The Black Keys — Lonely Boy

Co za pio­sen­ka! Jeśli jesz­cze jej nie sły­sze­li­ście to jeste­ście w dobrym miej­scu, aby poznać jed­ną z naj­lep­szych pio­se­nek ostat­nich lat. Kie­dy ją pierw­szy raz usły­sza­łam, sądzi­łam, że to musi być sta­ra pio­sen­ka, z lat 70. Jakie było moje zasko­cze­nie, że to dzie­ło zespo­łu The Black Keys, któ­ry powstał w 2001 roku w USA.

Utwór “Lone­ly Boy” to pierw­szy sin­giel z ich naj­now­sze­go krąż­ka “El Cami­no”. Tele­dysk do utwo­ru jest zadzi­wia­ją­co… pro­sty i chy­ba moż­na go tyl­ko poko­chać lub znie­na­wi­dzić. Szcze­rze mówiąc to zdzi­wi­łam się, gdy go zoba­czy­łam po raz pierw­szy, bo tań­czą­cy pan wyko­nu­je dokład­nie takie same ruchy jak ja, kie­dy odkry­łam tę pio­sen­kę… .

Tekst pio­sen­ki The Black Keys — Lone­ly Boy

Well I’m so abo­ve you
And it’s pla­in to see
But I came to love you any­way
So you pull my heart out
And I don’t mind ble­eding
Any old time you keep me waiting
Waiting, waiting

Oh, oh-oh I got a love that keeps me waiting
Oh, oh-oh I got a love that keeps me waiting
I’m a lone­ly boy
I’m a lone­ly boy
Oh, oh-oh I got a love that keeps me waiting

Well your mama kept you but your dad­dy left you
And I should’ve done you just the same
But I came to love you
Am I born to ble­ed?
Any old time you keep me waiting
Waiting, waiting

Oh, oh-oh I got a love that keeps me waiting
Oh, oh-oh I got a love that keeps me waiting
I’m a lone­ly boy
I’m a lone­ly boy
Oh, oh-oh I got a love that keeps me waiting

Hey!

Oh, oh-oh I got a love that keeps me waiting
Oh, oh-oh I got a love that keeps me waiting
I’m a lone­ly boy
I’m a lone­ly boy
Oh, oh-oh I got a love that keeps me waiting

Tłu­ma­cze­nie The Black Keys — Lone­ly Boy

Tak bar­dzo cię prze­ra­stam
I to od razu widać
Ale i tak przy­by­łem cię kochać
Więc wyrwa­łaś moje ser­ce
A ja nie mam nic prze­ciw­ko by krwa­wić
Za każ­dym razem każesz mi cze­kać
Cze­kać, cze­kać

Oh, oh-oh mam miłość któ­ra spra­wia, że nadal cze­kam
Oh, oh-oh mam miłość któ­ra spra­wia, że nadal cze­kam
Jestem samot­nym chło­pa­kiem
Jestem samot­nym chło­pa­kiem
Oh, oh-oh mam miłość któ­ra spra­wia, że nadal cze­kam

Two­ja mama cię zatrzy­ma­ła, ale twój ojczu­lek cię zosta­wił
I ja powi­nie­nem był zro­bić wła­ści­wie to samo
Ale przy­by­łem by cię kochać
Czy jestem stwo­rzo­ny by krwa­wić?
Za każ­dym razem każesz mi cze­kać
Cze­kać, cze­kać

Oh, oh-oh mam miłość któ­ra spra­wia, że nadal cze­kam
Oh, oh-oh mam miłość któ­ra spra­wia, że nadal cze­kam
Jestem samot­nym chło­pa­kiem
Jestem samot­nym chło­pa­kiem
Oh, oh-oh mam miłość któ­ra spra­wia, że nadal cze­kam

Hej!

Oh, oh-oh mam miłość któ­ra spra­wia, że nadal cze­kam
Oh, oh-oh mam miłość któ­ra spra­wia, że nadal cze­kam
Jestem samot­nym chło­pa­kiem
Jestem samot­nym chło­pa­kiem
Oh, oh-oh mam miłość któ­ra spra­wia, że nadal cze­kam

Zwroty & wyrażenia

Above

Well I’m so abo­ve you

Tak bar­dzo cię prze­ra­stam

Abo­ve = powy­żej, ponad.

Kie­dy chce­my powie­dzieć o czymś (wyżej, wcze­śniej) wspo­mnia­nym to wów­czas rów­nież uży­je­my słów­ka abo­ve. Na przy­kład:

I know some of the abo­ve names.  = Znam nie­któ­re z powyż­szych nazwisk.

W pio­sen­ce abo­ve wystę­pu­je w kon­struk­cji z to be:

To be abo­ve sb = prze­ra­stać kogoś.

Pla­in — popu­lar­ne wyra­że­nia
pla­in-vanil­la = zwy­kły
pla­in Jane = brzy­du­la
pla­in-clo­thes = w cywil­nym ubra­niu (np. poli­cjant)
pla­in cho­co­la­te = cze­ko­la­da dese­ro­wa (GB)
pla­in sailing = łatwi­zna
pla­in-spo­ken = pro­sto­li­nij­ny, szcze­ry

Plain to see

W tek­ście mamy bar­dzo cie­ka­we wyra­że­nie:

It’s pla­in to see

To od razu widać

Sło­wo pla­in ma wie­le zna­czeń i uwa­żam, że war­to poznać, cho­ciaż kil­ka z nich.

Jako rze­czow­nik:

= rów­ni­na, np.: The Gre­at Pla­ins = Wiel­kie Rów­ni­ny (w USA).

I jako przy­miot­nik:

= jasny, wyraź­ny, oczy­wi­sty — stąd tłu­ma­cze­nie w pio­sen­ce “Lone­ly Boy”

= zwy­czaj­ny, pro­sty, np.: Does he like pla­in cooking? = Czy on lubi pro­ste potra­wy?

= gład­ki, bez żad­ne­go wzo­ru, np.: I don’t like pla­in whi­te T-shirts. = Nie lubię gład­kich, bia­łych koszu­lek.

= nie­zbyt ład­na, prze­cięt­na (o kobie­cie), np.: — So, tell me some­thing abo­ut his new girl­friend. Is she pret­tier then me? — Are you kid­ding me? She is a pla­in Jane! = No to powiedz mi coś o jego nowej dziew­czy­nie. Czy jest ode mnie ład­niej­sza? — Chy­ba żar­tu­jesz! To brzy­du­la!

Pull out

So you pull my heart out

Więc wyrwa­łaś moje ser­ce

Słów­ko to pull jest powszech­nie zna­ne i zna­czy mię­dzy inny­mi = cią­gnąć.

Cza­sow­nik zło­żo­ny to pull out rów­nież zna­czy wycią­gnąć, wyrwać — ma podob­ne zna­cze­nia do to pull, jed­nak zna­czy rów­nież:

= wyjeż­dżać z miej­sca posto­ju, wyjeż­dżać na dro­gę, ruszyć z miej­sca, np.: It’s a huge pro­blem for me to pull out of the par­king gara­ge. = To dla mnie ogrom­ny pro­blem, żeby wyje­chać z par­kin­gu pod­ziem­ne­go.

= wyco­fy­wać się ( z cze­goś), np.: Tom was won­de­ring how much it would cost to drop eve­ry­thing and pull out. = Tom się zasta­na­wiał ile by to kosz­to­wa­ło, gdy­by rzu­cił wszyst­ko i wyco­fał się.

Mind & co.
mind!= Uwa­żaj!
open mind = otwar­ty umysł
peace of mind = spo­kój sumie­nia
absen­ce of mind = roz­tar­gnie­nie
mind-set = nasta­wie­nie, spo­sób myśle­nia
in mind = z myślą, na myśli

Don’t mind

Jeśli po cza­sow­ni­ku don’t mind (tak jak po to mind) wystę­pu­je dru­gi cza­sow­nik, będzie nim Gerund (cza­sow­nik z koń­ców­ką - ing) — tak jak  mamy w tek­ście pio­sen­ki:

I don’t mind ble­eding

Nie mam nic prze­ciw­ko by krwa­wić

Don’t mind = Nie mieć nic prze­ciw­ko.

Przy­kła­dy:

I don’t mind cats, but I pre­fer rab­bits. = Nie mam nic prze­ciw­ko kotom, ale wolę kró­li­ki.

I don’t mind going to this club. = Nie mam nic prze­ciw­ko, żeby iść do tego klu­bu.

He doesn’t mind asking his wife for advi­ce. = On nie ma nic prze­ciw­ko, żeby pro­sić o radę swo­ją żonę.

Any old time

Any old time you keep me waiting

Za każ­dym razem każesz mi cze­kać

Słów­ko old w wyra­że­niach takich jak: any old time, any old pla­ce, any old whe­re, any old thing jest tyl­ko wzmoc­nie­niem i słu­ży do pod­kre­śle­nia sło­wa any. To zna­czy:

Any time = o każ­dej porze; za każ­dym razem
Any old time = dosłow­nie o każ­dej porze dnia i nocy; dosłow­nie za każ­dym razem

I’d be glad to meet up with you any old time. = Chęt­nie się z tobą spo­tkam nie waż­ne kie­dy = abso­lut­nie każ­dy czas jest dobry na spo­tka­nie.

Keep

Any old time you keep me waiting

Za każ­dym razem każesz mi cze­kać

To keep = zostać ( w jakimś sta­nie), utrzy­mać (np. porzą­dek). Np. I always keep my flat cle­an. = Zawsze utrzy­mu­ję swo­je miesz­ka­nie w czy­sto­ści.

Cza­sow­nik to keep wystę­pu­je w pio­sen­ce w kon­struk­cji to keep (on) doing sth = robić coś dalej, nie prze­ry­wać robie­nia cze­goś, stale/ wciąż coś robić.

The Black Keys — LIVE

Jeśli ktoś z Was jest cie­ka­wy, jak wyglą­da­ją chło­pa­ki z The Black Keys na żywo to zachę­cam do obej­rze­nia ich wystę­pu:

Przy­kła­dy uży­cia:

Keep tal­king. = Mów dalej.

Why do the dogs keeping on bar­king? = Dla­cze­go  te psy cią­gle szcze­ka­ją?

She keeps him waiting. = Ona każe mu cze­kać.

Love

Oh, oh-oh I got a love that keeps me waiting

Oh, oh-oh mam miłość któ­ra spra­wia, że nadal cze­kam

To love = kochać, np.: I love ani­mals. = Kocham zwie­rzę­ta.

Love = miłość, np. All you need is love. = Miłość to wszyst­ko, cze­go potrze­bu­jesz.

A love = miłość (oso­ba, któ­rą się kocha), np.: He is my only love. = On jest moją jedy­ną miło­ścią.

Print Friendly, PDF & Email


Zobacz także:

Udostępnij:

Podobne

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *