Miesiąc: Kwiecień 2012

Blue Foundation — Eyes On Fire

Uwiel­biam muzy­kę fil­mo­wą. Ostat­nio, kie­dy oglą­da­łam Twi­li­ght zwró­ci­łam uwa­gę na kil­ka pio­se­nek, któ­re poja­wi­ły się w fil­mie. Moim szcze­gól­nym odkry­ciem była pio­sen­ka Blue Foun­da­tion “Eyes…

Lana Del Rey — Video Games

W moim zesta­wie­niu nie mogło zabrak­nąć pio­sen­ki, któ­ra w ostat­nich mie­sią­cach pod­bi­ja listy prze­bo­jów na całym ryn­ku muzycz­nym. To Lana Del Rey ze swo­im zmy­sło­wym…