Alice Merton — No Roots

„No Roots” to debiu­tanc­ki utwór Ali­ce Mer­ton, woka­list­ki o nie­miec­ko-irlandz­kich korze­niach. Pomi­mo tego, że jest na począt­ku swo­jej muzycz­nej karie­ry, może już pochwa­lić się suk­ce­sa­mi. Jej chwy­tli­wa pio­sen­ka pod­bi­ja euro­pej­skie listy prze­bo­jów i jest ide­al­ną pro­po­zy­cją na zimo­we, dłu­gie wie­czo­ry.

Autor­ka wie­lo­krot­nie zmie­nia­ła miej­sce zamiesz­ka­nia, a w swo­im utwo­rze pod­kre­śla, że nie przy­zwy­cza­ja się do żad­ne­go miej­sca i nigdzie nie zapusz­cza korze­ni.

Tekst pio­sen­ki Ali­ce Mer­ton — No Roots

I like dig­ging holes and, hiding things insi­de them
When I grow old, I hope I won’t for­get to find them
Cau­se, I’ve got memo­ries and tra­vel like gyp­sies in the night

I build a home and wait for, some­one to tear it down
Then pack it up in boxes
Head for the next town run­ning
Cau­se, I’ve got memo­ries and tra­vel like gyp­sies in the night

And a tho­usand times I’ve seen this road
A tho­usand times

I’ve got no roots
But my home, was never on the gro­und
I’ve got no roots
But my home, was never on the gro­und
I’ve got no roots
I’ve got no roots

I’ve got no roots
But my home, was never on the gro­und
I’ve got no roots
But my home, was never on the gro­und
I’ve got no roots
I’ve got no roots

I like stan­ding still, but that’s just a wish­ful plan
Ask me whe­re I come from, I’ll say a dif­fe­rent land
But I’ve got memo­ries and, tra­vel like gyp­sies in the night

I count gates and num­bers, then play the gues­sing game
It’s just the pla­ce that chan­ges, the rest is still the same
But I’ve got memo­ries and, tra­vel like gyp­sies in the night

And a tho­usand times I’ve seen this road
A tho­usand times

I’ve got no roots
But my home, was never on the gro­und
I’ve got no roots
But my home, was never on the gro­und
I’ve got no roots
I’ve got no roots

I’ve got no roots
But my home, was never on the gro­und
I’ve got no roots
But my home, was never on the gro­und
I’ve got no roots
I’ve got no roots

I like dig­ging holes, hiding things insi­de them
When I grow old, I won’t for­get to find them
I like dig­ging holes, hiding things insi­de them
When I grow old, I won’t for­get to find them

I’ve got no roots!
No roots!

I’ve got no roots
But my home, was never on the gro­und
I’ve got no roots
But my home, was never on the gro­und
I’ve got no roots
I’ve got no roots
I’ve got no roots
But my home, was never on the gro­und
I’ve got no roots
But my home, was never on the gro­und
I’ve got no roots
I’ve got no roots
No!

Tłu­ma­cze­nie Ali­ce Mer­ton — No Roots

Lubię kopać dziu­ry i cho­wać w nich rze­czy
Kie­dy się zesta­rze­ję, mam nadzie­ję, że nie zapo­mnę ich odna­leźć
Bo mam wspo­mnie­nia i wędru­ję jak cyga­nie w nocy

Budu­ję dom i cze­kam aż ktoś go zbu­rzy
Póź­niej spa­ku­ję to w pudeł­ka
Szyb­ko zmie­rzam do następ­ne­go mia­sta
Bo mam wspo­mnie­nia i wędru­ję jak cyga­nie w nocy

I tysiąc razy widzia­łam tą dro­gę
Tysiąc razy

Nie mam żad­nych korze­ni
Lecz mój dom nigdy nie był w jed­nym miej­scu
Nie mam żad­nych korze­ni
Lecz mój dom nigdy nie był w jed­nym miej­scu
Nie mam żad­nych korze­ni
Nie mam żad­nych korze­ni

Nie mam żad­nych korze­ni
Lecz mój dom nigdy nie był w jed­nym miej­scu
Nie mam żad­nych korze­ni
Lecz mój dom nigdy nie był w jed­nym miej­scu
Nie mam żad­nych korze­ni
Nie mam żad­nych korze­ni

Lubię stać w miej­scu, ale to tyl­ko poboż­ne życze­nie
Spy­taj mnie skąd pocho­dzę, odpo­wiem ci, że z innej kra­iny
Bo mam wspo­mnie­nia i wędru­ję jak Cyga­nie w nocy

Liczę bra­my i licz­by, póź­niej gram w zga­dy­wan­kę
To tyl­ko miej­sce się zmie­nia, resz­ta pozo­sta­je bez zmian
Bo mam wspo­mnie­nia i wędru­ję jak Cyga­nie w nocy

I tysiąc razy widzia­łam tę dro­gę
Tysiąc razy

Nie mam żad­nych korze­ni
Lecz mój dom nigdy nie był w jed­nym miej­scu
Nie mam żad­nych korze­ni
Lecz mój dom nigdy nie był w jed­nym miej­scu
Nie mam żad­nych korze­ni
Nie mam żad­nych korze­ni

Nie mam żad­nych korze­ni
Lecz mój dom nigdy nie był w jed­nym miej­scu
Nie mam żad­nych korze­ni
Lecz mój dom nigdy nie był w jed­nym miej­scu
Nie mam żad­nych korze­ni
Nie mam żad­nych korze­ni

Lubię kopać dziu­ry, cho­wać w nich rze­czy
Kie­dy się zesta­rze­ję, mam nadzie­ję, że nie zapo­mnę ich odna­leźć
Lubię kopać dziu­ry, cho­wać w nich rze­czy
Kie­dy się zesta­rze­ję, mam nadzie­ję, że nie zapo­mnę ich odna­leźć

Nie mam żad­nych korze­ni!
Żad­nych korze­ni!

Nie mam żad­nych korze­ni
Lecz mój dom nigdy nie był w jed­nym miej­scu
Nie mam żad­nych korze­ni
Lecz mój dom nigdy nie był w jed­nym miej­scu
Nie mam żad­nych korze­ni
Nie mam żad­nych korze­ni

Nie mam żad­nych korze­ni
Lecz mój dom nigdy nie był w jed­nym miej­scu
Nie mam żad­nych korze­ni
Lecz mój dom nigdy nie był w jed­nym miej­scu
Nie mam żad­nych korze­ni
Nie mam żad­nych korze­ni
Nie!

Zwroty & wyrażenia

Dig

I like dig­ging holes and, hiding things insi­de them

Lubię kopać dziu­ry i cho­wać w nich rze­czy

To dig = kopać, wyko­pać (np. dziu­rę), np.:

A dog is dig­ging a hole in our gar­den. = Pies kopie dziu­rę w naszym ogro­dzie.

On the gro­und
Wyra­że­nie to moż­na tłu­ma­czyć na parę spo­so­bów.
On the gro­und może ozna­czać po pro­stu — na zie­mi (ponie­waż gro­und to zie­mia), może zna­czyć — na miej­scu, a jako idiom ozna­cza — w spo­łe­czeń­stwie, wśród ludzi.

Tear down

I build a home and wait for, some­one to tear it down

Budu­ję dom i cze­kam aż ktoś go zbu­rzy

To tear some­thing down = zbu­rzyć coś, wybu­rzy coś, roz­mon­to­wać, np.:

The deve­lo­per deci­ded to tear down that buil­ding. = Dewe­lo­per zde­cy­do­wał zbu­rzyć ten budy­nek.

Pack up

Then pack it up in boxes, head for the next town run­ning

Póź­niej spa­ku­ję to w pudeł­ka, szyb­ko zmie­rzam do następ­ne­go mia­sta

To pack up = spa­ko­wać, np.:

You can pack up your stuff and never come back. = Możesz spa­ko­wać swo­je rze­czy i nigdy nie wra­cać

Head

Then pack it up in boxes, head for the next town run­ning

Póź­niej spa­ku­ję to w pudeł­ka, szyb­ko zmie­rzam do następ­ne­go mia­sta

To head =

= kie­ro­wać się, zmie­rzać, np.:

I’m heading for a shop near your home. = Zmie­rzam do skle­pu koło two­je­go domu.

= być na cze­le, np.:

He heads the rescue team. = On jest na cze­le eki­py ratun­ko­wej.

= być na szczy­cie (listy), np.:

My song heads the list of music hits. = Moja pio­sen­ka jest na szczy­cie listy muzycz­nych hitów.

Root

I’ve got no roots

Nie mam żad­nych korze­ni

Root =

= korzeń, np.:

This tree has got real­ly thin roots. = To drze­wo ma napraw­dę cien­kie korze­nie.

= pod­sta­wa, przy­czy­na, np.:

The root of this pro­blem is the finan­cial cri­sis. = Przy­czy­ną tego pro­ble­mu jest kry­zys finan­so­wy.

Stand still

In your head
have one’s head in the clo­uds = mieć gło­wę w chmu­rach
bury one’s head in the sand = cho­wać gło­wę w pia­sek
have eyes in the back of one’s head = mieć oczy z tyłu gło­wy
turn somebody’s head = zawró­cić komuś w gło­wie
stand some­thing on its head = posta­wić coś na gło­wie

I like stan­ding still, but that’s just a wish­ful plan

Lubię stać w miej­scu, ale to tyl­ko poboż­ny plan

Stand still = stać w miej­scu; nie­ru­cho­mo, np.:

Time does not stand still for all of us. = Czas nie stoi w miej­scu dla nas wszyst­kich.

Wishful plan

I like stan­ding still, but that’s just a wish­ful plan

Lubię stać w miej­scu, ale to tyl­ko poboż­ne życze­nie

Wish­ful plan = poboż­ne życze­nie (spo­ty­ka­ne czę­ściej jako wish­ful thin­king).

Przy­kład uży­cia:

We sho­uld talk abo­ut them open­ly becau­se we are dealing here with reali­ty and not wish­ful thin­king. = Powin­ni­śmy roz­ma­wiać o nich otwar­cie, ponie­waż zaj­mu­je­my się tu rze­czy­wi­sto­ścią, a nie poboż­ny­mi życze­nia­mi.

Print Friendly, PDF & Email


Zobacz także:

Udostępnij:

Podobne

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *