Michael Jackson — Beat It

Dziś na tape­cie jeden z naj­bar­dziej zna­nych ludzi na świe­cie: Micha­el Jack­son i jego hit „Beat it“. W tele­dy­sku bio­rą udział auten­tycz­ni gang­ste­rzy, któ­rych Micha­el zapro­sił do współ­pra­cy.

W trak­cie pio­sen­ki (2:44) tuż przed feno­me­nal­ną solów­ką gita­ro­wą Eddie van Hale­na, sły­chać wyraź­nie puka­nie do drzwi stu­dia. Czło­wiek, któ­ry to zro­bił szyb­ko zorien­to­wał się w sytu­acji i cicho wyszedł dając tym samym moż­li­wość dokoń­cze­nia tego utwo­ru.

Tekst pio­sen­ki Micha­el Jack­son — Beat It

They told him don’t you ever come aro­und here
Don’t wan­na see your face, you bet­ter disap­pe­ar
The fire’s in the­ir eyes and the­ir words are real­ly cle­ar
So beat it, just beat it.

You bet­ter run, you bet­ter do what you can
Don’t wan­na see no blo­od, don’t be a macho man
You wan­na be tough, bet­ter do what you can
So beat it, but you wan­na be bad

Just beat it, (beat it), beat it, (beat it)
No one wants to be defe­ated
Sho­win’ how fun­ky strong is your figh­ter
It doesn’t mat­ter who’s wrong or right
Just beat it, beat it
Just beat it, beat it
Just beat it, beat it
Just beat it, beat it

They’re out to get you, bet­ter leave whi­le you can
Don’t wan­na be a boy, you wan­na be a man
You wan­na stay ali­ve, bet­ter do what you can
So beat it, just beat it

You have to show them that you’re real­ly not sca­red
You’re play­in’ with your life, this ain’t no truth or dare
They’ll kick you, then they beat you,
Then they’ll tell you it’s fair
So beat it, but you wan­na be bad

Just beat it, beat it, beat it, beat it
No one wants to be defe­ated
Sho­win’ how fun­ky strong is your figh­ter
It doesn’t mat­ter who’s wrong or right

Just beat it, beat it, beat it, beat it, beat it

Tłu­ma­cze­nie Micha­el Jack­son — Beat It

Powie­dzie­li mu: nie przy­chodź tutaj wię­cej
Nie chce­my cię widzieć, lepiej zni­kaj
Ich oczy pło­ną, a ich sło­wa są bar­dzo jasne
Więc spły­waj, po pro­stu spły­waj

Lepiej ucie­kaj, lepiej rób, co możesz
Nie chcesz widzieć krwi — nie zgry­waj macho
Chcesz być twar­dy, lepiej rób co możesz
Więc spły­waj, ale ty chcesz być zły

Po pro­stu spły­waj, spły­waj, spły­waj, spły­waj
Nikt nie chce być prze­gra­nym
Pokaż, jaki ostry, sil­ny jesteś w wal­ce
Nie ma zna­cze­nia, kto się myli lub ma rację
Po pro­stu spły­waj, spły­waj
Po pro­stu spły­waj, spły­waj
Po pro­stu spły­waj, spły­waj
Po pro­stu spły­waj, spły­waj

Chcą cię dopaść, lepiej ucie­kaj póki możesz
Nie chcesz być chłop­cem, chcesz być męż­czy­zną
Chcesz zostać przy życiu, lepiej rób co możesz
Więc spły­waj, po pro­stu spły­waj

Musisz im poka­zać, że na praw­dę się nie boisz
Igrasz ze swo­im życiem, to nie “praw­da czy wyzwa­nie“
Będą cię kopać, potem bić
Potem powie­dzą, że to w porząd­ku
Więc spły­waj, ale ty chcesz być zły

Po pro­stu spły­waj, spły­waj, spły­waj. spły­waj
Nikt nie chce być prze­gra­nym
Pokaż, jaki ostry, sil­ny jesteś w wal­ce
Nie ma zna­cze­nia, kto się myli lub ma rację

Po pro­stu spły­waj, spły­waj, spły­waj. spły­waj

Zwroty & wyrażenia

Really

The­ir words are real­ly cle­ar

Ich sło­wa są bar­dzo jasne

Bad & co.
not bad = nie­źle
my bad = moja wina, mój błąd
to have it bad = być bar­dzo zako­cha­nym
bad­ness = nie­go­dzi­wość

Real­ly = napraw­dę, bar­dzo.

Przy­kła­dy:

Did she real­ly fall asple­ep? = Czy ona napraw­dę zasnę­ła?

He real­ly is strong. = On jest bar­dzo sil­ny.

W języ­ku angiel­skim jed­no sło­wo może mieć kil­ka zna­czeń. Prze­ko­na­cie się o tym nie raz. A na tej lek­cji z całą pew­no­ścią.

Oto kil­ka przy­kła­dów ze sło­wem real­ly któ­re może też ozna­czać:

Real­ly = dopraw­dy, fak­tycz­nie, rze­czy­wi­ście, np.:

He didn’t real­ly mean that. = On nie miał tego fak­tycz­nie na myśli.

Not real­ly = nie bar­dzo, nie­zbyt, np.:

“Do you like him?” “Not real­ly.” = “Lubisz go?” “Nie bar­dzo.”

Real­ly? = Napraw­dę?, Czyż­by?, np.:

They got mar­ried? Real­ly? = Oni wzię­li ślub? Napraw­dę?

“Mum, I did my home­work.” “Real­ly? I have to see it.” = “Mamo, zro­bi­łem moje zada­nie domo­we.” “Czyż­by? Muszę je zoba­czyć.”

Beat it!

Just beat it!

Po pro­stu spły­waj!

Wyra­że­nie beat it! jest to wykrzyk­nik, któ­ry może ozna­czać:

Beat it!  =

= wynoś się!, spły­waj!, zjeż­dżaj!, np.: I told this kid to beat it. = Kaza­łem temu dzie­cia­ko­wi spły­wać.

= prze­stań! spo­kój!, np.: Don’t run here! Beat it! = Nie bie­gaj tutaj! Prze­stań!

Cza­sow­nik to beat ma rów­nież inne zna­cze­nia.

To beat =

= poko­ny­wać, wygry­wać (z kimś lub czymś), np.:

They beat the­ir oppo­nents. = Oni poko­na­li swo­ich prze­ciw­ni­ków.

= bić, pobić, np.:

Skró­ty
W języ­ku angiel­skim spo­ty­ka­my mnó­stwo róż­nych skró­tów. I tak na przy­kład koń­ców­ki -ing skra­ca­ne są do -in’. Jest to sil­nie zwią­za­ne z „zani­ka­ją­cą” w tym miej­scu wymo­wą. Taki zapis jest umow­nym uła­twie­niem w pisa­niu nie­for­mal­nym.
Przy­kła­dy:
sho­win’ = sho­wing
spe­akin’ = spe­aking
bre­athin’ = bre­athing
run­nin’= run­ning
tel­lin’= tel­ling

He didn’t want to beat his friend. = On nie chciał pobić swo­je­go kole­gi.

= ude­rzać, walić, roz­bi­jać się (o coś), np.:

Don’t beat the ingre­dients too fast. = Nie ubi­jaj skład­ni­ków zbyt szyb­ko.

= bić, ude­rzać (o ser­cu), np.:

Mary could hear the beat of her son’s heart first time. = Mary sły­sza­ła pierw­szy raz bicie ser­ca swo­je­go syna.

= wybi­jać rytm, takt, np.:

Micha­el Jack­son was always beating a rhy­thm with his fin­gers. = Micha­el Jack­son zawsze wybi­jał rytm swo­imi pal­ca­mi.

Be defeated

No one wants to be defe­ated

Nikt nie chce być prze­gra­nym

To suf­fer a defe­at = ponieść klę­skę, np.:

In this beat­tle they suf­fe­red a defe­at. = W tej wal­ce ponie­śli klę­skę.

To defe­at = pobić, poko­nać, np.:

He never defe­ated her in run­ning. = Nigdy nie poko­nał jej w bie­ga­niu.

Wrong or right

It doesn’t mat­ter who’s wrong or right

Nie ma zna­cze­nia, kto się myli lub ma rację

To be wrong = mylić się, nie mieć racji, np.: He might be wrong abo­ut this girl. = On może się mylić co do tej dziew­czy­ny.

To be right = mieć słusz­ność, rację, np.: I think they are right. = Sądzę, że mają rację.

Mamy rów­nież nastę­pu­ją­cy idiom:

Righ­tly or wron­gly = słusz­nie czy nie(słusznie).

Just

Just beat it!

Po pro­stu spły­waj!

Sło­wo just ma moc zasto­so­wań. Może swo­bod­nie wystą­pić jako:

  • przy­słó­wek

Just =

= tyl­ko, zale­d­wie, led­wo, np.:

Frank will be ready in a moment — just let him finish this. = Frank będzie goto­wy za moment — tyl­ko pozwól mu to skoń­czyć.

War­to wie­dzieć
may just = może, być może
not just any = nie jakiś
just as = podob­nie jak
only just = przed chwi­lą
just abo­ut = pra­wie, led­wie

= dokład­nie, dokład­nie tak, np.:

She looks just like her mother. = Ona wyglą­da dokład­nie tak, jak jej mat­ka.

= wła­śnie, dopie­ro co, np.:

He’s just fal­len asle­ep. = On wła­śnie zasnął.

= po pro­stu, np.:

This lap­top is just too expen­si­ve. = Ten lap­top jest po pro­stu za dro­gi.

  • przy­miot­nik

Just =

= spra­wie­dli­wy, np.:

The court was just. = Sąd był spra­wie­dli­wy.

= słusz­ny, uza­sad­nio­ny, np.:

I don’t know if it was a just deci­sion. = Nie wiem czy to była słusz­na decy­zja.

Print Friendly, PDF & Email


Zobacz także:

Udostępnij:

Podobne

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *