Skylar Grey — I Know You (Fifty Shades Of Grey)

Kolej­ny utwór wyko­rzy­sta­ny w fil­mie „50 twa­rzy Greya”. Tym razem jest to bal­la­da „I know you”. Kawa­łek zade­biu­to­wał ofi­cjal­nie na YouTu­be 3 lute­go 2015 roku. Pio­sen­ka odda­je głów­nie uczu­cia Ana­sta­zji Ste­ele i to, jak postrze­ga Chri­stia­na.

Opi­nie widzów i kry­ty­ków na temat fil­mu są podzie­lo­ne. Jed­nych film pozy­tyw­nie zasko­czył, innych kom­plet­nie roz­cza­ro­wał. Wie­lu stwier­dzi­ło, że książ­ka jest zde­cy­do­wa­nie lep­sza. Jed­nak pomi­mo kry­ty­ki film cie­szy się ogrom­ną popu­lar­no­ścią.

Tekst pio­sen­ki Sky­lar Grey — I Know You (Fifty Sha­des Of Grey)

I belie­ve, I belie­ve there’s love in you
Gri­dloc­ked on the dusty ave­nu­es
Insi­de your heart, just afra­id to go
I am more, I am more than inno­cent
But just take a chan­ce and let me in
And I’ll show you ways that you don’t know

Don’t com­pli­ca­te it
Don’t let the past dic­ta­te
Yeaaah
I’ve been patient, but slow­ly I’m losing faith

So ple­ase, I know you baby
I know you baby
So ple­ase, I know you baby
I know you baby

I belie­ve, I belie­ve you could love me
But you’re lost on the road to mise­ry
And what I gave to you
I can never get back
Don’t com­pli­ca­te it
Don’t dri­ve your­self insa­ne
Yeaaah
Say what you will but I know that you want to stay

So ple­ase, I know you baby
I know you baby
So ple­ase, I know you baby
I know you baby

Che­mi­cals rushing in,
I know it’s you that I belong to
I’m bur­ning like a can­non­ball in the air
Cru­shing into who I belong to
Uuuh uh, uuuuh uuuuh uh

I have been patient, but slow­ly I’m losing faith
Ple­ase, I know you baby
I know you baby
So ple­ase, I know you baby
I know you baby

Ple­ase, I know you baby
I know you baby
So ple­ase, I know you baby
I know you baby

The sha­dows of your heart
Are han­ging in the swe­et, swe­et air
I know you baby
The secrets that you hide
con­trol us and it’s just not fair
I know you baby

Tłu­ma­cze­nie Sky­lar Grey — I Know You (Fifty Sha­des Of Grey)

Wie­rzę, wie­rzę, że masz w sobie miłość
Uwię­zio­na na zaku­rzo­nych ale­jach
Wewnątrz two­je­go ser­ca, po pro­stu boi się wydo­stać
Jestem bar­dziej, bar­dziej nie­win­na
Ale zary­zy­kuj i wpuść mnie do środ­ka
A poka­żę ci dro­gi, któ­rych nie znasz

Nie kom­pli­kuj tego
Nie pozwól prze­szło­ści rzą­dzić
Tak
Byłam cier­pli­wa, ale powo­li tra­cę wia­rę

Więc pro­szę, znam cię kocha­nie
Znam cię kocha­nie
Więc pro­szę, znam cię kocha­nie
Znam cię kocha­nie

Wie­rzę, wie­rzę, że mógł­byś mnie poko­chać
Ale jesteś zagu­bio­ny na dro­dze do cier­pie­nia
I tego, co ci dałam
Nie mogę nigdy odzy­skać
Nie kom­pli­kuj tego
Nie dopro­wa­dzaj się do sza­leń­stwa
Tak
Mów, co chcesz, ale wiem, że pra­gniesz zostać

Więc pro­szę, znam cię kocha­nie
Znam cię kocha­nie
Więc pro­szę, znam cię kocha­nie
Znam cię kocha­nie

Che­mi­ka­lia nagle się wydo­sta­ły,
Wiem, że jesteś tym, do któ­re­go nale­żę
Pło­nę jak kula armat­nia w powie­trzu
Roz­bi­ja­ją­ca się w tym, do któ­re­go nale­żę
Uuuh uh, uuuuh uuuuh uh

Byłam cier­pli­wa, ale powo­li tra­cę wia­rę
Więc pro­szę, znam cię kocha­nie
Znam cię kocha­nie
Więc pro­szę, znam cię kocha­nie
Znam cię kocha­nie

Więc pro­szę, znam cię kocha­nie
Znam cię kocha­nie
Więc pro­szę, znam cię kocha­nie
Znam cię kocha­nie

Cie­nie two­je­go ser­ca
Wiszą w słod­kim powie­trzu
Znam cię kocha­nie
Tajem­ni­ce, któ­re ukry­wasz
Kon­tro­lu­ją nas i to jest po pro­stu nie­spra­wie­dli­we
Znam cię kocha­nie

Zwroty & Wyrażenia

Gridlocked

Gri­dloc­ked on the dusty ave­nu­es

Uwię­zio­na na zaku­rzo­nych ale­jach

Gri­dlock = korek, np.: We got stuck in a gri­dlock and mis­sed the pla­ne. = Utknę­li­śmy w kor­ku i nie zdą­ży­li­śmy na samo­lot.

To gri­dlock =

= blo­ko­wać, np.: Traf­fic was hope­les­sly gri­dloc­ked. = Ruch był bez­na­dziej­nie zablo­ko­wa­ny.

= wpro­wa­dzać w impas, np.: The Sena­te is par­ti­cu­lar­ly pro­ne to gri­dlock now. = Senat jest obec­nie szcze­gól­nie podat­ny na popa­da­nie w impas.

Gri­dloc­ked = zakor­ko­wa­ny (np. uli­ca), np.: It seemed as if the who­le city was gri­dloc­ked. = Wyda­wa­ło się, że całe mia­sto było zakor­ko­wa­ne.

Avenue

Gri­dloc­ked on the dusty ave­nu­es

Uwię­zio­na na zaku­rzo­nych ale­jach

W języ­ku angiel­skim mamy wie­le okre­śleń doty­czą­cych dro­gi, np. ave­nue, road, stre­et, way, itp. Jed­nak nie wszy­scy wie­dzą, jaka jest róż­ni­ca w ich uży­ciu. Oto naj­waż­niej­sze z nich:

Road =

= dro­ga, szo­sa, np.: He kept his eyes on the road. = On trzy­mał wzrok na dro­dze.

= uli­ca, np.: The roads in the city are very crow­ded. = Uli­ce w mie­ście są bar­dzo zatło­czo­ne.

Stre­et = uli­ca, np.: How do I get onto the stre­et? = Jak dosta­nę się na tę uli­cę?

Ave­nue = ale­ja, np.: The ave­nue is lined by tre­es. = Wzdłuż alei rosną drze­wa.

Boule­vard = bul­war, np.: Boule­vard is a type of road desi­gned for pede­strians. = Bul­war to rodzaj dro­gi prze­zna­czo­nej dla pie­szych.

Lane =

= dróż­ka, np.: I used to walk down this lane very often when I was a teena­ger. = Mia­łem w zwy­cza­ju czę­sto cho­dzić tą dróż­ką, kie­dy byłem nasto­lat­kiem.

= pas ruchu, np.: The dri­ver pul­led out to the fast lane and sped up. = Kie­row­ca zje­chał na pas szyb­kie­go ruchu i przy­spie­szył.

Dri­ve = dro­ga (uży­wa­ne w nazwach dróg), np.: Have your ever been to Rodeo Dri­ve? = Czy byłeś kie­dyś na Rodeo Dri­ve?

Way = tra­sa, dro­ga, np.: Could you tell me the way to the air­port? = Możesz mi wska­zać dro­gę na lot­ni­sko?

Squ­are = plac (u zbie­gu ulic), np.: I met her at the squ­are. = Spo­tka­łem ją na pla­cu.

Take a chance

Wię­cej o chan­ce!
Chan­ce =

= szan­sa, oka­zja, moż­li­wość (praw­do­po­do­bień­stwo tego, że coś nastą­pi)
= ryzy­ko
= powo­dze­nie
= przy­pa­dek, traf

But just take a chan­ce and let me in

Ale zary­zy­kuj i wpuść mnie do środ­ka 

To take a chan­ce = zary­zy­ko­wać, pod­jąć ryzy­ko.

Przy­kład:

Just over two years ago they deci­ded to take a chan­ce and dri­ve away. = Ponad dwa lata temu zde­cy­do­wa­li się zary­zy­ko­wać i wyje­chać.

Let somebody in

Phra­sal verbs – let

to let down = zawieść, roz­cza­ro­wać

to let off = daro­wać komuś, potrak­to­wać kogoś łagod­nie

to let on = zdra­dzić sekret, wyga­dać się, uda­wać

to let up = zmniej­szyć inten­syw­ność

But just take a chan­ce and let me in

Ale zary­zy­kuj i wpuść mnie do środ­ka

Let some­bo­dy in =

= wpu­ścić kogoś (do środ­ka), np.: Never let any stran­gers in. = Nigdy nie wpusz­czaj nie­zna­jo­mych.

= dopu­ścić kogoś, poroz­ma­wiać z kimś (np. o swo­ich tajem­ni­cach), np.: One day you will trust aga­in and let some­bo­dy in. = Któ­re­goś dnia zaufasz ponow­nie i dopu­ścisz kogoś do sie­bie.

Insane

Don’t dri­ve your­self insa­ne

Nie dopro­wa­dzaj się do sza­leń­stwa

Insa­ne =

= obłą­ka­ny (np. oso­ba), np.: I’m sure he was insa­ne. = Jestem pew­na, że on był obłą­ka­ny.

= sza­lo­ny (np. plan), np.: That plan was real­ly insa­ne. = Tam­ten plan był napraw­dę sza­lo­ny.

= nie­po­czy­tal­ny, np.: The doctor told that the mur­de­rer had been insa­ne. = Lekarz powie­dział, że mor­der­ca był nie­po­czy­tal­ny.

Chemicals

Con­nec­ted to che­mi­cals

bio­che­mi­cal = bio­che­micz­ny
che­mi­cal­ly = che­micz­nie
che­mi­cal weapon = broń che­micz­na
che­mi­cal reac­tion = reak­cja che­micz­na
che­mi­cal bond = wią­za­nie che­micz­ne
che­mi­cal tre­at­ment = obrób­ka che­micz­na, oczysz­cza­nie che­micz­ne (np. ście­ków)
che­mi­cal com­po­und = zwią­zek che­micz­ny
che­mi­cal engi­ne­ering = inży­nie­ria che­micz­na
che­mi­cal equ­ation = rów­na­nie che­micz­ne
dry che­mi­cal = pro­szek uży­wa­ny w gaśni­cach prosz­ko­wych
heavy che­mi­cals = che­mi­ka­lia prze­my­sło­we

Che­mi­cals rushing in

Che­mi­ka­lia nagle się wydo­sta­ły

Che­mi­cals = che­mi­ka­lia.

Przy­kład:

They would pro­ba­bly know what che­mi­cals to use to make eve­ry­thing look right aga­in. = Oni praw­do­po­dob­nie wie­dzie­li­by jakich che­mi­ka­liów nale­ży użyć, aby znów wszyst­ko wyglą­da­ło pra­wi­dło­wo.

Cannonball

I’m bur­ning like a can­non­ball in the air

Pło­nę jak kula armat­nia w powie­trzu

Can­non­ball = kula armat­nia.

Przy­kład:

He’ll feel as if he’s been hit by a can­non­ball. = Poczu­je się tak jak­by został postrze­lo­ny kulą armat­nią.

Ćwiczenie

Czy uważ­nie czy­ta­li­ście lek­cję? Sprawdź­cie się z phra­sal verbs z cza­sow­ni­kiem to let.

 1. She was let­ting …… that she wasn’t in pain.
 2. Don’t let ……….. that I told you.
 3. I hope the heat will let …….. next week — it’s dif­fi­cult to work out­si­de when it’s scor­ching hot.
 4. If we let you ……. , what exam­ple would we give to others?
 5. I’ll do my best not to let you ………. .

 

Co sądzi­cie o pio­sen­kach z fil­mu „50 twa­rzy Greya”?

Spodo­ba­ła się Wam ta lek­cja?

Cze­ka­my na Wasze komen­ta­rze!

Print Friendly, PDF & Email


Zobacz także:

Udostępnij:

Podobne

5 komentarzy

 1. kasia

  Witam. Z wiel­ką przy­jem­no­ścią zoba­czy­ła­bym w anty­tek­stach utwór Satel­li­te Rise aga­inst. Mam nadzie­ję, iż kie­dyś to nastą­pi 🙂
  Bar­dzo pro­szę o infor­ma­cję, czy roz­wa­ży­cie ‘opra­co­wa­nie’ tego utwo­ru.
  Pozdra­wiam
  Kasia.

 2. Dominika Bona
  Author

  Hej. 🙂 Bar­dzo chęt­nie zaj­mę się opra­co­wa­niem tego utwo­ru. Już nie­dłu­go poja­wi się na stro­nie. W mię­dzy­cza­sie zachę­cam do poczy­ta­nia innych lek­cji.
  Pozdra­wiam,
  Domi­ni­ka.

  • Miki

   Lek­cja napraw­dę cie­ka­wa i wcią­ga­ją­ca;). Btw mam pyta­nie, czy poja­wił­by się tak­że jakiś utwór Gro­uplo­ve (np. “Shark attack”/ “Ton­gue tied”/ “Let me in” etc)?;)

 3. kasia

  W takim razie bar­dzo Ci dzię­ku­je 🙂
  A co do poprzed­nich lek­cji to skru­pu­lat­nie nad­ra­biam zale­gło­ści 🙂
  Jesz­cze raz dzię­ki!
  Pozdra­wiam,
  Kasia

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *