Miesiąc: Czerwiec 2013

Korn — Alive

Gru­pa KoЯn powsta­ła w 1993 w Kali­for­nii. Zespół jest skla­sy­fi­ko­wa­ny na pięć­dzie­sią­tej trze­ciej pozy­cji listy 100 Naj­lep­szych Arty­stów Hard Roc­ka spo­rzą­dzo­nej przez VH1. KoЯn ostat­nio…

Beyoncé — Halo

25 maja, w ramach festi­wa­lu Oran­ge War­saw odbył się kon­cert Bey­on­cé. Komu uda­ło się prze­żyć to nie­sa­mo­wi­te doświad­cze­nie? Usły­szeć na żywo “Sin­gle ladies”, “Cra­zy in…