wic­ked thing to do to make me dre­am of you mamy przy­kład tej kon­struk­cji.

Nobody

Cie­ka­wost­ka
it’s an ill wind that blows nobo­dy any good = nie ma tego złe­go, co by na dobre nie wyszło

Nobo­dy loves no one

Nikt niko­go nie kocha

Nobo­dy = no one =

= nikt, np.: The­re is nobo­dy at work at the week­end. = Nie ma niko­go w pra­cy w week­end.

= nikt — jako oso­ba nic nie zna­czą­ca, np.: She doesn’t noti­ce me, I am nobo­dy to her. = Ona mnie nie zauwa­ża, jestem dla niej nikim.

Trze­ba pamię­tać, że w języ­ku angiel­skim nie wystę­pu­je podwój­ne prze­cze­nie. Dla­te­go tłu­ma­czy­my przy­kła­do­wo zda­nia: the­re is nothing jako = nie ma nic, a the­re is nobo­dy jak = nie ma niko­go.

Dla­te­go nie trze­ba uży­wać prze­cze­nia w cza­sow­ni­ku przy w zaim­ku nobo­dy, ani no one.

Co cie­ka­we ten ostat­ni wers moż­na inter­pre­to­wać na dwa spo­so­by, ponie­waż autor wyra­ża swo­je odczu­cia poprzez tzw. nega­ti­ve con­cord — podwój­ne zaprze­cze­nie. Wers moż­na inter­pre­to­wać tak jak w moim tłu­ma­cze­niu powy­żej — nikt niko­go nie kocha, ale tak­że jako afir­ma­cję (poprzez podwój­ne prze­cze­nie), że każ­dy tak napraw­dę kocha kogoś.

Wie­le zale­ży od indy­wi­du­al­nej inter­pre­ta­cji każ­dej z tych moż­li­wo­ści, nie­sa­mo­wi­te jak wie­le moż­na powie­dzieć uży­wa­jąc zale­d­wie garst­ki słów.

 

Cze­ka­my na Wasze opi­nie na temat pio­sen­ki oraz lek­cji.

Print Friendly, PDF & Email


Zobacz także:

Udostępnij:

Podobne

2 komentarze

  1. Ewa

    Dla­cze­go „ to fall in love IN SOMEBODY”? Zawsze uczo­no mnie „ to fall in love WITH SOMEBODY”. Jaka jest róż­ni­ca ?

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *