Calvin Harris ft. Ellie Goulding — Outside

To już kolej­na pio­sen­ka od Calvi­na Har­ri­sa, któ­ra sta­ła się hitem. „Out­si­de” jest dla mnie pio­sen­ką, któ­ra wpa­da w ucho już po pierw­szym prze­słu­cha­niu. I mimo wie­lo­krot­ne­go odświe­ża­nia wciąż się nie nudzi!

War­to dowie­dzieć się o czym śpie­wa w niej Ellie Gou­l­ding, bo ta pozor­nie lek­ka pio­sen­ka ma tak­że głęb­szy prze­kaz.

Zapra­sza­my! 🙂

Tekst pio­sen­ki Calvin Har­ris ft. Ellie Gou­l­ding — Out­si­de

Look at what you’ve done
Stand still, fal­ling away from me
When it takes so long
Fire’s out, what do you want to be?

Now I’m hol­ding on
Myself was never eno­ugh for me
Got­ta be so strong
There’s a power in what you do
Now eve­ry other day I’ll be wat­ching you

I’ll show you what it feels like
Now I’m on the out­si­de
We did eve­ry­thing right
Now I’m on the out­si­de
I’ll show you what it feels like
Now I’m on the out­si­de
We did eve­ry­thing right
Now I’m on the out­si­de

So, you give me no reason
For me to stay clo­se to you
Tell me what lovers do
How are we still bre­athing?
It’s never for us to cho­ose
I’ll be the strength in you

Now I’m hol­ding on (I’m hol­ding on)
Myself was never eno­ugh for me
Got­ta be so strong
There’s a power in what you do
Now eve­ry other day I’ll be wat­ching you

I’ll show you what it feels like
Now I’m on the out­si­de
We did eve­ry­thing right
Now I’m on the out­si­de
I’ll show you what it feels like
Now I’m on the out­si­de
We did eve­ry­thing right
Now I’m on the out­si­de

I’ll show you what it feels like
Now I’m on the out­si­de
I’ll show you what it feels like

I’ll show you what it feels like
Now I’m on the out­si­de
We did eve­ry­thing right
Now I’m on the out­si­de

Tłu­ma­cze­nie Calvin Har­ris ft. Ellie Gou­l­ding — Out­si­de

Popatrz co zro­bi­łeś
Sto­isz nie­ru­cho­mo, odda­la­jąc się ode mnie
Kie­dy zaj­mu­je ci to tyle cza­su
Ogień się wypa­la, czym chcesz być?

Teraz to wytrzy­mu­ję
Ja sama nie wystar­czę
Muszę być tak sil­na
Jest siła w tym, co robisz
Teraz każ­de­go dnia będę cię obser­wo­wać

Poka­żę ci, jak to jest czuć się tak
Teraz jestem wol­na
Zro­bi­li­śmy wszyst­ko wła­ści­wie
Teraz jestem wol­na
Poka­żę ci, jak to jest czuć się tak
Teraz jestem na zewnątrz
Zro­bi­li­śmy wszyst­ko wła­ści­wie
Teraz jestem wol­na

Więc, nie dajesz mi żad­ne­go powo­du
Żebym zosta­ła bli­sko cie­bie
Powiedz mi, co robią kochan­ko­wie
Jak my wciąż oddy­cha­my?
To nigdy nie jest nasz wybór
Będę siłą w tobie

Teraz to wytrzy­mu­ję (wytrzy­mu­ję)
Ja sama nie wystar­czę
Muszę być tak sil­na
Jest siła w tym, co robisz
Teraz każ­de­go dnia będę cię obser­wo­wać

Poka­żę ci, jak to jest czuć się tak
Teraz jestem wol­na
Zro­bi­li­śmy wszyst­ko wła­ści­wie
Teraz jestem wol­na
Poka­żę ci, jak to jest czuć się tak
Teraz jestem wol­na
Zro­bi­li­śmy wszyst­ko wła­ści­wie
Teraz jestem wol­na

Poka­żę ci, jak to jest czuć się tak
Teraz jestem wol­na
Poka­żę ci, jak to jest czuć się tak

Poka­żę ci, jak to jest czuć się tak
Teraz jestem wol­na
Zro­bi­li­śmy wszyst­ko wła­ści­wie
Teraz jestem wol­na

Zwroty & Wyrażenia

Stand still

Stand still, fal­ling away from me 

Sto­isz nie­ru­cho­mo odda­la­jąc się ode mnie

To stand still = stać nie­ru­cho­mo.

Przy­kład:

She sto­od still for a moment when she saw the ter­ri­ble acci­dent. = Ona sta­ła przez chwi­lę nie­ru­cho­mo, gdy zoba­czy­ła ten strasz­ny wypa­dek.

Ist­nie­ją tak­że inne, podob­ne zwro­ty, do któ­rych nale­żą:

To fre­eze with some­thing = zasty­gnąć z powo­du cze­goś, np.: He fro­ze with the fear when he saw a bear. = Zastygł z prze­ra­że­nia, gdy zoba­czył niedź­wie­dzia.

To hold still = to stand still = stać nie­ru­cho­mo.

To lie still = leżeć nie­ru­cho­mo.

W tych zna­cze­niach słów­ko still może­my tak­że zamie­nić na słów­ko motion­les­sly = nie­ru­cho­mo.

Fall away

Don’t go away and learn it right away!

Wyra­że­nia ze słów­kiem away = dale­ko, z dale­ka, czę­sto ozna­cza­ją jakiś ruch. Oto kil­ka zwro­tów tym sło­wem.

Go away! = Odejdź!
to walk away = odcho­dzić
to get away = wycho­dzić
to move away = odsu­nąć się
to back away = wyco­fać się

Z dru­giej stro­ny, moż­na spo­tkać się rów­nież z taki­mi wyra­że­nia­mi:

to be away = być nie­obec­nym
right away = natych­miast
far away = odle­gły

Stand still, fal­ling away from me 

Sto­isz nie­ru­cho­mo odda­la­jąc się ode mnie

To fall away = opa­dać, słab­nąć.

Przy­kład:

Our love was fal­ling away with the time. = Nasza miłość sła­bła z cza­sem.

Take

When it takes so long

Kie­dy zaj­mu­je ci to tyle cza­su

To take = zaj­mo­wać, zabie­rać.

Przy­kład:

Doing that home­work took me a lot of time. = Robie­nie tego zada­nia domo­we­go zaję­ło mi dużo cza­su.

War­to poznać tak­że kil­ka cie­ka­wych idio­mów ze słów­kiem take.

To take it easy = nie przej­mo­wać się.

Przy­kład:

Take it easy, this exam is not so dif­fi­cult as you think. = Nie przej­muj się, ten egza­min nie jest taki trud­ny, jak myślisz.

To take one’s time = nie spie­szyć się.

Przy­kład:

He told me that I didn’t have to take my time with pre­pa­ring din­ner becau­se he would be late. = Powie­dział mi, że nie muszę się spie­szyć z przy­go­to­wy­wa­niem obia­du ponie­waż on się spóź­ni.

To take issue with some­bo­dy = nie zga­dzać się z kimś, sprze­czać się.

Przy­kład:

He took issue with his girl­friend becau­se she wan­ted to buy him rose shirt. = Sprze­czał się ze swo­ją dziew­czy­ną, bo chcia­ła kupić mu różo­wą koszu­lę.

To take some­thing into acco­unt = wziąć coś pod uwa­gę.

Przy­kład:

They had to take into acco­unt money whi­le pre­pa­ring a wed­ding. = Oni musie­li wziąć pod uwa­gę pie­nią­dze pod­czas przy­go­to­wy­wa­nia wese­la.

To take sth for gran­ted = przyj­mo­wać coś za rzecz oczy­wi­stą.

Przy­kład:

We often take dif­fe­rent things for gran­ted and don’t appre­cia­te them. = Czę­sto przy­je­mu­je­my róż­ne rze­czy za oczy­wi­ste i nie doce­nia­my ich.

Hold on

Now I’m hol­ding on 

Teraz to wytrzy­mu­ję

To hold on = zacze­kać, wytrzy­mać.

Przy­kład:

It was hard to hold on the race. = Było cięż­ko wytrzy­mać ten wyścig.

Enough

Myself was never eno­ugh for me

Ja sama nie wystar­czę

Eno­ugh = wystar­cza­ją­co, dosta­tecz­nie dużo.

Jeże­li cho­dzi o sto­so­wa­nie eno­ugh, to nale­ży pamię­tać o róż­nych kon­struk­cjach eno­ugh z przy­miot­ni­ka­mi i rze­czow­ni­ka­mi.

  • Kon­struk­cja eno­ugh z przy­miot­ni­kiem

przy­miot­nik + eno­ugh

Przy­kład:

He was bra­ve eno­ugh to do that. = On był wystar­cza­ją­co odważ­ny, żeby to zro­bić.

  • Kon­struk­cja eno­ugh z rze­czow­ni­kiem

eno­ugh + rze­czow­nik

Przy­kład:

She had eno­ugh money to buy a new dress. = Mia­ła wystar­cza­ją­co pie­nię­dzy, by kupić nową sukien­kę.

On the outside

Cie­ka­we zwro­ty ze słów­kiem out­si­de
the out­si­de world = świat zewnętrz­ny
out­si­de chan­ce = mała szan­sa
think out­si­de a box = myśleć kre­atyw­nie
out­si­de lane = szyb­ki pas ruchu
at the very out­si­de = co naj­wy­żej

Now I’m on the out­si­de 

Teraz jestem wol­na

On the out­si­de = na zewnątrz, na wol­no­ści.

Przy­kład:

The­re is a red car on the out­si­de of the­ir house. = Na zewnątrz ich domu jest czer­wo­ny samo­chód.

 

Co sądzi­cie o lek­cji angiel­skie­go z Calvi­nem i Ellie?

Zapra­sza­my do komen­to­wa­nia!

Print Friendly, PDF & Email


Zobacz także:

Udostępnij:

Podobne

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *