Rufus Wainwright — Hallelujah

Rufus Wainw­ri­ght nie napi­sał utwo­ru “Hal­le­lu­jah”, jed­nak to wła­śnie jego cover jest naj­po­pu­lar­niej­szy w Pol­sce. Sta­ło się tak za spra­wą umiesz­cze­nia go na ścież­ce dźwię­ko­wej do fil­mu pt. “Shrek”. Co cie­ka­we w samym fil­mie uży­to aran­ża­cji Joh­na Cale’a. Co by nie było — “Hal­le­lu­jah” sta­ła się hitem, bo jest świet­ną, lirycz­ną pio­sen­ką i na pew­no war­to się jej bli­żej przyj­rzeć.

W wol­nej chwi­li poświęć­cie parę minut na naukę angiel­skie­go z “Hal­le­lu­jah”, a zdzi­wi­cie się jak szyb­ko zapa­mię­ta­cie nie­któ­re słów­ka czy zwro­ty!

Hap­py Easter 🙂

Tekst pio­sen­ki Rufus Wainw­ri­ght — Hal­le­lu­jah

I’ve heard the­re was a secret chord
That David play­ed and it ple­ased the Lord
But you don’t real­ly care for music, do you?

It goes like this the fourth the fifth
The minor fall the major lift
The baf­fled king com­po­sing Hal­le­lu­jah

Hal­le­lu­jah
Hal­le­lu­jah
Hal­le­lu­jah
Hal­le­lu­jah

Your faith was strong but you needed pro­of
You saw her bathing on the roof
Her beau­ty in the moon­li­ght over­th­rew you

She tied you to a kit­chen cha­ir
She bro­ke your thro­ne she cut your hair
And from your lips she drew the Hal­le­lu­jah

Hal­le­lu­jah
Hal­le­lu­jah
Hal­le­lu­jah
Hal­le­lu­jah

May­be I’ve been here befo­re
I know this room I’ve wal­ked this flo­or
I used to live alo­ne befo­re I knew you

I’ve seen your flag on The Mar­ble Arch
Love is not a vic­to­ry march
It’s a cold and it’s a bro­ken Hal­le­lu­jah

Hal­le­lu­jah
Hal­le­lu­jah
Hal­le­lu­jah
Hal­le­lu­jah

The­re was a time you let me know
What’s real and going on below
But now you never show it to me, do you?

And remem­ber when I moved in you
The holy dove was moving too
And eve­ry bre­ath we drew was Hal­le­lu­jah

Hal­le­lu­jah
Hal­le­lu­jah
Hal­le­lu­jah
Hal­le­lu­jah

May­be there’s a God abo­ve
And all I ever lear­ned from love
Was how to sho­ot at some­one who out­drew you

And it’s not a cry you can hear at night
It’s not some­bo­dy who’s seen the light
It’s a cold and it’s a bro­ken Hal­le­lu­jah

Hal­le­lu­jah
Hal­le­lu­jah
Hal­le­lu­jah
Hal­le­lu­jah

Hal­le­lu­jah
Hal­le­lu­jah
Hal­le­lu­jah
Hal­le­lu­jah

Tłu­ma­cze­nie Rufus Wainw­ri­ght — Hal­le­lu­jah

Sły­sza­łem, że ist­niał tajem­ni­czy akord
Któ­ry grał Dawid i to cie­szy­ło Pana
Lecz ty nie prze­pa­dasz za muzy­ką, nie­praw­daż?

To idzie tak: kwar­ta, kwin­ta
Zej­ście w moll, wspię­cie w dur
Zdu­mio­ny król kom­po­nu­je Alle­lu­ja

Alle­lu­ja
Alle­lu­ja
Alle­lu­ja
Alle­lu­ja

Twa wia­ra była sil­na, lecz potrze­bo­wa­łeś dowo­dów
Zoba­czy­łeś ją kąpią­cą się na dachu
Jej pięk­no w bla­sku księ­ży­ca oba­li­ło cię

Przy­wią­za­ła cię do kuchen­ne­go krze­sła
Zła­ma­ła twój tron, ścię­ła two­je wło­sy
I z two­ich ust wydar­ła Alle­lu­ja

Alle­lu­ja
Alle­lu­ja
Alle­lu­ja
Alle­lu­ja

Może byłem tu już wcze­śniej
Znam ten pokój, sze­dłem tą pod­ło­gą
Kie­dyś żyłem samot­nie, zanim pozna­łem cie­bie

Zoba­czy­łem twą fla­gę na Mar­ble Arch
Miłość to nie marsz zwy­cię­stwa
To zim­ne i urwa­ne Alle­lu­ja

Alle­lu­ja
Alle­lu­ja
Alle­lu­ja
Alle­lu­ja

Był czas, gdy dawa­łaś mi znać
Co jest praw­dzi­we i co się tak napraw­dę dzie­je
Ale teraz już nigdy mi tego nie poka­zu­jesz, co nie?

I pamię­tam, gdy zbli­ży­łem się do cie­bie
Świę­ta gołę­bi­ca zbli­ży­ła się tak­że
I każ­dy zaczerp­nię­ty przez nas oddech był Alle­lu­ja

Alle­lu­ja
Alle­lu­ja
Alle­lu­ja
Alle­lu­ja

Może nad nami czu­wa Bóg
I wszyst­ko cze­go nauczy­łem się w miło­ści
To jak zastrze­lić kogoś, kto pierw­szy wycią­gnął broń

I to nie jest krzyk, któ­re sły­szysz w nocy
To nie ktoś, kto doznał olśnie­nia
To zim­ne i urwa­ne Alle­lu­ja

Alle­lu­ja
Alle­lu­ja
Alle­lu­ja
Alle­lu­ja

Alle­lu­ja
Alle­lu­ja
Alle­lu­ja
Alle­lu­ja

 

Zwroty & wyrażenia

Care for

But you don’t real­ly care for music, do you?

Lecz ty nie prze­pa­dasz za muzy­ką, nie­praw­daż?

Care for — war­to wie­dzieć
the moon doesn’t care for bar­king dogs = psy szcze­ka­ją, kara­wa­na jedzie dalej
well cared for = dobrze zadba­ny
cared-for = chro­nio­ny, oto­czo­ny opie­ką
for all sb cares! = i tak niko­mu nie zale­ży!

Samo słów­ko care pozna­li­śmy już wcze­śniej. Dzi­siaj zaj­mie­my się jed­ną z jego waria­cji — cza­sow­ni­kiem zło­żo­nym to care for.

To care for =

= lubić (coś, kogoś), np.: I don’t care for this idea. = Nie podo­ba mi się ten pomysł.

= (zwrot grzecz­no­ścio­wy) mieć na coś ocho­tę, np.: Would you care for some  home — made wine? = Masz ocho­tę na wino domo­wej robo­ty?

= zaj­mo­wać się (kimś, czymś), pie­lę­gno­wać (np. zra­nio­ne zwie­rzę, star­szą oso­bę), np.: You’ll be well cared for here. = Będziesz tu miał dobrą opie­kę.

Move in

And remem­ber when I moved in you

I pamię­tam, gdy zbli­ży­łem się do cie­bie

Cza­sow­nik to move gene­ral­nie powin­ni­śmy koja­rzyć z ruchem.

Przy doda­niu do cza­sow­ni­ka to move  słów­ka in powsta­je cza­sow­nik zło­żo­ny to move in.

To move in (with sb) =

= wpro­wa­dzić się (do kogoś), zamiesz­kać (z kimś), np.: I think she was always ready to move in with him, but he just didn’t want to. = Sądzę, że ona zawsze była goto­wa, żeby z nim zamiesz­kać, ale on po pro­stu nie chciał.

= zbli­żyć się, wkro­czyć do akcji, np.: The poli­ce moved in just as they heard the scre­am. = Poli­cja wkro­czy­ła do akcji jak tyl­ko usły­sza­ła krzyk.

To move in (sb) = zakwa­te­ro­wać, np.: Wait a moment sir, I have to move in this fami­ly first. = Momen­cik pro­szę pana, muszę naj­pierw zakwa­te­ro­wać te rodzi­nę.

Hal­le­lu­jah!

Auto­rem tej pio­sen­ki jest Leonard Cohen. Zosta­ła ona ory­gi­nal­nie wyda­na w albu­mie “Vario­us Posi­tions” z 1984 roku.

Wer­sja ame­ry­kań­skie­go pio­sen­ka­rza Jef­fa Buckley’a jest uwa­ża­na za jed­ną z naj­pięk­niej­szych. Jak sądzi­cie?

Ponow­ne zain­te­re­so­wa­nie utwo­rem zawdzię­cza­my — Alex Bur­ke — zwy­cięż­czy­ni bry­tyj­skie­go show The X Fac­tor. Trze­ba przy­znać, że jest nie­zła.

No i na koniec mój ulu­bio­ny wariant.

Objaśnienia muzyczne

W pio­sen­ce wystę­pu­je kil­ka ter­mi­nów zwią­za­nych bez­po­śred­nio z muzy­ką.

Chord

A chord = akord.; stru­na.

It struck a chord in or with him to. = Tra­fi­ło mu do ser­ca.

To stri­ke or touch the right chord. = Uderzyć/trafić we wła­ści­wą stru­nę.

Fourth

Fourth = kwar­ta.

Fifth

Fifth = kwin­ta.

Minor

Minor = tona­cja molo­wa; mol.

Major

Major = tona­cja duro­wa; dur.

Pre­lu­de in G major = pre­lu­dium G-dur.

Baffled

The baf­fled king com­po­sing Hal­le­lu­jah

Zdu­mio­ny król kom­po­nu­je Alle­lu­ja

Słów­ko baf­fled to przy­miot­nik, któ­ry pocho­dzi od cza­sow­ni­ka to baf­fle.

To baf­fle =

= zbić z tro­pu, wpra­wić w zakło­po­ta­nie (kogoś); zasko­czyć; zmy­lić (np. poli­cję), np. They baf­fled us imme­dia­te­ly. = Oni od razu zbi­li nas z tro­pu.

= uda­rem­nić, pokrzy­żo­wać (np. pla­ny), np.: Our plans were baf­fled becau­se of her stran­ge beha­vio­ur. = Nasze pla­ny zosta­ły pokrzy­żo­wa­ne przez jej dziw­ne zacho­wa­nie.

Stąd:

Baf­fled = skon­ster­no­wa­ny, zdu­mio­ny (by sth = czymś), np. I was baf­fled by the­ir out­stan­ding plan. = Byłam zdu­mio­na ich nie­sa­mo­wi­tym pla­nem.

Overthrow

Her beau­ty in the moon­li­ght over­th­rew you

Jej pięk­no w bla­sku księ­ży­ca oba­li­ło cię

Dosyć rzad­ko spo­ty­ka­ny wyraz over­th­row wystę­pu­je jako cza­sow­nik i rze­czow­nik i powin­ni­ście koja­rzyć go z poli­tycz­ny­mi kli­ma­ta­mi.

To over­th­row (odmia­na: Past Sim­ple -over­th­rew, Past Par­ti­ci­ple — over­th­rown) = oba­lić (np. rząd, sys­tem), zbu­rzyć (np. war­to­ści, stan­dar­dy), np.: Some people want to over­th­row the govern­ment. = Nie­któ­rzy ludzie chcą oba­lić rząd.

Over­th­row = oba­le­nie.

Outdraw

Was how to sho­ot at some­one who out­drew you

To jak zastrze­lić kogoś, kto pierw­szy wycią­gnął broń

Kolej­ny cie­ka­wy i moż­na powie­dzieć oso­bli­wy cza­sow­nik (odmia­na: Past Sim­ple — out­drew, Past Par­ti­ci­ple — out­drawn).

To out­draw =  wyjąć pisto­let z kabu­ry i wystrze­lić szyb­ciej niż dru­ga oso­ba (w poje­dyn­ku).

Oraz inne zna­cze­nie:

To out­draw = przy­cią­gnąć wię­cej widzów, publicz­no­ści niż (inny arty­sta itp.)

Draw bre­ath — zwro­ty & wyra­że­nia
as kind a man as ever drew bre­ath = naj­lep­szy czło­wiek, jaki kie­dy­kol­wiek cho­dził po tej zie­mi
as long as I have bre­ath in my body/as I draw bre­ath = do ostat­nie­go tchu
to draw one’s last bre­ath = wyzio­nąć ducha, wydać z sie­bie ostat­nie tchnie­nie
to draw a deep bre­ath = wziąć głę­bo­ki oddech

Draw breath

And eve­ry bre­ath we drew was Hal­le­lu­jah

I każ­dy zaczerp­nię­ty przez nas oddech był Alle­lu­ja

Jest to angiel­ski idiom.

To draw bre­ath =

= zaczerp­nąć powie­trza, wcią­gnąć powie­trze, np.: Draw bre­ath slow­ly and think of the blue oce­an. = Wcią­gnij powie­trze powo­li i pomyśl o nie­bie­skim oce­nie.

= zła­pać oddech (jako chwi­la odpo­czyn­ku), np.: You’re wor­king too much, you need to draw bre­ath and eat some­thing. = Za dużo pra­cu­jesz, musisz zła­pać oddech i zjeść coś.

See the light

It’s not some­bo­dy who’s seen the light

To nie ktoś, kto doznał olśnie­nia

Kolej­ny idiom.

To see the light =

= zro­zu­mieć coś, zdać sobie spra­wę, że coś jest praw­dzi­we, doznać olśnie­nia, np.: Look at him, he looks as if he has seen the light. = Spójrz na nie­go, wyglą­da jak­by doznał olśnie­nia.

= nawró­cić się, zwró­cić się w stro­nę reli­gii.

Marble Arch

Tekst piosenki HallelujahI’ve seen your flag on The Mar­ble Arch

Zoba­czy­łem twą fla­gę na Mar­ble Arch

Mar­ble Arch jest to mar­mu­ro­wy monu­ment, któ­ry znaj­du­je się w samym środ­ku Lon­dy­nu — w lon­dyń­skim City of West­min­ster, na skra­ju Hyde Par­ku.

Po wie­lu per­tur­ba­cjach, łuk został osta­tecz­nie ukoń­czo­ny w 1833 roku. Do 1851 stał naprze­ciw­ko Buc­kin­gham Pala­ce.

Print Friendly, PDF & Email


Zobacz także:

Udostępnij:

Podobne

9 komentarzy

 1. zielona

  Jestem tu po raz pierw­szy, ale będę wra­cać. Świet­ny pomysł na stro­nę!
  Żału­ję tyl­ko, że nie ma wię­cej zwro­tek tego wspa­nia­łego utwo­ru…

 2. Malkontent

  Co praw­da na pierw­szy rzut oka stro­na wizu­al­nie i tre­scio­wo wypa­da nie­naj­go­rzej jed­nak spo­dzie­wa­lem sie pel­ne­go pro­fe­sjo­nal­ne­go tlu­ma­cze­nia i mysle ze byl­by to dobry pomysl. Pozdra­wiam redak­to­rów .

  • Anna Rozmus
   Author

   To praw­da, utwór ma wię­cej zwro­tek. Gdy znaj­dę chwi­lę wol­ne­go cza­su z przy­jem­no­ścią opra­cu­ję cały utwór. Pozdra­wiam ser­decz­nie 🙂

 3. lovely girl

  Ja mam nie­ste­ty pro­blem z wymo­wą, więc jak­by dorzu­cić jak się czy­ta w nawia­si­kach była­bym wdzięcz­na 🙂 . Ogól­nie stron­ka super!

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *