Wykonawca: Coldplay

Coldplay — Paradise

Utwór „Para­di­se” Cold­play pocho­dzi z albu­mu “Mylo Xylo­to”, któ­ry kazał się 12 wrze­śnia 2011 roku. Pio­sen­ka zdo­by­ła nomi­na­cję do Nagro­dy Gram­my w kate­go­rii Best Pop Duo/Group…

Coldplay — Fix you

Kolej­na pio­sen­ka zespo­łu Cold­play! Tym razem jest to utwór „Fix you”, pocho­dzą­cy z albu­mu  „X&Y”. Jest to prze­pięk­na bal­la­da, któ­ra jed­nak nie­sie w sobie ogrom bole­snych…