Wykonawca: nu metal

Linkin Park — Numb

„Numb” to utwór ame­ry­kań­skie­go zespo­łu roc­ko­we­go Lin­kin Park. Pio­sen­ka uka­za­ła się jako trze­ci sin­giel z ich dru­gie­go stu­dyj­ne­go albu­mu „Mete­ora” (2003). Ten jeden z naj­bar­dziej zna­nych utwo­rów…

Soulfly — The Prophecy

Heavy metal, gatu­nek któ­ry bez któ­re­go dla nie­któ­rych świat nie może ist­nieć, jed­nak dla innych jest nie­sa­mo­wi­tym hała­sem, w któ­rym to nie widzą jakie­go­kol­wiek prze­ka­zu.…

Korn — Alive

Gru­pa KoЯn powsta­ła w 1993 w Kali­for­nii. Zespół jest skla­sy­fi­ko­wa­ny na pięć­dzie­sią­tej trze­ciej pozy­cji listy 100 Naj­lep­szych Arty­stów Hard Roc­ka spo­rzą­dzo­nej przez VH1. KoЯn ostat­nio…