Billy Mack — Christmas Is All Around (Love Actually)

Gdy pomy­śli­my sobie o całej kolek­cji świą­tecz­nych pio­se­nek, do gło­wy może nam przyjść wie­le pro­po­zy­cji. Jed­ną z nich jest fil­mo­wy utwór „Chri­st­mas Is All Aro­und”. Utwór to prze­rób­ka pio­sen­ki zespo­łu Wet Wet Wet pod tytu­łem „Love Is All Aro­und”. 

Pio­sen­ka pocho­dzi z fil­mu „Love Actu­al­ly” z 2003 roku. Jest to bry­tyj­ska świą­tecz­na kome­dia roman­tycz­na. Histo­ria zaczy­na się kil­ka tygo­dni przed świę­ta­mi i roz­wi­ja się w bar­dzie cie­ka­wy spo­sób. Nar­ra­cja przed­sta­wio­na jest w nie­co­dzien­ny spo­sób a ścież­ka dźwię­ko­wa jest jej ide­al­nym dopeł­nie­niem.

Pozwól­cie, żeby świę­ta były wokół Was z naszą lek­cją 🙂

Tekst pio­sen­ki Bil­ly Mack — Chri­st­mas Is All Aro­und (Love Actu­al­ly)

I feel it in my fin­gers
I feel it in my toes
Chri­st­mas is all aro­und me
And so the feeling grows

It’s writ­ten in the wind
It’s eve­ry­whe­re I go
So if you real­ly love Chri­st­mas
C’mon and let it snow

You know I love Chri­st­mas
I always will
My mind’s made up
The way that I feel
There’s no begin­ning
There’ll be no end
Cuz on Chri­st­mas
You can depend

You gave your pre­sents to me
And I gave mine to you
I need San­ta besi­de me
In eve­ry­thing I do

You know I love Chri­st­mas
I always will
My mind’s made up
The way that I feel
There’s no begin­ning
There’ll be no end
Cuz on Chri­st­mas
You can depend

Cuz on Chri­st­mas
You can depend

It’s writ­ten on the wind
It’s eve­ry­whe­re I go
So if you real­ly love me
C’mon and let it snow
C’mon and let it snow
So if you real­ly love
C’mon and let it
If you real­ly love me
C’mon and let it
Now if you real­ly love me
C’mon and let it snow

Tłu­ma­cze­nie Bil­ly Mack — Chri­st­mas Is All Aro­und (Love Actu­al­ly)

Czu­ję to w moich pal­cach w rąk
Czu­ję to w pal­cach u stóp
Świę­ta są dooko­ła
A to uczu­cie rośnie

Jest to zapi­sa­ne w wie­trze
Jest wszę­dzie, gdzie pój­dę
Więc jeśli napraw­dę kochasz świę­ta
Dalej, niech pada śnieg

Wiesz, że kocham świę­ta
Zawszę będę
Namy­śli­łem się
To jak się czu­ję
Nie ma począt­ku
Nie ma koń­ca
Bo na świę­tach
Możesz pole­gać

Dałeś mi swo­je pre­zen­ty
A ja dałem moje też tobie
Potrze­bu­ję Miko­ła­ja obok sie­bie
We wszyst­kim co robię

Wiesz, że kocham świę­ta
Zawszę będę
Namy­śli­łem się
To jak się czu­ję
Nie ma począt­ku
Nie ma koń­ca
Bo na świę­tach
Możesz pole­gać

Bo na świę­tach
Możesz pole­gać

Jest to zapi­sa­ne w wie­trze
Jest wszę­dzie, gdzie pój­dę
Więc jeśli napraw­dę mnie kochasz
Dalej, niech pada śnieg
Dalej, niech pada śnieg
Więc jeśli napraw­dę kochasz
Dalej, niech
Więc jeśli napraw­dę mnie kochasz
Dalej, niech
Więc jeśli napraw­dę mnie kochasz
Dalej, niech pada śnieg

Zwroty & Wyrażenia

Around

Aro­und & co.

to be aro­und = ist­nieć, być

to look aro­und = roz­glą­dać się

to sit aro­und = sie­dzieć bez­czyn­nie

to walk aro­und = prze­cha­dzać się gdzieś, spa­ce­ro­wać

Chri­st­mas is all aro­und me

Świę­ta są dooko­ła mnie

Aro­und = dooko­ła, wokół.

Przy­kład:

The boy was run­ning aro­und the house. = Chło­piec bie­gał doko­ła domu.

Uwa­ga! W Bri­tish English czę­ściej spo­tka­my się z wer­sją round.

Grow

So the feeling grows

Więc to uczu­cie rośnie

Słów­ko to ma dużo zna­czeń, jako cza­sow­nik mamy np.:

To grow = rosnąć, upra­wiać (np. rośli­ny),  zapusz­czać (np. wło­sy), roz­wi­jać coś (np. biz­nes).

Przy­kład:

My cat has grown a lot sin­ce 2014. = Mój kot dużo urósł od 2014.

C’mon

C’mon and let it show

Dalej, niech pada

C’mon = come on = chodź, dalej pokaż coś.

Przy­kład:

C’mon! Let’s do it! = Dalej! Zrób­my to!

Make up your mind

A jak powsta­wa­ło nagra­nie?
Przy­po­mnij­my 😉

My mind’s made up

Namy­śli­łem się

To make up your mind = namy­ślić się, zde­cy­do­wać, pod­jąć decy­zję,  np.: I haven’t made up my mind whe­re to go ​yet. = Nie zde­cy­do­wa­łam jesz­cze, gdzie pój­dę.

Cuz

Cuz on Chri­st­mas, can depend

Ponie­waż na Świę­tach możesz pole­gać

Cuz (to ina­czej sło­wo becau­se spo­ty­ka­ne w angiel­skim mówio­nym) = ponie­waż.

Naj­czę­ściej ten wyraz uży­wa­ny jest w mowie potocz­nej.

Przy­kład:

It’s kin­da thing that I hate cuz I don’t get it at all! = To taka rzecz, któ­rej nie­na­wi­dzę, bo zupeł­nie tego nie rozu­miem!

War­to wie­dzieć, że cuz wystę­pu­je w Ame­ri­can English, nato­miast jeśli chce­my uży­wać Bri­tish English powin­ni­śmy napi­sać cos.

Depend

Cuz on Chri­st­mas, you can depend

Ponie­waż na Świę­tach możesz pole­gać

Zaim­ki nie­okre­ślo­ne

Eve­ry­one, eve­ry­bo­dy, eve­ry­thing i eve­ry­whe­re to zaim­ki nie­okre­ślo­ne, któ­re odno­szą się do ogól­nej licz­by osób, rze­czy lub miejsc.

Przy­kła­dy:

Eve­ry­bo­dy knows the truth. = Wszy­scy zna­li praw­dę.

Chil­dren can buy eve­ry­thing they want. = Dzie­ci mogą kupić wszyst­ko, co chcą.

Has eve­ry­one got the­ir coats? = Czy wszy­scy mają swo­je kurt­ki?

Pamię­taj­my, że mimo że everybody/everyone ozna­cza = wszy­scy, to trak­tu­je­my ten wyraz jako trze­cia oso­ba licz­by poje­dyn­czej (he, she, it).
Dla­te­go po tych wyra­zach uży­wa­my cza­sow­ni­ków z koń­ców­ką -s, np. Eve­ry­bo­dy hurts.

To depend on somebody/ some­thing = pole­gać na kimś/czymś, zale­żeć od kogoś/ cze­goś.

Przy­kład:

You can always depend on me. = Możesz zawsze na mnie pole­gać

Everywhere

It’s eve­ry­whe­re I go

Jest wszę­dzie gdzie idę

Eve­ry­whe­re = wszę­dzie.

Przy­kład:

His ​chil­dren go eve­ry­whe­re with him. = Jego dzie­ci wszę­dzie z nim cho­dzą.

Santa

I need San­ta besi­de me

Potrze­bu­ję Miko­ła­ja obok sie­bie

Santa/ San­ta Claus/ Saint Nicho­las = Świę­ty Miko­łaj.

Przy­kład:

I love San­ta! He’s so fan­ta­stic with his whi­te beard! = Uwiel­biam Miko­ła­ja!  Jest fan­ta­stycz­ny ze swo­ją bia­łą bro­dą!

 

Czy ogar­nę­ła Was magia świąt dzię­ki tej pio­sen­ce? 😀

Co sądzi­cie o utwo­rach z fil­mu „Love Actu­al­ly”?

Print Friendly, PDF & Email


Zobacz także:

Udostępnij:

Podobne

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *