Riverside — We Got Used To Us

Zespół River­si­de to pol­ski zespół, któ­ry  powstał w 2001 roku w War­sza­wie i wyko­nu­je muzy­kę z pogra­ni­cza roc­ka pro­gre­syw­ne­go głow­nie.

Dosłow­nie tłu­ma­cząc nazwa zespo­łu to ‘brzeg rze­ki’ pyta­nie tyl­ko jaka to rze­ka i do jakie­go muzycz­ne­go odkry­cia może nas ona zapro­wa­dzić? O tym moż­na prze­ko­nać się naj­le­piej słu­cha­jąc muzy­ki zespo­łu.

Tekst pio­sen­ki River­si­de — We Got Used To Us

When I scroll back thro­ugh our recent days
I try to under­stand
How we could for­get
We made a pro­mi­se to one ano­ther
That nothing would ever bre­ak what we had
Now we never talk when we fall apart
We never talk when we fall apart
We pre­tend we’re ok
Sur­ro­un­ding our­se­lves with one-way friend­ships
And so-cal­led friends

I know we got used to new us
And I don’t want to be the­re
I don’t want to be the­re
Whe­re we are
I know we got used to new life
And I don’t want to be the­re
No, I don’t want to be the­re
Whe­re we are

Silen­ce fal­len betwe­en
All the doors are loc­ked
All the words unsa­id
And we’re still afra­id of time
Star­ted to keep our­se­lves
At a distan­ce that we could con­trol
Not too clo­se
Not too far
Now we never talk when we fall apart
We just never talk when we fall apart
We pre­tend we’re ok
By fil­ling up our inner spa­ce
With lit­tle hates
And so-cal­led love

I know we got used to new us
And I don’t want to be the­re
I don’t want to be the­re
Whe­re we are
I know we got used to new life
And I don’t want to be the­re
No, I don’t want to be the­re
Whe­re we are

So walk away with me

Tłu­ma­cze­nie River­si­de — We Got Used To Us

Kie­dy prze­su­wam w pamię­ci ostat­nie dni
Sta­ram się zro­zu­mieć
Jak mogli­śmy zapo­mnieć
Zło­ży­li­śmy sobie obiet­ni­cę
Że nic nie zmie­ni tego co mie­li­śmy
Teraz nigdy nie roz­ma­wia­my gdy się odda­la­my
Nigdy nie roz­ma­wia­my, gdy się odda­la­my
Uda­je­my, że jest dobrze
Ota­cza­jąc się jed­no­stron­ny­mi przy­jaź­nia­mi
I tak zwa­ny­mi przy­ja­ciół­mi

Wiem, że przy­zwy­cza­ili­śmy się do nowych nas
I nie chcę być tam
I nie chcę być tam
Gdzie jeste­śmy
Wiem, że przy­zwy­cza­ili­śmy się do nowe­go życia
I nie chcę być tam
Nie chcę być tam
Gdzie jeste­śmy

Cisza wle­wa się mię­dzy nas
Wszyst­kie drzwi są zamknię­te
Wszyst­kie sło­wa nie­wy­po­wie­dzia­ne
A cały czas oba­wia­my się cza­su
Sta­ra­my się trzy­mać
Na dystans ‚któ­ry może­my kon­tro­lo­wać
Nie za bli­sko
Nie za dale­ko
Teraz nigdy nie roz­ma­wia­my, gdy odda­la­my się od sie­bie
Po pro­stu nie roz­ma­wia­my, gdy odda­la­my się od sie­bie
Uda­je­my, że jest dobrze
Wypeł­nia­jąc naszą wewnętrz­ną prze­strzeń
Mały­mi nie­na­wi­ścia­mi
I tak zwa­ną miło­ścią

Wiem, że przy­zwy­cza­ili­śmy się do nowych nas
I nie chcę być tam
I nie chcę być tam
Gdzie jeste­śmy
Wiem, że przy­zwy­cza­ili­śmy się do nowe­go życia
I nie chcę być tam
Nie chcę być tam
Gdzie jeste­śmy

Więc chodź ze mną

Zwroty & wyrażenia

Get used

I know we got used to new life

Wiem, że przy­zwy­cza­ili­śmy się do nowe­go życia

To get used to some­thing = przy­zwy­cza­ić się do cze­goś, oswo­ić się z czymś.

Przy­kład:

It’s hard to get used to things that make our life more dif­fi­cult. =Trud­no jest przy­zwy­cza­ić się do rze­czy, któ­re czy­nią nasze życie trud­niej­szym.

Podob­ne wyra­że­nie: to get used to doing some­thing = przy­zwy­cza­ić się do robie­nia cze­goś.

Przy­kład:

I get used to drin­king hot tea. = Przy­zwy­cza­iłam się do picia gorą­cej her­ba­ty.

Fall apart

Now we never talk when we fall apart

Teraz nigdy nie roz­ma­wia­my, gdy odda­la­my się od sie­bie

To fall apart = roz­paść się, roz­kle­ić się (nie radzić sobie z emo­cja­mi).

Przy­kła­dy:

My world fell apart when I heard the news. = Kie­dy usły­sza­łam te wia­do­mo­ści mój świat roz­le­ciał się/rozpadł na kawał­ki.

I fell apart after real­ly dif­fi­cult day at work and I star­ted to cry. = Roz­pa­dłam się (emo­cjo­nal­nie) po bar­dzo trud­nym dniu w pra­cy i zaczę­łam pła­kać.

Inne zna­cze­nie to roz­paść się, roz­le­cieć.

This glass fell apart two minu­tes ago. = Ta szklan­ka roz­le­cia­ła się/rozbiła dwie minu­ty temu.

Scroll through

When I scroll back thro­ugh our recent days

Kie­dy prze­su­wam w pamię­ci ostat­nie dni

To scroll thro­ugh some­thing = prze­wi­jać przez coś.

Przy­kład:

I scroll thro­ugh this websi­te to find the most inte­re­sting item. = Prze­wi­jam tą stro­nę inter­ne­to­wą, aby zna­leźć naj­bar­dziej inte­re­su­ją­cą dla mnie rzecz.

Sło­wo scroll ma róż­ne zna­cze­nia w zależ­no­ści od tego czy jest uży­te jako cza­sow­nik czy jako rze­czow­nik.

Scroll jako rze­czow­nik to: zwój cze­goś, rol­ka

Przy­kład:

In ancien Rome people used a lot of scrolls of paper. = W sta­ro­żyt­nym Rzy­mie ludzie uży­wa­li dużo zwoi papie­ru.

Jako rze­czow­nik ma też kil­ka innych zna­czeń, cho­ciaż­by:

Scroll box = suwak prze­wi­ja­nia w kom­pu­te­rze

One–way

Way & co.
no way! = Nie ma mowy!
either way = tak czy tak, tak czy ina­czej
by the way = przy oka­zji mówie­nia cze­goś, skrót BTW
on the way = o czymś, co ma się wkrót­ce wyda­rzyć
two-way = dwu­kie­run­ko­wy

Sur­ro­un­ding our­se­lves with one-way friend­ships
And so-cal­led friends

Ota­cza­jąc się jed­no­stron­ny­mi przy­jaź­nia­mi
I tak zwa­ny­mi przy­ja­ciół­mi

Jeśli coś jest one-way ozna­cza, że jest = jed­no­kie­run­ko­we.

Może­my mieć np.: jed­no­kie­run­ko­wa dro­gę = one-way stre­et.

Przy­kład:

One-way tic­ket = bilet w jed­ną stro­nę (może­my też powie­dzieć sin­gle tic­ket).

W tek­ście utwo­ru poja­wia się one-way friend­ship.

Dla­te­go też one-way = coś jed­no­kie­run­ko­we­go, nie­odwza­jem­nio­ne­go. Tutaj nie­odwza­jem­nio­na przy­jaźń, miłość.

Przy­kład:

She doesn’t like one-way friend­ships. = Ona nie lubi jed­no­stron­nych przy­jaź­ni.

So-called

Sur­ro­un­ding our­se­lves with one-way friend­ships
And so-cal­led friends

Ota­cza­jąc się jed­no­stron­ny­mi przy­jaź­nia­mi
I tak zwa­ny­mi przy­ja­ciół­mi

So-cal­led = tak zwa­ny, rze­ko­my.

Gdy ktoś nie jest do koń­ca tym za kogo się poda­je.

So-cal­led friends = rze­ko­mi przy­ja­cie­le, czy­li ludzie uda­ją­cy przy­jaźń, któ­rzy tak napraw­dę nimi nie są.

Przy­kład:

I the past he had a lot of so-cal­led friends. = W prze­szło­ści miał wie­le tak zwa­nych przy­ja­ciół.

This so-cal­led ultra ubran car is the fastest car in the who­le world. = To tak zwa­ne auto jest naj­szyb­szym autem na świe­cie.

Fill up

We pre­tend we’re ok
By fil­ling up our inner spa­ce

Uda­je­my, że mamy się dobrze
Zapeł­nia­jąc naszą wewnętrz­na prze­strzeń

To fill up = napeł­niać coś, zapeł­niać coś.

Przy­kład:

Tho­se e-mails fil­led up my inbox. = Te e-maile zapeł­ni­ły moją skrzyn­kę mailo­wą.

To fill up with some­bo­dy = zapeł­niać kimś, ludź­mi.

Przy­kład:

This bus is star­ting to fill up with new people. = Ten auto­bus zapeł­nia się ludź­mi.

Walk away

So walk away with me

Więc chodź ze mną

To walk away = odejść, odcho­dzić.

Przy­kład:

I was so angry that I wal­ked away. = Byłam taka zła, że ode­szłam.

To walk away = wyjść cało z nie­bez­piecz­nej sytu­acji, bez szwan­ku.

Przy­kład:

I had a car acci­dent but I wal­ked away from it having only a scratch. = Mia­łem wypa­dek samo­cho­do­wy, ale wysze­dłem z nie­go tyl­ko z małym zadra­pa­niem.

Hate

Zapa­mię­taj!
love-hate rela­tion­ship = miłość połą­czo­na z nie­na­wi­ścią. Dokład­nie tak jak w tek­ście tej pio­sen­ki.
self-hate (albo self-hatred) = nie­na­wiść do same­go sie­bie
hate mails (e-mails)= obraź­li­we listy, e-maile
to hate the sight of some­bo­dy (tak­że can’t stand the sight of some­do­by) = nie móc znieść wido­ku kogoś
to hate somebody’s guts = nie­na­wi­dzić kogoś szcze­rze

By fil­ling up our inner spa­ce
With lit­tle hates

Mały­mi nie­na­wi­ścia­mi
I tak zwa­ną miło­ścią

Hate = nie­na­wiść, wstręt.

Przy­kład:

I look at my boss with hate. = Patrzę na moje­go sze­fa z nie­na­wi­ścią.

They were the most hated people in the scho­ol. = Byli naj­bar­dziej znie­na­wi­dzo­ny­mi ludź­mi w szko­le.

To hate = nie­na­wi­dzić.

Przy­kład:

I hate Mon­days. = Nie­na­wi­dzę ponie­dział­ków.

Print Friendly, PDF & Email


Zobacz także:

Udostępnij:

Podobne

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *