Leonard Cohen — In My Secret Life

„In my secret life” Leonar­da Cohe­na to pio­sen­ka o dwóch świa­tach. Jeden świat, jego sekret­ny ist­nie­je w umy­śle auto­ra — tam też nadal spo­ty­ka się z miło­ścią swo­je­go życia, tam rów­nież mogą wza­jem­nie cie­szyć się swo­ja bli­sko­ścią.

Nato­miast real­nym świe­cie wszyst­ko dzie­je się wokół spraw trud­nych — to cza­sa­mi wal­ka o prze­ży­cie, czę­sto rów­nież wal­ka samym z sobą, ze swo­imi sła­bo­ścia­mi. To rów­nież przy­zna­nie przed samym sobą że „ zaci­ska­my żeby” i idzie­my do przo­du, bo tak trze­ba wbrew temu, co odczu­wa­my.

Tekst pio­sen­ki Leonard Cohen — In My Secret Life

In my secret life
In my secret life
In my secret life
In my secret life

I saw you this mor­ning
You were moving so fast
Can’t seem
To loosen my grip
On the past

And I miss you so much
There’s none in sight
And we’re still making love
In my secret life

I smi­le when I’m angry
I che­at and I lie
I do what I have to do
To get by

But I know what is wrong
And I know what is right
And I’d die for the truth
In my secret life

Hold on, hold on my bro­ther
My sister, hold on tight
I final­ly got my orders
I’ll be mar­ching thro­ugh the mor­ning
Mar­ching thro­ugh the night
Moving cross the bor­ders
Of my secret life

Looked thro­ugh the paper
Makes you want to cry
Nobo­dy cares if the people
Live or die

And the dealer wants you thin­king
That it’s either black or whi­te
Thank God it’s not that sim­ple
In my secret life

I bite my lip
I buy what I’m told:
From the latest hit
To the wis­dom of old

But I’m always alo­ne
And my heart is like ice
And it’s crow­ded and cold
In my secret life

In my secret life
In my secret life
In my secret life
In my secret life

Tłu­ma­cze­nie Leonard Cohen — In My Secret Life

W moim tajem­nym życiu
W moim tajem­nym życiu
W moim tajem­nym życiu
W moim tajem­nym życiu

Ujrza­łem cię tego ran­ka
Szłaś tak szyb­ko
Nie wyda­je się że jestem w sta­nie
Polu­zo­wać kon­tro­lę
Nad prze­szło­ścią

Tak bar­dzo tęsk­nie za tobą
Nie ma niko­go w zasię­gu wzro­ku
A my nadal upra­wia­my miłość
W moim tajem­nym życiu

Uśmie­cham się, kie­dy jestem wście­kły
Oszu­ku­ję i kła­mię
Robię to, co muszę robić
Aby prze­trwać

Wiem, co jest nie­wła­ści­we
I wiem też, co jest dobre
I umarł­bym za praw­dę
W moim sekret­nym życiu

Zacze­kaj, zacze­kaj mój bra­cie
Sio­stro, trzy­maj się moc­no
W koń­cu otrzy­ma­łem roz­ka­zy
Będę masze­ro­wał ran­kiem
Masze­ro­wał nocą
Prze­cho­dził przez gra­ni­ce
Moje­go sekret­ne­go życia

Przej­rza­łem gaze­tę
Spra­wia że chce ci się pła­kać
Niko­go nie obcho­dzi czy ludzie
Żyją czy umie­ra­ją

A dealer chce żebyś myślał
Ze to jest czar­ne albo bia­łe
Dzię­ki Bogu to nie takie pro­ste
W moim sekret­nym życiu

Zagry­zam war­gę
Kupu­ję, co mi mówią
Od naj­now­sze­go hitu
Do mądro­ści star­sze­go

Ale jestem zawsze samot­ny
A moje ser­ce jest niczym lód
Jest tłocz­no i zim­no
W moim sekret­nym życiu

W moim tajem­nym życiu
W moim tajem­nym życiu
W moim tajem­nym życiu
W moim tajem­nym życiu

Zwroty & wyrażenia

Loosen grip

Loosen vs. lose
to loosen = roz­luź­nić, polu­zo­wać
to lose = stra­cić, zgu­bić
Dla­te­go:
to lose one’s grip = tra­cić grunt pod noga­mi, tra­cić kon­tro­lę nad czymś

Can’t seem to loosen my grip

Nie wyda­je się że jestem w sta­nie polu­zo­wać kon­tro­lę

Na począ­tek zaj­mie­my się idio­mem.

To loosen/relax your grip (on some­thing) = polu­zo­wać, zmniej­szyć kon­tro­lę (nad czymś).

Przy­kład uży­cia:

I think you sho­uld loosen your grip on your chil­dren. They are adults now after all. = Sądzę, że powin­naś polu­zo­wać kon­tro­lę nad swo­imi dzieć­mi. W koń­cu to doro­śli ludzie.

Podob­ne wyra­że­nie:

To loosen one’s grip = polu­zo­wać uścisk.

In sight

There’s none in sight

Nie ma niko­go w zasię­gu wzro­ku

In/within sight = w zasię­gu wzro­ku; bli­sko, tuż, tuż.

Przy­kład uży­cia:

She was in sight for a moment, but then sud­den­ly she disap­pe­ared. = Przez chwi­lę była w zasię­gu wzro­ku, ale potem nagle znik­nę­ła.

In/within sight of some­thing =

= w zasię­gu wido­ku cze­goś.

= w zasię­gu cze­goś (np. zwy­cię­stwa).

Die for the truth

And I’d die for the truth

I umarł­bym za praw­dę

Tutaj skrót I’d ozna­cza I would.

To die for someone/something = poświę­cić się umrzeć za kogoś/za coś, ale też bar­dzo wycze­ki­wać cze­goś.

Przy­kład uży­cia:

I am just dying for for a nap — I can har­dly keep my eyes open. = Tak bar­dzo potrzeb­na mi jest drzem­ka — oczy same mi się zamy­ka­ją.

Get by

I do what I have to do to get by

Robię to co muszę robić aby prze­trwać

To get by = prze­trwać, dawać sobie radę (rów­nież finan­so­wo).

Przy­kła­dy uży­cia:

Ever sin­ce my hus­band lost his job, we’ve just been get­ting by. = Od kie­dy mój mąż stra­cił pra­ce, led­wo wią­że­my koniec z koń­cem.

She just has to get by the­se first few days in her new job. = Ona po pro­stu musi prze­trwać te pierw­sze kil­ka dni w nowej pra­cy.

Moż­na też…
to look thro­ugh a mil­l­sto­ne = posia­dać nad­zwy­czaj­na moc przej­rze­nia kogoś na wylot
to look thro­ugh blue glas­ses = patrzeć przez nie­bie­skie oku­la­ry

Look through

Look thro­ugh the paper

Przej­rza­łem gaze­tę

To look thro­ugh = prze­glą­dać (c0ś), ale rów­nież patrzeć przez (np. okno).

Przy­kła­dy uży­cia:

I looked thro­ugh the book but I haven’t had a chan­ce to read it yet. = Przej­rza­łem książ­kę, ale jesz­cze nie mia­łem oka­zji jej prze­czy­tać.

He looked thro­ugh the win­dow and he was ama­zed to see such beau­ti­ful view. = Wyj­rzał przez okno i zachwy­cił się tak pięk­nym wido­kiem.

Cheat

I che­at and I lie

Oszu­ku­je i kła­mię

To che­at = oszu­ki­wać, zdra­dzać, ale tak­że ścią­gać (np. na kla­sów­ce).

Zapa­mię­taj!
to che­at the worms = unik­nąć śmier­ci

Przy­kład:

The play­ers were accu­sed of che­ating. = Gra­cze zosta­li oskar­że­ni o oszu­ki­wa­nie.

He che­ated me with my best friend. = Zdra­dził mnie z moją naj­lep­szą przy­ja­ciół­ką.

Print Friendly, PDF & Email


Zobacz także:

Udostępnij:

Podobne

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *