The Police — Every Breath You Take

Ten wiel­ki prze­bój zespo­łu The Poli­ce, któ­ry przez lata nie stra­cił na swo­jej popu­lar­no­ści jest zna­ko­mi­tym przy­kła­dem utwo­ru o obse­syj­nej miło­ści. Sam autor utwo­ru — Sting, przy­zna­je się do tego, że  powstał on nie­dłu­go po roz­sta­niu z  jego pierw­szą żoną.

Doda­je rów­nież, że nie spo­dzie­wał się tak pozy­tyw­ne­go odbio­ru utwo­ru, któ­ry w swo­im cha­rak­te­rze miał być groź­bą i ostrze­że­niem przed nie­ustan­ną inwi­gi­la­cją ze stro­ny woka­li­sty. Gdy­by Sting nie zde­cy­do­wał się na karie­rę muzycz­ną, śmia­ło mógł­by zostać detek­ty­wem, ponie­waż prze­ja­wia ku temu dosko­na­łe pre­dys­po­zy­cje.

Tekst pio­sen­ki The Poli­ce — Eve­ry Bre­ath You Take

Eve­ry bre­ath you take
And eve­ry move you make
Eve­ry bond you bre­ak
Eve­ry step you take
I’ll be wat­ching you

Eve­ry sin­gle day
And eve­ry word you say
Eve­ry game you play
Eve­ry night you stay
I’ll be wat­ching you

Oh, can’t you see
You belong to me
How my poor heart aches
With eve­ry step you take

Eve­ry move you make
Eve­ry vow you bre­ak
Eve­ry smi­le you fake
Eve­ry cla­im you sta­ke
I’ll be wat­ching you

Sin­ce you’ve gone I’ve been lost witho­ut a tra­ce
I dre­am at night I can only see your face
I look aro­und but it’s you I can’t repla­ce
I feel so cold and I long for your embra­ce
I keep cry­ing baby, baby ple­ase

Oh, can’t you see
You belong to me
How my poor heart aches
With eve­ry step you take

Eve­ry move you make
Eve­ry vow you bre­ak
Eve­ry smi­le you fake
Eve­ry cla­im you sta­ke
I’ll be wat­ching you

Eve­ry move you make
Eve­ry step you take
I’ll be wat­ching you
I’ll be wat­ching you

Tłu­ma­cze­nie The Poli­ce — Eve­ry Bre­ath You Take

Każ­dy oddech, któ­ry weź­miesz
I każ­dy ruch, któ­ry zro­bisz
Każ­dą wieź, któ­rą zerwiesz
Każ­dy krok, któ­ry zro­bisz
Będę cię obser­wo­wał

Każ­de­go jed­ne­go dnia
I każ­de sło­wo, któ­re wypo­wiesz
Każ­dą grę, w któ­rą zagrasz
Każ­dą noc, kie­dy zosta­jesz
Będę cię obser­wo­wał

Ooo, czy nie widzisz
Że nale­żysz do mnie
Jak moje bied­ne ser­ce boli
Z każ­dym two­im kro­kiem

Każ­dy ruch, któ­ry wyko­nasz
Każ­dą przy­się­gnę, któ­rą zła­miesz
Każ­dy fał­szy­wy uśmiech
Każ­de rosz­cze­nie, któ­re zgło­sisz
Będę cię obser­wo­wał

Odkąd ode­szłaś prze­pa­dłem bez śla­du
Nocą śnię i widzę tyl­ko two­ją twarz
Roz­glą­dam się ale nie mogę cię niczym zastą­pić
Czu­ję taki chłód i tęsk­nię za two­imi obję­cia­mi
NIe­ustan­nie pła­cze kocha­nie, kocha­nie pro­szę

Ooo, czy nie widzisz
Że nale­żysz do mnie
Jak moje bied­ne ser­ce boli
Z każ­dym two­im kro­kiem

Każ­dy ruch, któ­ry wyko­nasz
Każ­dą przy­się­gnę, któ­rą zła­miesz
Każ­dy fał­szy­wy uśmiech
Każ­de rosz­cze­nie, któ­re zgło­sisz
Ja będę obser­wo­wał

Każ­dy ruch, któ­ry wyko­nasz
Każ­dą przy­się­gnę, któ­rą zła­miesz
Ja będę obser­wo­wał
Ja będę obser­wo­wał

Gramatyka

Every

Eve­ry — idio­my
eve­ry now and then/ eve­ry now and again/ eve­ry so often/ eve­ry once in a whi­le = co jakiś czas, od cza­su do cza­su
eve­ry lit­tle (bit) helps = każ­da pomoc jest mile widzia­na; ziarn­ko do ziarn­ka, a zbie­rze się miar­ka
it’s eve­ry man for him­self = każ­dy dba o wła­sną skó­rę
eve­ry man for him­self! = ratuj się, kto może!
eve­ry man Jack of them = każ­dy, wszy­scy bez wyjąt­ku; cała ban­da
(US) eve­ry which way = na/we wszyst­kie stro­ny

W pio­sen­ce mamy wie­le przy­kła­dów uży­cia tego określ­ni­ka:

Eve­ry bre­ath you take

Każ­dy oddech, któ­ry weź­miesz

 

Eve­ry move you make

Każ­dy ruch, któ­ry zro­bisz

 

Eve­ry step you take

Każ­dy krok, któ­ry posta­wisz

 

Eve­ry word you say

Każ­de sło­wo, któ­re wypo­wiesz

 

Eve­ry game you play

Każ­dą grę, w któ­rą grasz

 

Eve­ry night you stay

Każ­dą noc, kie­dy zosta­jesz

Eve­ry =

= każ­dy, wszel­ki ( w tym wypad­ku po sło­wie eve­ry musi wystę­po­wać rze­czow­nik poli­czal­ny w licz­bie poje­dyn­czej), np.: Kate answe­red eve­ry question on the exam. = Kate odpo­wie­dzia­ła na każ­de pyta­nie na egza­mi­nie.

= co (ileś), np. We meet eve­ry two or three weeks. = Spo­ty­ka­my się co dwa lub trzy tygo­dnie.

Every single

Eve­ry vs. Each
Oba wyra­zy mają podob­ne, ale nie iden­tycz­ne zna­cze­nie.
Each = każ­dy z osob­na, poszcze­gól­ny.
Eve­ry = każ­dy (wszy­scy).

Each wyra­ża ideę — jeden po dru­gim — pod­kre­śla indy­wi­du­al­ność, odręb­ność.
Eve­ry jest w poło­wie dro­gi pomię­dzy each (= każ­dy) i all (= wszy­scy).

Popatrz:

Eve­ry child needs care. = Każ­de małe dziec­ko potrze­bu­je opie­ki.
Each child in our class has dif­fe­rent hob­by. = Każ­de dziec­ko w naszej kla­sie ma inne hob­by.

Eve­ry nie może być uży­wa­ne, gdy mówi­my o dwóch rze­czach. Wte­dy może­my użyć each.

She was car­ry­ing bags in each hand. = Ona nio­sła tor­by w każ­dej ręce.

W pio­sen­ce:

Eve­ry sin­gle day

Każ­de­go jed­ne­go dnia

Eve­ry sin­gle = każ­dy jeden (bez wyjąt­ku), np.: She works out eve­ry sin­gle day. = Ona ćwi­czy codzien­nie (bez wyjąt­ku).

Stative Verbs

Sta­ti­ve Verbs , czy­li cza­sow­ni­ki sta­tycz­ne, nazy­wa­ne tak­że cza­sow­ni­ka­mi sta­nu, sta­no­wią tę gru­pę cza­sow­ni­ków, któ­rych nie uży­wa się w aspek­tach cią­głych cza­sów (czy­li te z -ing, np. Pre­sent Con­ti­nu­ous), a więc funk­cjo­nu­ją tyl­ko w cza­sach pro­stych (np. Pre­sent Sim­ple).

Cza­sow­ni­ki sta­tycz­ne, to taka gru­pa, któ­ra odno­si się do wyra­ża­nie uczuć, emo­cji, sta­nów posia­da­nia lub sta­nów umy­słu.

W pio­sen­ce wystę­pu­ją trzy tego typu cza­sow­ni­ki.

To belong = nale­żeć do (kogoś, cze­goś), np.: I think this book belongs to Jor­dan. = Myślę, że ta książ­ka nale­ży do Jor­da­na.

W pio­sen­ce:

You belong to me

Nale­żysz do mnie

To feel = czuć, sądzić, uwa­żać, np.: Sha­ron doesn’t feel this idea to be good. = Sha­ron nie uwa­ża tego pomy­słu za dobry.

Z utwo­ru:

I feel so cold

Czu­ję się tak zim­no

To keep = zostać, kon­ty­nu­ować, zatrzy­mać, zacho­wać, np.: If they keep mar­ching, they’ll reach the­ir desti­na­tion very soon. = Jeśli będą kon­ty­nu­ować marsz, wkrót­ce dotrą do miej­sca prze­zna­cze­nia.

W pio­sen­ce:

I keep cry­ing

Nie­ustan­nie pła­czę

Cza­sow­ni­ki sta­tycz­ne
agree = zga­dzać się
belie­ve = wie­rzyć
doubt = wąt­pić
hate = nie­na­wi­dzić
ima­gi­ne = wyobra­żać sobie
impress = robić wra­że­nie
love = kochać
like = lubić
know = wie­dzieć
need = potrze­bo­wać
own = posia­dać
pro­mi­se = obie­cy­wać
reali­se = zdać sobie spra­wę
reco­gni­se = roz­po­znać
sup­po­se = przy­pusz­czać
under­stand= rozu­mieć
want = chcieć
wish = życzyć

Pro­blem z tymi cza­sow­ni­ka­mi pole­ga na tym, że nie­któ­re z nich wystę­pu­ją w aspek­cie cią­głym, mając przy tym inne zna­cze­nie. Tutaj peł­na lista cza­sow­ni­ków.

Zwroty & wyrażenia

W utwo­rze odna­la­złam sło­wa, któ­re mogą peł­nić funk­cję zarów­no cza­sow­ni­ka, rze­czow­ni­ka oraz przy­miot­ni­ka.

Bond

W pio­sen­ce:

Eve­ry bond you bre­ak

Każ­dą wieź, któ­rą zerwiesz

To bond = spo­ić, spa­jać, stwo­rzyć (sil­ną więź), sca­lać, np.: He tried to bond all the metal pie­ces to cre­ate a uni­que sculp­tu­re. = Pró­bo­wał sca­lić wszyst­kie kawał­ki meta­lu, aby stwo­rzyć uni­kal­ną rzeź­bę.

A bond = obli­ga­cja, więź, spo­iwo.

Przy­kła­dy:

It’s dif­fi­cult to expla­in the spe­ci­fic bond betwe­en him and his ani­mals. = Trud­no wytłu­ma­czyć tę spe­cy­ficz­ną więź mię­dzy nim, a jego zwie­rzę­ta­mi.

You sho­uld have used a bet­ter bond to con­nect all the ele­ments. = Powi­nie­neś był użyć lep­sze­go spo­iwa, żeby połą­czyć wszyst­kie te kawał­ki.

Vow

W pio­sen­ce:

Eve­ry vow you bre­ak

Każ­da przy­się­ga jaką zerwiesz

War­to wie­dzieć
solemn vow = uro­czy­sta przy­się­ga
mar­ria­ge vow = przy­się­ga mał­żeń­ska
vow of silen­ce = ślub mil­cze­nia
make a vow = zło­żyć przy­si­gę
vow of celi­ba­cy = przy­się­ga czy­sto­ści
be under a vow of silen­ce = przy­siąc mil­cze­nie

To vow = ślu­bo­wać, zakli­nać się, przy­się­gać, zło­żyć przy­się­gę, np.: The couple vowed to spend the­ir lives toge­ther in sick­ness and in health. = Para zło­ży­ła przy­się­gę, że spę­dzą razem życie w zdro­wiu i w cho­ro­bie.

A vow = przy­rze­cze­nie, ślu­bo­wa­nie, ślub, przy­się­ga, np.: Jim made a vow not to drink alco­hol any­mo­re. = John zło­żył przy­się­gę, że wię­cej nie będzie pił alko­ho­lu.

Claim a stake

W pio­sen­ce:

Eve­ry cla­im you sta­ke

Każ­de rosz­cze­nie, któ­re zgło­sisz

Uwa­ga! Idio­my!

To sta­ke a cla­im = zgła­szać rosz­cze­nia do cze­goś.

To sta­ke one’s cla­im to sth = uznać coś za swo­je, np.: He sta­kes a cla­im to her pro­per­ty. = On uzna­je jej posia­dłość za swo­ją.

Claim

A cla­im = twier­dze­nie, żąda­nie, zapew­nie­nie, rosz­cze­nie, pre­ten­sje, pra­wo.

Przy­kła­dy:

He rejec­ted cla­ims that he had acted irre­spon­si­bly. = Odrzu­cił stwier­dze­nie, że zacho­wał się nie­od­po­wie­dzial­nie.

All cla­ims sho­uld be made in wri­ting. = Wszyst­kie rosz­cze­nia powin­ny być spo­rzą­dzo­ne na piśmie.

Long

W pio­sen­ce:

I long for your embra­ce

Tęsk­nię za two­imi obję­cia­mi

To long = tęsk­nić, łak­nąć, pra­gnąć, zatę­sk­nić, wzdy­chać do (kogoś), np.: After four sle­epless nights Sha­ron lon­ged for eight hours of sle­ep. = Po czte­rech nie­prze­spa­nych nocach, Sha­ron pra­gnę­ła ośmiu godzin snu.

Long = dłu­gi, np.: Sam stret­ched his long legs in a sign of relax. = Sam roz­cią­gnął swo­je dłu­gie nogi na znak odpo­czyn­ku.

Tra­ce — w prak­ty­ce
to find tra­ces of sth = odna­leźć śla­dy cze­goś
they found no tra­ce of the money/of him = nie zna­leź­li ani śla­du pieniędzy/nie zna­leź­li po nim ani śla­du
with a tra­ce of irony/a smi­le = z lek­ką ironią/z lek­kim uśmie­chem
a tra­ce of grey in his hair = (jego) wło­sy lek­ko przy­pró­szo­ne siwi­zną

Trace

W pio­sen­ce:

Sin­ce you’ve gone I’ve been lost witho­ut a tra­ce

Odkąd ode­szłaś prze­pa­dłem bez śla­du

To tra­ce = śle­dzić, tro­pić, kal­ko­wać, kopio­wać, np.: Detec­ti­ve Smith was deter­mi­ned to tra­ce Jose­phi­ne as long as he had to. = Detek­tyw Smith był zde­ter­mi­no­wa­ny, by śle­dzić Józe­fi­nę jak dłu­go to koniecz­ne.

A tra­ce = ślad, trop, znak, śla­do­wa ilość, np. This area bore no tra­ces of wild ani­mals’ exi­stan­ce. = Ta oko­li­ca nie nosi­ła żad­nych zna­ków życia dzi­kich zwie­rząt.

Print Friendly, PDF & Email


Zobacz także:

Udostępnij:

Podobne

1 komentarz

  1. emil

    Wspa­nia­ła spra­wa. Cudow­ny utwór, dopie­ro po latach zro­zu­mia­łam tekst i ude­rzy­ło mnie na nowo..

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *