Iggy Pop — The Passenger

Pio­sen­ka „The Pas­sen­ger” luź­no opie­ra się na jed­nym z wier­szy Jima Mor­ri­so­na. Do napi­sa­nia utwo­ru zain­spi­ro­wał arty­stę frag­ment: „Modern life is a jour­ney by car. The Pas­sen­gers chan­ge ter­ri­bly in the­ir reeking seats, or roam from car to car, sub­ject to unce­asing trans­for­ma­tion.” („Współ­cze­sne życie jest jak podróż samo­cho­dem. Pasa­że­ro­wie zamie­nia­ją się okrop­nie w ich śmier­dzą­cych sie­dze­niach, lub włó­czą się od samo­cho­du do samo­cho­du, temat do bez­u­stan­nej trans­for­ma­cji.”).

Co cie­ka­we to David Bowie śpie­wa w chó­rze słyn­ne „La-La”.

Zapra­sza­my do podró­ży z ojcem chrzest­nym pun­ku 🙂

Tekst pio­sen­ki Iggy Pop — The Pas­sen­ger

I am the pas­sen­ger
And I ride and I ride
I ride thro­ugh the city’s back­si­de
I see the stars come out of the sky
Yeah, they’re bri­ght in a hol­low sky
You know it looks so good toni­ght
I am the pas­sen­ger
I stay under glass
I look thro­ugh my win­dow so bri­ght
I see the stars come out toni­ght
I see the bri­ght and hol­low sky
Over the city’s a rip in the sky
And eve­ry­thing looks good toni­ght
Sin­ging la la la la la-la-la la
La la la la la-la-la la
La la la la la-la-la la la-la
Get into the car
We’ll be the pas­sen­gers
We’ll ride thro­ugh the city toni­ght
See the city’s rip­ped insi­des
We’ll see the bri­ght and hol­low sky
We’ll see the stars that shi­ne so bri­ght
The sky was made for us toni­ght
Oh the pas­sen­ger
How how he rides
Oh the pas­sen­ger
He rides and he rides
He looks thro­ugh his win­dow
What does he see?
He sees the bri­ght and hol­low sky
He sees the stars come out toni­ght
He sees the city’s rip­ped back­si­des
He sees the win­ding Oce­an Dri­ve
And eve­ry­thing was made for you and me
All of it was made for you and me
’Cau­se it just belongs to you and me
So let’s take a ride and see what’s mine
Sin­ging…
Oh, the pas­sen­ger
He rides and he rides
He sees things from under glass
He looks thro­ugh his window’s eye
He sees the things he knows are his
He sees the bri­ght and hol­low sky
He sees the city asle­ep at night
He sees the stars are out toni­ght
And all of it is yours and mine
And all of it is yours and mine
Oh, let’s ride and ride and ride and ride…
Sin­ging…

Tłu­ma­cze­nie Iggy Pop — The Pas­sen­ger

Jestem pasa­że­rem
I jadę i jadę
Jadę przez przed­mie­ścia mia­sta
Widzę gwiaz­dy poja­wia­ją­ce się na nie­bie
Tak, one są jasne na pustym nie­bie
Ty wiesz, że to wyglą­da tak dobrze dziś wie­czo­rem
Jestem pasa­że­rem
Pozo­sta­ję pod szkłem
Patrzę przez moje okno tak jasne
Widzę gwiaz­dy poja­wia­ją­ce się na nie­bie
Widzę jasne i puste nie­bo
Ponad mia­stem pęk­nię­cie w nie­bie
I wszyst­ko wyglą­da dobrze dziś wie­czo­rem
Śpie­wa­jąc la la la la la-la-la la
La la la la la-la-la la
La la la la la-la-la la la-la
Wsiądź do samo­cho­du
Będzie­my pasa­że­ra­mi
Będzie­my jechać przez mia­sto dziś wie­czo­rem
Będzie­my widzieć obskur­ne przed­mie­ścia
Będzie­my widzieć jasne i puste nie­bo
Będzie­my widzieć gwiaz­dy świe­cą­ce tak jasno
Nie­bo zosta­ło stwo­rzo­ne dla nas dziś wie­czo­rem
Oh, pasa­żer
Jak jak on jedzie
Oh, pasa­żer
On jedzie i jedzie
On patrzy przez jego okno
Co on widzi?
On widzi jasne i puste nie­bo
On widzi gwiaz­dy poja­wia­ją­ce się na nie­bie
On widzi obskur­ne przed­mie­ścia
On widzi wiją­cy się Oce­an Dri­ve
I wszyst­ko zosta­ło stwo­rzo­ne dla cie­bie i dla mnie
wszyst­ko to zosta­ło stwo­rzo­ne dla cie­bie i mnie
ponie­waż to wła­śnie nale­ży do cie­bie i mnie
Więc wybierz­my się na prze­jażdż­kę i zobacz wszyst­ko co moje
Śpie­wa­jąc…
Oh, pasa­żer
On jedzie i jedzie
On widzi rze­czy przez szy­bę
On patrzy przez swo­je okien­ne oko
On widzi rze­czy o któ­rych wie, że są jego
On widzi jasne i puste nie­bo
On widzi mia­sto śpią­ce w nocy
On widzi gwiaz­dy poja­wia­ją­ce się dziś wie­czo­rem
I wszyst­ko to jest two­je i moje
I wszyst­ko to jest two­je i moje
Oh, jedź­my i jedź­my i jedź­my i jedź­my…
Śpie­wa­jąc…

Gramatyka

Passive voice

The sky was made for us toni­ght

Nie­bo zosta­ło stwo­rzo­ne dla nas dziś wie­czo­rem

And eve­ry­thing was made for you and me

I wszyst­ko zosta­ło stwo­rzo­ne dla cie­bie i dla mnie

Stro­nę bier­ną two­rzy­my poprzez cza­sow­nik to be w odpo­wied­niej for­mę i Past Part­ci­ple (III for­ma z tabe­li cza­sow­ni­ków nie­re­gu­lar­nych lub cza­sow­nik z koń­ców­ką „-ed” jeśli jest regu­lar­ny).

Stro­nę bier­ną może­my two­rzyć uży­wa­jąc róż­nych cza­sów. Moż­na to poka­zać na przy­kła­dzie zda­nia z pio­sen­ki roz­pi­sa­ne­go w róż­nych cza­sach:

The sky is made for us. — Pre­sent Sim­ple

The sky is being made for us. – Pre­sent Con­ti­nu­ous

The sky was being made for us. – Past Con­ti­nu­ous

The sky has been made for us. — Pre­sent Per­fect

The sky had been made for us. — Past Per­fect

The sky will be made for us. — Futu­re Sim­ple

The sky will have been made for us. — Futu­re Pre­fect

The sky is going to be made for us. — kon­struk­cja be going to

Zaimki dzierżawcze

My vs mine

W zależ­no­ści od tego, gdzie zaimek dzier­żaw­czy się znaj­du­je, zmie­nia się jego for­ma.

Kie­dy zaimek dzier­żaw­czy znaj­du­je się przed rze­czow­ni­kiem, nie ule­ga on mody­fi­ka­cji. Jed­nak gdy rze­czow­nik, któ­re­go doty­czy zaimek nie wystę­pu­je w zda­niu lub znaj­du­je się w innej czę­ści zda­nia, np. na koń­cu, wów­czas w pierw­szej oso­bie licz­by poje­dyn­czej zamiast my mamy mine, zaś w pozo­sta­łych oso­bach doda­je­my koń­ców­kę s (zmia­nie nie ule­ga zaimek dzier­żaw­czy his i its).

Przy­kła­dy:

This is your pro­blem, not mine. = To jest twój pro­blem, nie mój.

This beau­ti­ful dress is hers. = Ta pięk­na sukien­ka jest jej.

And all of it is yours and mine

I wszyst­ko to jest two­je i moje

Zaim­ków dzier­żaw­czych uży­wa­my do okre­śle­nia przy­na­leż­no­ści.

  • Licz­ba poje­dyn­cza

1 oso­ba

my = mój, moja, moje, moi

2 oso­ba

your = twój, two­ja, two­je

3 oso­ba

his = jego
her = jej
its = jego (np. dziec­ka, przed­mio­tu)

  • Licz­ba mno­ga

1 oso­ba

our = nasz, nasza, nasze

2 oso­ba

your = wasz, wasza, wasze

3 oso­ba

the­ir = ich

Zwroty & Wyrażenia

Hollow

Yeah, they’re bri­ght in a hol­low sky

Tak, one są jasne na pustym nie­bie

Hol­low =

= pusty, np.: The cat got into hol­low box. = Kot wszedł do puste­go pudeł­ka.

= zapad­nię­ty (o policz­kach), np.: His lit­tle sister had hol­low che­eks due to the ill­ness. = Jego mała sio­stra mia­ła zapad­nię­te policz­ki z powo­du cho­ro­by.

= dziu­ra­wy, np.: When he took his sho­es off they noti­ced that his socks are hol­low. = Kie­dy on zdjął swo­je buty, oni zoba­czy­li, że jego skar­pet­ki są dziu­ra­we.

= bez­war­to­ścio­wy, np.: Infor­ma­tion in this new­spa­per is com­ple­te­ly hol­low. = Infor­ma­cje w tej gaze­cie są kom­plet­nie bez­war­to­ścio­we.

Passenger

Words worth to know, if you’re a pas­sen­ger!

fel­low pas­sen­ger = współ­pa­sa­żer
pas­sen­ger seat = sie­dze­nie pasa­że­ra (w samo­cho­dzie)
pas­se­ne­ger com­part­ment = prze­dział dla podróż­nych
pas­sen­ger deck = pokład dla pasa­że­rów
pas­sen­ger com­part­ment = prze­dział dla podróż­nych
pas­sen­ger inqu­iries = infor­ma­cja dla pasa­że­rów

We’ll be the pas­sen­gers

Będzie­my pasa­że­ra­mi

Wyda­wać by się mogło, że rze­czow­nik pas­sen­ger może koja­rzyć się tyl­ko z pasa­że­rem, tym­cza­sem ten wyraz ma wie­le cie­ka­wych zna­czeń.

Pas­sen­ger =

= pasa­żer, np.: The pas­sen­gers were asked to leave the bus becau­se of a bre­ak­down. = Pasa­że­ro­wie zosta­li popro­sze­ni o opusz­cze­nie auto­bu­su z powo­du awa­rii.

= obi­bok, czło­nek zespo­łu pra­cow­ni­ków, któ­ry nie wyko­nu­je przy­pa­da­ją­cej mu czę­ści pra­cy, np.: He had been a super­la­ti­ve teacher but his health was gone and he was now a pas­sen­ger. = Był zna­ko­mi­tym nauczy­cie­lem, jed­nak gdy jego dobre zdro­wie minę­ło, zaprze­stał wyko­ny­wać powie­rzo­ną mu pra­cę.

= pią­te koło u wozu, np.: I felt like a pas­sen­ger at the­ir wed­ding recep­tion. = Na ich wese­lu czu­łem się jak pią­te koło u wozu.

Ripped

He sees the city’s rip­ped back­si­des

On widzi obskur­ne przed­mie­ścia

Rip­ped =

= obskur­ny, np.: It was dir­ty and rip­ped restau­rant so I wan­ted to leave as quic­kly as possi­ble. = To była brud­na i obskur­na restau­ra­cja, więc chcia­łam wyjść tak szyb­ko jak to moż­li­we.

= roz­pru­ty, roz­dar­ty, podar­ty np.: I like wearing my rip­ped jeans. = Lubię nosić swo­je podar­te dżin­sy.

Winding

Oce­an Dri­ve

Oce­an Dri­ve to jed­na z naj­bar­dziej zna­nych ulic w South Beach — jed­nej z dziel­nic Mia­mi Beach.  Przy Oce­an Dri­ve znaj­du­je się Casa Casu­ari­na, rezy­den­cja wło­skie­go pro­jek­tan­ta mody Gio­van­nie­go Ver­sa­ce (obec­nie hotel). Dom uzna­wa­ny jest za jeden z naj­czę­ściej foto­gra­fo­wa­nych obiek­tów w tym regio­nie.

He sees the win­ding Oce­an Dri­ve

On widzi wiją­cy się Oce­an Dri­ve

Win­ding = wiją­cy się, krę­ty.

Przy­kład:

The road was win­ding so they dro­ve slow­ly. = Dro­ga była krę­ta, więc jecha­li powo­li.

‘Cause

‘Cau­se it just belongs to you and me

Ponie­waż to wła­śnie nale­ży do cie­bie i mnie

‘Cau­se (skrót od becau­se) = ponie­waż, bo.

Przy­kład:

I like tra­vel­ling ’cau­se I can get to know dif­fe­rent cul­tu­res and meet new people. = Lubię podró­żo­wać, ponie­waż mogę poznać inne kul­tu­ry i spo­tkać nowych ludzi.

 

Jak uda­ła Wam się prze­jażdż­ka na miej­scu pasa­że­ra w towa­rzy­stwie Iggy’ego Popa? 🙂

Czy ta lek­cja oka­za­ła się win­ding z wie­lo­ma słów­ka­mi, któ­re dotąd były Wam nie­zna­ne?

Print Friendly, PDF & Email


Zobacz także:

Udostępnij:

Podobne

1 komentarz

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *