Rick Astley — Never Gonna Give You Up

Rick Astley two­rząc utwór „Never Gon­na Give You Up” myślał zapew­ne o miło­snej pio­sen­ce, któ­ra zosta­nie hym­nem zako­cha­nych.

Raczej nie mógł prze­wi­dzieć, że ten kawa­łek po wie­lu latach od świę­ce­nia trium­fów na listach prze­bo­jów, prze­ży­je swo­ją dru­ga mło­dość i zawdzię­czać to będzie inter­ne­to­we­mu dow­ci­po­wi.

Zja­wi­sko, dzię­ki któ­re­mu pio­sen­ka zno­wu jest na topie to ric­kroll — w skró­cie poda­wa­nie lin­ka do naszej dzi­siej­szej pio­sen­ki zamiast lin­ka do stro­ny, któ­rą ktoś chciał odwie­dzić.

Sko­ro zosta­li­ście już wkrę­ce­ni w wysłu­cha­nie tej pio­sen­ki zaj­rzyj­my do jej tek­stu i sprawdź­my, co cie­ka­we­go Rick ma nam do prze­ka­za­nia! 🙂

Tekst pio­sen­ki Rick Astley — Never Gon­na Give You Up

Oooh

We’re no stran­gers to love
You know the rules and so do I
A full commitment’s what I’m thin­king of
You wouldn’t get this from any other guy

I just wan­na tell you how I’m feeling
Got­ta make you under­stand

Never gon­na give you up
Never gon­na let you down
Never gon­na run aro­und and desert you
Never gon­na make you cry
Never gon­na say good­bye
Never gon­na tell a lie and hurt you

We’ve known each other for so long
Your heart’s been aching, but
You’re too shy to say it
Insi­de, we both know what’s been going on
We know the game and we’re gon­na play it

And if you ask me how I’m feeling
Don’t tell me you’re too blind to see

Never gon­na give you up
Never gon­na let you down
Never gon­na run aro­und and desert you
Never gon­na make you cry
Never gon­na say good­bye
Never gon­na tell a lie and hurt you

Never gon­na give you up
Never gon­na let you down
Never gon­na run aro­und and desert you
Never gon­na make you cry
Never gon­na say good­bye
Never gon­na tell a lie and hurt you

(Ooh, give you up)
(Ooh, give you up)
Never gon­na give, never gon­na give
(Give you up)
Never gon­na give, never gon­na give
(Give you up)

We’ve known each other for so long
Your heart’s been aching, but
You’re too shy to say it
Insi­de, we both know what’s been going on
We know the game and we’re gon­na play it

I just wan­na tell you how I’m feeling
Got­ta make you under­stand

Never gon­na give you up
Never gon­na let you down
Never gon­na run aro­und and desert you
Never gon­na make you cry
Never gon­na say good­bye
Never gon­na tell a lie and hurt you

Never gon­na give you up
Never gon­na let you down
Never gon­na run aro­und and desert you
Never gon­na make you cry
Never gon­na say good­bye
Never gon­na tell a lie and hurt you

Never gon­na give you up
Never gon­na let you down
Never gon­na run aro­und and desert you
Never gon­na make you cry
Never gon­na say good­bye
Never gon­na tell a lie and hurt you

Tłu­ma­cze­nie Rick Astley — Never Gon­na Give You Up

Oooo

Nie obca jest nam miłość
Znasz zasa­dy i znam je ja
Peł­ne zaan­ga­żo­wa­nie to to o czym myślę
Nie dosta­niesz tego od inne­go face­ta

Chcę tyl­ko powie­dzieć, ci co czu­ję
Muszę spra­wić, że zro­zu­miesz

Nigdy nie zamie­rzam zre­zy­gno­wać z cie­bie
Nigdy nie zamie­rzam cię zawieść
Nigdy nie zamie­rzam ucie­kać porzu­ca­jąc cie­bie
Nigdy nie zamie­rzam dopro­wa­dzić cię do pła­czu
Nigdy nie zamie­rzam powie­dzieć do widze­nia
Nigdy nie zamie­rzam skła­mać i skrzyw­dzić cię

Zna­my się od tak daw­na
Two­je ser­ce boli, ale
Jesteś zbyt nie­śmia­ła, aby to powie­dzieć
Wewnątrz, obo­je wie­my, co się dzie­je
Zna­my grę i w nią zagra­my

I jeśli spy­tasz co czu­ję
Nie mów, że jesteś zbyt śle­pa, by zoba­czyć

Nigdy nie zamie­rzam z cie­bie zre­zy­gno­wać
Nigdy nie zamie­rzam cię zawieść
Nigdy nie zamie­rzam ucie­kać porzu­ca­jąc cie­bie
Nigdy nie zamie­rzam dopro­wa­dzić cię do pła­czu
Nigdy nie zamie­rzam powie­dzieć do widze­nia
Nigdy nie zamie­rzam skła­mać i skrzyw­dzić cię

Nigdy nie zamie­rzam zre­zy­gno­wać z cie­bie
Nigdy nie zamie­rzam cię zawieść
Nigdy nie zamie­rzam ucie­kać porzu­ca­jąc cie­bie
Nigdy nie zamie­rzam dopro­wa­dzić cię do pła­czu
Nigdy nie zamie­rzam powie­dzieć do widze­nia
Nigdy nie zamie­rzam skła­mać i skrzyw­dzić cię

Ooo, nie zre­zy­gnu­ję z cie­bie
Ooo, nie zre­zy­gnu­ję z cie­bie
Nigdy nie, nigdy nie
Zre­zy­gnu­ję z cie­bie
Nigdy nie, nigdy nie
Zre­zy­gnu­ję z cie­bie

Zna­my się od tak daw­na
Two­je ser­ce boli, ale
Jesteś zbyt nie­śmia­ła, aby to powie­dzieć
Wewnątrz, obo­je wie­my, co się dzie­je
Zna­my grę i w nią zagra­my

Chcę ci tyl­ko powie­dzieć, co czu­ję
Muszę spra­wić, że zro­zu­miesz

Nigdy nie zamie­rzam zre­zy­gno­wać z cie­bie
Nigdy nie zamie­rzam cię zawieść
Nigdy nie zamie­rzam ucie­kać porzu­ca­jąc cie­bie
Nigdy nie zamie­rzam dopro­wa­dzić cię do pła­czu
Nigdy nie zamie­rzam powie­dzieć do widze­nia
Nigdy nie zamie­rzam skła­mać i skrzyw­dzić cię

Nigdy nie zamie­rzam zre­zy­gno­wać z cie­bie
Nigdy nie zamie­rzam cię zawieść
Nigdy nie zamie­rzam ucie­kać porzu­ca­jąc cie­bie
Nigdy nie zamie­rzam dopro­wa­dzić cię do pła­czu
Nigdy nie zamie­rzam powie­dzieć do widze­nia
Nigdy nie zamie­rzam skła­mać i skrzyw­dzić cię

Nigdy nie zamie­rzam zre­zy­gno­wać z cie­bie
Nigdy nie zamie­rzam cię zawieść
Nigdy nie zamie­rzam ucie­kać porzu­ca­jąc cie­bie
Nigdy nie zamie­rzam dopro­wa­dzić cię do pła­czu
Nigdy nie zamie­rzam powie­dzieć do widze­nia
Nigdy nie zamie­rzam skła­mać i skrzyw­dzić cię

Zwroty & Wyrażenia

You will be no stran­ger to tho­se expres­sions

W języ­ku angiel­skim ist­nie­ją cie­ka­we powie­dze­nia ze sło­wem stran­ger, oto kil­ka z nich:

Don’t be a stran­ger = ozna­cza ono proś­bę o ponow­ne odwie­dzi­ny, np.:

- See you later. = Do zoba­cze­nia.
Don’t be a stran­ger. = Odwiedź mnie zno­wu. (Nie zapo­mnij o mnie. Ode­zwij się wkrót­ce.)

Per­fect stran­ger = oso­ba zupeł­nie nie­zna­ną, np.: I’m not tel­ling you any­thing, you’re a per­fect stran­ger. = Nic ci nie powiem, nie znam cię wca­le.

To be no stran­ger to some­thing = znać się na czymś, być zazna­jo­mio­nym z tema­tem, np.: I’m no stran­ger to basket­ball. = Znam się na koszykówce./ Nie obca mi jest koszy­ków­ka.

Stranger

We’re no stran­gers to love

Nie obca jest nam miłość

Stran­ger = obcy, nie­zna­jo­my.

Przy­kład:

Don’t talk to stran­gers. = Nie roz­ma­wiaj z nie­zna­jo­my­mi.

Rule

You know the rules and so do I

Znasz zasa­dy i znam je ja

Rule = zasa­da, regu­ła.

Przy­kła­dy:

You must fol­low the rules. = Musisz prze­strze­gać zasad.

Rules are made to be bro­ken. = Zasa­dy są po to by je łamać.

Commitment

A full com­mit­ment’s what I’m thin­king of

Peł­ne zaan­ga­żo­wa­nie to to o czym myślę

Com­mit­ment = zaan­ga­żo­wa­nie.

Przy­kła­dy:

I expect full com­mit­ment. = Ocze­ku­ję peł­ne­go zaan­ga­żo­wa­nia.

Your com­mit­ment is impor­tant to us. = Two­je zaan­ga­żo­wa­nie jest dla nas waż­ne.

Wanna

I just wan­na tell you how I’m feeling

Chcę tyl­ko powie­dzieć ci, co czu­ję

Wan­na = want to = chcieć.

Przy­kła­dy:

I wan­na go home. = Chcę iść do domu.

I wan­na par­ty. = Chcę impre­zo­wać.

Gotta

Got­ta make you under­stand

Muszę spra­wić, że zro­zu­miesz

Got­ta = got to = musieć (coś zro­bić).

Przy­kła­dy:

I got­ta go. = Muszę iść.

I got­ta take care of it. = Muszę się tym zająć.

Gonna

Never gon­na give you up

Nigdy nie zamie­rzam zre­zy­gno­wać z cie­bie

Gon­na = going to = zamie­rzać.

Przy­kła­dy:

I’m gon­na go now. = Zamie­rzam już iść.

He’s gon­na buy you a pre­sent. = Zamie­rza kupić ci pre­zent.

Give sb/sth up

Never gon­na give you up

Nigdy nie zamie­rzam zre­zy­gno­wać z cie­bie

To give up = pod­dać się, zre­zy­gno­wać.

Przy­kła­dy:

I’ve given up smo­king. = Zre­zy­gno­wa­łem z pale­nia papie­ro­sów.

I must give up jog­ging, I don’t have to for it. = Muszę zre­zy­gno­wać z jog­gin­gu, nie mam na to cza­su.

Let sb down

Never gon­na let you down

Nigdy nie zamie­rzam cię zawieść

To let sb down = zawieść, roz­cza­ro­wać

Przy­kła­dy:

He lied and let me down. = Okła­mał mnie i zawiódł.

You’ve let mi down twi­ce, I won’t for­gi­ve you aga­in. = Zawio­dłeś mnie już dwa razy, wię­cej ci nie wyba­czę.

Desert

Never gon­na run aro­und and desert you

Nigdy nie zamie­rzam ucie­kać porzu­ca­jąc cie­bie

To desert = opu­ścić, zde­zer­te­ro­wać.

Przy­kła­dy:

They’ve deser­ted the army. = Zde­zer­te­ro­wa­li z armii.

She has deser­ted him. = Ona go opu­ści­ła.

Ache

Your heart’s been aching

Two­je ser­ce boli

To ache = boleć.

Przy­kła­dy:

My body ached all over. = Wszyst­ko mnie bola­ło.

My tooth ached. = Bolał mnie ząb.

Shy

You’re too shy to say it

Jesteś zbyt nie­śmia­ła, aby to powie­dzieć

Shy = nie­śmia­ły, nie­śmia­ła.

Przy­kła­dy:

I’m too shy to admit it. = Jestem zbyt nie­śmia­ły, aby się do tego przy­znać.

He will never talk to her, he’s too shy. = On nigdy z nią nie poroz­ma­wia, jest zbyt nie­śmia­ły.

Ciu­ciu­bab­ka

Ze sło­wem blind zwią­za­na jest też nazwa zaba­wy, w któ­rą dzie­ci chęt­nie gra­ją.

blind man’ s bluff = ciu­ciu­bab­ka

Blind

Don’t tell me you’re too blind to see

Nie mów, że jesteś zbyt śle­pa by zoba­czyć

Blind = nie­wi­do­my, śle­py.

Przy­kład:

He can’t see any­thing, he’s blind. = On nicze­go nie widzi, jest nie­wi­do­my.

 

Czy Wy też dopu­ści­li­ście się ric­krol­lin­gu? 🙂

Co sądzi­cie o Ric­ku jako nauczy­cie­lu angiel­skie­go?

Print Friendly, PDF & Email


Zobacz także:

Udostępnij:

Podobne

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *