Lana Del Rey — Born To Die

“Born To Die” to sin­giel z dru­gie­go albu­mu stu­dyj­ne­go ame­ry­kań­skiej pio­sen­kar­ki Lany Del Rey.

Wydaw­nic­two oka­za­ło się wiel­kim komer­cyj­nym suk­ce­sem, otrzy­ma­ło jed­nak mie­sza­ne recen­zje od kry­ty­ków, któ­rzy nega­tyw­nie oce­ni­li mono­te­ma­tycz­ność albu­mu.

Tekst pio­sen­ki Lana Del Rey — Born To Die

Why?
Who me?
Why?

Feet don’t fail me now
Take me to the finish line
Oh my heart it bre­aks eve­ry step that I take
But I’m hoping at the gates
They’ll tell me that you’re mine

Wal­king thro­ugh the city stre­ets
Is it by mista­ke or design
I feel so alo­ne on the Fri­day nights
Can you make it feel like home
If I tell you you’re mine?
It’s like I told you honey

Don’t make me sad, don’t make me cry
Some­ti­mes love is not eno­ugh and the road gets tough
I don’t know why
Keep making me laugh
Let’s go get high
The road is long, we car­ry on
Try to have fun in the mean­ti­me

Come on take a walk on the wild side
Let me kiss you hard in the pouring rain
You like your girls insa­ne
Cho­ose your last words, this is the last time
Cau­se you and I, we were born to die

Lost but now I am found
I can see but once I was blind
I was so con­fu­sed as a lit­tle child
Try­ing to take what I could get
Sca­red that I couldn’t find
All the answers honey

Don’t make me sad, don’t make me cry
Some­ti­mes love is not eno­ugh and the road gets tough
I don’t know why
Keep making me laugh
Let’s go get high
The road is long, we car­ry on
Try to have fun in the mean­ti­me

Come on take a walk on the wild side
Let me kiss you hard in the pouring rain
You like your girls insa­ne
Cho­ose your last words
This is the last time
Cau­se you and I
We were born to die

Come on and take a walk on the wild side
Let me kiss you hard in the pouring rain
You like your girls insa­ne

Don’t make me sad, don’t make me cry
Some­ti­mes love is not eno­ugh and the road gets tough
I don’t know why
Keep making me laugh
Let’s go get high
The road is long, we car­ry on
Try to have fun in the mean­ti­me

Come on take a walk on the wild side
Let me kiss you hard in the pouring rain
You like your girls insa­ne…
Cho­ose your last words
This is the last time
Cau­se you and I
We were born to die

Tłu­ma­cze­nie Lana Del Rey — Born To Die

Dla­cze­go?
Kto ja?
Dla­cze­go?

Sto­py nie zawiedź­cie mnie teraz
Zapro­wadź­cie mnie to linii mety
Moje ser­ce pęka z każ­dym kro­kiem
Ale mam nadzie­ję, że u bram
Powie­dzą mi, że jesteś mój

Cho­dząc uli­ca­mi mia­sta
Czy to przez pomył­kę, czy z zamy­słem
Czu­ję się taka samot­na w piąt­ko­we noce
Czy możesz spra­wić, że poczu­ję się jak w domu
Jeśli powiem ci, że jesteś mój?
Jest tak jak powie­dzia­łam, kocha­nie

Nie zasmu­caj mnie, nie dopro­wa­dzaj do pła­czu
Cza­sem miłość nie wystar­czy i dro­ga sta­je się trud­na
Nie wiem dla­cze­go
Roz­śmie­szaj mnie
Chodź­my odu­rzyć się
Dro­ga jest dłu­ga, idzie­my dalej
Spró­buj się dobrze bawić mię­dzy­cza­sie

Dalej, pójdź­my na spa­cer po dzi­kiej stro­nie
Pozwól się odważ­nie poca­ło­wać w ulew­nym desz­czu
Lubisz kie­dy two­je dziew­czy­ny są obłą­ka­ne
Wybierz swo­je ostat­nie sło­wa, to ostat­ni raz
Bo ty i ja, uro­dzi­li­śmy się, aby umrzeć

Zagu­bio­na, ale teraz się odna­la­złam
Mogę ujrzeć, ale kie­dyś byłam śle­pa
Byłam taka zmie­sza­na jak malut­kie dziec­ko
Pró­bu­jąc wziąć to co mogłam dostać
Prze­stra­szo­na, że nie mogłam zna­leźć
Wszyst­kich odpo­wie­dzi, kocha­nie

Nie zasmu­caj mnie, nie dopro­wa­dzaj do pła­czu
Cza­sem miłość nie wystar­czy i dro­ga sta­je się trud­na
Nie wiem dla­cze­go
Roz­śmie­szaj mnie
Chodź­my odu­rzyć się
Dro­ga jest dłu­ga, idzie­my dalej
Spró­buj się dobrze bawić mię­dzy­cza­sie

Dalej, pójdź­my na spa­cer po dzi­kiej stro­nie
Pozwól się odważ­nie poca­ło­wać w ulew­nym desz­czu
Lubisz kie­dy two­je dziew­czy­ny są obłą­ka­ne
Wybierz swo­je ostat­nie sło­wa
To ostat­ni raz
Bo ty i ja
Uro­dzi­li­śmy się, aby umrzeć

Dalej, pójdź­my na spa­cer po dzi­kiej stro­nie
Pozwól się odważ­nie poca­ło­wać w ulew­nym desz­czu
Lubisz kie­dy two­je dziew­czy­ny są obłą­ka­ne

Nie zasmu­caj mnie, nie dopro­wa­dzaj do pła­czu
Cza­sem miłość nie wystar­czy i dro­ga sta­je się trud­na
Nie wiem dla­cze­go
Roz­śmie­szaj mnie
Chodź­my odu­rzyć się
Dro­ga jest dłu­ga, idzie­my dalej
Spró­buj się dobrze bawić mię­dzy­cza­sie

Dalej, pójdź­my na spa­cer po dzi­kiej stro­nie
Pozwól się odważ­nie poca­ło­wać w ulew­nym desz­czu
Lubisz kie­dy two­je dziew­czy­ny są obłą­ka­ne.
Wybierz swo­je ostat­nie sło­wa
To ostat­ni raz
Bo ty i ja
Uro­dzi­li­śmy się, aby umrzeć

Zwroty i wyrażenia

Who me

Who me?

Kto, ja?

Who me? = Kto, ja?

Fra­za uży­wa­na przez ludzi chcą­cych odbiec od tema­tu, któ­rym zada­no nie­kom­for­to­we pyta­nie.

Przy­kład:
-So what have you done sin­ce our last meeting? = Więc co zro­bi­łeś od nasze­go ostat­nie­go spo­tka­nia?
-Who me? = Kto ja?

Alone

Alo­ne vs. lone
Alo­ne uży­wa­my tyl­ko i wyłącz­nie po cza­sow­ni­ku, np.:I feel alo­ne. = czu­ję się samot­na.
Lone uży­wa­my tyl­ko i wyłącz­nie przed rze­czow­ni­kiem, np.: She is a lone per­son. = Ona jest samot­ną oso­bą.

I feel so alo­ne on the Fri­day nights

Czu­ję się taka samot­na w piąt­ko­we noce

Przy­kład:

She real­ly likes to be alo­ne. = Ona napraw­dę lubi być samot­na.

By mistake

Wal­king thro­ugh the city stre­ets
Is it by mista­ke or design

Cho­dząc uli­ca­mi mia­sta
Czy to przez pomył­kę, czy z zamy­słem

By mista­ke = przez pomył­kę.

Przy­kład:

I am so sor­ry, I have done it by mista­ke. = Bar­dzo prze­pra­szam, zro­bi­łam to przez przy­pa­dek.

By design

Wal­king thro­ugh the city stre­ets
Is it by mista­ke or design

Cho­dząc uli­ca­mi mia­sta
Czy to przez pomył­kę, czy z zamy­słem

By design = naumyśl­nie, celo­wo, z zamy­słem.

Przy­kład:

I do not feel pity for him as he has done it by design. = Nie czu­ję współ­czu­cia dla nie­go, bo zro­bił to naumyśl­nie.

Enough

Jak sto­so­wać eno­ugh?
Eno­ugh wystę­pu­je w dwóch pozy­cjach:
• przed rze­czow­ni­kiem, np.: I do not have eno­ugh food. = Nie mam wystar­cza­ją­co dużo jedze­nia.
• Po przy­miot­ni­ku, np.: I’m not good eno­ugh. = Nie jestem wystar­cza­ją­co dobry.

Some­ti­mes love is not eno­ugh and the road gets tough

Cza­sem miłość nie wystar­czy i dro­ga sta­je się trud­na

Eno­ugh = wystar­cza­ją­co, dosta­tecz­nie dużo, dość.

Przy­kła­dy:

I don’t think I am tall eno­ugh to beco­me a model. = Nie uwa­żam, żebym była wystar­cza­ją­co wyso­ka, aby zostać model­ką.

The­re was not eno­ugh spa­ce for eve­ry­bo­dy to dan­ce. = Nie było wystar­cza­ją­co prze­strze­ni, aby każ­dy mógł tań­czyć.

Feel like home

Can you make it feel like home, if I tell you you’re mine?

Czy możesz spra­wić, że poczu­ję się jak w domu, jeśli powiem ci, że jesteś mój?

To feel like home = poczuć się jak u sie­bie w domu.

Przy­kład:

This apart­ment is so cozy; they will cer­ta­in­ly feel like home the­re. = To miesz­ka­nie jest takie przy­tul­ne, oni na pew­no poczu­ją się tu jak w domu.

Make sb sth

Don’t make me sad, don’t make me cry

Nie zasmu­caj mnie, nie dopro­wa­dzaj do pła­czu

Make sb + przy­miot­nik (angry, sad, hap­py, etc.) = spra­wić, że ktoś się czu­je zły, smut­ny, szczę­śli­wy, itp.

Przy­kład:

He makes me sad eve­ry time we quar­rel. = Spra­wia, że jest mi smut­no za każ­dym razem kie­dy się kłó­ci­my.

Make sb + cza­sow­nik (to cry, to laugh, etc.) = spra­wić, że ktoś się śmie­je, pła­cze, itp.

Przy­kład:

He was try­ing to make me laugh when I failed an exam. = On sta­rał się mnie roz­śmie­szyć, kie­dy obla­łam egza­min.

Keep doing sth

Wię­cej wyra­żeń z keep
Keep on doing sth = kon­ty­nu­ować robie­nie cze­goś, np.:
We sho­uld keep on run­ning if we want to be still ali­ve. = Powin­ni­śmy biec dalej jeśli chce­my wciąż być żywi.
Keep some­bo­dy doing some­thing = kazać komuś coś zro­bić, np.:
They kept me stu­dy­ing all tho­se she­ets of paper with no par­ti­cu­lar goal. = Kaza­li mi stu­dio­wać wszyst­kie te papie­ry bez żad­ne­go kon­kret­ne­go celu.

Keep making me laugh

Roz­śmie­szaj mnie

Keep + gerund (cza­sow­nik z koń­ców­ką — ing) (= keep doing sth) = kon­ty­nu­ować robie­nie cze­goś.

Przy­kład:

Eve­ry­thing I kept doing con­tri­bu­ted to the final suc­cess. = Wszyst­ko co robi­łem przy­czy­ni­ło się do koń­co­we­go suk­ce­su.

Get high

Let’s go get high

Chodź­my odu­rzyć się

To get high = naćpać się, odu­rzyć się, odle­cieć.

Przy­kład:

When I saw him I felt like I was get­ting high. = Jak go widzia­łam czu­łam jak­bym odla­ty­wa­ła.

Carry on

The road is long, we car­ry on

Dro­ga jest dłu­ga, idzie­my dalej

Jakie są rodza­je desz­czu?
Pouring rain = ulew­ny deszcz, np.:
We were coming back home in the pouring rain. = Wra­ca­li­śmy do domu w ulew­nym desz­czu.
It is pouring with rain. = Leje.
Driz­zle, miz­zle = mżaw­ka, kapu­śnia­czek, desz­czyk; mżyć, np.:
It has been driz­zling sin­ce last Sun­day. = Mży od ostat­niej nie­dzie­li.
Fog = gęsta mgła, np.:
It is almost impos­si­ble to noti­ce any­thing in this fog. =To jest pra­wie nie­moż­li­we ujrzeć coś w tej mgle.
Smog = fog + smo­ke (tak zwa­ny blend word, połą­cze­nie mgły z dymem daje nam szko­dli­wy smog).
Sho­wer = nie­wiel­ki, prze­lot­ny deszcz.
April sho­wers = wio­sen­ne ule­wy głów­nie w UK i Irlan­dii, np.:
April sho­wers are cha­rac­te­ri­stic of Gre­at Bri­ta­in. = Wio­sen­ne desz­cze są cha­rak­te­ry­stycz­ne dla Wiel­kiej Bry­ta­nii.

Car­ry on + gerund (cza­sow­nik z koń­ców­ką -ing) = kon­ty­nu­ować, iść dalej, nie prze­ry­wać cze­goś.

Przy­kład:

Ple­ase, car­ry on sin­ging. = Kon­ty­nu­uj śpie­wa­nie, pro­szę.

Have fun

Try to have fun in the mean­ti­me

Spró­buj się dobrze bawić mię­dzy­cza­sie

To have fun = dobrze się bawić.

Przy­kład:

We were having fun whi­le we were at the uni­ver­si­ty. = Sta­ra­li­śmy dobrze się bawić, kie­dy byli­śmy na uni­wer­sy­te­cie.

Uży­wa­ne rów­nież na poże­gna­nie oso­by, któ­ry wycho­dzi na przy­ję­cie, impre­zę.

Have fun! = Dobrej zaba­wy! Baw się dobrze!

Przy­kład:
- Mum, I’m going out! = Mamo, wycho­dzę!
- Have fun! = Baw się dobrze!

Scared

Sca­red that I couldn’t find
All the answers honey

Prze­stra­szo­na, że nie mogłam zna­leźć
Wszyst­kich odpo­wie­dzi, kocha­nie

Sca­red = wystra­szo­ny, prze­stra­szo­ny.

Przy­kład:

She is too sca­red to cope with this pro­blem. = Ona jest za bar­dzo prze­stra­szo­na, żeby pora­dzić sobie z tym pro­ble­mem.

Print Friendly, PDF & Email


Zobacz także:

Udostępnij:

Podobne

1 komentarz

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *