Adele — Rolling In The Deep

 „Rol­ling in the Deep” to opo­wieść o zawie­dzio­nej miło­ści i zła­ma­nym ser­cu. Ade­le za tę pio­sen­kę otrzy­ma­ła trzy nagro­dy Gram­my 2012 w kate­go­riach Nagra­nie roku, Pio­sen­ka roku i Tele­dysk roku.

To pierw­szy sin­gel pocho­dzą­cej z Wiel­kiej Bry­ta­nii pio­sen­kar­ki z jej dru­gie­go albu­mu stu­dyj­ne­go zaty­tu­ło­wa­ne­go “21”. Utwór został napi­sa­ny przez Ade­le i Pau­la Epwor­tha.  Pio­sen­ka sta­ła się pierw­szym hitem Ade­le zaj­mu­jąc czo­ło­we miej­sca w kil­ku­dzie­się­ciu pań­stwach.

Cie­ka­wost­ką jest, że „Rol­ling in the Deep” jest prze­wod­nim utwo­rem w ame­ry­kań­skim thril­le­rze “Jestem nume­rem czte­ry”.

Tekst pio­sen­ki Ade­le — Rol­ling In The Deep

There’s a fire star­ting in my heart
Reaching a fever pitch and it’s brin­ging me out the dark
Final­ly I can see you cry­stal cle­ar
Go ahe­ad and sell me out and I’ll lay your shit bare
See how I’ll leave, with eve­ry pie­ce of you
Don’t unde­re­sti­ma­te the things that I will do

There’s a fire star­ting in my heart
Reaching a fever pitch and it’s brin­ging me out the dark

The scars of your love, remind me of us
They keep me thin­king that we almost had it all
The scars of your love, they leave me bre­ath­less
I can’t help feeling
We could have had it all
(You’re gon­na wish you never had met me)
Rol­ling in the deep
(Tears are gon­na fall, rol­ling in the deep)
You had my heart insi­de your hand
(You’re gon­na wish you never had met me)
And you play­ed it to the beat
(Tears are gon­na fall, rol­ling in the deep)

Baby I have no sto­ry to be told
But I’ve heard one of you and I’m gon­na make
Your head burn
Think of me in the dep­ths of your despa­ir
Make a home down the­re as mine sure
Won’t be sha­red

The scars of your love, remind you of us
They keep me thin­king that we almost had it all
The scars of your love, they leave me bre­ath­less
I can’t help feeling
We could have had it all
Rol­ling in the deep
You had my heart insi­de your hand
And you play­ed it to the beat

We could have had it all
Rol­ling in the deep
You had my heart insi­de your hand
But you play­ed it with a beating

Throw your soul thro­ugh eve­ry open door
Count your bles­sings to find what you look for
Turn my sor­row into tre­asu­red gold
You pay me back in kind and reap just what you sow

(You’re gon­na wish you never had met me)
We could have had it all
(Tears are gon­na fall, rol­ling in the deep)
We could have had it all
(You’re gon­na wish you never had met me)
It all, it all, it all, it all
(Tears are gon­na fall, rol­ling in the deep)

We could have had it all
(You’re gon­na wish you never had met me)
Rol­ling in the deep
(Tears are gon­na fall, rol­ling in the deep)
You had my heart insi­de of your hands
(You’re gon­na wish you never had met me)
And you play­ed it to the beat
(Tears are gon­na fall, rol­ling in the deep)

Could have had it all
(You’re gon­na wish you never had met me)
Rol­ling in the deep
(Tears are gon­na fall, rol­ling in the deep)
You had my heart insi­de of your hands
(You’re gon­na wish you never had met me)
But you play­ed it, you play­ed it,
You play­ed it, you play­ed it to the beat

Tłu­ma­cze­nie Ade­le — Rol­ling In The Deep

Ogień zaczy­na się w moim ser­cu
Osią­ga­jąc eks­ta­zę i wydo­by­wa­jąc mnie z ciem­no­ści
W koń­cu potra­fię widzieć cię kry­sta­licz­nie jasno
Śmia­ło idź i zdradź mnie a zdra­dzę wszyst­kie two­je sekre­ty
Patrz jak odej­dę z każ­dym kawał­kiem cie­bie
Nie lek­ce­waż rze­czy, któ­re zro­bię

Ogień zaczy­na się w moim ser­cu
Osią­ga­jąc eks­ta­zę i wydo­by­wa­jąc mnie z ciem­no­ści

Bli­zny two­jej miło­ści przy­po­mi­na­ją mi o nas
One spra­wia­ją, że myślę, że pra­wie nam się uda­ło
Bli­zny two­jej miło­ści, one zosta­wia­ją mnie bez tchu
Nie mogę oprzeć się uczu­ciu, że
Mogło nam się udać
(Będziesz żało­wał, że mnie spo­tka­łeś)
Koły­sząc się na morzu
(Łzy popły­ną tocząc się w otchłań)
Mia­łeś moje ser­ce w two­jej dło­ni
(Będziesz żało­wał, że mnie spo­tka­łeś)
I gra­łeś na nim jak wir­tu­oz
(Łzy popły­ną tocząc się w otchłań)

Kocha­nie nie mam histo­rii do opo­wie­dze­nia
Ale sły­sza­łam jed­ną o tobie i zamie­rzam spra­wić
Że Two­ja gło­wa zapło­nie
Pomyśl o mnie z głę­bin two­jej roz­pa­czy
Znaj­dziesz dom w odmę­tach roz­pa­czy pew­ne jest
Że nie będzie­my go dzie­lić

Bli­zny two­jej miło­ści przy­po­mi­na­ją mi o nas
One spra­wia­ją, że myślę, że pra­wie nam się uda­ło
Bli­zny two­jej miło­ści, one zosta­wia­ją mnie bez tchu
Nie mogę oprzeć się uczu­ciu, że
Mogło nam się udać
Koły­sząc się na morzu
Mia­łeś moje ser­ce w two­jej dło­ni
I gra­łeś na nim jak wir­tu­oz

Mogło nam się udać
Koły­sa­li­śmy się na morzu
Mia­łeś moje ser­ce w two­jej dło­ni
Ale bawi­łeś się biciem ser­ca

Wyrzuć swo­ją duszę przez każ­de otwar­te drzwi
Licz swo­je bło­go­sła­wień­stwa, żeby zna­leźć to cze­go szu­kasz
Zamień mój żal w cen­ne zło­to
Odpłać mi się tak samo i zbierz to co zasia­łeś

(Będziesz żało­wał, że mnie spo­tka­łeś)
Mogło nam się udać
(Łzy popły­ną tocząc się w otchłań)
Mogło nam się udać
(Będziesz żało­wał, że mnie spo­tka­łeś)
Mogło nam się udać
(Łzy popły­ną tocząc się w otchłań)

Mogło nam się udać
(Będziesz żało­wał, że mnie spo­tka­łeś)
Koły­sząc się na morzu
(Łzy popły­ną tocząc się w otchłań)
Mia­łeś moje ser­ce w two­jej dło­ni
(Będziesz żało­wał, że mnie spo­tka­łeś)
I gra­łeś na nim jak wir­tu­oz
(Łzy popły­ną tocząc się w otchłań)

Mogło nam się udać
(Będziesz żało­wał, że mnie spo­tka­łeś)
Koły­sząc się na morzu
(Łzy popły­ną tocząc się w otchłań)
Mia­łeś moje ser­ce w two­jej dło­ni
(Będziesz żało­wał, że mnie spo­tka­łeś)
Ale bawi­łeś się, bawi­łeś się
Bawi­łeś się, biciem ser­ca

Zwroty & wyrażenia

Fever pitch

Reaching a fever pitch

Osią­ga­jąc eks­ta­zę

Fever pitch = eks­ta­za, stan naj­wyż­szej eks­cy­ta­cji, pod­nie­ce­nia, wzbu­rze­nia, np. po wczo­raj­szym roz­sta­niu z chło­pa­kiem.

She reached a fever pitch after bre­aking off her rela­tion­ship. = Ona osią­gnę­ła stan naj­wyż­sze­go wzbu­rze­nia po zakoń­cze­niu jej związ­ku.

Bring out

Bring — wyra­że­nia
bring in some­thing = wpro­wa­dzać coś (nowe pra­wo)
bring on some­thing = spo­wo­do­wać coś, wywo­łać coś (np. cho­ro­bę)
bring for­ward = dać wynik, dać rezul­tat
bring up some­bo­dy = wycho­wy­wać kogoś (np. dziec­ko)
bring some­thing into use = wejść w życie, wpro­wa­dzić do użyt­ku
bring some­thing for­ward = przy­spie­szać coś, prze­no­sić na wcze­śniej­szą datę
bring some­bo­dy in = zapro­sić kogoś do roz­mo­wy, do dys­ku­sji (np. w cza­sie kon­fe­ren­cji)

Reaching a fever pitch and it’s brin­ging me out the dark

Osią­ga­jąc eks­ta­zę i wydo­by­wa­jąc mnie z ciem­no­ści

To bring out =

= wydo­by­wać, np.: He bro­ught out a dark side of his per­so­na­li­ty he didn’t want to know. = On wydo­był ciem­ną stro­nę jego oso­bo­wo­ści o któ­rej on nie chciał wie­dzieć.

= wyda­wać, np.:  Books were bro­ught out in the gre­at num­ber of copies. = Książ­ki zosta­ły wyda­ne w nakła­dzie wie­lu kopii.

= wyj­mo­wać, np.: They had bro­ught out paper and star­ted wri­ting the short test. = Oni wyję­li papier i zaczę­li pisać kart­ków­kę.

Go ahead

Go ahe­ad and sell me out and I’ll lay your ship bare

Śmia­ło idź i zdradź mnie a poka­żę two­je praw­dzi­we obli­cze

Go ahe­ad = śmia­ło, np.: - Don’t be afra­id to talk to that girl, go ahe­ad and ask her for a date! — Are you cra­zy? = Nie bój się poroz­ma­wiać z tam­tą dziew­czy­ną, śmia­ło — zaproś ją na rad­kę. — Zwa­rio­wa­łeś?

Sell out

Go ahe­ad and sell me out and I’ll lay your ship bare

Śmia­ło idź i zdradź mnie a zdra­dzę wszyst­kie two­je sekre­ty

To sell out = sprze­dać coś, ale też się — dać się kupić.

Przy­kład:

You shouldn’t sell out your own bro­ther for friends. = Nie powi­nie­neś był zdra­dzać swo­je­go wła­sne­go bra­ta dla przy­ja­ciół.

Lay a shit bare

Go ahe­ad and sell me out and I’ll lay your shit bare

Śmia­ło idź i zdradź mnie a zdra­dzę wszyst­kie two­je sekre­ty

Uwa­ga!

Tutaj w wer­sji ocen­zu­ro­wa­nej mamy — I’ll lay your ship bare 🙂

Lay a shit/ship bare — to cie­ka­we wyra­że­nie pocho­dzą­ce od — to lay bare — któ­re ozna­cza wyja­wić oso­bi­ste fak­ty, sekre­ty, któ­re nie powin­ny ujrzeć świa­tła dzien­ne­go.

Underestimate

Rol­ling in the deep
Wyra­że­nie rol­ling in the deep ma rów­nież inne — meta­fo­rycz­ne zna­cze­nia, o któ­rych mówi słow­nik Urban Dic­to­na­ry.
Zwrot opi­su­je abso­lut­ną głę­bie doświad­czeń, któ­rą może prze­ży­wać oso­ba cał­ko­wi­cie zako­cha­na, pochło­nię­ta miło­ścią lub doświad­cza­ją­ca mak­sy­mal­ne­go, praw­dzi­we­go bólu, np. po roz­sta­niu z kimś

Don’t unde­re­sti­ma­te the things that I will do

Nie lek­ce­waż rze­czy, któ­re zro­bię

To unde­re­sti­ma­te = lek­ce­wa­żyć, nie doce­niać, np.: Never unde­re­sti­ma­te the power of envio­us woman. = Nigdy nie lek­ce­waż siły zazdro­snej kobie­ty.

Scar

The scars of your love, remind me of us

Bli­zny two­jej miło­ści przy­po­mi­na­ją mi o nas

A scar = bli­zna, np.: His who­le face was cove­red by the scars. = Jego cała twarz była pokry­ta bli­zna­mi.

Deep

Rol­ling in the deep

Tocząc się w otchłań

The deep = morze, otchłań, mor­ska toń.

Rol­ling in the deep = tocząc się w otchłań.

A może woli­cie ostrzej­szą wer­sję?

Przy­kład:

The deep is so fasci­na­ting. = Mor­ska toń jest taka fascy­nu­ją­ca.

Play to the beat

You had my heart insi­de your hand
And you play­ed it to the beat

Mia­łeś moje ser­ce w two­jej dło­ni
I gra­łeś na nim jak wir­tu­oz

Play to the beat = zro­bić coś dosko­na­le, zagrać pio­sen­kę do ryt­mu, “grać na ser­cu jak wir­tu­oz”.

Przy­kład:

You can always play my heart to the beat. = Ty zawsze potra­fisz grać na moim ser­cu jak wir­tu­oz.

 

Podo­ba się Wam takie tłu­ma­cze­nie pio­sen­ki? Coś byście zmie­ni­li?

Cze­ka­my na Wasze opi­nie i suge­stie w komen­ta­rzach pod lek­cją!

 

Naj­lep­sze miej­sce dla fanów Ade­le w sie­ci:

Pol­ska stro­na fanów Ade­le

Ade­le­Pol­ska

Print Friendly, PDF & Email


Zobacz także:

Udostępnij:

Podobne

3 komentarze

 1. Klaudia

  Świet­na stro­na! Wresz­cie zna­la­złam miej­sce, gdzie mogę dosko­na­lić swój angiel­ski słu­cha­jąc muzy­ki! Coś nie­sa­mo­wi­te­go. Cie­ka­wie oma­wia­ny tekst, spra­wia, że moż­na doszu­kać się dru­gie­go dna utwo­ru i lepiej go zro­zu­mieć. Ser­decz­nie pozdra­wiam i mam nadzie­je, że tek­stów będzie coraz to wię­cej! ;]

 2. malitka

  Hel­lo,
  stron­kę bar­dzo lubię i zara­żam nią innych, ale…

  myślę, że mamy lite­rów­kę w 2 miej­scach.
  Jed­na pol­ska
  The deep = morze, odchłań, mor­ska toń. — SŁOWO ODCHŁAŃ — PISZEMY PRZEZ “T” 🙂

  ORAZ ANGIELSKĄ

  You can alwy­as play my heart to the beat. = Ty zawsze potra­fisz grać na moim ser­cu jak wir­tu­oz.
  TO ALWYAS…

  gre­ets
  malit­ka

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *