Frank Sinatra — Strangers in The Night

„Stran­gers in the Night” Fran­ka Sina­try to wzru­sza­ją­ca pio­sen­ka o miło­ści od pierw­sze­go spoj­rze­nia.  Muzy­kę skom­po­no­wał Bert Kaemp­fert, a sło­wa napi­sa­li Char­les Sin­gle­ton i Eddie Sny­der.

Swo­je cove­ry nagra­li m. in. Vio­let­ta Vil­las, Petu­la Clark, Andy Wil­liams, Allan Sher­man (paro­dia) oraz zespół U2.

W tek­ście znaj­du­je się wie­le cie­ka­wych słó­wek. Zapra­sza­my do nauki ze „Stran­gers in the Night”! 🙂

Tekst pio­sen­ki Frank Sina­tra — Stran­gers in The Night

Stran­gers in the night, exchan­ging glan­ces
Won­de­ring in the night; what were the chan­ces?
We’d be sha­ring love befo­re the night was thro­ugh
Some­thing in your eyes was so invi­ting
Some­thing in your smi­le was so exci­ting
Some­thing in my heart told me I must have you

Stran­gers in the night, two lone­ly people
We were stran­gers in the night
Up to the moment when we said our first hel­lo
Lit­tle did we know
Love was just a glan­ce away
A warm embra­cing dan­ce away
And ever sin­ce that night, we’ve been toge­ther
Lovers at first sight, in love fore­ver
It tur­ned out so right for stran­gers in the night

Tłu­ma­cze­nie Frank Sina­tra — Stran­gers in The Night

Nie­zna­jo­mi w nocy, wymie­nia­ją­cy spoj­rze­nia
Zasta­na­wia­ją­cy się w nocy; jakie były szan­se?
Będzie­my dzie­lić się miło­ścią nim noc prze­mi­nie
Coś w two­ich oczach było tak zapra­sza­ją­ce
Coś w two­im uśmie­chu było tak eks­cy­tu­ją­ce
Coś w moim ser­cu powie­dzia­ło mi, że muszę cię mieć

Nie­zna­jo­mi w nocy, dwo­je samot­nych ludzi
Byli­śmy nie­zna­jo­my­mi w nocy
Od tego momen­tu kie­dy powie­dzie­li­śmy nasze pierw­sze cześć
Nie mie­li­śmy poję­cia
Miłość była tyl­ko w odle­gło­ści jed­ne­go spoj­rze­nia
W odle­gło­ści cie­płe­go tań­ca w obję­ciach
Od tam­tej pory tam­tej nocy, jeste­śmy razem
Kochan­ko­wie od pierw­sze­go spoj­rze­nia, zako­cha­ni na zawsze
To oka­za­ło się tak wła­ści­we dla nie­zna­jo­mych w nocy

Zwroty & Wyrażenia

Stranger

Stran­gers in the night, exchan­ging glan­ces

Nie­zna­jo­mi w nocy, wymie­nia­ją­cy spoj­rze­nia

Stran­ger = nie­zna­jo­my, obcy, np.: I don’t know my neigh­bo­urs. They are stran­gers for me. = Nie znam moich sąsia­dów. Oni są dla mnie obcy.

Glan­ce at the­se words

to sta­re = gapić się, wpa­try­wać się
to gape = gapić się roz­dzia­wia­jąc usta
to peek = zer­k­nąć
to catch a glimp­se = zer­k­nąć
to see = widzieć
to look = patrzeć
to obse­rve = obser­wo­wać
to view = postrze­gać

Exchange glances

Stran­gers in the night, exchan­ging glan­ces

Nie­zna­jo­mi w nocy, wymie­nia­ją­cy spoj­rze­nia

To exchan­ge glan­ces = wymie­nić spoj­rze­nia.

Przy­kład:

When we met first time we only exchan­ged glan­ces. = Kie­dy spo­tka­li­śmy się po raz pierw­szy, tyl­ko wymie­ni­li­śmy się spoj­rze­nia­mi.

Wonder

Won­de­ring in the night; what were the chan­ces?

Zasta­na­wia­ją­cy się w nocy; jakie były szan­se?

won­der vs. wan­der

Cza­sow­ni­ki won­der i wan­der są do sie­bie bar­dzo podob­ne, jed­nak mają one róż­ne zna­cze­nia.

to wan­der = włó­czyć się, wałę­sać się, wędro­wać

Przy­kład:

We were wan­de­ring aro­und during holi­days. = Wałę­sa­li­śmy się po oko­li­cy pod­czas waka­cji.

Cie­ka­wost­ką jest, że te sło­wa wyma­wia się odwrot­nie niż się je zapi­su­je:

won­der /ˈwʌn.də/
wan­der /ˈwɒn.də/

To won­der = zasta­na­wiać się.

Przy­kład:

I am won­de­ring if he will come. = Zasta­na­wiam się, czy on przyj­dzie.

Chance

Won­de­ring in the night; what were the chan­ces?

Zasta­na­wia­ją­cy się w nocy; jakie były szan­se?

Chan­ce = szan­sa, np.: What are chan­ces that you pass your dri­ving licen­se test? = Jakie są szan­se, że zdasz twój test na pra­wo jaz­dy?

Inviting

Some­thing in your eyes was so invi­ting

Coś w two­ich oczach było tak zapra­sza­ją­ce

Invi­ting = zapra­sza­ją­cy, np.: This house look very invi­ting. = Ten dom wyglą­da bar­dzo zapra­sza­ją­co.

Lonely

Stran­gers in the night, two lone­ly people

Nie­zna­jo­mi w nocy, dwo­je samot­nych ludzi

Lone­ly = samot­ny, np.: When her hus­band went abro­ad she felt real­ly lone­ly. = Kie­dy jej maż wyje­chał za gra­ni­cę, ona czu­ła się napraw­dę samot­na.

Embrace

Cover Vio­let­ty Vil­las

Love was just a glan­ce away
A warm embra­cing dan­ce away

Miłość była tyl­ko w odle­gło­ści jed­ne­go spoj­rze­nia
W odle­gło­ści cie­płe­go tań­ca w obję­ciach

Embra­ce = uścisk, obję­cia.

To embra­ce = wziąć w obję­cia, obej­mo­wać, wyści­skać.

Przy­kład:

Our son couldn’t get out of his grandparent’s embra­ce. = Nasz syn nie mógł uwol­nić się z uści­sku jego bab­ci.

Ever since

And ever sin­ce that night, we’ve been toge­ther

Od tam­tej pory tam­tej nocy, jeste­śmy razem

Ever sin­ce = od tam­tej pory, np.: We didn’t see each other ever sin­ce our last meeting. = Nie widzie­li­śmy się od nasze­go ostat­nie­go spo­tka­nia.

Turn out

It tur­ned out so right for stran­gers in the night

To oka­za­ło się tak wła­ści­we dla nie­zna­jo­mych w nocy

To turn out = oka­zać się, np.: It tur­ned out that we didn’t have test yester­day. = Oka­za­ło się, że nie mie­li­śmy testu wczo­raj.

 

Któ­rą wer­sję tego utwo­ru lubi­cie bar­dziej?

Did this les­son turn out to be worth reading? 🙂

Print Friendly, PDF & Email


Zobacz także:

Udostępnij:

Podobne

1 komentarz

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *