One Direction — Story Of My Life

Dzi­siaj uczy­my się angiel­skie­go w rytm pio­sen­ki One Direc­tion  pod tytu­łem „Sto­ry Of My Life”. Utwór opo­wia­da o róż­nych eta­pach w życiu oraz związ­kach i zawo­dach miło­snych.

Pio­sen­ka pocho­dzi z ich trze­cie­go albu­mu stu­dyj­ne­go, zaty­tu­ło­wa­ne­go „Mid­ni­ght Memo­ries”. Utwór szyb­ko stał się hitem na całym świe­cie, a Wy dzi­siaj może­cie odkryć, jakie smacz­ki kry­je w sobie tekst tej pio­sen­ki. Zapra­sza­my! 🙂

Tekst pio­sen­ki One Direc­tion — Sto­ry Of My Life

Writ­ten in the­se walls are the sto­ries
That I can’t expla­in
I leave my heart open
But it stays right here emp­ty for days

She told me in the mor­ning
She don’t feel the same abo­ut us in her bones
Seems to me that when I die
The­se words will be writ­ten on my sto­ne

And I’ll be gone, gone toni­ght
The gro­und bene­ath my feet is open wide
The way that I been hol­ding on too tight
With nothing in betwe­en

The sto­ry of my life
I take her home
I dri­ve all night
To keep her warm
And time is fro­zen (the sto­ry of, the sto­ry of)
The sto­ry of my life
I give her hope
I spend her love
Until she’s bro­ke
Insi­de
The sto­ry of my life (the sto­ry of, the sto­ry of)

Writ­ten on the­se walls
Are the colors that I can’t chan­ge
Leave my heart open
But it stays right here in its cage

I know that in the mor­ning now I see us in the light upon a hill
Altho­ugh I am bro­ken, my heart is unta­med, still

And I’ll be gone, gone toni­ght
The fire bene­ath my feet is bur­ning bri­ght
The way that I been hol­ding on so tight
With nothing in betwe­en

The sto­ry of my life
I take her home
I dri­ve all night
To keep her warm
And time is fro­zen (the sto­ry of, the sto­ry of)
The sto­ry of my life
I give her hope
I spend her love
Until she’s bro­ke
Insi­de
The sto­ry of my life (the sto­ry of, the sto­ry of)

And I been waiting for this time to come aro­und
But baby run­ning after you is like cha­sing the clo­uds

The sto­ry of my life
I take her home
I dri­ve all night
To keep her warm
And time is fro­zen
The sto­ry of my life
I give her hope (give her hope)
I spend her love
Until she’s bro­ke (until she’s bro­ke insi­de)
Insi­de
The sto­ry of my life (the sto­ry of, the sto­ry of)

The sto­ry of my life
The sto­ry of my life (the sto­ry of, the sto­ry of)
The sto­ry of my life

Tłu­ma­cze­nie One Direc­tion — Sto­ry Of My Life

Zapi­sa­ne w tych ścia­nach są histo­rie
Któ­rych nie potra­fię wyja­śnić
Zosta­wiam swo­je ser­ce otwar­te
Ale ono pozo­sta­je tak tutaj puste przez dłu­gi czas

Powie­dzia­ła mi rano
że nie ma tego same­go prze­czu­cia o nas w swo­ich kościach
Zda­je mi się, że kie­dy umrę
Te sło­wa zosta­ną wyry­te na moim nagrob­ku

I dzi­siej­szej nocy odej­dę, odej­dę
Zie­mia pod mymi sto­pa­mi jest sze­ro­ko otwar­ta
Spo­sób w jaki trzy­ma­łem się zbyt moc­no
Nicze­go w tym cza­sie

Histo­ria moje­go życia
Zabio­rę ją do domu
Będę jechał całą noc
By utrzy­mać jej cie­pło
I czas zatrzy­mał się (histo­ria, histo­ria)
Histo­ria moje­go życia
Daję jej nadzie­ję
I wyda­ję jej miłość
Aż się zała­mu­je
Wewnątrz
Histo­ria moje­go życia (histo­ria, histo­ria)

Zapi­sa­ne na tych ścia­nach
Są kolo­ry któ­rych nie potra­fię zmie­nić
Zosta­wiam swo­je ser­ce otwar­te
Ale ono pozo­sta­je tak tutaj w swo­jej klat­ce

Wiem, że rano teraz zoba­czę nas w świe­tle na wzgó­rzu
Cho­ciaż jestem zała­ma­ny, moje ser­ce jest dzi­kie, wciąż

I dzi­siej­szej nocy odej­dę, odej­dę
Zie­mia pod mymi sto­pa­mi pali się jasno
Spo­sób w jaki za moc­no trzy­ma­łem się
Nicze­go w tym cza­sie

Histo­ria moje­go życia
Zabio­rę ją do domu
Będę jechał całą noc
By utrzy­mać jej cie­pło
I czas zatrzy­mał się (histo­ria, histo­ria)
Histo­ria moje­go życia
Daję jej nadzie­ję
I wyda­ję jej miłość
Aż się zała­mu­je
Wewnątrz
Histo­ria moje­go życia (histo­ria, histo­ria)

I cze­ka­łem na nadej­ście tego cza­su
Ale kocha­nie, goni­twa za tobą jest jak pogoń za chmu­ra­mi

Histo­ria moje­go życia
Zabio­rę ją do domu
Będę jechał całą noc
By utrzy­mać jej cie­pło
I czas zatrzy­mał się (histo­ria, histo­ria)
Histo­ria moje­go życia
Daję jej nadzie­ję (daję jej nadzie­ję)
I wyda­ję jej miłość
Aż się zała­mu­je (aż się zała­mu­je wewnątrz)
Wewnątrz
Histo­ria moje­go życia (histo­ria, histo­ria)

Histo­ria moje­go życia
Histo­ria moje­go życia (histo­ria, histo­ria)
Histo­ria moje­go życia

Zwroty & Wyrażenia

It’s not a Chi­ne­se wall, you can learn it all!

the Ber­lin Wall = Mur Ber­liń­ski
Gre­at Wall of Chi­na = Wiel­ki Mur Chiń­ski
Chi­ne­se wall = prze­szko­da do poko­na­nia
off the wall/ off-the-wall = zwa­rio­wa­ny, dziw­ny, eks­cen­trycz­ny
walls have ears = ścia­ny mają uszy
to hit the wall = padać z nóg ze zmę­cze­nia
to dri­ve sb up the wall = dopro­wa­dzać kogoś do sza­łu
to go the wall = być pod ścia­ną, być w kło­po­tach

Wall

Writ­ten in the­se walls are the sto­ries that I can’t expla­in

Zapi­sa­ne w tych ścia­nach są histo­rie, któ­rych nie potra­fię wyja­śnić

Wall =

= ścia­na, np.: The walls look a bit bare — can’t we put some pic­tu­res up? = Ścia­ny wyglą­da­ją tro­chę nago – może powie­si­my jakieś obra­zy?

= ścian­ka (np. żyły, naczy­nia krwio­no­śne­go), np.: The wall of an arte­ry has three lay­ers. = Ścia­na tęt­ni­cy ma trzy war­stwy.

= mur, np.: They built a high wall aro­und the castle. = Zbu­do­wa­li wyso­ki mur wokół zam­ku.

Rze­czow­nik wall jest uży­wa­ny rów­nież, gdy mówi­my o murze obron­nym w pił­ce noż­nej, gdy gru­pa zawod­ni­ków stoi w sze­re­gu pomię­dzy bram­ką a pił­ką pod­czas wyko­ny­wa­nia rzu­tu wol­ne­go, np.: Rooney curved the free kick past the New­ca­stle defen­si­ve wall. = Rooney pod­krę­cił rzut wol­ny ponad mur obron­ny dru­ży­ny New­ca­stle.

Feel something in your bones

She told me in the mor­ning she don’t feel the same abo­ut us in her bones

Powie­dzia­ła mi rano, że nie ma tego same­go prze­czu­cia o nas w swo­ich kościach

To feel some­thing in your bones = czuć coś w kościach (mieć prze­czu­cie doty­czą­ce cze­goś).

Przy­kład:

It’s going to be a good sum­mer — I can feel it in my bones. = To będzie uda­ne lato – czu­je to w swo­ich kościach.

Wide open

The gro­und bene­ath my feet is open wide

Zie­mia pod mymi sto­pa­mi jest sze­ro­ko otwar­ta

Wide open =

= sze­ro­ko otwar­ty, np.: This is a pic­tu­re of hotel room with win­dows wide open sho­wing the beau­ti­ful oce­an. = To jest zdję­cie poko­ju hote­lo­we­go z okna­mi sze­ro­ko otwar­ty­mi uka­zu­ją­cy­mi pięk­ny oce­an.

= taki, w któ­rym wszyst­ko może się zda­rzyć (np. zawo­dy spor­to­we), np.: The game is still wide open at Old Traf­ford. = Jesz­cze wszyst­ko może się wyda­rzyć w meczu na Old Traf­ford.

To open some­thing wide = otwo­rzyć coś na oścież, np.: The girl tur­ned and ope­ned the door wide. = Dziew­czy­na odwró­ci­ła się i otwo­rzy­ła drzwi na oścież.

To be wide open to/for some­thing = być otwar­tym na coś, np.: I am wide open to sug­ge­stions. = Jestem otwar­ty na suge­stie.

Story

That’s the sto­ry of my life…

It’s/That’s the sto­ry of my life = humo­ry­stycz­ne wyra­że­nie uży­wa­ne, gdy przy­da­rza nam się coś złe­go, co zda­rzy­ło się już kil­ka razy w prze­szło­ści. Wyra­że­nie to przy­po­mi­na iro­nicz­ne, pol­skie wyra­że­nia: „Ja to mam szczę­ście!” lub „Ja to mam far­ta!”
Hone­stly, it’s the sto­ry of my life — I meet a total­ly gor­ge­ous blo­ke and he’s leaving for Austra­lia the next day! = Szcze­rze, ja to mam far­ta — spo­ty­kam napraw­dę wspa­nia­łe­go face­ta, a on na dru­gi dzień wyjeż­dża do Austra­lii!

The sto­ry of my life

Histo­ria moje­go życia

Sto­ry =

= opo­wieść, histo­ria, arty­kuł, np.: He wri­tes children’s sto­ries. = On pisze opo­wia­da­nia dla dzie­ci.

= wymów­ka, histo­ryj­ka, np.: He made up some sto­ry abo­ut having to be at his aunt’s wed­ding anni­ver­sa­ry. = Zmy­ślił jakąś histo­ryj­kę o rocz­ni­cy ślu­bu jego ciot­ki.

Untamed

Altho­ugh I am bro­ken, my heart is unta­med, still

Cho­ciaż jestem zała­ma­ny, moje ser­ce jest dzi­kie, wciąż

Unta­med =

= nie­zmie­nio­ny przez cywi­li­za­cję, dzie­wi­czy, np.: Nepal was stun­ning with its wild, unta­med land­sca­pe. = Nepal był zachwy­ca­ją­cy ze swo­imi dzi­ki­mi, dzie­wi­czy­mi kra­jo­bra­za­mi.

= dzi­ki, nie­oswo­jo­ny, np.: Meet magni­fi­cent ani­mals living unta­med among the soaring moun­ta­ins and bur­ning deserts. = Poznaj wspa­nia­łe zwie­rzę­ta, żyją­ce dzi­ko pośród wyso­kich gór i gorą­cych pustyń.

Run after sb/sth

But baby run­ning after you is like cha­sing the clo­uds

Ale kocha­nie, goni­twa za tobą jest jak pogoń za chmu­ra­mi

To be on clo­ud nine, you have to learn it now!

to be on clo­ud nine = być w siód­mym nie­bie
to be under a clo­ud = być w kło­po­tach, być podej­rza­nym
a clo­ud han­ging over sb = sytu­acja lub przy­szłe wyda­rze­nie, któ­re spra­wia, że się mar­twisz lub czu­jesz się nie­szczę­śli­wy
a clo­ud on the hori­zon = pro­blem lub trud­ność, któ­rej spo­dzie­wasz się w przy­szło­ści
eve­ry clo­ud has a silver lining = nie ma tego złe­go, co by na dobre nie wyszło

To run after some­bo­dy = gonić kogoś, np.: She ran after me to hand me some papers I’d drop­ped. = Goni­ła mnie, żeby dać mi jakieś papie­ry, któ­re zgu­bi­łam.

To run after some­thing = gonić coś, np.: She has spent her life run­ning after fame and for­tu­ne. = Całe życie spę­dzi­ła na pogo­ni za sła­wą i for­tu­ną.

Ten phra­sal verb ozna­cza rów­nież nie­for­mal­nie = sta­rać się zdo­być kogoś, uga­niać się za kimś np.: He’s always run­ning after youn­ger women. = On zawsze uga­nia się za młod­szy­mi kobie­ta­mi.

Cloud

But baby run­ning after you is like cha­sing the clo­uds

Ale kocha­nie, goni­twa za tobą jest jak pogoń za chmu­ra­mi

Clo­ud =

= chmu­ra, np.: The sun disap­pe­ared behind the clo­uds. = Słoń­ce znik­nę­ło za chmu­ra­mi.

= tuman, kłąb, np.: On the eastern hori­zon, a huge clo­ud of smo­ke from bur­ning oil tanks stret­ched across the sky. = Na wschod­nim wid­no­krę­gu ogrom­ny tuman dymu z palą­cych się zbior­ni­ków pali­wa roz­no­sił się po nie­bie.

 

Macie jakieś ulu­bio­ne pio­sen­ki tego zespo­łu, któ­re chcie­li­by­ście zoba­czyć na anty­tek­stach?

Pro­po­zy­cje może­cie umiesz­czać w komen­ta­rzach 🙂

 

Naj­lep­sze miej­sce dla fanów zespo­łu:

One Direc­tion Pol­ska

Print Friendly, PDF & Email


Zobacz także:

Udostępnij:

Podobne

7 komentarzy

 1. Zachwycona...

  Genial­na stro­na! Świet­nie wszyst­ko się czy­ta i aż chce się uczyć! Mam nadzie­ję, że będzie­cie trwać i trwać, ponie­waż jesz­cze wie­lu ludzi musi na tę stro­nę zaj­rzeć. 😉
  Ja może pole­cam jesz­cze jakąś pio­sen­kę One­Re­pu­blic. 🙂 Cie­ka­wa może być pio­sen­ka “Some­thing I Need”, “Love Runs Out”, “I Lived”, “Apo­lo­gi­ze” albo “All the right moves”.
  Może też KONGOS “Come with me now”? Albo “Uptown Funk”? Albo pio­sen­ka Arc­tic Mon­keys “Snap out of it”? Tam jest mnó­stwo cie­ka­wych słó­wek i zwro­tów.
  Może “Rip­ti­de”? “Super­he­ro­es” The Script? “Ano­ther Love”? “Ordi­na­ry Love” U2? “I See Fire” She­era­na? Albo Jes­sie Ware “Say You Love Me”? Albo coś Tay­lor Swift? “Sha­ke it off”, “22” albo “Blank spa­ce”? Albo coś Megan Tra­inor?
  Mam nadzie­ję, że dałam kil­ka pomy­słów. 😉
  Jest świet­nie! Na pew­no tu będę zaglą­dać!
  Pozdra­wiam ser­decz­nie i życzę wie­le sił do pisa­nia!
  M.

  • Anna Rozmus

   Bar­dzo dzię­ku­je­my za miły komen­tarz i pro­po­zy­cje pio­se­nek.

   Nie­któ­re z nich już są na stro­nie. Mam na myśli — “Ano­ther Love” Toma Odel­la, “Ordi­na­ry love” U2 oraz “I see fire” Eda She­era­na.

   Jed­na z pio­se­nek Tay­lor Swift, o któ­rych piszesz poja­wi się nie­ba­wem 😉

   Pozdra­wia­my!

 2. fanka one direction!

  Opu­bli­kuj­cie jesz­cze inne pio­sen­ki One Dairec­tion. Na przy­kład “Drag me down” czy “Per­fec­ti” albo “A.M.”. Bła­aga­am!!

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *