Miesiąc: Listopad 2015

Years & Years — Desire

Pio­sen­ka “Desi­re” zosta­ła wyda­na jako trze­ci sin­gel pro­mu­ją­cy album „Com­mu­nion” i  dotar­ła do 22 miej­sca bry­tyj­skie­go noto­wa­nia UK Sin­gles Chart. Do sin­gla został nakrę­co­ny tele­dysk,…

Guns N’ Roses — November Rain

„Novem­ber Rain” to pięk­na pio­sen­ka o nie­odwza­jem­nio­nej miło­ści. Utwór powstał we wcze­snych latach 90. Wide­oklip przed­sta­wia Axla Rose’a oraz jego narze­czo­ną, Ste­pha­nie Sey­mo­ur, bio­rą­cych ślub. Budżet…

Taylor Swift — Style

Styl to coś cze­go Tay­lor Swift nie moż­na odmó­wić. Artyst­ka zawsze wyglą­da ide­al­nie, czy to na sce­nie, czy w tele­dy­sku. Jeże­li chce­cie poczuć się tak…