Chlöe Howl — Rumour

Chlöe Howl to bry­tyj­ska pio­sen­kar­ka śpie­wa­ją­ca cock­ney­em, któ­ra by poświę­cić się karie­rze muzycz­nej, w wie­ku szes­na­stu lat posta­no­wi­ła rzu­cić szko­łę. Dzi­siaj ma lat dzie­więt­na­ście i już zdą­ży­ła zasły­nąć na Wyspach Bry­tyj­skich i nie tyl­ko, dzię­ki swo­im dwóm sin­glom – „Rumo­ur” oraz „No Strings”.

Moją lek­cją angiel­skie­go na dziś jest wła­śnie utwór „Rumo­ur”. Enjoy!

Tekst pio­sen­ki Chlöe Howl — Rumo­ur

When she tur­ned thir­te­en she went astray
With her brother’s dealer, so they say
She had the baby yester­day
Per­haps it’s just a rumo­ur
They kept her pri­so­ner gro­wing up
Told her Jesus was eno­ugh
She’s real­ly into dir­ty stuff
Per­haps it’s just a rumo­ur
And if you asked her she’d say

I’m just try­ing to work out
How to be like myself
I’m just try­ing to work out
The­se cards I’ve been dealt
See that girl she’s looking gre­at
She used to be quite over­we­ight
She may not be enti­re­ly stra­ight
Per­haps it’s just a rumo­ur
Always did as she was told
Appa­ren­tly she’s on the dole
Spends it all on alco­hol
Per­haps it’s just a rumo­ur

I’m just try­ing to work out
How to be like myself
I’m just try­ing to work out
The­se cards I’ve been dealt

‘Cau­se she did it, she did it
Her bed is for­bid­den
He’s fit, she isn’t
She keeps her face hid­den
She told him good rid­dan­ce
Her sister got with him
She wishes she didn’t
And now they’re all sin­ging

I’m just try­ing to work out
How to be like myself
I’m just try­ing to work out
The­se cards I’ve been dealt

She did it, she did it
Her bed is for­bid­den
He’s fit she isn’t
She keeps her face hid­den
She told him good rid­dan­ce
Her sister got with him
She wishes she didn’t
And now they’re all sin­ging

I’m just try­ing to work out
How to be like myself
I’m just try­ing to work out
The­se cards I’ve been dealt

Tłu­ma­cze­nie Chlöe Howl — Rumo­ur

W wie­ku 13 lat zeszła na złą dro­gę
Mówią, że z dile­rem bra­ta
Wczo­raj uro­dzi­ła
Może to tyl­ko plot­ka
Dora­sta­ła jak wię­zień
Mówi­li jej, że Jezus naj­waż­niej­szy
Krę­cą ją szem­ra­ne spra­wy
Może to tyl­ko plot­ka
Gdy­byś zapy­tał, powie­dzia­ła­by

Po pro­stu sta­ram się dowie­dzieć
Jak być sobą
Sta­ram się roz­gryźć
Kar­ty, któ­re mi dano
Spójrz na tę dziew­czy­nę, wyglą­da świet­nie
Kie­dyś mia­ła spo­rą nad­wa­gę
Może nie być do koń­ca hete­ro
Może to tyl­ko plot­ka
Zawsze robi­ła jak jej kaza­no
Podob­no jest na zasił­ku,
Któ­ry w cało­ści wyda­je na alko­hol
Może to tyl­ko plot­ka

Po pro­stu sta­ram się dowie­dzieć
Jak być sobą
Sta­ram się roz­gryźć
Kar­ty, któ­re mi dano

Bo ona to zro­bi­ła, zro­bi­ła
Jej łóż­ko jest zaka­za­ne
On atrak­cyj­ny, ona nie
Ona ukry­wa swo­ją twarz
Powie­dzia­ła mu: „Krzy­żyk na dro­gę”
Jej sio­stra się z nim zwią­za­ła
Chcia­ła­by, żeby tak się nie sta­ło
Teraz wszy­scy śpie­wa­ją

Po pro­stu sta­ram się dowie­dzieć
Jak być sobą
Sta­ram się roz­gryźć
Kar­ty, któ­re mi dano

Bo ona to zro­bi­ła, zro­bi­ła
Jej łóż­ko jest zaka­za­ne
On atrak­cyj­ny, ona nie
Ona ukry­wa swo­ją twarz
Powie­dzia­ła mu: „Krzy­żyk na dro­gę”
Jej sio­stra się z nim zwią­za­ła
Chcia­ła­by, żeby tak się nie sta­ło
Teraz wszy­scy śpie­wa­ją

Po pro­stu sta­ram się dowie­dzieć
Jak być sobą
Sta­ram się roz­gryźć
Kar­ty, któ­re mi dano

Zwroty & wyrażenia

Czy wie­cie, że…
Cie­ka­wost­ką jest, że znak dia­kry­tycz­ny nad „o” w imie­niu pio­sen­kar­ki wyni­ka z błęd­ne­go zapi­sa­nia go przez rodzi­ców w akcie uro­dze­nia.

Tak jak już wspo­mnia­łam, Chloe śpie­wa cock­ney­em – jest to akcent jakim mówią wywo­dzą­cy się z niż­szych warstw spo­łecz­nych miesz­kań­cy Lon­dy­nu. Sło­wo cock­ney sto­su­je się jed­nak nie tyl­ko w tym kon­tek­ście, gdyż wystę­pu­ję też jako okre­śle­nie osób żyją­cych we wschod­niej czę­ści tego mia­sta.
A więc mamy:
Cock­ney = akcent oraz Cock­ney = miesz­ka­niec wschod­nie­go Lon­dy­nu.

Sło­wem wstę­pu:

n = noun = rze­czow­nik

v = verb = cza­sow­nik

adj = adjec­ti­ve = przy­miot­nik

ad = adverb = przy­słó­wek

Dole

Appa­ren­tly she’s on the dole

Podob­no jest na zasił­ku

Dole (n) = zasi­łek dla bez­ro­bot­nych.

To be on the dole (v) = być na zasił­ku, np.:

He left scho­ol at 16 and now he’s on the dole. = Rzu­cił szko­łę gdy miał 16 lat i teraz jest na zasił­ku.

Rumour

She had the baby yester­day
Per­haps it’s just a rumo­ur

Wczo­raj uro­dzi­ła dziec­ko
Może to tyl­ko plot­ka

Rumo­ur (n) = plot­ka, pogło­ska, np.:

Zapa­mię­taj!
rumo­ur has it = plot­ka głosi/ krą­ży pogło­ska
rumo­ur has it that she was kil­led = plot­ka gło­si, że zosta­ła zabi­ta
to spre­ad rumo­urs = roz­po­wia­dać pogło­ski, sze­rzyć pogło­ski,
stop spre­ading rumo­urs abo­ut me! = prze­stań­cie roz­po­wia­dać o mnie plot­ki!

I heard a rumo­ur that you quit your job. = Sły­sza­łem plot­kę, że rzu­ci­łeś pra­cę.

Straight

She may not be enti­re­ly stra­ight

Może nie być do koń­ca hete­ro

Stra­ight czę­sto uży­wa­ne jest w mowie potocz­nej, poja­wia się w wie­lu idio­mach. Może wystą­pić w funk­cji rze­czow­ni­ka, przy­miot­ni­ka lub przy­słów­ka i w zależ­no­ści od kon­tek­stu ma całe mul­tum zna­czeń.

Poni­żej przed­sta­wiam na pew­no nie wszyst­kie, ale przy­naj­mniej poło­wę z nich.

Stra­ight (adj) =

= pro­sty (bie­gną­cy pro­sto, nie­skrzy­wio­ny, rów­ny, w dobrej pozy­cji; w pozio­mie, pio­nie, rów­no­le­gle do cze­goś), np.:

Draw a stra­ight line cross the page. = Nary­suj na kart­ce pro­stą kre­skę.

Try to keep your wri­ting stra­ight. = Sta­raj się pisać prosto/równo.

My tie isn’t stra­ight. = Mój kra­wat nie leży pro­sto.

= pro­ste (nie­krę­co­ne, o wło­sach), np.:

She has long stra­ight hair. = Ona ma dłu­gie pro­ste wło­sy.

= uczci­wy, szcze­ry, np.:

Do you think he’s stra­ight with us? = Myślisz, że jest z nami szcze­ry?

= czy­sty, wysprzą­ta­ny, np.:

After tidy­ing it for many hours, the flat is final­ly stra­ight. = Po wie­lu godzi­nach sprzą­ta­nia, miesz­ka­nie jest w koń­cu czy­ste.

= czy­sty (nie­bę­dą­cy pod wpły­wem nar­ko­ty­ków), np.:

He’s stra­ight and hasn’t seen a drug dealer for years. = Jest czy­sty i nie widział dile­ra już od lat.

= hete­ro­sek­su­al­ny, np.:

Most people who come to this club are stra­ight. = Więk­szość ludzi, któ­rzy przy­cho­dzą do tego klu­bu jest hete­ro­sek­su­al­na.

= czy­sty (nie­roz­cień­czo­ny o alko­ho­lu lub innych sub­stan­cjach).

Stra­ight (ad) = pro­sto (od razu, bez­po­śred­nio), np.:

Come stra­ight home after scho­ol. = Po szko­le przyjdź pro­sto do domu.

Stra­ight (n) =

= pro­sta (pro­sty odci­nek toru wyści­go­we­go), np.:

This stra­ight leads to turns num­ber five and six which are the most impor­tant in this race. = Ta pro­sta pro­wa­dzi do skrę­tów numer pięć i sześć, któ­re w tym wyści­gu są naj­waż­niej­sze.

= strit (w poke­rze).

Go astray

When she tur­ned thir­te­en she went astray

W wie­ku 13 lat zeszła na złą dro­gę

To go astray =

= błą­dzić, iść złą dro­gą, scho­dzić na manow­ce, np.:

Despi­te spe­ci­fic instruc­tions, they went astray and got lost. = Pomi­mo wyraź­nych pole­ceń, poszli złą dro­gą i zgu­bi­li się.

I’m afra­id your son has gone astray and got into tro­uble. = Oba­wiam się, że twój syn zszedł na złą dro­gę i wpadł w kło­po­ty.

= zgi­nąć, zagi­nąć, gubić się, np.:

My let­ter went astray in the post. = Mój list zaginął/ zgu­bił się na poczcie.

Czę­sto spo­ty­ka­na jest tak­że kon­stuk­cja: to lead sb astray (v) = spro­wa­dzić kogoś na złą dro­gę, spro­wa­dzić kogoś na manow­ce, np.:

Don’t let the older boys lead you astray. = Nie pozwól star­szym chłop­com, by spro­wa­dzi­li cię na złą dro­gę.

Be into sth

She’s real­ly into dir­ty stuff

Krę­cą ją szem­ra­ne spra­wy

To be into sth = być czymś zain­te­re­so­wa­nym, pasjo­no­wać się czymś, fascy­no­wać się czymś, np.:

She’s into pho­to­gra­phy. = Ona pasjo­nu­je się foto­gra­fią.

Popraw­ne są też struk­tu­ry:

To be into sb for sth = Być win­nym komuś pie­nią­dze, np.:

I’m into him for 300$. = Jestem mu winien 300$.

To be into sb = Być kimś zain­te­re­so­wa­nym, np.:

She’s real­ly into you. She always blu­shes when she sees you. = Ona jest tobą wyraź­nie „zain­te­re­so­wa­na”. Kie­dy cię widzi, zawsze się rumie­ni.

Good riddance

Baba z wozu, konim lżej!
Przy oka­zji wyra­że­nia good rid­dan­ce, war­ty zapa­mię­ta­nia jest odpo­wied­nik pol­skie­go przy­sło­wia: good rid­dan­ce to bad rub­bish = baba z wozu, koniom lżej.
My boss is going to get rid of the old com­pu­ter softwa­re. Good rid­dan­ce to bad rub­bish! = Mój szef zamie­rza pozbyć się sta­re­go opro­gra­mo­wa­nia kom­pu­te­ro­we­go. Baba z wozu, koniom lżej!

She told him good rid­dan­ce

Powie­dzia­ła mu: „Krzy­żyk na dro­gę”

Good rid­dan­ce (to sb/sth) = krzy­żyk na dro­gę, np.:

Our noisy neigh­bo­urs have final­ly moved out. Good rid­dan­ce! = Nasi hała­śli­wi sąsie­dzi się w koń­cu wypro­wa­dzi­li. Krzy­żyk na dro­gę!

Phrasal verbs

Grow up

They kept her pri­so­ner gro­wing up

Dora­sta­ła jak wię­zień

To grow up (v) = wyro­snąć, doro­snąć, zaist­nieć, np.:

When I grow up I want to be a famo­us actress. = Kie­dy doro­snę chcę zostać sław­ną aktor­ką.

Work out

I wiesz wię­cej!
wor­ko­ut (n) = zapra­wa, tre­ning, ćwi­cze­nia fizycz­ne, gim­na­sty­ka
Rze­czow­ni­ka wor­ko­ut moż­na użyć z cza­sow­ni­kiem do lub have, np.:
Tom does 40minutes of wor­ko­ut eve­ry eve­ning. = Tomek każ­de­go wie­czo­ru ćwi­czy przez 40 min.
The vol­ley­ball play­ers had a hard wor­ko­ut befo­re the match. = Przed meczem siat­ka­rze mie­li cięż­ki tre­ning.
Sło­wo wor­ko­ut poja­wią się też w połą­cze­niu z taki­mi cza­sow­ni­ka­mi jak:
to finish, to com­ple­te a wor­ko­ut = skoń­czyć trening/ćwiczenia,
to miss, to skip a wor­ko­ut = pominąć/unikać tre­nin­gu
to give sb/sth a wor­ko­ut = dać /zorganizować komuś tre­ning, pod­dać kogoś tre­nin­go­wi

I’m just try­ing to work out how to be like myself

Po pro­stu sta­ram się dowie­dzieć jak być sobą

To work out (v) =

= poli­czyć, wyli­czyć, np.:

I’ll work out how much each per­son owes. = Poli­czę ile każ­da z osób jest win­na.

= usta­lić, obmy­ślić, okre­slić, np.:

We have to work out whe­re we’re going to live. = Musi­my usta­lić gdzie zamie­rza­my miesz­kać.

= tre­no­wać, wyko­ny­wać ćwi­cze­nia fizycz­ne, np.:

I work out twi­ce a week. = ćwi­czę dwa razy w tygo­dniu.

= powieść się, uda­wać się, np.:

Eve­ry­thing wor­ked out fine in the end. = Osta­tecz­nie wszyst­ko się uda­ło.

= roz­wią­zać, roz­gryźć, pojąć, zro­zu­mieć, np.:

Tho­se docu­ments will help you to work this pro­blem out. = Te doku­men­ty pomo­gą ci roz­wią­zać pro­blem.

Gramatyka

Used to

She used to be quite over­we­ight

Kie­dyś mia­ła spo­rą nad­wa­gę

Kon­struk­cji used to uży­wa­my dla opi­sa­nia czyn­no­ści, sta­nów i wyda­rzeń, któ­re mia­ły miej­sce regu­lar­nie w prze­szło­ści, ale już się nie zda­rza­ją

I used to live in Wro­cław. = Kie­dyś miesz­ka­łem we Wro­cła­wiu.

Zda­nia pyta­ją­ce two­rzy­my za pomo­cą ope­ra­to­ra did, a prze­cze­nia za pomo­cą didn’t.

Whe­re did you use to live befo­re? = Gdzie miesz­ka­li­ście wcze­śniej?

They didn’t use to work so hard. = Kie­dyś tyle nie pra­co­wa­li.

Second Conditional

If you asked her she’d say…

Gdy­byś ją zapy­tał, powie­dzia­ła­by…

Second Con­di­tio­nal, czy­li dru­gi tryb warun­ko­wy, two­rzy­my w nastę­pu­ją­cy spo­sób:

If + pod­miot + past sim­ple, pod­miot + would + bez­oko­licz­nik, np.: If I won the lot­te­ry, I would go on long holi­days. = Gdy­bym wygrał na lote­rii, poje­chał­bym na dłu­gie waka­cje.

lub

Pod­miot + would + bez­oko­licz­nik + if + pod­miot + past sim­ple, np.: I would go on long holi­days if I won the lot­te­ry. = Poje­chał­bym na dłu­gie waka­cje gdy­bym wygrał na lote­rii.

Dru­gi tryb warun­ko­wy sto­su­je­my mówiąc o mało praw­do­po­dob­nych lub nie­re­al­nych sytu­acjach w teraź­niej­szo­ści lub przy­szło­ści oraz ich skut­kach:

If had much money, I would buy a yacht. = Gdy­bym miał dużo pie­nię­dzy, kupił­bym jacht (ale ich nie mam).

I would sell this house if I were you. = Sprze­dał­bym ten dom, na two­im miej­scu (gdy­bym był tobą).

I wish…

Her sister got with him
She wishes she didn’t

Jej sio­stra się z nim zwią­za­ła
Chcia­ła­by, żeby tak się nie sta­ło

Kon­struk­cji I wish uży­wa­my mówiąc o naszych pra­gnie­niach, życze­niach lub by wyra­zić żal odno­śnie teraź­niej­szych, prze­szłych lub przy­szłych sytu­acji.

Kon­struk­cje doty­czą­cą teraź­niej­szo­ści two­rzy­my to w ten spo­sób:

Pod­miot + wish + past sim­ple, np.: I wish I had more free time. = Chciał­bym mieć wię­cej wol­ne­go cza­su.

Mimo że uży­wa­my tutaj cza­su prze­szłe­go, mówi­my o teraź­niej­szo­ści!

Wish w połą­cze­niu z cza­sem past sim­ple sto­su­je­my by wyra­zić żal lub skry­ty­ko­wać obec­ną sytu­ację, np.:

I wish I was rich. = Chciał­bym być boga­ty (ale nie jestem)/ Szko­da, że nie jestem boga­ty.

Print Friendly, PDF & Email


Zobacz także:

Udostępnij:

Podobne

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *